Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32004L0042.pdf

32004L0042

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/42/EG av den 21 april 2004 om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa färger och lacker samt produkter för fordonsreparationslackering och om ändring av direktiv 1999/13/EGEuropeiska unionens officiella tidning nr L 143 , 30/04/2004 s. 0087 - 0096Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/42/EG

av den 21 april 2004

om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa färger och lacker samt produkter för fordonsreparationslackering och om ändring av direktiv 1999/13/EG

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(1),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(2), och

av följande skäl:

(1) I Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/81/EG av den 23 oktober 2001 om nationella utsläppstak för vissa luftföroreningar(3) fastställs det bestämmelser om nationella tak för utsläpp av vissa föroreningar, bland annat flyktiga organiska föreningar (nedan även kallade "VOC"), vilka skall följas senast 2010 som ett led i gemenskapens integrerade strategi för att bekämpa försurning och marknära ozon; i direktivet finns dock inte några gränsvärden för utsläpp av sådana föroreningar från specifika källor.

(2) För att följa de nationella utsläppstaken för flyktiga organiska föreningar måste medlemsstaterna inrikta sig på ett antal olika kategorier av källor till dessa utsläpp.

(3) Detta direktiv kompletterar åtgärder på nationell nivå för att säkerställa att utsläppstaket för flyktiga organiska föreningar inte överskrids.

(4) I avsaknad av bestämmelser på gemenskapsnivå kan medlemsstaternas lagstiftning ha olika gränsvärden för flyktiga organiska föreningar i vissa produktkategorier. Dessa skillnader samt den omständigheten att en del medlemsstater saknar sådan lagstiftning riskerar att skapa onödiga handelshinder och snedvrida konkurrensen på den inre marknaden.

(5) Nationella lagar och bestämmelser, i vilka det för att bekämpa marknära ozon fastställs gränsvärden för VOC-halten i produkter som omfattas av detta direktiv, måste därför harmoniseras för att säkerställa att de inte begränsar den fria rörligheten för dessa produkter.

(6) Eftersom målet för den föreslagna åtgärden, nämligen minskning av utsläppen av flyktiga organiska föreningar, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, då VOC-utsläpp i en medlemsstat påverkar luftkvaliteten i andra medlemsstater och minskningar av VOC-utsläpp därför bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, på grund av åtgärdens omfattning och verkningar, får gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(7) VOC-halten i färger, lacker och produkter för fordonsreparationslackering ger upphov till betydande VOC-utsläpp till luften, vilka bidrar till lokal och gränsöverskridande bildning av fotokemiska oxidanter i troposfärens gränsskikt.

(8) VOC-halten i vissa färger, lacker och produkter för fordonsreparationslackering bör därför minskas i den utsträckning som är tekniskt och ekonomiskt möjlig med beaktande av klimatförhållandena.

(9) För en hög miljöskyddsnivå krävs att det fastställs gränsvärden för halten av flyktiga organiska föreningar som används i produkter som omfattas av detta direktiv, och att dessa gränsvärden iakttas.

(10) Det bör fastställas övergångsbestämmelser för produkter som framställts innan kraven i detta direktiv träder i kraft.

(11) Medlemsstaterna bör ha möjlighet att bevilja enskilda tillstånd för saluföring och köp för särskilda ändamål av strikt begränsade kvantiteter av produkter som inte uppfyller de gränsvärden för lösningsmedel som fastställs i detta direktiv.

(12) Detta direktiv kompletterar bestämmelserna på gemenskapsnivå om märkning av kemiska ämnen och beredningar.

(13) Skyddet av konsumenters och/eller arbetstagares hälsa samt skyddet av arbetsmiljön bör inte omfattas av detta direktiv och medlemsstaternas åtgärder för dessa ändamål bör följaktligen inte påverkas av detta direktiv.

(14) Gränsvärdena måste övervakas för att det skall kunna avgöras om de koncentrationer av flyktiga organiska föreningar som konstaterats i de olika kategorierna av färger, lacker och produkter för fordonsreparationslackering som omfattas av detta direktiv ligger inom de fastställda gränserna.

(15) Eftersom VOC-halten i produkter som används för vissa fordonsreparationsarbeten nu regleras genom detta direktiv, bör rådets direktiv 1999/13/EG av den 11 mars 1999 om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar(4) ändras i enlighet med detta.

(16) Medlemsstaterna bör likväl ha möjlighet att bibehålla eller införa nationella bestämmelser om kontroll av utsläpp från fordonsreparationsarbeten i samband med lackering av vägfordon såsom de definieras i rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon(5), eller av delar av dessa, när den genomförs som en del av reparationsarbeten, underhåll eller dekoration av fordon utanför tillverkningsanläggningarna.

