Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32004R0776.pdf

32004R0776

Kommissionens förordning (EG) nr 776/2004 av den 26 april 2004 om ändring av förordning (EG) nr 349/2003 om förbud mot införsel av vissa arter av vilda djur och växter till gemenskapenEuropeiska unionens officiella tidning nr L 123 , 27/04/2004 s. 0031 - 0049Kommissionens förordning (EG) nr 776/2004

av den 26 april 2004

om ändring av förordning (EG) nr 349/2003 om förbud mot införsel av vissa arter av vilda djur och växter till gemenskapen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem(1), särskilt artikel 19.2 i denna,

efter samråd med den vetenskapliga utvärderingsgruppen, och

av följande skäl:

(1) Enligt artikel 4.6 i förordning (EG) nr 338/97 kan kommissionen, i enlighet med de villkor som fastställs i punkterna a-d i samma artikel, fastställa restriktioner för införsel av vissa arter till gemenskapen.

(2) Den senaste förteckningen över arter som tills vidare inte får införas till gemenskapen finns i kommissionens förordning (EG) nr 349/2003 av den 25 februari 2003 om förbud mot införsel av vissa arter av vilda djur och växter till gemenskapen(2).

(3) På grundval av de senaste rönen har vetenskapliga utvärderingsgruppen kommit fram till att bevarandestatusen för en del av de arter som är förtecknade i bilagorna A och B till förordning (EG) nr 338/97 allvarligt kommer att äventyras, om det inte tills vidare införs ett förbud mot införsel till gemenskapen från vissa ursprungsländer.

(4) På grundval av andra rön har vetenskapliga utvärderingsgruppen dessutom kommit fram till att förbudet mot införsel av Lama guanicoe till gemenskapen från Chile inte längre kan försvaras på grund av artens bevarandestatus.

(5) Samråd har ägt rum med de ursprungsländer som berörs av de nya restriktionerna enligt skäl 3.

(6) Artikel 41 i kommissionens förordning (EG) nr 1808/2001 av den 30 augusti 2001 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handel med dem(3), innehåller bestämmelser om medlemsstaternas genomförande av de restriktioner som fastställs av kommissionen.

(7) Förordning (EG) nr 349/2003 bör ändras i enlighet med detta.

(8) För att undvika störningar i handeln bör förordningen träda i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts.

(9) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för handel med vilda djur och växter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EG) nr 349/2003 skall ersättas med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 april 2004.

På kommissionens vägnar

Margot Wallström

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 61, 3.3.1997, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1497/2003 (EUT L 251, 27.8.2003, s. 3).

(2) EUT L 51, 26.2.2003, s. 3.

(3) EGT L 250, 30.8.2001, s. 1.

BILAGA

Arter upptagna i bilaga A till förordning (EG) nr 338/97 som tills vidare inte får införas till gemenskapen

>Plats för tabell>

Arter upptagna i bilaga B till förordning (EG) nr 338/97som tills vidare inte får införas till gemenskapen

>Plats för tabell>