Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

15.10.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 271/48


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 13 oktober 2005

om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter i syfte att anpassa bilagan till den tekniska utvecklingen

[delgivet med nr K(2005) 3754]

(Text av betydelse för EES)

(2005/717/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT FÖLJANDE BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG av den 27 januari 2003 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (1), särskilt artikel 5.1 b i detta, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 2002/95/EG skall kommissionen utvärdera vissa farliga ämnen som är förbjudna enligt artikel 4.1 i direktivet.

(2)

Vissa material och komponenter som innehåller bly, kvicksilver, kadmium, sexvärt krom, polybromerade bifenyler (PBB) eller polybromerade difenyletrar (PBDE) bör undantas från förbudet, eftersom det ännu inte är praktiskt möjligt att undvika eller ersätta dessa farliga ämnen i materialen och komponenterna.

(3)

I riskbedömningen av dekaBDE, som gjorts i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 793/93 av den 23 mars 1993 om bedömning och kontroll av risker med existerande ämnen (2), drogs slutsatsen att det för närvarande inte behövs några åtgärder för att minska risken för konsumenter utöver de åtgärder som redan vidtas. Riskbedömningen kräver dock ytterligare studier. Därför kan dekaBDE tills vidare undantas från bestämmelserna i artikel 4.1 i direktiv 2002/95/EG. Om nya rön skulle leda till en annan slutsats i riskbedömningen, kommer detta beslut att ses över och vid behov ändras. Parallellt genomför industrin ett frivilligt program för att minska utsläppen.

(4)

Undantag från förbudet i fråga om vissa särskilda material och komponenter bör vara begränsade, så att farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter gradvis kan fasas ut när det blir möjligt att undvika ämnena i dessa användningar.

(5)

Enligt artikel 5.1 c i direktiv 2002/95/EG måste vart och ett av undantagen i bilagan till det direktivet ses över minst vart fjärde år eller fyra år efter det att ett undantag läggs till i förteckningen. Syftet med översynen är att pröva om något undantag bör strykas ur bilagan med anledning av att det farliga ämnet från teknisk eller vetenskaplig synpunkt kan undvikas genom konstruktionsändringar, eller materialen eller komponenterna kan ersättas med andra som inte innehåller de ämnen som avses i artikel 4.1 och vars negativa följder inte överstiger deras fördelar avseende miljö, hälsa och konsumentsäkerhet. Därför kommer de undantag som föreskrivs i detta beslut att ses över före 2010.

(6)

Kommissionen har i enlighet med artikel 5.2 i direktiv 2002/95/EG samrått med tillverkare av elektriska och elektroniska produkter, materialåtervinningsföretag, behandlingsaktörer, miljöorganisationer samt fackliga organisationer och konsumentorganisationer, och har vidarebefordrat inkomna synpunkter till den kommitté som inrättats genom artikel 18 i rådets direktiv 75/442/EEG av den 15 juli 1975 om avfall (3), nedan kallad ”kommittén”.

(7)

Den 19 april 2005 lade kommissionen fram de åtgärder som avses i detta beslut för omröstning i den kommitté som inrättats genom artikel 18 i direktiv 75/442/EEG om avfall. Det fanns inte någon kvalificerad majoritet för att godkänna dessa åtgärder. I enlighet med det förfarande som anges i artikel 18 i direktiv 75/442/EEG lades därför ett förslag till rådets beslut fram inför rådet den 6 juni 2005. Eftersom rådet vid utgången av den period som fastställs i artikel 7.2 i direktiv 2002/95/EG varken hade antagit de föreslagna åtgärderna eller uttalat sig mot dem enligt artikel 5.6 i rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (4) bör kommissionen anta åtgärderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Bilagan till direktiv 2002/95/EG skall ändras på det sätt som anges i bilagan till detta beslut.

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 13 oktober 2005.

På kommissionens vägnar

Stavros DIMAS

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 37, 13.2.2003, s. 19.

(2)  EGT L 84, 5.4.1993, s. 1. Förordningen ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(3)  EGT L 194, 25.7.1975, s. 39. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 1882/2003.

(4)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.


BILAGA

Bilagan till direktiv 2002/95/EG skall ändras på följande sätt:

1.

Titeln skall ersättas med följande:

2.

Följande skall läggas till som punkt 9a:

”9a.

DekaBDE i polymera material.”

3.

Följande skall läggas till som punkt 9b:

”9b.

Bly i lagerskålar och bussningar av blybrons.”