(17) Detta direktiv bör inte gälla produkter som uteslutande säljs för användning i sådana anläggningar som är godkända enligt direktiv 1999/13/EG när de utsläppsbegränsande åtgärderna innehåller alternativa metoder för att uppnå åtminstone motsvarande minskning av VOC-utsläppen.

(18) Medlemsstaterna bör fastställa bestämmelser om påföljder för överträdelser av bestämmelserna i detta direktiv och se till att dessa genomförs. Dessa påföljder bör vara effektiva, proportionella och avskräckande.

(19) Medlemsstaterna bör rapportera till kommissionen om erfarenheter från tillämpningen av detta direktiv.

(20) En översyn bör göras både av möjligheterna att minska VOC-halten i produkter som faller utanför detta direktivs tillämpningsområde och möjligheten att ytterligare minska de redan föreskrivna VOC-gränsvärdena.

(21) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta direktiv bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(6).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och räckvidd

1. Syftet med detta direktiv är att begränsa den totala halten av flyktiga organiska föreningar (nedan även kallade "VOC") i vissa färger och lacker samt produkter för fordonsreparationslackering för att förebygga eller minska luftföroreningar till följd av flyktiga organiska föreningars bidrag till bildning av troposfäriskt ozon.

2. Detta direktiv tillnärmar de tekniska specifikationerna för vissa färger och lacker samt produkter för fordonsreparationslackering, i syfte att uppnå målet i punkt 1.

3. Detta direktiv skall tillämpas på de produkter som anges i bilaga I.

4. Detta direktiv skall inte hindra eller påverka åtgärder, inbegripet märkningskrav, som vidtas på gemenskapsnivå eller nationell nivå för att skydda konsumenters och arbetstagares hälsa och arbetsmiljö.

Artikel 2

Definitioner

I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

1. behörig myndighet: den eller de myndigheter eller organ som enligt medlemsstaternas lagstiftning ansvarar för att fullgöra de skyldigheter som följer av detta direktiv.

2. ämnen: kemiska grundämnen och deras föreningar, i naturligt tillstånd eller industriframställda, oavsett om de föreligger i fast eller flytande form eller i gasform.

3. beredning: blandningar eller lösningar som består av två eller flera ämnen.

4. organisk förening: förening som innehåller åtminstone grundämnet kol och ett eller flera av väte, syre, svavel, fosfor, kisel, kväve eller en halogen, med undantag av koloxider och oorganiska karbonater och bikarbonater.

5. flyktig organisk förening (VOC): organisk förening vars begynnelsekokpunkt är högst 250 ° C, mätt vid ett standardtryck av 101,3 kPa.

6. halt av flyktiga organiska föreningar (VOC-halt): mängden flyktiga organiska föreningar, uttryckt i gram/liter (g/l), i formuleringen av produkten i den form den har när den är färdig att användas. Den mängd flyktiga organiska föreningar i en bestämd produkt som reagerar kemiskt under torkning, så att den blir en del av beläggningen, skall inte anses ingå i VOC-halten.

7. organiskt lösningsmedel: flyktig organisk förening som används ensam eller tillsammans med andra ämnen för att lösa upp eller förtunna råvaror, produkter eller avfallsprodukter, eller används som rengöringsmedel för att lösa upp föroreningar, eller som dispergeringsmedel, eller för att reglera viskositeten eller ytspänningen, eller som mjukningsmedel eller konserveringsmedel.

8. beläggning: alla beredningar, inklusive alla de organiska lösningsmedel eller de beredningar som innehåller organiska lösningsmedel som är nödvändiga för att den skall kunna anbringas på rätt sätt, som används för att bilda ett skikt med dekorativ, skyddande eller annan funktionell effekt på en yta.

9. skikt: ett heltäckande lager som erhålls genom en eller flera appliceringar på ett underlag.

10. vattenburen beläggning: beläggningar vars viskositet regleras genom användning av vatten.

11. lösningsmedelsburen beläggning: beläggningar vars viskositet regleras genom användning av organiska lösningsmedel.

12. utsläppande på marknaden: tillhandahållande till tredje part, mot betalning eller kostnadsfritt. Införsel till gemenskapens tullområde skall i detta direktiv anses utgöra utsläppande på marknaden.

Artikel 3

Krav

1. Medlemsstaterna skall se till att de produkter som anges i bilaga I släpps ut på marknaden inom deras territorium efter de datum som fastställs i bilaga II endast om de har en halt av flyktiga organiska föreningar som inte överstiger de gränsvärden som anges i bilaga II och uppfyller kraven i artikel 4.

