Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Europaparlamentets och rådets förordning nr 2150/2002 av den 25 november 2002 om avfallsstatistik (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 332 , 09/12/2002 s. 0001 - 0036Europaparlamentets och rådets förordning nr 2150/2002

av den 25 november 2002

om avfallsstatistik

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 285 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(3), och

av följande skäl:

(1) Gemenskapen har behov av regelbunden gemenskapsstatistik över företags och privata hushålls generering och hantering av avfall för att kunna övervaka genomförandet av avfallspolitiken. Härigenom skapas en grundval för övervakning av huruvida principerna för maximal återvinning och säkert bortskaffande följs. Statistiska verktyg behövs dock fortfarande för att bedöma hur principen om förebyggande av avfall efterlevs och för att göra en koppling mellan uppgifter om avfallsgenerering och en global, nationell och regional inventering av resursanvändningen.

(2) Termerna för beskrivning av avfall och avfallshantering måste definieras för att resultaten i avfallsstatistiken skall kunna jämföras.

(3) Gemenskapens avfallspolitik har lett till ett antal principer, som skall följas av avfallsgenererande enheter och vid avfallshantering. Detta innebär att avfallet måste övervakas på olika stadier i avfallsflödet, nämligen vid generering, insamling, återvinning och bortskaffande.

(4) Rådets förordning (EG) nr 322/97 av den 17 februari 1997 om gemenskapsstatistik(4) bildar den rättsliga ramen för bestämmelserna i den här förordningen.

(5) För att säkerställa jämförbara resultat bör avfallsstatistiken redovisas enligt den fastställda indelningen och i en lämplig form samt inom en bestämd tidsperiod räknat från referensårets utgång.

(6) Eftersom målet för den föreslagna åtgärden, nämligen att fastställa en ram för framställning av gemenskapsstatistik om generering, återvinning och bortskaffande av avfall, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, eftersom mer exakta termer för beskrivning av avfall och avfallshantering måste utarbetas för att säkerställa jämförbarhet för den statistik som medlemsstaterna tillhandahåller, och det därför bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målet för den föreslagna åtgärden.

(7) Medlemsstaterna kan behöva en övergångsperiod för att anpassa eller upprätta sin avfallsstatistik för alla eller vissa näringsgrenar enligt A, B och G-Q i NACE Rev. 1, vilken inrättats genom rådets förordning (EG) nr 3037/90 av den 9 oktober 1990 om statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen(5), som kräver väsentliga anpassningar av det nationella statistiska systemet.

(8) De åtgärder som krävs för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(6).

(9) Kommittén för det statistiska programmet har rådfrågats av kommissionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Mål

1. Målet för denna förordning är att upprätta en ram för framtagning av gemenskapsstatistik om generering, återvinning och bortskaffande av avfall.

2. Medlemsstaterna och kommissionen skall, inom sina respektive kompetensområden, ta fram gemenskapsstatistik om generering, återvinning och bortskaffande av avfall, utom i fråga om radioaktivt avfall, som redan omfattas av annan lagstiftning.

3. Statistiken skall omfatta följande områden:

a) Generering av avfall i enlighet med bilaga I.

b) Återvinning och bortskaffande av avfall i enlighet med bilaga II.

c) Efter pilotstudierna enligt artikel 5: Import och export av avfall för vilket inga uppgifter samlas in enligt rådets förordning (EEG) nr 259/93 av den 1 februari 1993 om övervakning och kontroll av avfallstransporter inom, till och från Europeiska gemenskapen(7) i enlighet med bilaga III.

4. När statistiken sammanställs skall medlemsstaterna och kommissionen iaktta den i huvudsak materialbaserade statistiknomenklaturen på det sätt som anges i bilaga III.

5. Kommissionen skall i enlighet med förfarandet i artikel 7.2 fastställa en jämförelsetabell mellan statistiknomenklaturen i bilaga III och avfallsförteckningen i kommissionens beslut 2000/532/EG(8).

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning och inom dess ram avses med

a) avfall: varje ämne, substans eller föremål, så som de definieras i artikel 1 a i rådets direktiv 75/442/EEG av den 15 juli 1975 om avfall(9),

b) separat insamlade avfallsfraktioner: hushållsavfall och liknande avfall, som samlats in separat i homogena fraktioner av offentliga organ, ideella organisationer och privata företag som är verksamma på området för organiserad insamling av avfall,

c) materialutnyttjande: materialutnyttjande enligt definitionen i artikel 3.7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om förpackningar och förpackningsavfall(10);

d) återvinning: någon av de åtgärder som anges i bilaga II B till direktiv 75/442/EEG,

e) bortskaffande: någon av de åtgärder som anges i bilaga II A till direktiv 75/442/EEG,

f) anläggning för återvinning eller bortskaffande: en anläggning för vilken det krävs ett tillstånd eller en registrering enligt artiklarna 9, 10 eller 11 i direktiv 75/442/EEG,

g) farligt avfall: allt avfall enligt definitionen i artikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG av den 12 december 1991 om farligt avfall(11),

h) icke-farligt avfall: avfall som inte omfattas av punkt g,

i) förbränning: värmebehandling av avfall i en förbränningsanläggning så som den definieras i artikel 3.4 eller i en samförbränningsanläggning så som den definieras i artikel 3.5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/76/EG av den 4 december 2000 om förbränning av avfall(12),

j) deponi: upplagsplats för avfall så som den definieras i artikel 2 g i rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 om deponering av avfall(13),

k) kapacitet hos avfallsförbränningsanläggning: den maximala kapaciteten för att förbränna avfall, uttryckt i ton per år eller i gigajoules,

l) kapacitet hos avfallsåtervinningsanläggning: den maximala kapaciteten för att återvinna avfall, uttryckt i ton per år,

m) deponikapacitet: deponianläggningens återstående kapacitet (vid slutet av referensåret för uppgifterna) för att i framtiden bortskaffa avfall, uttryckt i m3,

n) kapaciteten hos andra anläggningar för bortskaffande av avfall: anläggningens kapacitet att bortskaffa avfall, uttryckt i ton per år.

Artikel 3

Uppgiftsinsamling

1. Medlemsstaterna skall, med iakttagande av de krav på kvalitet och exakthet som skall fastställas i enighet med förfarandet i artikel 7.2, inhämta de uppgifter som behövs för att specificera de karakteristika som anges i bilagorna I och II genom

- undersökningar,

- källor inom förvaltningsväsendet eller andra källor, såsom de obligatoriska rapporter som föreskrivs i gemenskapslagstiftningen om avfallshantering,

- statistiska skattningar baserade på stickprov eller skattningar baserade på avfallsmängd, eller

- kombination av dessa metoder.

