Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

19.8.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 214/65


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 18 augusti 2005

om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG för fastställande av maximikoncentrationer av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter

[delgivet med nr K(2005) 3143]

(2005/618/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG av den 27 januari 2003 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (1), särskilt artikel 5.1 a i detta, och

av följande skäl:

(1)

Eftersom det är uppenbart att det i vissa fall inte är möjligt att helt undvika tungmetaller och bromerade flamskyddsmedel, bör man godta vissa koncentrationer av bly, kvicksilver, kadmium, sexvärt krom, polybromerade bifenyler (PBB) och polybromerade difenyletrar (PBDE) i material.

(2)

De föreslagna maximikoncentrationerna, som grundas på gemenskapens befintliga kemikalielagstiftning, har valts för att garantera hög skyddsnivå.

(3)

I enlighet med artikel 5.2 i direktiv 2002/95/EG har kommissionen samrått med tillverkare av elektriska och elektroniska produkter, materialåtervinningsföretag, behandlingsaktörer, miljöorganisationer samt fackliga organisationer och konsumentorganisationer, och framfört synpunkterna till den kommitté som inrättats genom artikel 18 i rådets direktiv 75/442/EEG av den 15 juli 1975 om avfall (2).

(4)

Den 10 juni 2004 lämnade kommissionen in de åtgärder som avses i detta beslut för omröstning i den kommitté som inrättats enligt artikel 18 i direktiv 75/442/EEG om avfall. Det fanns inte någon kvalificerad majoritet för att godkänna dessa åtgärder. I enlighet med det förfarande som anges i artikel 18 i direktiv 75/442/EEG lades därför ett förslag till rådets beslut fram inför rådet den 23 september 2004. Eftersom rådet vid utgången av den period som fastställs i artikel 7 i direktiv 2002/95/EG varken hade antagit de föreslagna åtgärderna eller uttalat sig mot dem enligt artikel 5.6 i rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (3) bör kommissionen anta åtgärderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande anmärkning skall läggas till i bilagan till direktiv 2002/95/EG:

”I enlighet med artikel 5.1 a fastställs en maximikoncentration på 0,1 viktprocent för bly, kvicksilver, sexvärt krom, polybromerade bifenyler (PBB) och polybromerade difenyletrar (PBDE) i homogena material och en maximikoncentration på 0,01 viktprocent för kadmium i homogena material.”

Artikel 2

Detta beslut skall tillämpas från och med den 1 juli 2006.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 18 augusti 2005.

På kommissionens vägnar

Stavros DIMAS

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 37, 13.2.2003, s. 19.

(2)  EGT L 194, 25.7.1975, s. 39. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(3)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.