De analysmetoder som anges i bilaga III skall användas för att fastställa efterlevnad av gränsvärdena för halten av flyktiga organiska föreningar i bilaga II.

För de produkter som anges i bilaga I och som måste tillsättas lösningsmedel eller andra komponenter som innehåller lösningsmedel för att produkten skall vara färdig för användning, skall gränsvärdena i bilaga II tillämpas på halten av flyktiga organiska föreningar i den form produkten har när den är färdig att användas.

2. Med avvikelse från punkt 1 skall medlemsstaterna undanta från ovanstående krav produkter som säljs för att endast användas i sådan verksamhet som omfattas av direktiv 1999/13/EG och som utförs i en anläggning registrerad eller med tillstånd i enlighet med artiklarna 3 och 4 i det direktivet.

3. Medlemsstaterna får bevilja enskilda tillstånd att i mycket begränsade kvantiteter saluföra och köpa in sådana produkter som inte uppfyller de gränsvärden för flyktiga organiska föreningar som fastställs i bilaga II, för restaurering och underhåll av byggnader och veteranfordon som av behöriga myndigheter angetts vara av särskilt historiskt och kulturellt värde.

4. Produkter som omfattas av detta direktivs räckvidd som bevisligen är framställda före de tidpunkter som fastställs i bilaga II och inte uppfyller kraven i punkt 1 får släppas ut på marknaden under tolv månader efter den dag när kraven för den berörda produkten träder i kraft.

Artikel 4

Märkning

Medlemsstaterna skall se till att de produkter som anges i bilaga I är märkta när de släpps ut på marknaden. Märkningen skall innehålla uppgifter om

a) produktens underkategori och det tillämpliga gränsvärdet för flyktiga organiska föreningar i g/l i enlighet med bilaga II,

b) den maximala halten av flyktiga organiska föreningar i g/l i den form produkten har när den är färdig att användas.

Artikel 5

Behörig myndighet

Medlemsstaterna skall utse en behörighet myndighet som skall ansvara för att fullgöra de skyldigheter som fastställs i detta direktiv och informera kommissionen om detta senast den 30 april 2005.

Artikel 6

Övervakning

Medlemsstaterna skall upprätta ett övervakningsprogram för att kontrollera att detta direktiv följs.

Artikel 7

Rapportering

Medlemsstaterna skall lämna rapporter om resultaten från övervakningsprogrammet för att visa att direktivet följs samt om vilka kategorier och kvantiteter av produkter som har beviljats tillstånd enligt artikel 3.3. De första två rapporterna skall läggas fram för kommissionen 18 månader efter de datum för efterlevnad av gränsvärdena för halten av flyktiga organiska föreningar som anges i bilaga II och därefter skall en rapport läggas fram vart femte år. I enlighet med förfarandet i artikel 12.2 skall kommissionen i förväg utarbeta ett gemensamt format för inlämning av övervakningsdata. Om kommissionen så begär, skall det lämnas in uppgifter årligen.

Artikel 8

Fri rörlighet

Medlemsstaterna får inte på de grunder som behandlas i detta direktiv förbjuda, begränsa eller förhindra utsläppande på marknaden av produkter som omfattas av detta direktivs räckvidd vilka, i den form de har när de är färdiga att användas, uppfyller kraven i detta direktiv.

Artikel 9

Översyn

Kommissionen uppmanas att till Europaparlamentet och rådet

1. senast 2008 överlämna en rapport som bygger på resultatet av den översyn som avses i artikel 10 i direktiv 2001/81/EG. Rapporten skall behandla

a) utrymmet och möjligheterna i stort att minska halten av flyktiga organiska föreningar i produkter utanför detta direktivs räckvidd, inbegripet aerosoler för färger och lacker som omfattas av bilaga I punkt 1,

b) ett eventuellt införande av ytterligare minskning (fas II) av halten av flyktiga organiska föreningar i produkter för fordonsreparationslackering,

c) varje nytt förhållande som rör de socioekonomiska konsekvenserna av tillämpningen av fas II beträffande färger och lacker.

2. senast 30 månader efter datum för tillämpningen av gränsvärdena för halten av flyktiga organiska föreningar enligt bilaga II, fas II överlämna en rapport där hänsyn tas särskilt till de rapporter som det hänvisas till i artikel 7 och till den tekniska utvecklingen i fråga om tillverkning av färger, lacker och produkter för fordonsreparationslackering. Rapporten skall behandla utrymmet och möjligheterna i stort att minska halten av flyktiga organiska föreningar i produkter inom detta direktivs räckvidd, inbegripet en eventuell åtskillnad mellan inomhus- och utomhusfärger i underkategorierna d och e i bilaga I punkt 1.1 och bilaga II avsnitt A.