För att begränsa belastningen på uppgiftslämnarna skall de nationella myndigheterna och kommissionen ha tillgång till uppgiftskällor inom förvaltningsväsendet, med iakttagande av de begränsningar och villkor som varje medlemsstat och kommissionen fastställer inom sina respektive kompetensområden.

2. För att minska den administrativa belastningen för små företag, skall företag med mindre än tio anställda undantas från undersökningarna, såvida de inte i betydlig utsträckning bidrar till avfallsgenerering.

3. Medlemsstaterna skall redovisa resultat i form av statistik enligt den indelning som anges i bilagorna I och II.

4. De undantag som anges i punkt 2 skall överensstämma med de täcknings- och kvalitetsmål som anges i avsnitt 7.1 i bilagorna I och II.

5. Medlemsstaterna skall i lämplig form och inom en fastställd tidsperiod efter utgången av respektive referensperiod i enlighet med bilagorna I och II rapportera resultaten, inbegripet sekretessbelagda uppgifter, till Eurostat.

6. Behandlingen av sekretessbelagda uppgifter och rapporteringen av dem enligt punkt 5 skall ske i enlighet med gällande gemenskapsbestämmelser om insynsskydd i statistik.

Artikel 4

Övergångsperiod

1. Under en övergångsperiod får kommissionen på begäran av en medlemsstat och i enlighet med förfarandet i artikel 7.2 bevilja undantag från bestämmelserna i avsnitt 5 i bilagorna I och II. Övergångsperioden får inte vara längre än

a) två år räknat från det att denna förordning trätt i kraft, när det gäller redovisning av resultat avseende avsnitt 8.1.1, post 16 (tjänster) i bilaga I och avsnitt 8.2 i bilaga II,

b) tre år räknat från det att denna förordning trätt i kraft, när det gäller redovisning av resultat avseende avsnitt 8.1.1, posterna 1 (jordbruk, jakt och skogsbruk) och 2 (fiske) i bilaga I.

2. De undantag som avses i punkt 1 får beviljas enskilda medlemsstater endast för uppgifter från det första referensåret.

3. Kommissionen skall utarbeta ett program för pilotstudier om avfall från de näringsgrenar som nämns i punkt 1 b, som medlemsstaterna skall genomföra. Syftet med pilotstudierna är att utveckla en metod för regelbunden insamling av uppgifter, vilken skall följa de principer för gemenskapsstatistik som definieras i artikel 10 i förordning (EG) nr 322/97.

Kommissionen skall finansiera upp till 100 procent av kostnaderna för dessa pilotstudier. På grundval av slutsatserna från pilotstudier skall kommissionen anta de nödvändiga genomförandeåtgärderna i enlighet med förfarandet i artikel 7.2.

Artikel 5

Import och export av avfall

1. Kommissionen skall utarbeta ett program för pilotstudier om import och export av avfall som skall genomföras av medlemsstaterna. Syftet med pilotstudierna är att utveckla en metod för regelbunden insamling av uppgifter, vilken skall följa de principer för gemenskapsstatistik som definieras i förordning (EG) nr 322/97.

2. Kommissionens program för pilotstudier skall stå i överensstämmelse med innehållet i bilagorna I och II, framför allt i fråga om sådana aspekter som gäller räckvidd för och täckning av avfall, avfallsslag i samband med klassificering av avfall, referensår och periodicitet med beaktande av rapporteringsskyldigheten enligt förordning (EEG) nr 259/93.

3. Kommissionen skall finansiera upp till 100 % av kostnaderna för pilotstudierna.

4. På grundval av slutsatserna från pilotstudierna skall kommissionen underrätta Europaparlamentet och rådet om möjligheterna att sammanställa statistik för den verksamhet och de karakteristika som täcks av pilotstudierna om export och import av avfall. Kommissionen skall anta nödvändiga genomförandeåtgärder i enlighet med förfarandet i artikel 7.2.

5. Pilotstudierna skall vara genomförda senast tre år efter det att denna förordning trätt i kraft.

Artikel 6

Genomförandeåtgärder

De åtgärder som krävs för att genomföra denna förordning skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 7.2. De skall omfatta följande:

a) Åtgärder för anpassning till den ekonomiska och tekniska utvecklingen av insamling och statistisk bearbetning av uppgifter samt behandling och rapportering av resultat.

b) Åtgärder för anpassning av specifikationerna i bilagorna I, II och III.

c) Åtgärder för redovisning av resultat enligt artikel 3.2, 3.3 och 3.4 med beaktande av de ekonomiska strukturerna och tekniska förutsättningarna i en medlemsstat, varvid en enskild medlemsstat kan undantas från att rapportera vissa poster i indelningen, förutsatt att det kan bevisas att verkningarna på statistikens kvalitet är begränsade. I alla de fall där undantag beviljas skall den sammanlagda avfallsmängden för varje post i avsnitten 2.1 och 8.1 i bilaga I sammanställas.

d) Åtgärder för fastställande av lämpliga kriterier för kvalitetsbedömning och av innehållet i de kvalitetsrapporter som avses i avsnitt 7 i bilagorna I och II.

e) Åtgärder för fastställande av en lämplig form för medlemsstaternas resultatrapportering, inom två år efter det att denna förordning har trätt i kraft.

f) Åtgärder för sammanställning av en förteckning över de övergångsperioder och undantag som medlemsstater beviljats i enlighet med artikel 4.

g) Åtgärder för tillämpning av resultaten av pilotstudierna enligt artikel 4.3 och artikel 5.1.

Artikel 7

Kommittéförfarande

1. Kommissionen skall biträdas av den kommitté för det statistiska programmet som inrättades genom rådets beslut 89/382/EEG, Euratom(14).

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

4. Kommissionen skall till den kommitté som inrättades genom direktiv 75/442/EEG, översända ett förslag till de åtgärder som den avser att förelägga Kommittén för det statistiska programmet.

Artikel 8

Rapport

1. Inom fem år från den dag då denna förordning träder i kraft samt därefter vart tredje år skall kommissionen till Europaparlamentet och rådet överlämna en rapport om den statistik som har sammanställts enligt denna förordning och särskilt om statistikens kvalitet och belastningen på företagen.

2. Kommissionen skall inom två år från den dag då denna förordning träder i kraft förelägga Europaparlamentet och rådet ett förslag om upphävande av överlappande rapporteringsskyldigheter.

