Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32004R0526.pdf

32004R0526

Kommissionens förordning (EG) nr 526/2004 av den 22 mars 2004 om ändring av innehållet i produktspecifikationen för en beteckning i bilagan till förordning (EG) nr 1107/96 om registrering av ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar (Espárrago de Navarra)Europeiska unionens officiella tidning nr L 085 , 23/03/2004 s. 0003 - 0006Kommissionens förordning (EG) nr 526/2004

av den 22 mars 2004

om ändring av innehållet i produktspecifikationen för en beteckning i bilagan till förordning (EG) nr 1107/96 om registrering av ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar (Espárrago de Navarra)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2081/92 av den 14 juli 1992 om skydd för geografiska och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel(1), särskilt artikel 9 i denna, och

av följande skäl:

(1) Spanien har i enlighet med artikel 9 i förordning (EEG) nr 2081/92 begärt ändringar i produktbeskrivningen och i beskrivningen av det geografiska området för beteckningen "Espárrago de Navarra", som genom kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 av den 12 juni 1996 om registrering av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar(2) enligt förfarandet i artikel 17 i rådets förordning (EEG) nr 2081/92 registrerats som skyddad geografisk beteckning.

(2) Efter en genomgång av denna begäran om ändringar har det konstaterats att det inte rör sig om mindre ändringar.

(3) I enlighet med förfarandet i artikel 9 i förordning (EEG) nr 2081/92 och eftersom det inte rör sig om mindre ändringar, skall förfarandet i artikel 6 gälla i tillämpliga delar.

(4) Det har bedömts att det i detta fall rör sig om ändringar i enlighet med förordning (EEG) nr 2081/92. Ingen invändning i enlighet med artikel 7 i den förordningen har inkommit till kommissionen efter offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning(3) av ovannämnda beteckning.

(5) Följaktligen bör dessa ändringar registreras och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De ändringar som anges i bilagan till denna förordning skall registreras och offentliggöras i enlighet med artikel 6.4 i förordning (EEG) nr 2081/92.

Den konsoliderade översikten över innehållet i produktspecifikationerna finns i bilaga II till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 mars 2004.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 208, 24.7.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2) EGT L 148, 21.6.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1660/2003 (EUT L 234, 20.9.2003, s. 10).

(3) EUT C 110, 8.5.2003, s. 20 (Espárrago de Navarra).

BILAGA I

Rådets förordning (EEG) nr 2081/92

ANSÖKAN OM ÄNDRING I PRODUKTSPECIFIKATIONEN FÖR EN SKYDDAD GEOGRAFISK BETECKNING (artikel 9)

1. Registrerad beteckning: I.G.P. Espárrago de Navarra

2. Begärda ändringar

Rubriker i produktspecifikationen

>PIC FILE= "L_2004085SV.000402.TIF">

3. Ändringar

Produktbeskrivning

Följande tillåtna sorter läggs till: Dariana, Grolim, Steline och Thielim.

Följande tillåtna sorter utgår: Blanco del Pais, Cito, Darbonne 2, 3 och 4.

På odlingarna får högst 20 % andra sorter än de tillåtna odlas.

Geografiskt område

I förteckningen över orter i regionen Aragonien läggs följande till: Biota, Boquiñeni, Luceni, Remolinos, Sádaba, Sos del Rey Católico, Uncastillo.

I förteckningen över orter i regionen Navarra läggs följande till: Améscoa Baja, Ansoáin, Aoiz-Agoitz, Aranguren, Belascoáin, Berrioplano, Burlada, Castillo-Nuevo, Ciriza, Cizur, Echarri, Echáuri-Etxauri, Egüés, Elorz, Ezcabarte, Ezprogui, Galar, Guesálaz, Huarte, Ibargoiti, Iza, Izagaondoa, Juslapeña, Lana, Leache, Leoz, Lezáun, Lizoáin, Lónguida, Monreal, Noáin, Olóriz, Olza, Orisoain, Pamplona-Iruña, Romanzado, Salinas de Oro, Tiebas-Muruarte de Reta, Unciti, Unzué, Urraúl Bajo, Urroz, Vidaurreta, Zabalza, Zizur.

