Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens förordning (EG) nr 2557/2001 av den 28 december 2001 om ändring av bilaga V till rådets förordning (EEG) nr 259/93 om övervakning och kontroll av avfallstransporter inom, till och från Europeiska gemenskapenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 349 , 31/12/2001 s. 0001 - 0039Kommissionens förordning (EG) nr 2557/2001

av den 28 december 2001

om ändring av bilaga V till rådets förordning (EEG) nr 259/93 om övervakning och kontroll av avfallstransporter inom, till och från Europeiska gemenskapen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 259/93 av den 1 februari 1993 om övervakning och kontroll av avfallstransporter inom, till och från Europeiska gemenskapen(1), senast ändrad genom kommissionens beslut 1999/816/EG(2), särskilt artikel 16.1 i denna, och

av följande skäl:

(1) Enligt rådets beslut 93/98/EEG(3) har gemenskapen varit part till Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt omhändertagande av riskavfall sedan den 7 februari 1994.

(2) En förteckning över farligt avfall har antagits i enlighet med artikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG av den 12 december 1991 om farligt avfall(4), ändrat genom direktiv 94/31/EG(5), och har ändrats mot bakgrund av anmälningar som inkommit från medlemsstaterna. Den senaste upplagan av den listan över farligt avfall omfattas av kommissionens beslut 2000/532/EG(6), som senast ändrats genom rådets beslut 2001/573/EG.

(3) Gemenskapen har godkänt OECD-rådets beslut C(2001) 107 om ändring av beslut C(92) 39/slutlig om kontroll av gränsöverskridande transporter av avfall avsett för återvinning, inklusive tillägg 4 del II i detta, som innehåller en förteckning över avfall som omfattas av det så kallade "gula kontrollförfarandet" i detta beslut.

(4) OECD-rådets beslut C(2001) 107, inklusive tillägg 4 del II i detta, blir bindande för medlemsstaterna och gemenskapen först när de nödvändiga gemenskapsförfarandena avslutats(7). Det är därför nödvändigt att sörja för att OECD:s ändringar i tillägg 4 del II genom denna förordning införlivas med gemenskapslagstiftningen från och med samma datum som ändringarna i kommissionens beslut 2000/532/EG, nämligen den 1 januari 2002.

(5) Bilaga V till rådets förordning (EEG) nr 259/93 bör ändras för att säkerställa att man i delarna 2 och 3 i den förordningen till fullo beaktar den mest aktuella förteckningen över farligt avfall som antagits i enlighet med artikel 1.4 i direktiv 91/689/EEG och till den mest aktuella förteckningen över avfall som antagits av OECD-rådet och godkänts av gemenskapen.

(6) De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 18 i direktiv 75/442/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga V till rådets förordning (EEG) nr 259/93 skall ersättas av bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 december 2001.

På kommissionens vägnar

Margot Wallström

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 30, 6.2.1993, s. 1.

(2) EGT L 316, 10.12.1999, s. 45.

(3) EGT L 39, 16.2.1993, s. 1.

(4) EGT L 377, 31.12.1991, s. 20.

(5) EGT L 168, 2.7.1994, s. 28.

(6) EGT L 226, 6.9.2000, s. 3.

(7) Rådets slutsatser av den 12 juni 2001.

BILAGA

"BILAGA V

Inledande kommentarer

1. Bilaga V skall gälla utan att det påverkar direktiv 75/442/EEG, ändrat genom direktiv 91/156/EEG, eller direktiv 91/689/EEG.

2. Denna bilaga består av tre delar, varav delarna 2 och 3 endast gäller när del 1 inte kan tillämpas. För att kontrollera om en viss typ av avfall omfattas av bilaga V till rådets förordning (EEG) nr 259/93 måste man därför först se efter om avfallet ingår i del 1 i bilaga V, och om så inte är fallet därefter se efter om det ingår i del 2, och, om det inte heller ingår där, slutligen se efter om det ingår i del 3.

Del 1 är uppdelad i två underavdelningar: I förteckning A anges avfall som klassas som farligt enligt Baselkonventionen och som därför omfattas av exportförbud, och i förteckning B anges avfall som inte omfattas av exportförbudet.

Om avfallet ingår i del 1 måste man alltså kontrollera om det upptas i förteckning A eller B. Endast om avfallet varken upptas i förteckning A eller B i del 1 är det nödvändigt att kontrollera om det ingår bland det farliga avfallet i del 2 eller 3. Det omfattas i så fall av exportförbudet.