3. Inom två år efter det att denna förordning har trätt i kraft skall kommissionen lägga fram en rapport inför Europaparlamentet och rådet om hur de pilotstudier som nämns i artikel 4.3 och artikel 5.1 framskrider. Om det behövs skall den föreslå revideringar av pilotstudierna; beslut om eventuella revideringar skall fattas i enlighet med förfarandet i artikel 7.2.

Artikel 9

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdat i Bryssel den 25 november 2002.

På Europaparlamentets vägnar

P. Cox

Ordförande

På rådets vägnar

B. Bendtsen

Ordförande

(1) EGT C 87, 29.3.1999, s. 22, och EGT C 180 E, 26.6.2001, s. 202, och ändrat förslag av den 10 december 2001 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(2) EGT C 329, 17.11.1999, s. 17.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 4 september 2001 (EGT C 72 E, 21.3.2002, s. 32), rådets gemensamma ståndpunkt av den 15 april 2002 (EGT C 145 E, 18.6.2002, s. 85) och Europaparlamentets beslut av den 4 juli 2002 (ännu ej offentliggjort i EGT). Rådets beslut av den 14 november 2002.

(4) EGT L 52, 22.2.1997, s. 1.

(5) EGT L 293, 24.10.1990, s. 1 Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 29/2002 (EGT L 6, 10.1.2002, s. 3).

(6) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(7) EGT L 30, 6.2.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2557/2001 (EGT L 349, 31.12.2001, s. 1).

(8) EGT L 226, 6.9.2000, s. 3. Beslutet senast ändrat genom rådets beslut 2001/573/EG (EGT L 203, 28.7.2001, s. 18).

(9) EGT L 194, 25.7.1975, s. 39. Direktivet senast ändrat genom kommissionens beslut 96/350/EG (EGT L 135, 6.6.1996, s. 32).

(10) EGT L 365, 31.12.1994, s. 10..

(11) EGT L 377, 31.12.1991, s. 20. Direktivet ändrat genom direktiv 94/31/EG (EGT L 168, 2.7.1994, s. 28).

(12) EGT L 332, 28.12.2000, s. 91.

(13) EGT L 182, 16.7.1999, s. 1.

(14) EGT L 181, 28.6.1989, s. 47.

BILAGA I

AVFALLSGENERERING

AVSNITT 1

Täckning

Statistik skall sammanställas för all verksamhet som klassificeras inom avdelningarna A-Q i NACE Rev. 1. Dessa avdelningar omfattar samtliga näringsgrenar.

Denna bilaga omfattar även

a) hushållsavfall,

b) avfall som härrör från återvinning och/eller bortskaffande.

AVSNITT 2

Avfallsslag

1. Statistik över följande avfallsslag skall tas fram:

>Plats för tabell>

2. I enlighet med rapporteringsskyldigheten enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG kommer kommissionen att utarbeta ett program för pilotstudier, som medlemsstaterna skall genomföra på frivillig basis för att bedöma hur relevant det är att indelningen enligt den förteckning som avses i punkt 1 (EAK-statistik, version 2) omfattar poster för förpackningsavfall. Kommissionen skall finansiera upp till 100 % av kostnaderna för dessa pilotstudier. På grundval av slutsatserna från pilotstudierna skall kommissionen anta de nödvändiga genomförandeåtgärderna i enlighet med förfarandet i artikel 7.2 i denna förordning.

AVSNITT 3

Karakteristika

1. Karakteristika för respektive avfallsslag:

För varje avfallsslag i förteckningen under avsnitt 2.1 kommer mängden genererat avfall att sammanställas.

2. Regionala karakteristika:

Befolkningsgrupp eller bostäder som omfattas av ett system för insamling av blandat hushållsavfall och liknande avfall (NUTS 2-nivå).

AVSNITT 4

Rapporteringsenhet

1. Rapporteringsenheten för alla avfallsslag skall anges i 1000 ton (normalt) vått avfall. För avfallsslagen "slam" skall även en uppgift om torrsubstans anges.

2. Rapporteringsenheten för regionala karakteristika bör vara den procentuella andel som befolkningen eller bostäderna utgör.

AVSNITT 5

Första referensåret och periodicitet

1. Första referensåret skall vara det andra kalenderåret efter det att förordningen har trätt i kraft.

2. Medlemsstaterna skall lämna uppgifter för vartannat år efter det första referensåret.

AVSNITT 6

Resultatrapportering till Eurostat

Resultaten skall rapporteras inom 18 månader från referensårets utgång.

AVSNITT 7

Rapport om statistikens täckning och kvalitet

1. För varje post i avsnitt 8 (näringsgrenar och hushåll) kommer medlemsstaterna att ange hur stor procentandel som den sammanställda statistiken representerar av den totala mängden avfall i respektive post. Minimikravet avseende täckning kommer att fastställas enligt förfarandet i artikel 7.2 i denna förordning.

2. Medlemsstaterna kommer att lämna en kvalitetsrapport, där exaktheten för de insamlade uppgifterna skall anges. Skattningar, sammanslagningar och utelämnanden kommer att redovisas tillsammans med en redogörelse för hur dessa åtgärder påverkar fördelningen av avfallsslag i förteckningen i avsnitt 2.1 på näringsgrenar och hushåll i enlighet med avsnitt 8.

3. Kommissionen kommer att foga täcknings- och kvalitetsrapporterna till den rapport som anges i artikel 8 i denna förordning.

AVSNITT 8

Sammanställning av resultat

1. Resultaten för de karakteristika som anges i avsnitt 3.1 skall sammanställas för

1.1. följande avdelningar, huvudgrupper, grupper och undergrupper i NACE Rev. 1:

>Plats för tabell>

1.2. Hushåll:

>Plats för tabell>

2. För näringsgrenarna skall de statistiska enheterna, alltefter hur statistiken struktureras i varje enskild medlemsstat, utgöras av lokala enheter eller verksamhetsenheter såsom dessa definieras i rådets förordning (EEG) nr 696/93 av den 15 mars 1993 om statistiska enheter för observation och analys av produktionssystemet inom gemenskapen(1).

I den kvalitetsrapport som skall lämnas i enlighet med avsnitt 7 får det ingå en redogörelse för hur den statistiska enhet man valt påverkar den enligt NACE Rev 1 indelade branschvisa fördelningen av uppgifterna.

(1) EGT L 76, 30.3.1993, s. 2. Förordningen ändrad genom 1994 års anslutningsakt.

