Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32002G0216(01).pdf

32002G0216(01)

Rådets resolution av den 28 januari 2002 om utökat samarbete när det gäller utbildning inom räddningstjänstenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 043 , 16/02/2002 s. 0001 - 0002Rådets resolution

av den 28 januari 2002

om utökat samarbete när det gäller utbildning inom räddningstjänsten

(2002/C 43/01)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD

SOM ERINRAR om resolutionen från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, av den 31 oktober 1994 om förstärkning av gemenskapens samarbete om räddningstjänst och särskilt önskemålet i denna om att ett samarbete utvecklas mellan skolor och nationella utbildningscentrum som är verksamma inom räddningstjänsten(1),

SOM ERINRAR om resolutionen från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, av den 26 februari 2001 om förstärkning av Europeiska unionens förmåga på räddningstjänstens område(2), i vilken det upprepades att man bör påskynda samarbetet mellan skolor och nationella utbildningscentrum som är verksamma inom räddningstjänsten,

SOM BETONAR att de mellanstatliga initiativ som syftar till att upprätta ett sådant samarbete redan har gjort det möjligt att identifiera behoven och innehållet i detta samarbete, men att det nu krävs konkreta resultat,

SOM ÄR ÖVERTYGADE om den ökade betydelsen av utbildning på alla nivåer för att förbättra skyddet av medborgarna mot naturkatastrofer och tekniska risker,

SOM ERINRAR om kandidatländernas upprepade önskemål att inleda ett samarbete med medlemsstaterna och kommissionen när det gäller utbildning inom räddningstjänsten,

SOM ANSER att det av effektivitetsskäl är önskvärt att förbättra samverkan mellan de program och utbildningskurser som är avsedda för personer som skall delta i genomförandet av räddningstjänstens insatser så att gemensamma program skall kunna fastställas,

SOM ANSER att ett sätt att snabbare inleda det önskade samarbetet vore att på gemenskapsnivå inrätta ett nätverk av skolor och utbildningscentrum som är verksamma inom räddningstjänsten i medlemsstaterna, vilket därigenom skulle lägga grundvalarna för ett senare inrättande av till exempel en europeisk akademi för räddningstjänst där dessa utbildningsinstitut samlas,

SOM ANSER att de beslut som rådet nyligen antagit om räddningstjänsten, särskilt rådets beslut 2001/792/EG, Euratom av den 23 oktober 2001 om inrättande av en gemenskap för att underlätta ett förstärkt samarbete vid biståndsinsatser inom räddningstjänsten(3), ger en ram som skulle underlätta inrättandet av ett nätverk av skolor och utbildningscentrum som är verksamma inom räddningstjänsten i medlemsstaterna, särskilt genom ett pilotprojekt med uppgift att fastställa nätverket,

SOM ANSER att ett sådant nätverk av skolor och utbildningscentrum också skulle kunna omfatta ett större projekt som syftar till inrättandet av en europeisk virtuell räddningstjänstakademi samt ett system för utbyte av experter, som utvecklats inom ramen för gemenskapens handlingsprogram för räddningstjänst.

UPPMANAR KOMMISSIONEN

(1) att granska alla initiativ som syftar till att stödja inrättandet av ett nätverk av skolor och utbildningscentrum som är verksamma inom räddningstjänsten i medlemsstaterna under en första försöksetapp på tre år med utgångspunkt särskilt i erfarenheterna från de relevanta initiativ som utvecklats inom ramen för gemenskapens handlingsprogram för räddningstjänst,

(2) att överväga möjligheten till finansiellt stöd till detta initiativ på grundval av de finansiella interventionerna till utbildningsverksamhet enligt rådets beslut av den 9 december 1999 om att inrätta ett program för gemenskapsåtgärder till förmån för räddningstjänsten(4) för perioden den 1 januari 2000-31 december 2004 eller enligt rådets beslut om inrättande av en gemenskapsmekanism för att underlätta ett förstärkt samarbete vid biståndsinsatser inom räddningstjänsten,

(3) att göra kandidatländerna delaktiga i detta arbete,

(4) att vid avslutandet av denna försöksetapp och mot bakgrund av erhållna resultat överväga alla initiativ som syftar till att upprätta ett långsiktigt samarbete när det gäller utbildning inom räddningstjänsten, till exempel genom inrättandet av en europeisk akademi för räddningstjänst i vilken det tidigare nämnda nätverket skulle institutionaliseras.

(1) EGT C 313, 10.11.1994, s. 1.

(2) EGT C 82, 13.3.2001, s. 1.

(3) EGT L 297, 15.11.2001, s. 7.

(4) EGT L 327, 21.12.1999, s. 53.