Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32005D0884.pdf

13.12.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 326/35


RÅDETS BESLUT

av den 2 december 2005

om följderna av Republiken Tjeckiens och Republiken Polens anslutning för Europeiska gemenskapens deltagande i konventionen om en internationell kommission för att skydda floden Oder mot föroreningar och i konventionen om en internationell kommission för att skydda floden Elbe

(2005/884/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av 2003 års anslutningsakt, särskilt artikel 57,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Det var nödvändigt att Europeiska gemenskapen deltog i konventionen om en internationell kommission för att skydda floden Oder mot föroreningar (1) och i konventionen om en internationell kommission för att skydda floden Elbe (2) (nedan kallade ”Oder- och Elbekonventionerna”) eftersom de två konventionerna ingicks med tredjeländer och omfattade frågor som ingår i gemenskapens miljöpolitik.

(2)

Från och med den 1 maj 2004, i och med Polens och Tjeckiens anslutning till Europeiska unionen, är alla stater som är parter i Oder- och Elbekonventionerna också medlemsstater i Europeiska unionen. Det finns därför inte längre någon grund för att gemenskapen måste samtycka till att vara bunden till dessa konventioner. Därför är gemenskapens deltagande inte längre nödvändigt eller motiverat.

(3)

Utvidgningen av Europeiska unionen innebar dessutom att de rättsliga relationerna mellan avtalsparterna förändrades i grunden. I och med anslutningen kan policymålen i Oder- och Elbekonventionerna uppnås genom åtgärder som föreskrivs i gemenskapens lagstiftning.

(4)

I 2003 års anslutningsakt finns det ingen särskild bestämmelse för den situation som nu har uppstått, och därför är det nödvändigt att i enlighet med artikel 57 i anslutningsakten besluta om de åtgärder som behövs för att komma till rätta med denna brist.

(5)

Det bör således klargöras att gemenskapen från och med anslutningsdatumet inte längre är part i Oder- och Elbekonventionerna och att vissa övergångsåtgärder kan visa sig nödvändiga.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Med verkan från och med den 1 maj 2004 är Europeiska gemenskapen inte längre part i konventionen om en internationell kommission för att skydda floden Oder mot föroreningar och i konventionen om en internationell kommission för att skydda floden Elbe.

2.   Vid behov skall kommissionen tillsammans med Polen, Tjeckien och Tyskland komma fram till gemensamma lösningar på eventuella övergångsproblem som kan uppstå till följd av att gemenskapen inte längre är part i Oder- och Elbekonventionerna.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Republiken Tjeckien, Förbundsrepubliken Tyskland och Republiken Polen.

Utfärdat i Bryssel den 2 december 2005.

På rådets vägnar

M. BECKETT

Ordförande


(1)  Beslut 1999/257/EG (EGT L 100, 15.4.1999, s. 20).

(2)  Beslut 91/598/EEG (EGT L 321, 23.11.1991, s. 24).