Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

22.1.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 20/9


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 105/2005

av den 17 november 2004

om ändring av rådets förordning (EG) nr 1420/1999 och förordning (EG) nr 1547/1999 i fråga om transporter av vissa slags avfall till Kina och Saudiarabien

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 259/93 av den 1 februari 1993 om övervakning och kontroll av avfallstransporter inom, till och från Europeiska gemenskapen (1), särskilt artikel 17.3 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1420/1999 av den 29 april 1999 om fastställande av gemensamma regler och förfaranden som skall tillämpas på transporter av vissa avfallsslag till vissa länder utanför OECD (2), särskilt artikel 3.5 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Den 4 augusti 2003 sände Saudiarabiens försvars- och flygministerium, som ansvarar för meteorologiska frågor och miljöfrågor, en begäran till Europeiska kommissionen om att villkoren för normala handelstransaktioner (förfarande enligt ”gröna listan”) skulle tillämpas på materialet GH 014 ”avklipp och annat avfall samt skrot av polyuretanskum ej innehållande klorfluorkarboner”.

(2)

Den 13 maj 2004 sände Kinas representation vid Europeiska gemenskaperna en begäran till Europeiska kommissionen om en ändring av förteckningen i bilaga D till kommissionens förordning (EG) nr 1547/1999 (3) över avfall som inte omfattas av kontrollförfarandena enligt rådets förordning (EEG) nr 259/93. Produkterna i denna ändrade förteckning kommer liksom tidigare att omfattas av extra kontroller före avsändandet på de kinesiska myndigheternas ansvar.

(3)

I enlighet med artikel 17.3 i förordning (EEG) nr 259/93 anmäldes Saudiarabiens och Kinas officiella framställningar den 2 april 2004 respektive den 18 maj 2004 till den kommitté som inrättats genom artikel 18 i rådets direktiv 75/442/EEG av den 15 juli 1975 om avfall (4).

(4)

För att ta hänsyn till dessa länders nya situation är det nödvändigt att samtidigt ändra förordning (EG) nr 1420/1999 och förordning (EG) nr 1547/1999.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 18 i direktiv 75/442/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga D till förordning (EG) nr 1547/1999 skall ändras på det sätt som anges i bilaga I till den här förordningen.

Artikel 2

Bilaga A till förordning (EG) nr 1420/1999 skall ändras på det sätt som anges i bilaga II till den här förordningen.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 november 2004.

På kommissionens vägnar

Pascal LAMY

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 30, 6.2.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2557/2001 (EGT L 349, 31.12.2001, s. 1).

(2)  EGT L 166, 1.7.1999, s. 6. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2118/2003 (EGT L 318, 3.12.2003, s. 5).

(3)  EGT L 185, 17.7.1999, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2118/2003.

(4)  EGT L 194, 25.7.1975, s. 39. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).


BILAGA I

Bilaga D till förordning (EG) nr 1547/1999 skall ändras på följande sätt:

1)

I bilaga D skall följande stycke föras in mellan stycket om São Tomé och Príncipe och stycket om Sierra Leone:

”SAUDIARABIEN

GH 014 ex ex 3915 90 Avklipp och annat avfall av plast samt plastskrot av polyuretan (ej innehållande klorfluorkarboner).”

2)

I bilaga D skall stycket om Kina mellan stycket om Chile och stycket om Komorerna utgå och följande stycke föras in:

”KINA

Kontroller före avsändande krävs av de kinesiska myndigheterna

1.

I avsnitt GA (Avfall av metaller och metallegeringar i metallisk, icke spridbar form) (1)

GA 120

7404 00

Avfall och skrot av koppar

GA 130

7503 00

Avfall och skrot av nickel

GA 140

7602 00

Avfall och skrot av aluminium

GA 160

7902 00

Avfall och skrot av zink

GA 170

8002 10

Avfall och skrot av tenn

GA 200

ex ex 8103 10

Avfall och skrot av tantal

GA 430

7204

Avfall och skrot av järn

2.

