Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32003D0106.pdf

32003D0106

2003/106/EG: Rådets beslut av den 19 december 2002 om godkännande, på Europeiska gemenskapens vägnar, av Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedelEuropeiska unionens officiella tidning nr L 063 , 06/03/2003 s. 0027 - 0028Rådets beslut

av den 19 december 2002

om godkännande, på Europeiska gemenskapens vägnar, av Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel

(2003/106/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt 175.1 jämförd med artikel 300.2 första stycket första meningen och artikel 300.3 första stycket i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2) och

av följande skäl:

(1) Kommissionen deltog på gemenskapens vägnar i förhandlingarna om Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel, i enlighet med rådets förhandlingsmandat.

(2) Sedan förhandlingarna slutförts undertecknades konventionen på gemenskapens vägnar i Rotterdam den 11 september 1998.

(3) Konventionen är ett viktigt steg för att förbättra den internationella regleringen av handeln med vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel, i syfte att skydda människors hälsa och miljön från potentiell skada och för att främja en miljövänlig användning av dessa ämnen.

(4) Konventionen är öppen för ratfikation, godtagande och godkännande av stater och regionala organisationer för ekonomisk integration.

(5) Enligt villkoren i konventionen skall regionala organisationer för ekonomisk integration i ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrumentet uppge omfattningen av sin behörighet i frågor som regleras av konventionen.

(6) Den 28 januari 2003 antogs Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 304/2003 om export och import av farliga kemikalier(3).

(7) Gemenskapen kan därför godkänna konventionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel, som undertecknades den 11 september 1998, godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

Texten till konventionen finns i bilaga A till detta beslut.

Artikel 2

1. Rådets ordförande skall ha befogenhet att utse den eller de personer som skall ha rätt att på gemenskapens vägnar deponera godkännandeinstrumentet hos Förenta nationernas generalsekreterare i enlighet med artikel 25.1 i konventionen.

2. Den eller de personer som ha rätt att deponera godkännandeinstrumentet skall samtidigt deponera den behörighetsförklaring som är fastställd i bilaga B till detta beslut, enligt kravet i artikel 25.3 i konventionen.

Utfärdat i Bryssel den 19 december 2002.

På rådets vägnar

L. Espersen

Ordförande

(1) EGT C 126 E, 28.5.2002, s. 274.

(2) Yttrande avgivet den 24 oktober 2002 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(3) Se sidan 1 i detta nummer av EUT.