Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32005R0252.pdf

15.2.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 43/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 252/2005

av den 14 februari 2005

om ändring av förordning (EG) nr 349/2003 om förbud mot införsel av vissa arter av vilda djur och växter till gemenskapen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem (1), särskilt artikel 19.2 i denna,

efter samråd med den vetenskapliga utvärderingsgruppen, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 4.6 i förordning (EG) nr 338/97 kan kommissionen, i enlighet med de villkor som fastställs i punkterna a–d i samma artikel, fastställa restriktioner för införsel av vissa arter till gemenskapen.

(2)

Den senaste förteckningen över arter som tills vidare inte får införas till gemenskapen finns i kommissionens förordning (EG) nr 349/2003 av den 25 februari 2003 om förbud mot införsel av vissa arter av vilda djur och växter till gemenskapen (2).

(3)

Utvidgningen av Europeiska unionen till 25 medlemsstater från den 1 maj 2004 innebär att de förbud som finns med avseende på arter med ursprung i de nya medlemsstaterna måste utgå ur den förteckningen.

(4)

På grundval av de senaste rönen har vetenskapliga utvärderingsgruppen kommit fram till att bevarandestatusen för en del av de arter som är förtecknade i bilagorna A och B till rådets förordning (EG) nr 338/97 allvarligt kommer att äventyras, om det inte tills vidare införs ett förbud mot införsel till gemenskapen från vissa ursprungsländer. Det rör sig om följande arter och ursprungsländer:

Blastomussa spp., Cynarina lacrymalis, Plerogyra spp., Trachyphyllia geoffroyi från Indonesien (alla utom havsodlade exemplar på artificiella substrat).

Chamaeleo gracilis från Benin (vilda och uppfödda exemplar).

Euphorbia bulbispina och Euphorbia guillauminiana från Madagaskar.

Geochelone pardalis från Moçambique (uppfödda exemplar).

Mantella aurantiaca, Pachypodium rosulatum, Pachypodium sofiance från Madagaskar.

Naja spp. från Demokratiska folkrepubliken Laos.

Psittacus erithacus från Nigeria.

Ursus arctos från provinsen British Columbia, Kanada (jakttroféer).

(5)

Vetenskapliga utvärderingsgruppen har också kommit fram till att förbudet mot införsel till gemenskapen av arten Psittacus erithacus från Republiken Kongo inte längre är motiverat på grund av dess bevarandestatus.

(6)

Vetenskapliga utvärderingsgruppen har kommit fram till att införsel till gemenskapen av Chrysemys picta och Oxyura jamaicensis innebär ett ekologiskt hot mot gemenskapens inhemska arter av vilda djur och växter, och att det därför tills vidare inte bör vara tillåtet att föra in dessa arter.

(7)

Samråd har ägt rum med samtliga ursprungsländer som berörs av de nya införselrestriktionerna enligt denna förordning.

(8)

Artikel 41 i kommissionens förordning (EG) nr 1808/2001 av den 30 augusti 2001 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handel med dem (3) innehåller bestämmelser om medlemsstaternas genomförande av de restriktioner som fastställs av kommissionen.

(9)

Bilagan till förordning (EG) nr 349/2003 bör därför ändras och, för tydlighetens skull, ersättas.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för handel med vilda djur och växter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EG) nr 349/2003 skall ersättas med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 februari 2005.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 61, 3.3.1997, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 834/2004 (EUT L 127, 29.4.2004, s. 40).

(2)  EUT L 51, 26.2.2003, s. 3. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 776/2004 (EUT L 123, 27.4.2004, s. 31).

(3)  EGT L 250, 19.9.2001, s. 1.


BILAGA

Arter upptagna i bilaga A till förordning (EG) nr 338/97 som tills vidare inte får införas till gemenskapen

Art

Ursprung

Exemplar

Ursprungsländer

Artikel 4.6, punkt

FAUNA

CHORDATA MAMMALIA

CARNIVORA

Canidae

Canis lupus

Vildfångade

Jakttroféer

Vitryssland, Kirgizistan, Turkiet

a

Ursidae

Ursus arctos

Vildfångade

Jakttroféer

British Columbia

a

Felidae

Lynx lynx

Vildfångade

Jakttroféer

Azerbajdzjan, Moldova, Ukraina

a

ARTIODACTYLA

Bovidae

Ovis ammon nigrimontana

Vildfångade

Jakttroféer

Kazakstan

 

AVES

FALCONIFORMES

Accipitridae

Leucopternis occidentalis

Vildfångade

Alla

Ecuador, Peru

a

Arter upptagna i bilaga B till förordning (EG) nr 338/97 som tills vidare inte får införas till gemenskapen

Art

Ursprung

Exemplar

Ursprungsländer

Artikel 4.6, punkt

FAUNA

CHORDATA MAMMALIA

MONOTREMATA

Tachyglossidae

Zaglossus bruijni

Vildfångade

Alla

Alla

b

PRIMATES

Loridae

Arctocebus aureus

Vildfångade

Alla

Centralafrikanska republiken, Gabon

b

Arctocebus calabarensis

Vildfångade

Alla

Nigeria

b

Nycticebus pygmaeus

Vildfångade

Alla

Kambodja, Laos

b

Perodicticus potto

Vildfångade

Alla

Togo

b

Galagonidae

Euoticus pallaidus (synonym Galago elegantulus pallaidus)

Vildfångade

Alla

Nigeria

b

Galago matschiei (synonym G. inustus)

Vildfångade

Alla

Rwanda

b

Galago senegalensis

Vildfångade

Alla

Djibouti

b

Galagoides demidoff (synonym Galago demidovii)