BILAGA II

ÅTERVINNING OCH BORTSKAFFANDE AV AVFALL

AVSNITT 1

Täckning

1. Statistiken skall sammanställas för samtliga anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall som är verksamma inom något av de områden som anges i avsnitt 8.2 och som återfinns eller ingår bland de näringsgrenar enligt NACE Rev. 1 som anges i avsnitt 8.1.1 i bilaga I.

2. Anläggningar där avfallshanteringen är begränsad till återanvändning av avfall på den plats där avfallet genererats täcks inte av denna bilaga.

AVSNITT 2

Avfallsslag

Statistik över varje åtgärd för återvinning eller bortskaffande i enlighet med avsnitt 8.2 skall sammanställas enligt följande förteckning över avfallsslag:

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

AVSNITT 3

Karakteristika

I nedanstående tabell anges de karakteristika för vilka det skall sammanställas statistik över återvinning och bortskaffande i enlighet med avsnitt 8.2.

>Plats för tabell>

AVSNITT 4

Rapporteringsenhet

Rapporteringsenheten för alla avfallsslag skall anges i 1000 ton (normalt) vått avfall. För avfallsslagen "slam" skall även en uppgift om torrsubstans anges.

AVSNITT 5

Första referensåret och periodicitet

1. Första referensåret skall vara det andra kalenderåret efter det att denna förordning har trätt i kraft.

2. Medlemsstaterna skall lämna uppgifter för vartannat år efter det första referensåret för de anläggningar som anges i avsnitt 8.2.

AVSNITT 6

Resultatrapportering till Eurostat

Resultaten skall rapporteras inom 18 månader från referensårets utgång.

AVSNITT 7

Rapport om statistikens täckning och kvalitet

1. För de karakteristika som förtecknas i avsnitt 3 samt för varje post inom de olika åtgärderna enligt avsnitt 8.2 kommer medlemsstaterna att ange hur stor procentandel av den totala mängden avfall i respektive post som den sammanställda statistiken representerar. Minimikravet för täckning kommer att fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 7.2 i denna förordning.

2. När det gäller de karakteristika som förtecknas i avsnitt 3, kommer medlemsstaterna att lämna en kvalitetsrapport, där exaktheten hos de insamlade uppgifterna skall anges.

3. Kommissionen kommer att foga täcknings- och kvalitetsrapporterna till den rapport som anges i artikel 8 i denna förordning.

AVSNITT 8

Redovisning av resultat

1. Resultaten skall sammanställas för varje post inom de olika åtgärderna i avsnitt 8.2 i enlighet med karakteristika i avsnitt 3.

2. Förteckning över åtgärder för återvinning och bortskaffande; koderna hänvisar till koderna i bilagorna till direktiv 75/442/EEG.

>Plats för tabell>

3. Kommissionen kommer att utarbeta ett program för pilotstudier, som medlemsstaterna skall genomföra på frivillig basis. Syftet med dessa studier är att bedöma om det är relevant och genomförbart att inhämta uppgifter om de avfallsmängder för vilka det behövs förberedande åtgärder så som de definieras i bilagorna II.A och II.B till direktiv 75/442/EEG. Kommissionen skall finansiera upp till 100 % av dessa pilotstudier. På grundval av slutsatserna från pilotstudierna skall kommissionen anta de nödvändiga genomförandebestämmelserna i enlighet med förfarandet i artikel 7.2 i denna förordning.

4. De statistiska enheterna skall i enlighet med förordning (EEG) nr 696/93 utgöras av lokala enheter eller verksamhetsenheter, beroende på den enskilda medlemsstatens statistiska system.

I den kvalitetsrapport som skall lämnas i enlighet med avsnitt 7 bör det ingå en redogörelse för hur den statistiska enhet man valt påverkar den enligt NACE Rev. 1 indelade branschvisa fördelningen av uppgifterna.

BILAGA III

STATISTIKNOMENKLATUR FÖR AVFALL

som avses i avsnitt 2.1 i bilaga I och avsnitt 2 i bilaga II EAK-statistik Rev. 2 (huvudsakligen materialbaserad statistiknomenklatur för avfall

01 Kemikalieavfall

01.1 Lösningsmedelsavfall

01.11 Halogenerade lösningsmedel

1 Farligt

Vattenhaltiga halogenerade lösningsmedelsblandningar

Klorfluorkarboner

Avfettningsavfall som innehåller lösningsmedel utan flytande fas

Halogenerade lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar

Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

Andra halogenerade lösningsmedel

Andra halogenerade lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar

Slam som innehåller halogenerade lösningsmedel

Slam och fast avfall som innehåller halogenerade lösningsmedel

01.12 Icke-halogenerade lösningsmedel

0 Icke-farligt

Avfall från vätskeextraktion

1 Farlig

Vattenhaltiga icke-halogenerade lösningsmedelsblandningar

Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

Andra lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar

Slam som innehåller andra lösningsmedel

Slam och fast avfall som innehåller andra lösningsmedel

Slam och fast avfall som inte innehåller halogenerade lösningsmedel

Lösningsmedelsblandningar eller organiska vätskor som inte innehåller halogenerade lösningsmedel

Lösningsmedel

Lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar vilka inte innehåller halogenerade lösningsmedel

01.2 Surt, alkaliskt eller salthaltigt avfall

01.21 Surt avfall

0 Icke-farligt

Cyanidfritt avfall som inte innehåller krom

Syror

1 Farligt

Sura betbad

Andra syror

Blekbad och blekfixerbad

Cyanidfritt avfall som innehåller krom

Elektrolyt från batterier och ackumulatorer

Fixerbad

Saltsyra

Salpetersyra och salpetersyrlighet

Fosforsyra och fosforsyrlighet

Svavelsyra

Svavelsyra och svavelsyrlighet

Avfall som inte anges på annan plats

01.22 Alkaliskt avfall

0 Icke-farligt

Basiskt avfall

1 Farligt

Ospecificerade alkalier

Ammoniak

Kalciumhydroxid

Cyanidhaltigt (alkaliskt) avfall som innehåller andra tungmetaller än krom

Cyanidhaltigt (alkaliskt) avfall som inte innehåller tungmetaller

Metallhydroxidslam och annat slam från metallfällning

Soda

Lösningsmedelsbaserade framkallare

Cyanidhaltigt avfall

Annat avfall

Vattenbaserad framkallare och aktivator

Vattenbaserad framkallare för offsetplåtar

01.23 Saltlösningar

0 Icke-farligt

Saltlösningar som innehåller sulfater, sulfiter och sulfider

Saltlösningar som innehåller klorider, fluorider och halogenider

Saltlösningar som innehåller fosfater och besläktade salter i fast form

Saltlösningar som innehåller nitrater och besläktade föreningar

1 Farligt

Avfall från elektrolytisk raffinering

01.24 Annat salthaltigt avfall

0 Icke-farligt

Barythaltigt borrslam och annat borravfall

Karbonater

Kloridhaltigt borrslam och annat borravfall

Metalloxider

Fosfater och besläktade salter i fast form

Salter och saltlösningar som innehåller organiska föreningar

Slam från kopparbaserade hydrometallurgiska processer

Salter i fast form som innehåller ammonium

Salter i fast form som innehåller klorider, fluorider och andra halogenhaltiga salter i fast form