Rapporterna skall vid behov åtföljas av förslag till ändring av detta direktiv.

Artikel 10

Påföljder

Medlemsstaterna skall fastställa bestämmelser om vilka påföljder som skall gälla vid överträdelser av de nationella bestämmelser som har antagits enligt detta direktiv och vidta nödvändiga åtgärder för att se till att de genomförs. Påföljderna skall vara effektiva, proportionella och avskräckande. Medlemsstaterna skall anmäla dessa bestämmelser och åtgärder till kommissionen senast den 30 oktober 2005 och även utan dröjsmål anmäla eventuella ändringar som påverkar dessa bestämmelser.

Artikel 11

Anpassning till den tekniska utvecklingen

Eventuella ändringar som är nödvändiga för att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen skall antas av kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 12.2.

Artikel 12

Kommitté

1. Kommissionen skall biträdas av den kommitté som upprättats genom artikel 13 i rådets direktiv 1999/13/EG, nedan kallad "kommittén".

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 13

Ändring av direktiv 1999/13/EG

1. Direktiv 1999/13/EG ändras på följande sätt:

I bilaga I, avsnittet "Fordonsreparationslackering", skall följande strecksats utgå:

"- lackering av vägfordon, såsom de definieras i direktiv 70/156/EEG, eller en del av dessa, till följd av reparation, underhåll eller dekoration som sker utanför tillverkningsanläggningar eller".

2. Trots vad som föreskrivs i punkt 1 får medlemsstaterna behålla eller införa nationella åtgärder för kontroll av utsläpp från fordonsreparationslackering som inte längre omfattas av räckvidden för direktiv 1999/13/EG.

Artikel 14

Införlivande

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 30 oktober 2005. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv samt en jämförelsetabell över bestämmelserna i detta direktiv och de nationella bestämmelser som antagits.

Artikel 15

Direktivets ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 16

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 21 april 2004.

På Europaparlamentets vägnar

P. Cox

Ordförande

På rådets vägnar

D. Roche

Ordförande

(1) EUT C 220, 16.9.2003, s. 43..

(2) Europaparlamentets yttrande av den 25 september 2003 (ännu ej offentliggjort i EUT), rådets gemensamma ståndpunkt av den 7 januari 2004 (EUT C 79 E, 30.3.2004, s. 1) och Europaparlamentets ståndpunkt av den 30 mars 2004 (ännu ej offentliggjord i EUT).

(3) EGT L 309, 27.11.2001, s. 22.

(4) EGT L 85, 29.3.1999, s. 1. Direktivet ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(5) EGT L 42, 23.2.1970, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/3/EG (EUT L 49, 19.2.2004, s. 36).).

(6) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

BILAGA I

RÄCKVIDD

1. I detta direktiv avses med färger och lacker de produkter som anges i nedanstående underkategorier, med undantag av aerosoler. De är beläggningar som i dekorativt, funktionellt och skyddande syfte appliceras på byggnader, deras utsmyckningar och fasta inredning samt tillhörande strukturer.

1.1. Underkategorier

a) matt färg för väggar och tak inomhus: färger avsedda att appliceras på väggar och tak inomhus med en glans <= 25@60°.

b) blank färg för väggar och tak inomhus: färger avsedda att appliceras på väggar och tak inomhus med en glans > 25@60°.

c) färg för ytor av mineraliskt material utomhus: färger avsedda att appliceras på murverk, tegel- eller putsytor utomhus.

d) färg för trä, metall eller plast inomhus/utomhus: färger som är avsedda att appliceras på utsmyckningar och beklädnad och som ger ett täckande skikt. Dessa färger är avsedda för underlag antingen av trä, metall eller plast. Denna underkategori omfattar grund- och mellanstrykningsfärger.

e) klarlack, lasyr och trälasyr för trä, metall och plast inomhus/utomhus: färger som är avsedda att appliceras på utsmyckningar och som ger ett transparent eller halvtransparent skikt för dekoration och skydd av trä, metall och plast. Denna underkategori inbegriper täcklasyr. Med täcklasyr avses en färg som ger ett täckande skikt för dekoration och skydd av trä mot väderpåverkan, enligt definitionen i EN 927-1 i den halvstabila kategorin.

