Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/3/EG av den 11 februari 2004 om ändring av rådets direktiv 70/156/EEG och 80/1268/EEG med avseende på mätning av koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning hos N1-fordon (Text av betydelse för EES)Europeiska unionens officiella tidning nr L 049 , 19/02/2004 s. 0036 - 0041Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/3/EG

av den 11 februari 2004

om ändring av rådets direktiv 70/156/EEG och 80/1268/EEG med avseende på mätning av koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning hos N1-fordon

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(3), och

av följande skäl:

(1) Rådets direktiv 80/1268/EEG av den 16 december 1980 om motorfordons koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning(4) är ett av särdirektiven inom ramen för det förfarande för typgodkännande som fastställs i rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon(5).

(2) I kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet om EU:s strategier och åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser - på väg mot ett europeiskt klimatförändringsprogram, föreslås en genomförandestrategi för att minska utsläppen av växthusgaser; strategin skall även omfatta åtgärder inom transportsektorn. I grönboken "Mot en europeisk strategi för trygg energiförsörjning" efterlyses likaså åtgärder för att förbättra motorfordonens bränsleekonomi.

(3) I gemenskapens strategi för att minska koldioxidutsläpp från personbilar, som framgår av kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet - En gemenskapsstrategi för minskade koldioxidutsläpp från personbilar och för en förbättrad bränsleekonomi, har den harmoniserade mätmetod som anges i direktiv 80/1268/EEG använts som ett grundläggande instrument. För att göra det möjligt att vidta ytterligare åtgärder för att minska bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen från lätta kommersiella fordon, är det nödvändigt att utvidga det direktivet så att det även omfattar N1-fordon.

(4) Såsom anges i Europaparlamentets och rådets beslut nr 1753/2000/EG av den 22 juni 2000 om att inrätta ett system för övervakning av de genomsnittliga specifika koldioxidutsläppen från nya personbilar(6) har kommissionen genomfört en undersökning för att granska möjligheterna och följderna av harmoniserade metoder för att mäta specifika koldioxidutsläpp från N1-fordon. Det anses tekniskt godtagbart och mest kostnadseffektivt att tillämpa det utsläppsprov som beskrivs i rådets direktiv 70/220/EEG av den 20 mars 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon(7), också för att mäta bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp för den kategorin av fordon.

(5) Många tillverkare av fordon i små serier köper från leverantörer motorer som är typgodkända i fråga om utsläpp i enlighet med rådets direktiv 88/77/EEG av den 3 december 1987 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från motorer med kompressionständning som används i fordon samt mot utsläpp av gasformiga föroreningar från motorer med gnisttändning drivna med naturgas eller gasol vilka används i fordon.(8) Ett stort antal av dessa tillverkare har inte den utrustning och de kunskaper som krävs för att de skall kunna utföra avgas- eller koldioxidprovningen. Det är därför nödvändigt att bevilja undantag för tillverkare av fordon i små serier, eftersom deras extrakostnader för att uppfylla kraven i det här direktivet annars blir orimligt höga.

(6) Dessa åtgärder påverkar också bilagorna till direktiv 70/156/EEG.

(7) Direktiv 70/156/EEG och 80/1268/EG bör därför ändras i enlighet härmed.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 70/156/EEG ändras på följande sätt:

a) Rad 39 i del I av bilaga IV skall ersättas med följande:

">Plats för tabell>"

b) I EG-intyget om överensstämmelse för färdigbyggda eller avslutade fordon i kategorierna N1, N2 och N3 i del I av bilaga IX, sidan 2, skall följande punkt läggas till:

"

>PIC FILE= "L_2004049SV.003701.TIF">"

Artikel 2

Bilagorna I och II till direktiv 80/1268/EEG skall ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 3

Senast den 19 februari 2006 skall kommissionen

a) lägga fram en analys av möjligheterna att få fram representativa uppgifter om koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning för etappvis färdigbyggda fordon och fordon vars utsläpp mäts i enlighet med direktiv 88/77/EEG för att beakta mätningarnas kostnadseffektivitet,

b) lägga fram en utvärdering av begreppet fordonsfamilj som införts i direktivet,

c) i förekommande fall till den kommitté som inrättats genom artikel 13 i direktiv 70/156/EEG föreslå åtgärder för att anpassa direktivet till den tekniska utvecklingen.

Artikel 4

Om ett fordon som tillverkas av en specialiserad karosseribyggare stämmer överens med kriterierna för någon av grundfordonstillverkarens fordonsfamiljer, får denna karosseribyggare använda den tillverkarens uppgifter om bränsleeffektivitet och koldioxidproduktion.

Artikel 5

1. Med verkan från och med den 19 februari 2005, för N1-fordon, får medlemsstaterna, av skäl som berör koldioxidutsläppen eller bränsleförbrukningen, inte

a) vägra att utfärda EG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande för någon typ av motorfordon, eller

b) förbjuda registrering, försäljning eller ibruktagande av fordon i enlighet med artikel 7 i direktiv 70/156/EEG,

om värdena för koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning har fastställts i enlighet med kraven i direktiv 80/1268/EEG, ändrat genom det här direktivet.

