Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

30.9.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 254/69


RÅDETS BESLUT

av den 20 september 2005

om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG om uttjänta fordon

(Text av betydelse för EES)

(2005/673/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG av den 18 september 2000 om uttjänta fordon (1), särskilt artikel 4.2 b i detta, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 2000/53/EG skall kommissionen utvärdera användningen av bly, kvicksilver, kadmium och sexvärt krom, som är förbjuden enligt artikel 4.2 a i det direktivet.

(2)

Efter att ha gjort erforderliga tekniska och vetenskapliga bedömningar har kommissionen dragit ett antal slutsatser.

(3)

Vissa undantag från förbudet bör inte förlängas, eftersom det är möjligt att undvika användningen av bly, kvicksilver, kadmium och sexvärt krom i dessa tillämpningar.

(4)

Vissa material och komponenter som innehåller bly, kvicksilver, kadmium eller sexvärt krom bör undantas eller fortsätta att undantas från förbudet i artikel 4.2 a, eftersom användningen av dessa specifika material och komponenter fortfarande är oundviklig. I vissa fall bör giltighetstiden för dessa undantag ses över för en bedömning av huruvida användningen av de förbjudna ämnena fortfarande är oundviklig i framtiden.

(5)

När det gäller aluminium avsett för bearbetning med en blyhalt på högst 1,5 viktprocent (punkt 2 a i bilagan) kommer kommissionen senast den 1 juli 2007 att bedöma om det är nödvändigt att se över undantagets giltighetstid, beroende på om det finns ämnen som kan ersätta bly inom dessa användningsområden.

(6)

När det gäller lagerskålar och bussningar av bly (punkt 4 i bilagan) kommer kommissionen senast den 1 juli 2007 att bedöma om det är nödvändigt att se över giltighetstiden för undantaget för att tillförsäkra att blyfri teknik kan användas i alla motorer och transmissioner utan att störa deras funktion.

(7)

När det gäller användningen av sexvärt krom i korrosionsskyddande beläggningar på bultar/muttrar i chassikonstruktioner (punkt 13 b i bilagan) kommer kommissionen senast den 1 juli 2007 att bedöma om det är nödvändigt att se över giltighetstiden för undantaget för att tillförsäkra att det inte finns någon risk för att viktiga mekaniska delar lossnar under fordonets livstid.

(8)

När det gäller användningen av kadmium i batterier för eldrivna fordon (punkt 17 i bilagan) kommer kommissionen senast i slutet av 2007 att bedöma huruvida giltighetstiden för undantaget bör ses över för att tillförsäkra att alternativ batteriteknik och eldrivna fordon finns tillgängliga.

(9)

Direktiv 2000/53/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till direktiv 2000/53/EG skall ersättas med bilagan till detta direktiv; detta skall inte påverka tillämpningen av kommissionens beslut 2005/438/EG (2).

Artikel 2

Detta beslut skall tillämpas från och med den 1 juli 2005.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 september 2005.

På rådets vägnar

M. BECKETT

Ordförande


(1)  EGT L 269, 21.10.2000, s. 34. Direktivet senast ändrat genom kommissionens beslut 2005/438/EG (EUT L 152, 15.6.2005, s. 19).

(2)  EUT L 152, 15.6.2005, s. 19.


BILAGA

”BILAGA II

Material och komponenter som är undantagna från bestämmelserna i artikel 4.2 a

Material och komponenter

Räckvidd och sista datum för undantaget

Skall märkas eller identifieras enligt artikel 4.2 b iv

Bly som legeringsämne

1.

Stål avsett för bearbetning och galvaniserat stål som innehåller högst 0,35 viktprocent bly

2 a)

Aluminium avsett för bearbetning som innehåller högst 1,5 viktprocent bly

1 juli 2008

2 b)

Aluminium avsett för bearbetning som innehåller högst 0,4 viktprocent bly

3.

Kopparlegeringar som innehåller högst 4 viktprocent bly

4.

Lagerskålar och bussningar

1 juli 2008

Bly och blyföreningar i komponenter

5.

Batterier

X

6.

Vibrationsdämpare

X

7 a)

Vulkaniseringsmedel och stabilisatorer för elastomerer som används i vätskehanterings- och drivlinesystem, innehållande högst 0,5 viktprocent bly

1 juli 2006

7 b)

Bindemedel för elastomerer som används i vätskehanterings- och drivlinesystem, innehållande högst 0,5 viktprocent bly

8.

Lödmetall i elektroniska kretskort och andra elektriska tillämpningar

X (1)

9.

Koppar i friktionsmaterial i bromsbelägg som innehåller mer än 0,4 viktprocent bly

1 juli 2007

X

10.

Ventilsäten

Motortyper som utvecklats före den 1 juli 2003: 1 juli 2007

11.

Elektriska komponenter som innehåller bly bundet till en matris av glas eller keramiskt material, förutom glas i glödlampor och glasyr på tändstift

X (2) (för andra komponenter än piezoelektriska komponenter i motorer)

12.

Pyrotekniska laddningar

Fordon som typgodkänns före den 1 juli 2006 och ersättningsladdningar för dessa fordon

Sexvärt krom

13 a)

Korrosionsskyddande beläggningar

1 juli 2007

13 b)

Korrosionsskyddande beläggningar på bultar/muttrar i chassikonstruktioner

1 juli 2008

14.

Absorptionskylskåp i husbilar

X

Kvicksilver

15.

Urladdningslampor och belysning i instrumentpaneler

X

Kadmium

16.

Tjockfilmspastor

1 juli 2006

17.

Batterier för eldrivna fordon

Efter den 31 december 2008 skall NiCd-batterier endast få släppas ut på marknaden som ersättningsdelar till fordon som släpps ut på marknaden före detta datum

X

18.

Optiska komponenter i glasmatriser som används för förarstödsystem

1 juli 2007

X

Anmärkningar:

En halt på högst 0,1 viktprocent bly, sexvärt krom och kvicksilver, och högst 0,01 viktprocent kadmium i homogent material skall godtas.

Återanvändning av fordonsdelar som redan finns på marknaden när giltighetstiden för ett undantag löper ut är tillåtet utan begränsning, eftersom det inte omfattas av artikel 4.2 a.”


(1)  Demontering om ett genomsnittligt gränsvärde på 60 gram per fordon överskrids (i samband med punkt 11). För tillämpningen av denna bestämmelse skall endast fabriksmonterad elektronisk utrustning beaktas.

(2)  Demontering om ett genomsnittligt gränsvärde på 60 gram per fordon överskrids (i samband med punkt 8). För tillämpningen av denna bestämmelse skall endast fabriksmonterad elektronisk utrustning beaktas.

Anmärkningar:

En halt på högst 0,1 viktprocent bly, sexvärt krom och kvicksilver, och högst 0,01 viktprocent kadmium i homogent material skall godtas.

Återanvändning av fordonsdelar som redan finns på marknaden när giltighetstiden för ett undantag löper ut är tillåtet utan begränsning, eftersom det inte omfattas av artikel 4.2 a.”