Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

25.10.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 280/18


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 21 oktober 2005

om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter i syfte att anpassa bilagan till den tekniska utvecklingen

[delgivet med nr K(2005) 4054]

(Text av betydelse för EES)

(2005/747/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG av den 27 januari 2003 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (1), särskilt artikel 5.1 b, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 2002/95/EG skall kommissionen utvärdera vissa farliga ämnen som är förbjudna enligt artikel 4.1 i direktivet.

(2)

Vissa bly- och kadmiumhaltiga material och komponenter bör undantas (eller undantas även i fortsättningen) från förbudet, eftersom det i dessa fall saknas alternativ till blyet.

(3)

Vissa farliga ämnen kommer att kunna ersättas med alternativ i elektriska och elektroniska produkter. I syfte att fasa ut ämnena bör vissa undantag från förbudet i fråga om vissa särskilda material och komponenter begränsas.

(4)

Enligt artikel 5.1 c i direktiv 2002/95/EG skall vart och ett av undantagen i bilagan ses över minst vart fjärde år, eller senast fyra år efter det att undantaget lades till förteckningen. Syftet med översynen är att pröva om något undantag bör strykas ur bilagan med anledning av att det farliga ämnet från teknisk eller vetenskaplig synpunkt kan undvikas genom konstruktionsändringar, eller materialen eller komponenterna kan ersättas med andra som inte innehåller de ämnen som avses i artikel 4.1 och vars negativa följder inte överstiger deras fördelar avseende miljö, hälsa och konsumentsäkerhet.

(5)

Direktiv 2002/95/EG bör därför ändras.

(6)

Kommissionen har i enlighet med artikel 5.2 i direktiv 2002/95/EG samrått med tillverkare av elektriska och elektroniska produkter, materialåtervinningsföretag, behandlingsaktörer, miljöorganisationer samt fackliga organisationer och konsumentorganisationer, och har vidarebefordrat inkomna synpunkter till den kommitté som inrättas enligt artikel 18 i rådets direktiv 75/442/EEG av den 15 juli 1975 om avfall (2), nedan kallad ”kommittén”.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från kommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till direktiv 2002/95/EG skall ändras på det sätt som anges i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 21 oktober 2005.

På kommissionens vägnar

Stavros DIMAS

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 37, 13.2.2003, s. 19. Direktivet ändrat genom kommissionens beslut 2005/717/EG (EUT L 271, 15.10.2005, s. 48).

(2)  EGT L 194, 25.7.1975, s. 39 (svensk specialutgåva område 15 volym 1, s. 238). Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).


BILAGA

Bilagan till direktiv 2002/95/EG skall ändras på följande sätt:

1.

Punkt 7 skall ersättas med följande:

”7.

Bly i lödpunkter med hög smälttemperatur (dvs. blybaserade legeringar som innehåller mer än 85 % bly i vikt räknat).

Bly i lödpunkter för servrar, datalagringssystem, inklusive sådana som består av sammankopplade diskar, utrustning för nätinfrastruktur för koppling, signalering, överföring och näthantering för telekommunikationer.

Bly i keramiska delar till elektronik (exempelvis piezoelektroniska anordningar).”

2.

Punkt 8 skall ersättas med följande:

”8.

Kadmium och dess föreningar i elektriska kontakter och kadmiumbeläggning med undantag för sådan användning som är förbjuden enligt direktiv 91/338/EEG (1) om ändring av direktiv 76/769/EEG (2) om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar).

3.

Följande punkter skall läggas till:

”11.

Bly i kontaktsystem med böjliga stift (compliant pins).

12.

Bly som beläggningsmaterial för c-ringar i värmeledande moduler.

13.

Bly och kadmium i optiskt glas och filterglas.

14.

Bly i lödpunkter med fler än två delar för kopplingen mellan stiften och mikroprocessor-stacken, med en blyhalt över 80 % men under 85 % i vikt räknat.

15.

Bly i lödpunkter för elektrisk koppling mellan halvledarskiva och substrat i flip-chip-stackar av integrerade kretsar.”


(1)  EGT L 186, 12.7.1991, s. 59.

(2)  EGT L 262, 27.9.1976, s. 201.”