2. Med verkan från och med den 1 januari 2005 för fordon i kategori N1, klass I, och från och med den 1 januari 2007 för fordon i kategori N1, klass II och klass III, skall medlemsstaterna

a) inte längre utfärda EG-typgodkännande i enlighet med artikel 4.1 i direktiv 70/156/EEG, och

b) vägra att utfärda nationellt typgodkännande, utom när bestämmelserna i artikel 8.2 i direktiv 70/156/EEG åberopas,

om värdena för koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning inte har fastställts i enlighet med kraven i direktiv 80/1268/EEG, ändrat genom det här direktivet.

3. Med verkan från och med den 1 januari 2006 för fordon i kategori N1, klass I, och från och med den 1 januari 2008 för fordon i kategori N1, klass II och klass III, skall medlemsstaterna

a) betrakta de intyg om överensstämmelse som i enlighet med direktiv 70/156/EEG medföljer nya fordon som ogiltiga vid tillämpningen av artikel 7.1 i det direktivet,

b) vägra registrering, försäljning och ibruktagande av nya fordon som inte åtföljs av ett giltigt intyg om överensstämmelse i enlighet med direktiv 70/156/EEG, utom när bestämmelserna i artikel 8.2 i det direktivet åberopas,

om värdena för koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning inte har fastställts i enlighet med kraven i direktiv 80/1268/EEG, ändrat genom det här direktivet.

4. För etappvis byggda fordon i kategori N1 skall de tidpunkter som anges i punkterna 2 och 3 senareläggas med 12 månader.

5. I denna artikel avses med

- fordon i kategori N1, klass I: ett N1-fordon med en referensvikt på högst 1305 kg,

- fordon i kategori N1, klass II: ett N1-fordon med en referensvikt mellan 1305 och 1760 kg,

- fordon i kategori N1, klass III: ett N1-fordon med en referensvikt på över 1760 kg.

Artikel 6

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den 19 februari 2005. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 7

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 8

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 11 februari 2004.

På Europaparlamentets vägnar

P. Cox

Ordförande

På rådets vägnar

M. McDowell

Ordförande

(1) EGT C 51 E, 26.2.2002, s. 317.

(2) EGT C 125, 27.5.2002, s. 6.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 24 september 2002 (EUT C 273 E, 14.11.2003, s. 22), rådets gemensamma ståndpunkt av den 9 oktober 2003 (EUT C 305 E, 16.12.2003, s. 1) och Europaparlamentets ståndpunkt av den 16 december 2003 (ännu ej offentliggjord i EUT).

(4) EGT L 375, 31.12.1980, s. 36. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 1999/100/EG (EGT L 334, 28.12.1999, s. 36).

(5) EGT L 42, 23.2.1970, s. 1. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 807/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 36).

(6) EGT L 202, 10.8.2000, s. 1.

(7) EGT L 76, 6.4.1970, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2003/76/EG (EUT L 206, 15.8.2003, s. 29).

(8) EGT L 36, 9.2.1988, s. 33. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2001/27/EG (EGT L 107, 18.4.2001, s. 10).

BILAGA

I. Bilaga I till direktiv 80/1268/EEG skall ändras på följande sätt:

1. Punkt 1 skall ersättas med följande:

"1. RÄCKVIDD

Detta direktiv gäller mätning av koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning hos motorfordon i kategori M1 och N1.

Direktivet skall inte tillämpas på ett N1-fordon under följande två förutsättningar:

- Motortypen i den typen av fordon är typgodkänd i enlighet med direktiv 88/77/EEG, och

- tillverkarens totala världsproduktion av N1-fordon understiger 2000 enheter."

2. Punkt 2.3 skall ersättas med följande:

"2.3 För den provning som beskrivs i punkt 6 skall ett provexemplar av den fordonstyp som skall godkännas lämnas in när den tekniska tjänst som har ansvaret för typgodkännandeprovningarna själv utför provningarna. I fråga om M1- och N1-fordon som är typgodkända i fråga om utsläpp i enlighet med direktiv 70/220/EEG, skall den tekniska tjänsten under provningen kontrollera att fordonet överensstämmer med de gränsvärden som gäller för den typen i enlighet med direktiv 70/220/EEG."

3. Följande nya stycke skall läggas till i punkt 6.1:

"Fordon som inte uppnår den acceleration och den maximihastighet som krävs i körcykeln måste köras med gaspedalen fullt nedtryckt tills de återigen uppnått den driftskurva som krävs. Avvikelser från körcykeln måste anges i provningsrapporten."

4. Punkt 11 skall ersättas med följande:

"11. UTVIDGNING AV GODKÄNNANDE

11.1 Typgodkännande får utvidgas till att omfatta fordon av samma typ eller en annan typ som skiljer sig åt vad avser följande egenskaper i bilaga II, om de koldioxidutsläpp som uppmäts av den tekniska tjänsten inte överskrider typgodkännandevärdet med mer än 4 % för fordon i kategori M1 och med mer än 6 % för fordon i kategori N1:

- Referensvikt.

- Högsta tillåtna vikt.

- Karosserityp:

För M1: sedan, halvkombi, stationsvagn, kupé, cabriolet, fordon avsett för flera ändamål.

