Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32003L0029.pdf

32003L0029

Kommissionens direktiv 2003/29/EG av den 7 april 2003 om anpassning för fjärde gången till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 96/49/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om transport av farligt gods på järnväg (Text av betydelse för EES)Europeiska unionens officiella tidning nr L 090 , 08/04/2003 s. 0047 - 0047Kommissionens direktiv 2003/29/EG

av den 7 april 2003

om anpassning för fjärde gången till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 96/49/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om transport av farligt gods på järnväg

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 96/49/EG av den 23 juli 1996 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om transport av farligt gods på järnväg(1), senast ändrat genom kommissionens direktiv 2001/6/EG(2), särskilt artikel 8 i detta, och

av följande skäl:

(1) Bilagan till direktiv 96/49/EG innehåller bestämmelserna om internationell järnvägstransport av farligt gods (nedan kallade "RID") i den form i vilken de tillämpas från den 1 juli 2001.

(2) RID uppdateras vartannat år och därför gäller från och med den 1 januari 2003 en ändrad version, med en övergångsperiod till och med den 30 juni 2003.

(3) Bilagan till direktiv 96/49/EG bör därför ändras.

(4) De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från den kommitté för transport av farligt gods som avses i artikel 9 i direktiv 96/49/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till direktiv 96/49/EG skall ersättas med följande:

"BILAGA

Bestämmelser om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID), så som de ingår i bilaga I till tillägg B till COTIF och i den form i vilken de tillämpas från och med den 1 januari 2003, varvid "kontraktsslutande part" och "staterna eller järnvägarna" ersätts med "medlemsstat".

Den ändrade texten i 2003 års version av RID kommer att offentliggöras så snart texten finns tillgänglig på gemenskapens alla officiella språk."

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den 1 juli 2003 och skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 7 april 2003.

På kommissionens vägnar

Loyola De Palacio

Vice ordförande

(1) EGT L 235, 17.9.1996, s. 25.

(2) EGT L 30, 1.2.2001, s. 42.