Salter i fast form som innehåller nitriter (nitrometallföreningar)

Salter i fast form som innehåller sulfater, sulfiter och sulfider

Svavelhaltigt avfall

Avfall från tillverkning av pottaska och stensalt

Annat avfall

1 Farligt

Metallsalter

Annat avfall

Fosfateringsbad

Saltslagg från sekundär smältning

Salter och saltlösningar som innehåller cyanider

Slam från zinkbaserade hydrometallurgiska processer (även jarosit, götit)

Avfall från behandling av saltslagg och svart slagg

Arsenikhaltigt avfall

Kvicksilverhaltigt avfall

Avfall som innehåller andra tungmetaller

01.3 Oljeavfall

01.31 Motoroljor

1 Farligt

Klorerade motor-, transmissions- och smörjoljor

Icke-klorerade motor-, transmissions- och smörjoljor

Andra motor-, transmissions- och smörjoljor

01.32 Annat oljeavfall

0 Icke-farligt

Oljehaltigt borrslam och annat borravfall

Slam från avsaltning

Slam från underhåll av anläggning och utrustning

Slam från slipning och polering

Putsslam

Annat avfall

1 Farligt

Surt alkylslam

Bromsvätskor

Klorerade emulsioner

Hydrauloljor som endast innehåller mineralolja

Hydrauloljor som innehåller PCB eller PCT

Isoler- eller värmeöverföringsoljor och andra vätskor som innehåller PCB eller PCT

Slam från bearbetningsprocesser

Mineraloljebaserade isoler- och värmeöverföringsoljor

Icke-klorerade emulsioner

Icke-klorerade hydrauloljor (inte emulsioner)

Icke-klorerade isoler- och värmeöverföringsoljor och andra vätskor

Annat oljeavfall

Andra klorerade hydrauloljor (inte emulsioner)

Andra klorerade isoler- och värmeöverföringsoljor och andra vätskor

Andra hydrauloljor

Använda vaxer och fetter

Syntetiska isoler- och värmeöverföringsoljor och andra vätskor

Syntetiska bearbetningsoljor

Bottenslam från tankar

Använda halogenhaltiga bearbetningsoljeemulsioner

Använda halogenfria bearbetningsoljeemulsioner

Använda halogenhaltiga bearbetningsoljor (inte emulsioner)

Använda halogenfria bearbetningsoljor (inte emulsioner)

01.4 Förbrukade kemiska katalysatorer

01.41 Förbrukade kemiska katalysatorer

0 Icke-farligt

Andra förbrukade katalysatorer

Förbrukade katalysatorer som innehåller ädelmetaller

Förbrukade katalysatorer, t.ex. från NOx-rening

Förbrukade katalysatorer, t.ex. från NOx-rening

02 Avfall från kemiska beredningar

02.1 Kemikalier som inte uppfyller uppställda krav

02.11 Jordbrukskemikalier

1 Farligt

Avfall som innehåller jordbrukskemikalier

Oorganiska bekämpningsmedel och träskyddsmedel

Bekämpningsmedel

02.12 Oanvända mediciner

0 Icke-farligt

Kasserade kemikalier och mediciner

Mediciner

02.13 Färg, lack, tryckfärg och lim

0 Icke-farligt

Vattenhaltigt flytande avfall som innehåller tryckfärg

Vattenhaltigt flytande avfall som innehåller lim och fogmassa

Vattenhaltigt slam som innehåller lim och fogmassa

Vattenhaltigt slam som innehåller tryckfärg

Vattenhaltigt slam som innehåller färg eller lack

Vattenlösningar som innehåller färg eller lack

Torkad tryckfärg

Färgämnen och pigment

Torkat lim och torkad fogmassa

Torkad färg och torkat lack

Pulverfärg

Pulverbeläggningsmaterial

Avfall från färg- och lackborttagning

Avfall från vattenbaserad tryckfärg

Avfall från vattenbaserade färger och lacker

Kasserad toner (även kassetter)

Vattenbaserat lim eller vattenbaserad fogmassa

Annat avfall

1 Farligt

Lim- och fogmasseslam som innehåller halogenerade lösningsmedel

Lim- och fogmasseslam som inte innehåller halogenerade lösningsmedel

Tryckfärgsslam som innehåller halogenerade lösningsmedel

Tryckfärgsslam som inte innehåller halogenerade lösningsmedel

Färg, tryckfärg, lim och hartser

Slam som innehåller halogenerade lösningsmedel från färg- och lackborttagning

Slam som inte innehåller halogenerade lösningsmedel från färg- och lackborttagning

Lim och fogmassa som innehåller halogenerade lösningsmedel

Lim och fogmassa som inte innehåller halogenerade lösningsmedel

Tryckfärgsavfall som innehåller halogenerade lösningsmedel

Tryckfärgsavfall som inte innehåller halogenerade lösningsmedel

Färg- och lackavfall som innehåller halogenerade lösningsmedel

Färg- och lackavfall som inte innehåller halogenerade lösningsmedel

02.14 Annat avfall av kemiska beredningar

0 Icke-farligt

Aerosoler

Slam från blekning med hypoklorit och klorgas

Slam från andra blekningsprocesser

Rengöringsmedel

Industrigaser i högtrycksbehållare, gasolflaskor och industriella aerosolbehållare (även

haloner)

Fotografisk film och fotopapper som innehåller silver eller silverföreningar

Avfall från kemisk behandling

Avfall från kemiska processer där kväve ingår samt avfall från tillverkning av gödningsmedel

