Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32004R0574.pdf

32004R0574

Kommissionens förordning (EG) nr 574/2004 av den 23 februari 2004 om ändring av bilagorna I och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2150/2002 om avfallsstatistik (Text av betydelse för EES)Europeiska unionens officiella tidning nr L 090 , 27/03/2004 s. 0015 - 0047Kommissionens förordning (EG) nr 574/2004

av den 23 februari 2004

om ändring av bilagorna I och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2150/2002 om avfallsstatistik

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2150/2002 av den 25 november 2002 om avfallsstatistik(1), särskilt artiklarna 1.5 och 6 b i denna, och

av följande skäl:

(1) I artikel 6 i förordning (EG) nr 2150/2002 krävs att kommissionen fastställer åtgärder för genomförande av förordningen.

(2) Enligt artikel 6 b i förordning (EG) nr 2150/2002 får kommissionen anpassa specifikationerna i bilagorna till förordningen.

(3) I artikel 1.5 i förordning (EG) nr 2150/2002 krävs att kommissionen upprättar en jämförelsetabell mellan statistiknomenklaturen i bilaga III och avfallsförteckningen som infördes genom kommissionens beslut 2000/532/EG(2).

(4) Förordning (EG) nr 2150/2002 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5) Åtgärderna i denna förordning är förenliga med yttrandet från Kommittén för det statistiska programmet som upprättades genom rådets beslut 89/382/EEG, Euratom(3).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna till förordning (EG) nr 2150/2002 skall ändras på följande sätt:

1. Avsnitt 2.1 i bilaga I skall ersättas med bilaga I till denna förordning.

2. Bilaga III skall ersättas med bilaga II till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 februari 2004.

På kommissionens vägnar

Pedro Solbes Mira

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 332, 9.12.2002, s. 1.

(2) EGT L 226, 6.9.2000, s. 3. Beslutet senast ändrat genom kommissionens beslut 2001/573/EG (EGT L 203, 28.7.2001, s. 18).

(3) EGT L 181, 28.6.1989, s. 47.

BILAGA

"BILAGA I

AVSNITT 2

Avfallsslag

1. Statistik över följande avfallsslag skall tas fram:

>Plats för tabell>"

BILAGA II

"BILAGA III

JÄMFÖRELSETABELL

som avses i artikel 1.5 i förordning (EG) nr 2150/2002, mellan EAK-statistik Rev. 3 (materialbaserad statistiknomenklatur för avfall) och den europeiska avfallsförteckningen som infördes genom kommissionens beslut 2000/532/EG

>Plats för tabell>"