Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32005R0205.pdf

5.2.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 33/6


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 205/2005

av den 4 februari 2005

om komplettering av bilagan till förordning (EG) nr 2400/96 när det gäller upptagandet av vissa namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Valdemone – [SUB], Queso Ibores – [SUB], Pera de Jumilla – [SUB], Aceite de Terra Alta eller Oli de Terra Alta – [SUB], Sierra de Cádiz – [SUB], Requeijão Serra da Estrela – [SUB], Zafferano dell’Aquila – [SUB], Zafferano di San Gimignano – [SUB], Mantecadas de Astorga – [SGB] och Pan de Cea – [SGB])

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2081/92 av den 14 juli 1992 om skydd för geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 6.3 och 6.4 första strecksatsen i denna, och

av följande skäl:

(1)

Italiens ansökan om registrering av de tre namnen ”Valdemone”, ”Zafferano dell'Aquila” och ”Zafferano di San Gimignano”, samt Spaniens ansökan om registrering av de sex namnen ”Queso Ibores”, ”Pera de Jumilla”, ”Aceite de Terra Alta” eller ”Oli de Terra Alta”, ”Sierra de Cádiz”, ”Mantecadas de Astorga” och ”Pan de Cea” samt Portugals ansökan om registrering av namnet ”Requeijão Serra da Estrela” har, i enlighet med artikel 6.2 i förordning (EEG) nr 2081/92, offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning (2).

(2)

Eftersom ingen invändning enligt artikel 7 i förordning (EEG) nr 2081/92 har framförts till kommissionen, bör dessa namn tas upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EG) nr 2400/96 (3) skall kompletteras med namnen i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 februari 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 208, 24.7.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1215/2004 (EUT L 232, 1.7.2004, s. 1).

(2)  EUT C 58, 6.3.2004, s. 10 (Valdemone).

EUT C 58, 6.3.2004, s. 14 (Queso Ibores).

EUT C 58, 6.3.2004, s. 17 (Pera de Jumilla).

EUT C 61, 10.3.2004, s. 22 (Aceite de Terra Alta eller Oli de Terra Alta).

EUT C 88, 8.4.2004, s. 6 (Sierra de Cádiz).

EUT C 88, 8.4.2004, s. 10 (Requeijão Serra da Estrela).

EUT C 93, 17.4.2004, s. 23 (Zafferano dell’Aquila).

EUT C 93, 17.4.2004, s. 27 (Zafferano di San Gimignano).

EUT C 98, 23.4.2004, s. 24 (Mantecadas de Astorga).

EUT C 98, 23.4.2004, s. 29 (Pan de Cea).

(3)  EGT L 327, 18.12.1996, s. 11. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1898/2004 (EUT L 328, 30.10.2004, s. 66).


BILAGA

PRODUKTER I BILAGA I TILL FÖRDRAGET, AVSEDDA ATT ANVÄNDAS SOM LIVSMEDEL

Oljor och fetter (smör, margarin, oljor etc.)

ITALIEN

Valdemone (SUB)

SPANIEN

Aceite de Terra Alta eller Oli de Terra Alta (SUB)

Sierra de Cádiz (SUB)

Ost

SPANIEN

Queso Ibores (SUB)

Frukt

SPANIEN

Pera de Jumilla (SUB)

Andra produkter av animaliskt ursprung (ägg, honung, diverse mjölkprodukter utom smör)

PORTUGAL

Requeijão Serra da Estrela (SUB)

Övriga produkter i bilaga I – Kryddor

ITALIEN

Zafferano dell’Aquila (SUB)

Zafferano di San Gimignano (SUB)

LIVSMEDEL SOM AVSES I BILAGA I TILL FÖRORDNING (EEG) nr 2081/92

Bröd, konditorivaror, konfekt, skorpor och andra bagerivaror

SPANIEN

Pan de Cea (SGB)

Mantecadas de Astorga (SGB)