Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

2003/138/EG: Kommissionens beslut av den 27 februari 2003 om fastställande av kodningsstandarder för komponenter och material i fordon enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG om uttjänta fordon (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2003) 620]Europeiska unionens officiella tidning nr L 053 , 28/02/2003 s. 0058 - 0059Kommissionens beslut

av den 27 februari 2003

om fastställande av kodningsstandarder för komponenter och material i fordon enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG om uttjänta fordon

[delgivet med nr K(2003) 620]

(Text av betydelse för EES)

(2003/138/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG av den 18 september 2000 om uttjänta fordon(1), särskilt artikel 8.2 i detta, och

av följande skäl:

(1) Enligt direktiv 2000/53/EG skall kommissionen fastställa kodningsstandarder för komponenter och material, som producenter och tillverkare av material och utrustning skall använda för att bland annat göra det lättare att urskilja de komponenter och material som lämpar sig för återanvändning och materialåtervinning.

(2) Man bör fastställa ytterligare kodningsstandarder på grundval av den praktiska erfarenheten av återvinning och materialåtervinning av uttjänta fordon.

(3) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som avses i artikel 11 i direktiv 2000/53/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Utan att det påverkar artikel 3.3 i direktiv 2000/53/EG skall medlemsstaterna vidta de åtgärder som krävs för att se till att producenter, i samarbete med tillverkare av material och utrustning, använder nomenklaturen i de ISO-kodningsstandarder för komponenter och material som anges i bilagan till detta beslut för att märka och urskilja material och komponenter i fordon.

Artikel 2

På grundval av den praktiska erfarenheten av återvinning och materialåtervinning av uttjänta fordon skall detta beslut ses över två år efter ikraftträdandet för att man vid behov skall kunna fastställa kodningsstandarder för andra komponenter och material.

Artikel 3

Detta beslut skall tillämpas från och med den 1 juli 2003.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 27 februari 2003.

På kommissionens vägnar

Margot Wallström

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 269, 21.10.2000, s. 34.

BILAGA

Följande nomenklatur skall tillämpas för märkning och urskiljning av fordonskomponenter och fordonsmaterial av plast med en vikt på över 100 gram:

- ISO 1043-1 Plast - Symboler och förkortningar. Del 1: Grundpolymerer och deras speciella egenskaper.

- ISO 1043-2 Plast - Symboler och förkortningar. Del 2: Fyllmedel och armeringsmaterial.

- ISO 11469 Plast - Generisk identifiering och märkning av plastprodukter.

Följande nomenklatur skall tillämpas för märkning och urskiljning av fordonskomponenter och fordonsmaterial av elastomerer med en vikt på över 200 gram:

- ISO 1629 Gummi och latex - Terminologi. Inte tillämplig på märkning av däck.

ISO-standardernas symboler "< " respektive " >" får ersättas med klamrar.