Konserveringsmedelsavfall

Avfall från produktion av kisel och kiselderivat

Annat avfall

1 Farligt

Icke-halogenerade organiska träskyddsmedel

Träskyddsmedel som innehåller organiska klorföreningar

Träskyddsmedel som innehåller organiska metallföreningar

Oorganiska träskyddsmedel

Kvicksilverhaltigt slam

Kasserade kemikalier

Fotokemikalier

02.2 Oanvända sprängämnen

02.21 Kasserade sprängämnen och pyrotekniska produkter

1 Farligt

Kasserade fyrverkeripjäser

Andra kasserade sprängämnen

02.22 Kasserad ammunition

1 Farligt

Kasserad ammunition

02.3 Blandat kemikalieavfall

02.31 Blandat kemikalieavfall i små mängder

0 Icke-farligt

Annat avfall som innehåller oorganiska kemikalier, t.ex. ospecificerade laboratoriekemikalier, brandsläckningspulver

Annat avfall som innehåller organiska kemikalier, t.ex. ospecificerade laboratoriekemikalier

02.32 Annat blandad kemikalieavfall från behandling

0 Icke-farligt

Avfall som blandats för slutdeponering

02.33 Förpackning som förorenats av farliga ämnen

03 Annat kemiskt avfall

03.1 Kemiska rester och avlagringar

03.11 Tjära och kolhaltigt avfall

0 Icke-farligt

Asfalt

Annat avfall

Kimrök

Anodrester

Avfall från tillverkning av anoder för hydroelektrolytiska processer

1 Farligt

Sur tjära

Andra former av tjära

Tjära och annat kolhaltigt avfall från anodtillverkning

03.12 Slam från olja/vattenemulsioner

1 Farligt

Maskinrumsolja från sjöfart på inre vattenvägar

Maskinrumsolja från mottagningsanläggningar för maskinrumsolja

Avsaltningsslam eller avsaltningsemulsioner

Slam från slamavskiljare

Fast avfall från oljeavskiljare

Slam från oljeavskiljare

Andra emulsioner

Kemikalieavfall från rengöring av transporttankar för sjötransport

Kemikalieavfall från rengöring av tankar för järnvägs- och vägtransport

Kemikalieavfall från rengöring av lagertankar

03.13 Restprodukter från kemiska reaktioner

0 Icke-farligt

Sodaslam och grönlutslam (från behandling med svartlut)

Kromhaltiga garvmedel

Kromfria garvmedel

Annat avfall

1 Farligt

Tvättvatten och vattenbaserad moderlut

Halogenerade destillations- och reaktionsrester

Icke-förglasad fast fas

Andra destillations- och reaktionsrester

03.14 Använt filtreringsmaterial och absorberande material

0 Icke-farligt

Slam från avkalkning

Förbrukat aktivt kol

Mättade eller förbrukade jonbyteshartser

Lösningsmedel och slam från regenerering av jonbytare

1 Farligt

Aktivt kol från klorproduktion

Filterkaka från rökgasrening

Halogenerade filterkakor, förbrukade absorbermedel

Andra filterkakor, förbrukade absorbermedel

Mättade eller förbrukade jonbyteshartser

Lösningsmedel och slam från regenerering av jonbytare

Förbrukat aktivt kol

Förbrukad filterlera

03.2 Avloppsslam från industrier

03.21 Slam från industriell bearbetning och avloppsbehandling

0 Icke-farligt

Slam från anaerob behandling av animaliskt och vegetabiliskt avfall

Slam från anaerob behandling av hushållsavfall och liknande avfall

Slam från avsvärtning av returpapper

Lakvatten från deponier

Slam som innehåller krom

Slam som inte innehåller krom

Slam från avloppsbehandling vid produktionsstället

Annat slam

Annat avfall

03.22 Slam innehållande kolväten

0 Icke-farligt

Annat avfall

1 Farligt

Vattenfasen från oljeregenerering

Vattenbaserad tvättvätska

Avfall från ångavfettning

Oljeavfall från rengöring av transporttankar för sjötransport

Oljeavfall från rengöring av tankar för järnvägs- och vägtransport

Oljeavfall från rengöring av lagertankar

Fett och oljeblandning från oljeavskiljare

04 Radioaktivt avfall

04.1 Kärnavfall

04.11 Kärnavfall

04.2 Förbrukade joniserande källor

04.21 Förbrukade joniserande källor

04.3 Radioaktivt förorenad utrustning och produkter

04.31 Radioaktivt förorenad utrustning och produkter

04.4 Radioaktivt förorenade jordmassor

04.41 Radioaktivt förorenade jordmassor

05 Sjukvårdsavfall och biologiskt avfall

05.1 Smittfarligt sjukvårdsavfall

05.11 Smittfarligt sjukvårdsavfall från människor

0 Icke-farligt

Kroppsdelar och organ (även blodpreparat)

1 Farligt

Annat avfall där det ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande på grund av smittofara

05.12 Smittfarligt djuravfall

0 Icke-farligt

Skärande och stickande avfall

05.2 Icke-smittfarligt sjukvårdsavfall

05.21 Icke-smittfarligt sjukvårdsavfall från människor

05.22 Icke-smittfarligt djuravfall

05.3 Gentekniskt avfall

05.31 Gentekniskt avfall

1 Farligt

Annat avfall där det ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande på grund av smittofara

06 Metallavfall

06.1 Järnskrot

06.11 Järnskrot

0 Icke-farligt

Kasserade formar

Fil- och svarvspån av järnmetall

Andra järnpartiklar

Järn och stål

Järnhaltigt material som avlägsnats från bottenaskan

06.2 Skrot av andra metaller än järn

06.21 Skrot av ädelmetaller

1 Farligt

Silverhaltigt avfall från behandling av fotografiskt avfall vid produktionsstället

06.22 Förpackningsavfall av aluminium

06.23 Annat aluminiumskrot

0 Icke-farligt

Aluminium

06.24 Kopparskrot

0 Icke-farligt

Koppar, brons, mässing

Kablar

06.25 Blyskrot

0 Icke-farligt

Bly

06.26 Skrot av andra metaller

0 Icke-farligt

Fil- och svarvspån av andra metaller än järn

Partiklar av andra metaller än järn

Zink

Tenn

06.3 Blandat metallskrot

06.31 Blandade metallförpackningar

0 Icke-farligt

Metall

Småmetall (konservburkar m.m.)

