Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32002D0812.pdf

32002D0812

2002/812/EG: Rådets beslut av den 3 oktober 2002 om fastställande av formuläret för sammanfattning av anmälningsinformationen om utsläppande på marknaden av produkter som består av eller innehåller genetiskt modifierade organismer, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EGEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 280 , 18/10/2002 s. 0037 - 0061Rådets beslut

av den 3 oktober 2002

om fastställande av formuläret för sammanfattning av anmälningsinformationen om utsläppande på marknaden av produkter som består av eller innehåller genetiskt modifierade organismer, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG

(2002/812/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG av den 12 mars 2001 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och om upphävande av rådets direktiv 90/220/EEG(1), särskilt artikel 13.2 h i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) I enlighet med bestämmelserna i del C i direktiv 2001/18/EG skall planerat utsläppande på marknaden av genetiskt modifierade organismer eller kombinationer av sådana organismer förhandsanmälas till den behöriga nationella myndigheten.

(2) Anmälan omfattar bland annat en sammanfattning av de relevanta handlingarna, som den behöriga myndigheten måste skicka till de behöriga myndigheterna i de övriga medlemsstaterna och till kommissionen, och som kommissionen omedelbart måste göra tillgänglig för allmänheten. Denna sammanfattning måste göras på ett särskilt formulär.

(3) Formuläret bör göra det möjligt att garantera största möjliga utbyte av relevanta uppgifter på ett standardiserat och lättbegripligt sätt. Uppgifterna kan dock inte användas som grund för en miljöriskbedömning.

(4) Den kommitté som har inrättats i enlighet med artikel 30.2 i direktiv 2001/18/EG rådfrågades den 12 juni 2002, men har inte avgivit något yttrande över kommissionens förslag till beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Anmälaren skall använda det formulär för sammanfattning av anmälningsinformation som återfinns i bilagan till detta beslut vid upprättandet av den sammanfattning av handlingarna som skall vidarebefordras till den behöriga nationella myndigheten i enlighet med artikel 13.2 h i direktiv 2001/18/EG.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 3 oktober 2002.

På rådets vägnar

F. Hansen

Ordförande

(1) EGT L 106, 17.4.2001, s. 1.

BILAGA

FORMULÄR FÖR SAMMANFATTNING AV ANMÄLNINGSINFORMATION OM UTSLÄPPANDE PÅ MARKNADEN AV PRODUKTER SOM BESTÅR AV ELLER INNEHÅLLER EN GENETISKT MODIFIERAD ORGANISM ELLER EN KOMBINATION AV GENETISKT MODIFIERADE ORGANISMER (GMO)

INLEDNING

Detta formulär skall användas för den sammanfattning av handlingarna som medföljer en anmälan, som skall vidarebefordras till den behöriga nationella myndigheten, beträffande utsläppande på marknaden av produkter som består av eller innehåller en GMO eller en kombination av GMO.

När formuläret är ifyllt kommer det att ge en sammanfattning av de uppgifter som givits under motsvarande rubriker i den fullständiga dokumentationen. Därför kan den riskbedömning som föreskrivs i direktiv 2001/18/EG inte genomföras enbart utifrån uppgifterna i detta formulär.

Det utrymme som ges efter varje fråga skall inte ses som en anvisning om hur mycket information som krävs för sammanfattningen av anmälningsinformationen.

Formuläret för sammanfattning av anmälningsinformation är uppdelat i del 1 och del 2.

Del 1 avser produkter som består av eller innehåller andra genetiskt modifierade organismer än högre växter. Den omfattar följande avsnitt:

A Allmän information

B Typ av GMO som ingår i produkten

C Produktens förutsedda uppträdande

D Information om tidigare utsättningar

E Information om övervakningsplanen

Del 2 avser produkter som består av eller innehåller genetiskt modifierade högre växter. Med termen högre växter avses växter som hör till den taxonomiska gruppen Gymnospermae och Angiospermae. Del 2 omfattar följande avsnitt:

A Allmän information

B Typ av genetiskt modifierad högre växt som ingår i produkten

C Information om tidigare utsättningar

D Information om övervakningsplanen

DEL 1

>PIC FILE= "L_2002280SV.003901.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280SV.004001.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280SV.004101.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280SV.004201.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280SV.004301.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280SV.004401.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280SV.004501.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280SV.004601.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280SV.004701.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280SV.004801.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280SV.004901.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280SV.005001.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280SV.005101.TIF">

DEL 2

>PIC FILE= "L_2002280SV.005201.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280SV.005301.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280SV.005401.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280SV.005501.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280SV.005601.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280SV.005701.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280SV.005801.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280SV.005901.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280SV.006001.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280SV.006101.TIF">