Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

2002/358/EG: Rådets beslut av den 25 april 2002 om godkännande, på Europeiska gemenskapens vägnar, av Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar, och gemensamt fullgörande av åtaganden inom ramen för dettaEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 130 , 15/05/2002 s. 0001 - 0003Rådets beslut

av den 25 april 2002

om godkännande, på Europeiska gemenskapens vägnar, av Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar, och gemensamt fullgörande av åtaganden inom ramen för detta

(2002/358/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 175.1, jämförd med artikel 300.2 första stycket första meningen och artikel 300.3 första stycket i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2), och

av följande skäl:

(1) Det slutgiltiga målet med Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (nedan kallad "ramkonventionen"), som godkändes på gemenskapens vägnar genom rådets beslut 94/69/EG av den 15 december 1993 om slutande av Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändring(3), är att koncentrationen av växthusgaser i atmosfären skall stabiliseras på en nivå som förhindrar farlig antropogen interferens med klimatsystemet.

(2) Vid partskonferensens första session konstaterades dock att de utvecklade ländernas åtagande att fram till år 2000 enskilt eller gemensamt sänka sina utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser som inte omfattas av Montrealprotokollet till konventionen för skydd av ozonskiktet till 1990 års nivåer inte var tillräckligt för att ramkonventionens långsiktiga mål - att hindra farlig antropogen interferens med klimatsystemet - skulle kunna uppnås. Partskonferensen enades vidare om att inleda arbetet med att vidta lämpliga åtgärder för perioden efter år 2000 genom antagandet av ett protokoll eller annan rättsakt(4).

(3) Detta arbete ledde till att Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (nedan kallat protokollet) antogs den 11 december 1997(5).

(4) Partskonferensen beslutade vid sin fjärde session att anta handlingsplanen från Buenos Aires för att man skulle kunna enas om genomförandet av de viktigaste delarna av protokollet vid partskonferensens sjätte session(6).

(5) Vid den återupptagna sjätte sessionen i Bonn den 19-27 juli 2001 godkände partskonferensen med konsensus de grundläggande förutsättningarna för genomförandet av handlingsplanen från Buenos Aires(7).

(6) En rad beslut som ger verkan åt överenskommelserna i Bonn antogs med konsensus av partskonferensen vid den sjunde sessionen i Marrakech den 29 oktober-10 november 2001.(8).

(7) Enligt artikel 24 i protokollet står protokollet öppet för ratificering, godtagande eller godkännande av de stater och de organisationer för regional ekonomisk integration som har undertecknat det.

(8) Enligt artikel 4 i protokollet kan parter gemensamt fullgöra sina åtaganden enligt artikel 3 inom ramen för en organisation för regional ekonomisk integration och i samförstånd med denna.

(9) Då protokollet undertecknades i New York den 29 april 1998 förklarade gemenskapen att gemenskapen och dess medlemsstater i enlighet med artikel 4 i protokollet gemensamt skulle fullgöra sina respektive åtaganden enligt artikel 3.1 i protokollet.

(10) Beslutet om att gemensamt fullgöra åtagandena i enlighet med artikel 4 i Kyotoprotokollet innebär att gemenskapen och medlemsstaterna är gemensamt ansvariga enligt punkt 6 i samma artikel och artikel 24.2 i protokollet för att uppfylla gemenskapens kvantifierade åtagande om minskning av utsläpp enligt artikel 3.1 i protokollet. Medlemsstaterna är följaktligen, och i enlighet med artikel 10 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, var för sig och tillsammans skyldiga att vidta alla lämpliga åtgärder, både allmänna och särskilda, för att säkerställa att de skyldigheter fullgörs som följer av åtgärder som vidtagits av gemenskapens institutioner, inbegripet gemenskapens kvantifierade åtagande om minskning av utsläpp enligt protokollet, att underlätta att detta åtagande genomförs och att avstå från varje åtgärd som skulle kunna äventyra åtagandet.

(11) Den rättsliga grunden för varje ytterligare beslut i samband med gemenskapens godkännande av framtida åtaganden med avseende på minskningar av utsläpp kommer att fastställas genom innehållet i det beslutet och dess verkan.

(12) Rådet enades i sina slutsatser från den 16 juni 1998 om varje medlemsstats bidrag till gemenskapens övergripande åtagande att minska utsläppen(9). Vissa medlemsstater gjorde antaganden om basårsutsläpp och gemensamma och samordnade metoder och åtgärder. Bidragen är differentierade för att beakta bl.a. förväntad ekonomisk tillväxt, vilka energikällor som används samt industristrukturen i respektive medlemsstat. Rådet enades vidare om att villkoren i överenskommelsen skulle införas i rådets beslut om gemenskapens godkännande av protokollet. Enligt artikel 4.2 i protokollet skall gemenskapen och medlemsstaterna anmäla villkoren i överenskommelsen till sekretariatet, vilket inrättats genom artikel 8 i ramkonventionen, den dag de deponerar sina ratifikations- eller godkännandeinstrument. Gemenskapen och dess medlemsstater är skyldiga att vidta åtgärder för att gemenskapen skall kunna fullgöra sina skyldigheter enligt protokollet utan att det påverkar varje medlemsstats ansvar gentemot gemenskapen och övriga medlemsstater att uppfylla sina åtaganden.

(13) Gemenskapens och medlemsstaternas basårsutsläpp kommer inte att fastställas slutgiltigt förrän efter det att protokollet har trätt i kraft. Så snart de slutgiltiga basårsutsläppen har fastställts, och senast före åtagandeperiodens början, skall gemenskapen och medlemsstaterna fastställa utsläppsnivåerna i ton koldioxidekvivalenter med tillämpning av det förfarande som avses i artikel 8 i rådets beslut 93/389/EEG av den 24 juni 1993 om en övervakningsmekanism för utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser i gemenskapen(10).