Annan metall

06.32 Annat blandat metallskrot

0 Icke-farligt

Annat avfall

Blandade metaller

07 Icke-metalliskt avfall

07.1 Glasavfall

07.11 Förpackningsavfall av glas

0 Icke-farligt

Glas

07.12 Annat glasavfall

0 Icke-farligt

Avfallsglas

Glas

07.2 Pappers- och pappavfall

07.21 Förpackningsavfall av papper och papp

0 Icke-farligt

Papper och papp

07.22 Avfall från sammansatt emballagepapp

07.23 Annat pappers- och pappavfall

0 Icke-farligt

Fiber- och pappersslam

Annat avfall

Papper och papp

07.3 Gummiavfall

07.31 Kasserade däck

0 Icke-farligt

Kasserade däck

07.32 Annat gummiavfall

07.4 Plastavfall

07.41 Förpackningsavfall av plast

0 Icke-farligt

Plast

07.42 Annat plastavfall

0 Icke-farligt

Plastavfall (utom förpackningar)

Plastpartiklar

Avfall från plastförädlingsindustri

Plast

Småplast

Annan plast

07.5 Träavfall

07.51 Förpackningsavfall av trä

0 Icke-farligt

Trä

07.52 Spån

0 Icke-farligt

Sågspån

Spån, spill, timmer, förstörda spånskivor eller förstört fanér

07.53 Annat träavfall

0 Icke-farligt

Bark- och korkavfall

Bark

Trä

07.6 Textilavfall

07.61 Begagnade kläder

07.62 Diverse textilavfall

0 Icke-farligt

Absorbermedel, filtermaterial, torkdukar och skyddskläder

Kläder

Icke-halogenerat avfall från appretering och efterbehandling

Textilier

Sammansatt material (impregnerade textilier, elastomer, plastomer)

Förädlade blandade textilfibrer

Förädlade textilfibrer, huvudsakligen från djurriket

Förädlade textilfibrer, huvudsakligen baserade på konstmaterial eller syntetiska material

Förädlade textilfibrer, huvudsakligen från växtriket

Oförädlade blandade textilfibrer, som inte spunnits eller vävts

Oförädlade textilfibrer och andra naturfibrer, huvudsakligen från växtriket

Oförädlade textilfibrer, huvudsakligen baserade på konstmaterial eller syntetiska material

Oförädlade textilfibrer, huvudsakligen från djurriket

1 Farligt

Halogenerat avfall från appretering och efterbehandling

07.63 Läderavfall

0 Icke-farligt

Garvat läderavfall (avskrap, avskuret material, putspulver) som innehåller krom

Avfall från appretering och efterbehandling

Annat avfall

08 Kasserad utrustning

08.1 Uttjänta fordon

08.11 Kasserade personfordon

0 Icke-farligt

Uttjänta fordon

08.12 Andra kasserade fordon

0 Icke-farligt

Kasserade fordon

08.2 Kasserad elektrisk och elektronisk utrustning

08.21 Kasserad större hushållsutrustning

08.22 Kasserad mindre hushållsutrustning

08.23 Annan kasserad elektrisk och elektronisk utrustning

0 Icke-farligt

Engångskameror med batterier

Engångskameror utan batterier

Annan kasserad elektronisk utrustning (t.ex. tryckta kretskort)

Elektronisk utrustning (t.ex. tryckta kretskort)

08.3 Skrymmande hushållsutrustning

08.31 Skrymmande hushållsutrustning

08.4 Kasserade delar till maskiner och utrustning

08.41 Batterier och ackumulatorer

0 Icke-farligt

Alkaliska batterier

Andra batterier och ackumulatorer

Batterier

1 Farligt

Transformatorer och kondensatorer som innehåller PCB eller PCT

Blybatterier

Nickel-kadmiumbatterier

Kvicksilverhaltiga torrbatterier

08.42 Förbrukade katalysatorer

0 Icke-farligt

Avmonterade fordonskatalysatorer som innehåller ädelmetaller

Andra avmonterade fordonskatalysatorer

08.43 Andra kasserade delar till maskiner och utrustning

0 Icke-farligt

Ospecificerat avfall

Utrustning som innehåller klorfluorkarboner

Annan kasserad utrustning

Utrustning som innehåller klorfluorkarboner

1 Farligt

Lysrör och annat kvicksilverhaltigt avfall

09 Animaliskt och vegetabiliskt avfall

09.1 Avfall från bearbetning av livsmedel och matavfall

09.11 Animaliskt avfall från bearbetning av livsmedel och matavfall

0 Icke-farligt

Animaliska vävnadsdelar

Slam från tvättning och rengöring

Avfall från skrapning och spaltning med kalk

Avfall från kalkbehandling

Organiskt naturmaterial (t.ex. fett, vax)

09.12 Vegetabiliskt avfall från bearbetning av livsmedel och vegetabiliskt matavfall

0 Icke-farligt

Slam från tvättning och rengöring

Växtdelar

Slam från tvättning, rengöring, skalning, centrifugering och separering

Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning

Annat avfall

Avfall från tvättning, rengöring och mekanisk sönderdelning av råvaror

Slam från avloppsbehandling vid produktionsstället

09.13 Blandat avfall från bearbetning av livsmedel och blandat matavfall

0 Icke-farligt

Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning

Olja och fett

Organiskt, komposterbart köksavfall (även stekolja och köksavfall från storkök och restauranger)

Annat avfall

09.2 Grönt avfall

09.21 Grönt avfall

0 Icke-farligt

Skogsbruksavfall

Komposterbart avfall

09.3 Animalisk avföring, urin och gödsel

09.31 Slam och gödsel

0 Icke-farligt

Animalisk avföring, urin och gödsel (även använd halm) samt flytande avfall som uppsamlats separat och behandlats utanför produktionsstället

10 Blandat vanligt avfall

10.1 Hushållsavfall och liknande avfall

10.11 Hushållsavfall

0 Icke-farligt

Blandat hushållsavfall

10.12 Avfall från gaturenhållning

0 Icke-farligt

Avfall från torghandel

Avfall från gaturenhållning

10.2 Blandade och ej differentierade material

10.21 Blandat förpackningsavfall

0 Icke-farligt

Blandat

10.22 Annat blandat och ej differentierat avfall

0 Icke-farligt

Vattenhaltigt avfall från härdning av förglasat avfall

Sammansatta förpackningar

Oorganiska produktserier som inte uppfyller ställda krav

Organiska produktserier som inte uppfyller ställda krav

Annat oorganiskt avfall innehållande andra metaller

Fotografisk film och fotopapper som inte innehåller silver eller silverföreningar

Fast avfall från skeppslaster

Använd blästringssand

Annat avfall

Annat avfall där det inte ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande på grund av smittofara

Annat avfall där det inte ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande på grund av smittofara (t.ex. förband, gipsbandage, linne, engångskläder, blöjor)