I avsnitt GC (Annat metallhaltigt avfall):

GC 030

ex ex 8908 00

Fartyg och andra flytande materiel för upphuggning, tömda på last och andra material som uppstår genom fartygets verksamhet och som kan ha klassificerats som farliga ämnen eller farligt avfall

GC 070

ex ex 2619 00

Slagg från järn- och kolstålframställning (inbegripet låglegerat stål) med undantag för sådan slagg som producerats särskilt för att uppfylla både nationella och relevanta internationella krav och normer (2)

3.

I avsnitt GH (Plastavfall i fast form):

Inbegripet, men inte begränsat till:

GH 010

3915

Avklipp och annat avfall av plast samt plastskrot av:

GH 011

ex ex 3915 10

Etenpolymerer

GH 012

ex ex 3915 20

Styrenpolymerer

GH 013

ex ex 3915 30

Vinylkloridpolymerer

GH 014

ex ex 3915 90

Polymerer eller sampolymerer, t.ex.:

Polypropylen

Polyetentereftalat

Sampolymerisat av akrylnitril

Sampolymerisat av butadien

Sampolymerisat av styren

Polyamider

Polybutentereftalater

Polykarbonater

Polyfenylsulfider

Akrylpolymerer

Paraffiner (C10–C13) (4)

Polyuretan (ej innehållande klorfluorkarboner)

Polysiloxaner (silikoner)

Polymetylmetakrylat

Polyvinylalkohol

Polyvinylbutyral

Polyvinylacetat

Polymerer av fluorerad eten (teflon, PFTE)

GH 015

ex ex 3915 90

Hartser och kondensationsprodukter av hartser, t.ex.:

Ureaformaldehydhartser

Fenolformaldehydhartser

Melaminformaldehydhartser

Epoxihartser

Alkydhartser

Polyamider.

4.

I avsnitt GI (Avfall av papper, kartong och pappersprodukter):

GI 010

4707

Avfall och förbrukade varor av papper eller kartong:

GI 011

4707 10

Av oblekt kraftpapper eller kraftkartong eller av wellpapper eller wellpapp

GI 012

4707 20

Av annat papper eller annan kartong, tillverkade huvudsakligen av blekt kemisk massa, inte färgade i mälden

GI 013

4707 30

Av papper eller kartong, tillverkade huvudsakligen av mekanisk massa (t.ex. tidningar, tidskrifter och liknande tryckalster)

GI 014

4707 90

Annat, inbegripet men inte begränsat till:

1.

Laminerad kartong

2.

Osorterat avfall och skrot.

5.

I avsnitt GJ (Textilavfall):

GJ 030

5202

Avfall av bomull (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)

GJ 031

5202 10

Garnavfall (inbegripet trådavfall)

GJ 032

5202 91

Rivet avfall och riven lump

GJ 033

5202 99

Annat

GJ 110

5505

Avfall (inbegripet kamavfall och garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av konstfibrer

GJ 111

5505 10

Av syntetfibrer

GJ 112

5505 20

Av regenatfibrer.

6.

I avsnitt GL (Obehandlat avfall av kork och trä)

GL 010

ex ex 4401 30

Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn, briketter, pelletar eller liknande former

GL 020

4501 90

Korkavfall; krossad, granulerad eller malen kork.

7.

I avsnitt GM (Avfall från agrara livsmedelsindustrier):

GM 100

0506 90

Ben och kvicke, obearbetade, avfettade, enkelt preparerade (men inte tillformade), behandlade med syra eller befriade från gelatin.”


(1)  ’Icke spridbar” inbegriper inte avfall i form av pulver, slam, stoft eller fasta ämnen som innehåller inneslutet farligt flytande avfall.

(2)  Denna rubrik omfattar användning av sådan slagg för utvinning av titandioxid och vanadin.


BILAGA II

Bilaga A till förordning (EG) nr 1420/1999 skall ändras på följande sätt:

I bilaga A till förordning (EG) nr 1420/1999 skall stycket om Saudiarabien ersättas med följande:

”Samtliga avfallsslag utom:

I avsnitt GH (’Plastavfall i fast form’):

GH 014 ex ex 3915 90 Avklipp och annat avfall av plast samt plastskrot av polyuretan ej innehållande klorfluorkarboner.”