f) lasyr, olja eller bets i tunt skikt: lasyr som i enlighet med EN 927-1:1996 har en genomsnittlig skikttjocklek på mindre än 5µm vid tester enligt metod 5A i ISO 2808:1997.

g) isolerande grundfärg: färg med isolerande och/eller blockerande egenskaper avsedd att användas på trä eller väggar och innertak.

h) bindande grundfärg: färg som är avsedd att binda lösa underlagspartiklar eller som är vattenavvisande och/eller avsedd att skydda trä mot blånad.

i) enkomponentfärg: funktionell färg baserad på ett filmbildande material. Denna är avsedd för applikationer som kräver särskilda egenskaper, som grundfärg och täckskikt för plast, grundfärg för järn, grundfärg för reaktiv metall, till exempel zink och aluminium, rostskyddsfärg, golvbeläggningar, inklusive för trä- och cementgolv, graffitiskydd och flamskydd, samt färg som måste uppfylla hygienkrav inom livsmedelsindustrin och hälso- och sjukvården.

j) tvåkomponentfärg: funktionell färg med samma användningsområde som enkomponentfärg, till vilken ytterligare en komponent (t.ex. tertiära aminer) tillsätts före appliceringen.

k) flerfärgande färg: färg som är avsedd att ge en tvåtons- eller flerfärgseffekt direkt vid den första appliceringen.

l) färg med dekorativ effekt: färg som är avsedd att åstadkomma särskilda estetiska effekter på särskilt förbehandlade och förmålade eller grundmålade underlag och som sedan behandlas med olika verktyg under torktiden.

2. I detta direktiv avses med produkter för fordonsreparationslackering produkter som anges i nedanstående underkategorier. De används för lackering av vägfordon såsom de definieras i direktiv 70/156/EEG, eller en del av dessa, till följd av reparation, underhåll eller dekoration av fordon utanför tillverkningsanläggningar.

2.1. Underkategorier:

a) förbehandling och rengöring: produkter avsedda att appliceras, antingen mekaniskt eller kemiskt, för att avlägsna gamla lacker och rost eller för att möjliggöra ny lackering.

i) förbehandlingsprodukter: medel för tvättpistol (en produkt avsedd för rengöring av sprutpistol eller annan utrustning), färgborttagare, avfettningsmedel (bland annat antistatmedel för plastdetaljer) och silikonborttagare.

ii) förtvättmedel: rengöringsprodukt avsedd för att avlägsna ytföroreningar under förbehandlingen före applicering av täckmaterial.

b) spackelmassa: trögflytande produkter som är avsedda att appliceras för att fylla djupa ytskador innan surfacer/spackelfärg appliceras.

c) grundfärg: lacker avsedda att appliceras på ren metall eller befintliga ytskikt för att ge korrosionsskydd före appliceringen av en grundfärgssurfacer.

i) surfacer/spackelfärg: lacker avsedda att appliceras före appliceringen av topplack för att ge korrosionsmotstånd, säkra topplackens vidhäftning och för att främja en enhetlig ytfinish genom ifyllnad av mindre ytdefekter.

ii) allmänna metallgrundfärger: lacker avsedda att appliceras som grundfärg, såsom vidhäftningsförbättrande medel, tätningsmedel, surfacer, mellanstrykningsfärg, plastgrundfärg, vått-på-vått, "non-sand"-spackel samt sprutspackel.

iii) etsgrundfärg: lacker som innehåller minst 0,5 viktprocent fosforsyra och som är avsedd att appliceras direkt på rena metallytor för att ge korrosionsskydd och vidhäftning; lacker som används som svetsbar grundfärg; och etsande lösningar för galvaniserade ytor och ytor av zink.

d) topplack: pigmenterat lack som är avsett att appliceras i antingen ett eller flera skikt för att ge glans och hållbarhet. Det omfattar alla berörda produkter såsom baslack och klarlack:

i) baslack: pigmenterat lack avsett att ge färg eller annan önskad optisk effekt, men inte lackeringssystemets glans eller ytbeständighet.

ii) klarlack: transparent lack som är avsett att ge lackeringssystemet glans och beständighet.

e) speciallack: lacker avsedda att appliceras som topplack med särskilda egenskaper såsom metallic- eller pärlemoreffekt, i ett enda skikt, högkvalitativ solid lack och klarlack, (t.ex. repskydd och fluorerad klarlack), reflekterande baslack, strukturlack (t.ex. hammarlack), halkskydd, underredsmassa, stenskottsskydd, lack för bilinredning samt aerosoler.

BILAGA II

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

BILAGA III

METODER ENLIGT ARTIKEL 3.1

>Plats för tabell>