Svetsavfall

10.3 Sorteringsrester

10.31 Avfall från fordonsfragmentering

0 Icke-farligt

Lättfraktioner från bilfragmentering

10.32 Andra sorteringsrester

0 Icke-farligt

Kasserat material från pappers- och pappåtervinning

Avfall från fragmentering

Icke-komposterad fraktion av hushållsavfall och liknande avfall

Icke-komposterad fraktion av animaliskt och vegetabiliskt avfall

Kompost som inte uppfyller uppställda krav

Annat avfall

Rens

11 Vanligt slam

11.1 Slam från avloppsrening

11.11 Slam från behandling av kommunalt avloppsvatten

0 Icke-farligt

Slam från behandling av hushållsavloppsvatten

11.12 Biologiskt nedbrytbart slam från behandling av annat avloppsvatten

0 Icke-farligt

Slam från avloppsbehandling vid produktionsstället

Avfall från kyltorn

Annat avfall

Slam från behandling av industriavloppsvatten

Annat avfall

11.2 Slam från rening av dricksvatten och processvatten

11.21 Slam från rening av dricksvatten och processvatten

0 Icke-farligt

Slam från matarvatten

Slam från klarning av dricksvatten

Annat avfall

11.3 Ej förorenade muddermassor

11.31 Ej förorenade muddermassor

0 Icke-farligt

Muddermassor

11.4 Slamtanksinnehåll

11.41 Slamtanksinnehåll

0 Icke-farligt

Slam från septiska tankar

12 Mineralavfall

12.1 Övrigt bygg- och rivningsavfall

12.11 Betong-, tegel- och gipsavfall

0 Icke-farligt

Annat avfall

Andra cementbaserade kompositmaterial

Betong

Tegel

Gipsbaserade byggmaterial

12.12 Avfall från kolväteinnehållande vägbeläggningsmaterial

0 Icke-farligt

Asfalt som innehåller tjära

Asfalt som inte innehåller tjära

Tjära och tjärprodukter

1 Farligt

Isolermaterial som innehåller asbest

12.13 Blandat byggavfall

0 Icke-farligt

Annat isolermaterial

Blandat bygg- och rivningsavfall

12.2 Asbestavfall

12.21 Asbestavfall

0 Icke-farligt

Avfall från tillverkning av asbestcement

Kasserad utrustning som innehåller fri asbest

Avfall från asbestbearbetningsindustri

Asbestbaserade byggmaterial

1 Farligt

Asbesthaltigt avfall från elektrolys

12.3 Avfall av naturligt förekommande mineraler

12.31 Avfall av naturligt förekommande mineraler

0 Icke-farligt

Vattenhaltigt slam som innehåller keramiska material

Stoft- och partikelformat avfall

Avfall från borrning efter sötvatten

Annat icke-komposterbart avfall

Rödslam från aluminiumoxidproduktion

Jord och sten

Jord från rengöring och tvättning av betor

Fast avfall från primär filtrering eller rensning

Fast och flytande gruvavfall

Avfall från brytning av metallhaltig mineral

Avfall från brytning av icke-metallhaltig mineral

Avfall från stenhuggning och stensågning

Avfall från anrikning av metallhaltig mineral

Avfall från anrikning av icke-metallhaltig mineral

Avfall från tvättning och rensning av mineral

Kasserat grus och krossat bergartsmaterial

Avfall från råvarublandningar som inte behandlats termiskt

Kasserad sand och lera

Avfall från sandfång

Annat avfall

12.4 Avfall från förbränning

12.41 Avfall från rökgasrening

0 Icke-farligt

Kalciumbaserat reaktionsavfall i slamform från rökgasavsvavling

Kalciumbaserat reaktionsavfall i fast form från rökgasavsvavling

Stoft från rökgasrening

Annat slam från rökgasrening

Annat fast avfall från rökgasrening

Slam från rökgasrening

Fast avfall från rökgasrening

1 Farligt

Vattenhaltigt flytande avfall från rökgasrening och annat vattenhaltigt flytande avfall

Stoft från rökgasrening

Flygaska och annat avfall från rökgasrening

Slam från rökgasrening

Fast avfall från rökgasrening

12.42 Slagg och aska från värmebehandling och förbränning

0 Icke-farligt

Vattenhaltigt slam från rengöring av pannor

Bottenaska

Bottenaska och slagg

Slagg och avskummat material (första och andra smältningen)

Ugnsstoft

Ugnsslagg

Annat partikelformat material och stoft

Annat partikelformat material och stoft (även stoft från kulkvarnar)

Annat slam

Flygaska från torvförbränning

Fosforslagg

Avfall från pyrolys

Slagg (från första och andra smältningen)

Fast avfall från rökgasrening

Obehandlat slagg

Avfall från slaggbehandling

Annat avfall

1 Farligt

Svart slagg från sekundär smältning

Pannaska

Kalciumarsenat

Slagg och avskummat material (första och andra smältningen)

Flygaska

Flygaska från oljeförbränning

Annat partikelformat material och stoft

Slagg från primär smältning/vitt slagg

Avskummat material

Slagg (från första och andra smältningen)

12.5 Diverse mineralavfall

12.51 Avfall av konstgjorda mineral

0 Icke-farligt

Aluminiumstoft

Vattensuspensioner som innehåller keramiska material

Gips från tillverkning av titandioxid

Kalciumkarbonat som inte uppfyller uppställda krav

Annat partikelformat material och stoft

Fosfatgips

Klinker och keramik

Avfall från bränning och släckning av kalk

Glasfiberavfall

Avfall från spritdestillation

Annat avfall

12.52 Avfall av eldfasta material

0 Icke-farligt

Oanvända gjutkärnor och gjutformar som innehåller organiska bindemedel

Använda gjutkärnor och gjutformar som innehåller organiska bindemedel

Ugnsstoft

Förbrukad infodring och förbrukade eldfasta material

Förbrukad infodring och förbrukade eldfasta material

Annat avfall

1 Farligt

Förbrukad behållarinfodring

Förbrukat aktivt kol från rökgasrening

12.6 Förorenade jord- och muddermassor

12.61 Förorenade jordmassor och byggavfall

1 Farligt

Oljespill

12.62 Förorenade muddermassor

13 Stelnat, stabiliserat eller förglasat avfall

13.1 Stelnat eller stabiliserat avfall

13.11 Stelnat eller stabiliserat avfall

0 Icke-farligt

Avfall som stabiliserats eller solidifierats med hydrauliska bindemedel

Avfall som stabiliserats eller solidifierats med organiska bindemedel

Avfall som stabiliserats genom biologisk behandling

13.2 Förglasat avfall

13.21 Förglasat avfall

0 Icke-farligt

Förglasat avfall