Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/53/EG av den 18 juni 2003 om ändring för tjugosjätte gången av rådets direktiv 76/769/EEG om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar) (nonylfenol, nonylfenoletoxilat och cement) (Text av betydelse för EES)Europeiska unionens officiella tidning nr L 178 , 17/07/2003 s. 0024 - 0027Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/53/EG

av den 18 juni 2003

om ändring för tjugosjätte gången av rådets direktiv 76/769/EEG om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar) (nonylfenol, nonylfenoletoxilat och cement)

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(3), och

av följande skäl:

(1) Miljöriskerna med nonylfenol och nonylfenoletoxilat har bedömts i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 793/93 av den 23 mars 1993 om bedömning och kontroll av risker med existerande ämnen(4). Bedömningen visade att dessa risker måste minskas, och i sitt yttrande av den 6 och 7 mars 2001 bekräftade Vetenskapliga kommittén för toxicitet, ekotoxicitet och miljö denna slutsats.

(2) Nonylfenol klassificeras som "prioriterat farligt ämne" i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område(5). I enlighet med artikel 16.6 i det direktivet skall kommissionen lägga fram förslag om reglering för att utsläpp och spill av sådana ämnen skall upphöra eller stegvis elimineras.

(3) Kommissionens rekommendation 2001/838/EG av den 7 november 2001 om resultatet av strategier för att bedöma och minska riskerna med ämnena akrylaldehyd, dimetylsulfat, nonylfenol, 4-nonylfenol, grenad, tert-butylmetyleter(6), antagen inom ramen för förordning (EEG) nr 793/93, innehåller förslag om en strategi för att minska riskerna med nonylfenol och nonylfenoletoxilat och i rekommendationen förespråkas i synnerhet begränsningar av utsläppande på marknaden och användning av dessa ämnen.

(4) För att skydda miljön uppmanas kommissionen att överväga en ändring av rådets direktiv 86/278/EEG av den 12 juni 1986 om skyddet för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket(7) för att fastställa ett gränsvärde för koncentration av nonylfenol och nonylfenoletoxilater i avloppsslam som sprids på marken.

(5) För att skydda miljön ytterligare bör utsläppande på marknaden och användning av nonylfenol och nonylfenoletoxilat begränsas för vissa användningar som orsakar utsläpp, föroreningar eller spill i miljön. Dock bör begränsningen av beståndsdelar i bekämpningsmedel och biocider inte påverka giltigheten av befintliga nationella tillstånd för bekämpningsmedel eller biocidprodukter som innehåller nonylfenoletoxilat som en beståndsdel fram till dess tillstånden löper ut, om dessa beviljats innan detta direktiv trädde i kraft.

(6) Vetenskapliga studier visar också att cementpreparat som innehåller krom VI kan orsaka allergiska reaktioner under vissa omständigheter vid direkt och långvarig kontakt med människohud. All användning av cement medför risk för direkt och långvarig kontakt med människohud, med undantag för kontrollerade slutna och helt automatiserade processer.

(7) Vetenskapliga kommittén för toxicitet, ekotoxicitet och miljö har bekräftat de negativa hälsoeffekterna av krom VI i cement.

(8) Individuella skyddsåtgärder är nödvändiga men inte tillräckliga för att undvika hudkontakt med cement. Enligt de rangordnade skyddsbestämmelser som anges i rådets direktiv 98/24/EG av den 7 april 1998 om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet (fjortonde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG)(8) skall dessutom arbetsgivaren i första hand se till att exponeringen minskas till en så låg nivå som möjligt när ämnet inte går att ersätta och tillämpa individuella skyddsåtgärder bara när exponering inte kan undvikas på annat sätt.

(9) För att folkhälsan skall skyddas förefaller det därför vara nödvändigt att begränsa utsläppandet på marknaden och användningen av cement. I synnerhet bör utsläppandet på marknaden och användningen av cement eller cementpreparat som innehåller mer än 2 ppm krom VI begränsas där det finns en möjlighet att det kan komma i kontakt med huden. I kontrollerade slutna och helt automatiserade processer är detta inte fallet, och dessa bör därför undantas. Reduktionsmedel bör användas på tidigast möjliga stadium, dvs. vid cementproduktionen.