(14) Europeiska rådet bekräftade vid sitt möte i Göteborg den 15 och 16 juni 2001 på nytt att gemenskapen och dess medlemsstater är fast beslutna att fullgöra sina åtaganden i enlighet med protokollet, och fastslog att kommissionen skulle utarbeta ett förslag till ratificering före utgången av år 2001 så att gemenskapen och dess medlemsstater kan fullgöra sitt åtagande att snabbt ratificera protokollet.

(15) Europeiska rådet i Laeken den 14-15 december 2001 bekräftade unionens beslutsamhet att fullgöra sitt åtagande enligt Kyotoprotokollet och dess önskan att protokollet skall träda i kraft före världstoppmötet om hållbar utveckling i Johannesburg den 24 augusti-4 september 2002.

(16) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta beslut bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(11).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (nedan kallat protokollet), undertecknat den 29 april 1998 i New York, godkänns härmed på Europeiska gemenskapens vägnar.

Texten till protokollet återges i bilaga I.

Artikel 2

I enlighet med artikel 4 i protokollet och med beaktande fullt ut av bestämmelserna i artikel 10 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, skall Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater gemensamt fullgöra sina åtaganden enligt artikel 3.1 i protokollet.

De kvantifierade åtaganden om begränsning och minskning av utsläpp som Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater enats om i syfte att fastställa de utsläppsnivåer som tilldelas var och en av dem för den första perioden för kvantifierade åtaganden om begränsning och minskning av utsläpp, som löper mellan 2008 och 2012, anges i bilaga II.

Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater skall vidta nödvändiga åtgärder för att inte överskrida de utsläppsnivåer som anges i bilaga II och som fastställts i enlighet med artikel 3 i detta beslut.

Artikel 3

Kommissionen skall senast den 31 december 2006 och i enlighet med förfarandet i artikel 4.2 i detta beslut, fastställa i ton koldioxidekvivalenter de utsläppsnivåer som tilldelats Europeiska gemenskapen och var och en av medlemsstaterna när de slutgiltiga basårssiffrorna fastställts och på grundval av de kvantifierade åtaganden om begränsning eller minskning av utsläpp som anges i bilaga II, med beaktande av metoderna för beräkning av antropogena utsläpp från källor och upptag i kolsänkor som anges i artikel 5.2 i protokollet samt de metoder för beräkning av det tilldelade värdet i enlighet med artikel 3.7 och 3.8 i protokollet.

Den mängd som tilldelats Europeiska gemenskapen och var och en av medlemsstaterna skall vara likvärdig med vars och ens utsläppsnivå, som fastställts i enlighet med denna artikel.

Artikel 4

1. Kommissionen skall biträdas av den kommitté som inrättats enligt artikel 8 i beslut 93/389/EEG.

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 5

1. Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse den eller de personer som skall ha rätt att på Europeiska gemenskapens vägnar anmäla detta beslut till sekretariatet för Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar i enlighet med artikel 4.2 i protokollet.

2. Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse den eller de personer som skall ha rätt att, samma dag som den anmälan görs som avses i punkt 1, deponera godkännandeinstrumentet hos Förenta nationernas generalsekreterare i enlighet med artikel 24.1 i protokollet för att uttrycka gemenskapens samtycke till att bindas av avtalet.

3. Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse den eller de personer som skall ha rätt att, samma dag som den anmälan görs som avses i punkt 1, deponera den behörighetsförklaring som anges i bilaga III, i enlighet med artikel 24.3 i protokollet.

Artikel 6

1. När medlemsstaterna deponerar sina ratifikations- eller godkännandeinstrument till protokollet skall de samtidigt och å egna vägnar anmäla detta beslut till sekretariatet för Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändringar i enlighet med artikel 4.2 i protokollet.

2. Medlemsstaterna skall sträva efter att vidta nödvändiga åtgärder för att deponera sina ratifikations- eller godkännandeinstrument samtidigt som Europeiska gemenskapen och de andra medlemsstaterna och såvitt möjligt senast den 1 juni 2002.

3. Medlemsstaterna skall senast den 1 april 2002 informera kommissionen om sitt beslut att ratificera eller godkänna protokollet eller, beroende på omständigheterna, när de erforderliga förfarandena kan förväntas vara avslutade. Kommissionen skall i samarbete med medlemsstaterna bestämma datum för samtidig deponering av ratifikations- och godkännandeinstrumenten.

Artikel 7

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 25 april 2002.

På rådets vägnar

M. Rajoy Brey

Ordförande

(1) EGT C 75 E, 26.3.2002, s. 17.

(2) Yttrandet avgivet den 6 februari 2002 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(3) EGT L 33, 7.2.1994, s. 11.

(4) Beslut 1/CP.1 "The Berlin Mandate: Review of the adequacy of Article 4, paragraph 2(a) and (b), of the Convention, including proposals related to a protocol and decisions on follow-up".

(5) Beslut 1/CP.3 "Adoption of the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change".

(6) Beslut I/CP.4 "The Buenos Aires Plan of Action".

(7) Beslut 5/CP.6 "Implementation of the Buenos Aires Plan of Action".

(8) Beslut 2-24/CP.7 "The Marrakech Accords".

(9) Europeiska unionens råds dok. 9702/98 av den 19 juni 1998 om resultatet av rådets (miljö) möte den 16-17 juni 1998, bilaga I.

(10) EGT L 167, 9.7.1993, s. 31. Beslutet senast ändrat genom beslut 99/296/EG (EGT L 117, 5.5.1999, s. 35).

(11) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.