4. Dag då fullständig ansökan mottogs: ES/00098 - 14.11.2002.

BILAGA II

KONSOLIDERAD ÖVERSIKT

Rådets förordning (EEG) nr 2081/92

"ESPÁRRAGO DE NAVARRA"

SUB ( ) SGB (X)

Nationellt registreringsnummer: -

1. Behörig myndighet i medlemsstaten:

Namn: Subdirección general de sistemas de calidad fiferenciada. Dirección general de alimentación. Secretaria general de agricultura y alimentación del ministerio de agricultura, pesca y alimentación de España.

Adress: Paseo Infanta Isabel, 1 - E-28071 Madrid

Telefon: (34-91) 347 53 94

Fax: (34-91) 347 54 10

E-post: mvegaalv@mapya.es

2. Ansökargrupp:

2.1. Namn: "Consejo regulador de la denominación específíca" (kontrollorganet för den särskilda beteckningen) "Espárrago de Navarra" (Sparris från Navarra)

2.2. Adress: Avda. Serapio Huici, 22 - E-31610 Villava

Telefon: (34-94) 801 30 45

Fax: (34-94) 801 30 46

2.3. Sammansättning: Producent/bearbetningsföretag (X) andra ( )

3. Produkttyp Grönsaker - klass 1.8

4. Produktspecifikation:

(sammanfattning av kraven i artikel 4.2)

4.1. Namn: "ESPÁRRAGO DE NAVARRA"

4.2. Beskrivning

Späda och färska rotskott av Asparragus Officinalis L, vita, lila eller gröna skott av sorterna Argenteuil, Dariana, Desto, Cipres, Grolim, Junon, Stéline och Thielim, som är avsedda att konsumeras färska eller konserverade. Sparrisskottens längd, diameter och kategori är fastställda.

På odlingarna får högst 20 % andra sorter än de tillåtna odlas.

4.3. Geografiskt område:

Det geografiska området är beläget i Ebrodalen och omfattar 263 orter i regionerna Navarra, La Rioja och Aragonien.

4.4. Bevis på ursprung:

Odlingarna tas upp i motsvarande register upprättade av företag som är etablerade i produktionsområdet. Etiketter och kontrollmärken är numrerade och utfärdade av kontrollorganet.

4.5. Framställningsmetod:

Sparris från registrerade odlingar skördas och transporteras till företagen under betingelser som gör det möjligt att lagra produkten och bevara dess fräschör, bearbetningen sker på villkor som fastställs av kontrollorganet.

4.6. Samband med området:

Sparrisodlingarna återfinns på svagt basisk eller lerhaltig jord. Odlingen sker i ett kontinentalt klimat med påverkan från Medelhavet. Genomsnittstemperaturen är 13-14 °C. Användning av lämpliga och kontrollerade odlings-, skörde- och framställningsmetoder.

4.7. Kontrollorgan:

Namn: Consejo Regulador de la Denominación Específica "Espárrago de Navarra"

Adress: Avda. Serapio Huici, 22

E-31610 Villava

Telefon: (34-94) 801 30 45

Fax: (34-94) 801 30 46

4.8. Märkning:

Etiketter skall vara godkända av kontrollorganet. De skall vara märkta med följande text "Denominación Específica Espárrago de Navarra". Kontrollmärken numreras och utfärdas av kontrollorganet.

4.9. Nationella krav:

Lag 25/1970 av den 2 december. Dekret av den 13 juli 1993 om godkännande av förordning om den särskilda beteckningen "Espárrago de Navarra" och dess kontrollorgan.

EG-nr: ES/0098/94.01.24

Dag då fullständig ansökan mottogs: 19.11.2003