För N1: lastbil, skåpbil.

- Totala utväxlingsförhållanden.

- Motorutrustning och tillbehör.

11.2 Utvidgning av typgodkännande för fordon i kategori N1 inom en familj:

11.2.1 För fordon i kategori N1 som typgodkänts såsom ingående i en fordonsfamilj med tillämpning av förfarandet i punkt 12.2 i bilaga I får typgodkännandet utvidgas till att omfatta fordon inom samma familj endast om den tekniska tjänsten anser att det nya fordonets bränsleförbrukning inte överstiger bränsleförbrukningen för det fordon på vilket bränsleförbrukningen för familjen är grundad.

Typgodkännanden får även utvidgas till att omfatta fordon som

- är upp till 110 kg tyngre än den provade familjemedlemmen under förutsättning att de inte väger mer än 220 kg än den lättaste familjemedlemmen,

- har ett lägre totalt utväxlingsförhållande än den provade familjemedlemmen enbart beroende på ett byte av däckstorlek, och

- i alla andra avseenden överensstämmer med familjen.

11.2.2 För fordon i kategori N1 som typgodkänts såsom ingående i en fordonsfamilj med tillämpning av förfarandet i punkt 12.3 i bilaga I får typgodkännandet utvidgas till att omfatta fordon inom samma familj utan ytterligare provning endast om den tekniska tjänsten anser att det nya fordonets bränsleförbrukning ligger inom de gränser som uppställs genom de två fordon i familjen som har den lägsta respektive högsta bränsleförbrukningen."

5. Följande punkt skall läggas till:

"12. GODKÄNNANDE AV FORDON I KATEGORI N1 INOM EN FAMILJ

Fordon i kategori N1 får godkännas inom en familj enligt 12.1 genom tillämpning av en av de två alternativa metoder som anges i punkterna 12.2 och 12.3.

12.1 N1-fordon får sammanföras till en familj enligt detta direktiv om nedanstående parametrar är identiska eller ligger inom angivna gränser.

12.1.1 Identiska parametrar är följande:

- Tillverkare och typ enligt del I punkt 0.2 i bilaga II.

- Motorkapacitet.

- Typ av utsläppsbegränsningssystem.

- Typ av bränslesystem enligt punkt 1.5.2 i bilaga 2.

12.1.2 Följande parametrar måste ligga inom följande gränser:

- Totala utväxlingsförhållanden (högst 8 % över det lägsta) enligt punkt 1.6.3 i bilaga II.

- Referensvikt (högst 220 kg under den högsta vikten).

- Frontyta (högst 15 % mindre än den största frontytan).

- Motoreffekt (högst 10 % under det högsta värdet).

12.2 En fordonsfamilj enligt punkt 12.1 får godkännas med gemensamma uppgifter om koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning för samtliga medlemmar av familjen. Den tekniska tjänsten skall för provningen välja den medlem av familjen som den anser har det högsta koldioxidutsläppet. Mätningarna skall utföras i enlighet med punkt 6, och de resultat som erhålls enligt den metod som beskrivs i punkt 6.5 skall användas som gemensamma typgodkännandevärden för samtliga medlemmar av fordonsfamiljen.

12.3 Fordon som har sammanförts till en familj enligt 12.1 får godkännas med olika uppgifter om koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning för var och en av medlemmarna av familjen. Den tekniska tjänsten skall för provningen välja de två fordon som den anser har de största respektive minsta koldioxidutsläppen. Mätningarna skall utföras i enlighet med punkt 6. Om tillverkarens uppgifter för dessa båda fordon ligger inom den toleransmarginal som anges i punkt 6.5 får de koldioxidutsläpp som tillverkaren deklarerat för samtliga medlemmar av familjen användas som typgodkännandevärden. Om tillverkarens uppgifter inte ligger inom toleransmarginalen skall de resultat som erhålls enligt den metod som beskrivs i punkt 6.5 användas som typgodkännandevärden, och den tekniska tjänsten skall välja ut ett lämpligt antal andra familjemedlemmar för tilläggsprovning."

II. Bilaga II till direktiv 80/1268/EEG skall ändras på följande sätt:

1. Texten överst på sidan skall ändras på följande sätt:

"Tillägg till EG-typgodkännandeintyg nr:

om typgodkännande av fordon (6) enligt direktiv 80/1268/EEG (CO2-utsläpp och bränsleförbrukning), senast ändrat genom direktiv 2004/3/EG."

2. Följande fotnot skall läggas till i tillägget:

"(6) För fordon som godkänts inom en familj enligt punkt 12 i bilaga I skall detta tillägg tillhandahållas för varje enskild medlem av fordonsfamiljen."

3. Tillägget skall vidare ändras på följande sätt:

a) Punkt 1.3 skall ha följande lydelse:

"1.3 Karosserityp:

1.3.1 För M1: sedan, halvkombi, stationsvagn, kupé, cabriolet, fordon avsett för flera ändamål (1)

1.3.2 För N1: lastbil, skåpbil"

b) Punkt 1.7 skall ha följande lydelse:

"1.7 Typgodkännandevärden"