(10) För att skydda folkhälsan ytterligare uppmanas kommissionen att överväga en ändring av bilaga I i direktiv 98/24/EG i syfte att fastställa ett bindande yrkeshygieniskt gränsvärde för damm.

(11) Användning av krom VI har redan förbjudits genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG av den 18 september 2000 om uttjänta fordon(9) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG av den 27 januari 2003 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter(10). Annan användning av krom VI undersöks för närvarande inom ramen för en riskbedömning, och kommissionen uppmanas att snarast föreslå lämplig lagstiftning för att ta itu med de risker som eventuellt fastställs.

(12) Rådets direktiv 76/769/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar)(11) bör ändras i enlighet härmed.

(13) Syftet med detta direktiv är att införa harmoniserade bestämmelser om nonylfenol, nonylfenoletoxilat och cement för att därigenom bevara den inre marknaden, samtidigt som en hög hälso- och miljöskyddsnivå säkerställs, i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 95 i fördraget.

(14) Det är önskvärt att en harmoniserad metod för att testa förekomsten av krom VI i cement införs för tillämpningen av detta direktiv, men detta bör inte fördröja direktivets ikraftträdande. Kommissionen bör därför i enlighet med artikel 2a i direktiv 76/769/EEG utarbeta en sådan metod. Testmetoden bör företrädesvis utarbetas på europeisk nivå, eventuellt av Europeiska standardiseringskommittén (CEN).

(15) Detta direktiv påverkar inte den gemenskapslagstiftning som fastställer minimikrav för arbetstagares säkerhet, såsom rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet(12) och enskilda direktiv som grundar sig på detta, särskilt rådets direktiv 90/394/EEG av den 28 juni 1990 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener i arbetet (sjätte särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG)(13) och direktiv 98/24/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Bilaga 1 till direktiv 76/769/EEG skall ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

2. Giltigheten av nationella tillstånd för bekämpningsmedel eller biocidprodukter som innehåller nonylfenoletoxilat som en beståndsdel skall inte påverkas av detta direktiv fram till dess tillstånden löper ut, om dessa beviljats innan detta direktiv trädde i kraft.

Artikel 2

Kommissionen skall anta en harmoniserad testmetod för tillämpningen av punkt 47, Cement i bilaga I till direktiv 76/769/EEG i enlighet med förfarandet i artikel 2a i det direktivet.

Artikel 3

Medlemsstaterna skall före den 17 juli 2004 anta och offentliggöra de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 17 januari 2005.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 18 juni 2003.

På Europaparlamentets vägnar

P. Cox

Ordförande

På rådets vägnar

G. Drys

Ordförande

(1) Förslag av den 16 augusti 2003 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2) EUT C 133, 6.6.2003, s. 13.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 27 mars 2003 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 19 maj 2003.

(4) EGT L 84, 5.4.1993, s. 1.

(5) EGT L 327, 22.12.2000, s. 1. Direktivet ändrat genom beslut nr 2455/2001/EG (EGT L 331, 15.12.2001, s. 1).

(6) EGT L 319, 4.12.2001, s. 30.

(7) EGT L 181, 4.7.1986, s. 6. Direktivet senast ändrat genom 1994 års anslutningsakt.

(8) EGT L 131, 5.5.1998, s. 11.

(9) EGT L 269, 21.10.2000, s. 34. Direktivet ändrat genom kommissionens beslut 2002/525/EG (EGT L 170, 29.6.2002, s. 81).

(10) EUT L 37, 13.2.2003, s. 19.

(11) EGT L 262, 27.9.1976, s. 201. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/36/EG (EUT L 156, 25.6.2003, s. 26).

(12) EGT L 183, 29.6.1989, s. 1.

(13) EGT L 196, 26.7.1990, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 1999/38/EG (EGT L 138, 1.6.1999, s. 66).

BILAGA

Följande punkter 46 och 47 skall läggas till i bilaga I till direktiv 76/769/EEG:

">Plats för tabell>"