3. I undantagsfall får medlemsstaterna, på grundval av dokumentation som på lämpligt sätt tillhandahålls av innehavaren, fastställa att en avfallstyp som anges i denna bilaga undantas från det exportförbud som avses i artikel 16.1 i förordning (EEG) nr 259/93 i dess ändrade lydelse, såvida avfallet inte uppvisar någon av de egenskaper som anges i bilaga III till direktiv 91/689/EEG, och med hänsyn tagen till de gränsvärden som fastställs i kommissionens beslut 2000/532/EG i dess ändrade lydelse vad gäller H3 till H8, H10 och H11 i ovan nämnda bilaga.

I sådana fall skall den berörda medlemsstaten informera det tilltänkta importlandet innan ett beslut fälls. Medlemsstaterna skall anmäla sådana fall till kommissionen före varje kalenderårs utgång. Kommissionen skall vidarebefordra informationen till alla medlemsstaterna och till Baselkonventionens sekretariat. Utgående från den information som lämnats kan kommissionen göra anmärkningar eller i förekommande fall lägga fram förslag till anpassning av bilaga V till rådets förordning (EEG) nr 259/93 inför den kommitté som upprättats i enlighet med artikel 18 i direktiv 75/442/EEG.

4. En avfallstyp kan, även om den inte anges i denna bilaga eller om den ingår i del 1, förteckning B, i undantagsfall klassificeras som farlig och därigenom omfattas av det exportförbud som avses i artikel 16.1 i förordning (EEG) nr 259/93 i dess ändrade lydelse om den uppvisar någon av de egenskaper som anges i bilaga III till direktiv 91/689/EEG, med hänsyn tagen till de gränsvärden som fastställs i kommissionens beslut 2000/532/EG i dess ändrade lydelse vad gäller H3 till H8, H10 och H11 i ovan nämnda bilaga, i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 1.4 andra strecksatsen i direktiv 91/689/EEG samt i ingressen till bilaga II till förordning (EEG) nr 259/93.

I sådana fall skall den berörda medlemsstaten informera det tilltänkta importlandet innan ett beslut fälls. Medlemsstaterna skall anmäla sådana fall till kommissionen före varje kalenderårs utgång. Kommissionen skall vidarebefordra informationen till alla medlemsstaterna och till Baselkonventionens sekretariat. Utgående från den information som lämnats kan kommissionen göra anmärkningar eller i förekommande fall lägga fram förslag till anpassning av bilaga V till rådets förordning (EEG) nr 259/93 inför den kommitté som upprättats i enlighet med artikel 18 i direktiv 75/442/EEG.

DEL 1

Förteckning A (Bilaga VIII till Baselkonventionen)

>Plats för tabell>

Förteckning B (Bilaga IX till Baselkonventionen)

>Plats för tabell>

DEL 2

Avfall som förtecknas i bilagan till kommissionens beslut 2000/532/EG, som ändrad. Avfall som markeras med en asterisk är att betrakta som farligt avfall i enlighet med direktiv 91/689/EEG om farligt avfall(1).

>Plats för tabell>

DEL 3

Avfall från tillägg 4 del II i OECD-rådets beslut C(2001) 107 om ändring av beslut C(92) 39/slutlig om kontroll av gränsöverskridande transporter av avfall avsett för återvinning. Avfallstyperna med nummer AB 130, AC 250, AC 260 och AC 270 har utgått, eftersom de, i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 18 i direktiv 75/442/EEG, ansetts vara ofarliga och därför inte skall omfattas av exportförbudet i artikel 16.1.

METALLHALTIGT AVFALL

>Plats för tabell>

AVFALL INNEHÅLLANDE HUVUDSAKLIGEN OORGANISKA BESTÅNDSDELAR SOM KAN INNEHÅLLA METALLER OCH OORGANISKA ÄMNEN

>Plats för tabell>

AVFALL INNEHÅLLANDE HUVUDSAKLIGEN ORGANISKA BESTÅNDSDELAR SOM KAN INNEHÅLLA METALLER OCH OORGANISKA ÄMNEN

>Plats för tabell>

AVFALL SOM KAN INNEHÅLLA ANTINGEN OORGANISKA ELLER ORGANISKA BESTÅNDSDELAR

>Plats för tabell>

AVFALL MED FRÄMST OORGANISKA BESTÅNDSDELAR SOM KAN INNEHÅLLA METALLER OCH ORGANISKA MATERIAL

>Plats för tabell>

(1) När avfall i nedanstående lista skall identifieras är introduktionen till bilagan i kommissionens beslut 2000/532/EG som ändrad aktuell."