Vildfångade

Alla

Burkina Faso, Centralafrikanska republiken, Kenya, Senegal

b

Galagoides zanzibaricus (synonym Galago zanzibaricus)

Vildfångade

Alla

Malawi

b

Callitrichidae

Callithrix argentata

Vildfångade

Alla

Paraguay

b

Callithrix geoffroyi (synonym C. jacchus geoffroyi)

Vildfångade

Alla

Brasilien

b

Saguinus labiatus

Vildfångade

Alla

Colombia

b

Cebidae

Alouatta fusca

Vildfångade

Alla

Alla

b

Alouatta seniculus

Vildfångade

Alla

Trinidad och Tobago

b

Ateles belzebuth

Vildfångade

Alla

Alla

b

Ateles fusciceps

Vildfångade

Alla

Alla

b

Ateles geoffroyi

Vildfångade

Alla

Alla

b

Ateles paniscus

Vildfångade

Alla

Peru

b

Callaicebus torquatus

Vildfångade

Alla

Ecuador

b

Cebus albifrons

Vildfångade

Alla

Guyana

b

Cebus capucinus

Vildfångade

Alla

Belize, Venezuela

b

Cebus olivaceus

Vildfångade

Alla

Peru

b

Chiropotes satanas

Vildfångade

Alla

Brasilien, Guyana

b

Lagothrix lagotricha

Vildfångade

Alla

Alla

b

Pithecia pithecia

Vildfångade

Alla

Guyana

b

Cercopithecidae

Allenopithecus nigroviridis

Vildfångade

Alla

Alla

b

Cercocebus torquatus

Vildfångade

Alla

Ghana

b

Cercopithecus ascanius

Vildfångade

Alla

Burundi

b

Cercopithecus cephus

Vildfångade

Alla

Centralafrikanska republiken

b

Cercopithecus dryas (inbegripet C. salongo)

Vildfångade

Alla

Demokratiska republiken Kongo

b

Cercopithecus erythrogaster

Vildfångade

Alla

Alla

b

Cercopithecus erythrotis

Vildfångade

Alla

Alla

b

Cercopithecus hamlyni

Vildfångade

Alla

Alla

b

Cercopithecus mona

Vildfångade

Alla

Togo

b

Cercopithecus petaurista

Vildfångade

Alla

Togo

b

Cercopithecus pogonias

Vildfångade

Alla

Kamerun, Ekvatorialguinea, Nigeria

b

Cercopithecus preussi (synonym C. lhoesti preussi)

Vildfångade

Alla

Kamerun, Ekvatorialguinea, Nigeria

b

Colobus guereza

Vildfångade

Alla

Ekvatorialguinea

b

Colobus polykomos

Vildfångade

Alla

Elfenbenskusten, Ghana, Nigeria, Togo

b

Lophocebus albigena (synonym Cercocebus albigena)

Vildfångade

Alla

Kenya, Nigeria

b

Macaca arctoides

Vildfångade

Alla

Indien, Malaysia, Thailand

b

Macaca assamensis

Vildfångade

Alla

Nepal

b

Macaca cyclopis

Vildfångade

Alla

Alla

b

Macaca fascicularis

Vildfångade

Alla

Bangladesh, Indien

b

Macaca maura

Vildfångade

Alla

Indonesien

b

Macaca nemestrina

Vildfångade

Alla

Kina

b

Macaca nemestrina pagensis

Vildfångade

Alla

Indonesien

b

Macaca nigra

Vildfångade

Alla

Indonesien

b

Macaca ochreata

Vildfångade

Alla

Indonesien

b

Macaca sylvanus

Vildfångade

Alla

Algeriet, Marocko

b

Papio hamadryas

Vildfångade

Alla

Guinea-Bissau, Liberia, Libyen

b

Procolobus badius (synonym Colobus badius)

Vildfångade

Alla

Alla

b

Procolobus verus (synonym Colobus verus)

Vildfångade

Alla

Benin, Elfenbenskusten, Ghana, Sierra Leone, Togo

b

Trachypithecus phayrei (synonym Presbytis phayrei)

Vildfångade

Alla

Kambodja, Kina, Indien

b

Trachypithecus vetulus (synonym Presbytis senex)

Vildfångade

Alla

Sri Lanka

b

XENARTHRA

Myrmecophagidae

Myrmecophaga tridactyla

Vildfångade

Alla

Belize, Uruguay

b

RODENTIA

Sciuridae

Ratufa affinis

Vildfångade

Alla

Singapore

b

Ratufa bicolor

Vildfångade

Alla

Kina

b

CARNIVORA

Canidae

Chrysocyon brachyurus

Vildfångade

Alla

Bolivia, Peru

b

Mustelidae

Lutra maculicollis

Vildfångade

Alla

Tanzania

b

Viverridae

Cynogale bennettii

Vildfångade

Alla

Brunei, Kina, Indonesien, Malaysia, Singapore, Thailand

b

Eupleres goudotii

Vildfångade

Alla

Madagaskar

b

Fossa fossana

Vildfångade

Alla

Madagaskar

b

Felidae

Leptailurus serval

Vildfångade

Alla

Algeriet

b

Oncifelis colocolo

Vildfångade

Alla

Chile

b

Prionailurus bengalensis

Vildfångade

Alla

Macao

b

Profelis aurata

Vildfångade

Alla

Togo

b

PERISSODACTYLA

Equidae

Equus zebra hartmannae

Vildfångade

Alla

Angola

b

ARTIODACTYLA

Hippopotamidae

Hexaprotodon liberiensis (synonym Choeropsis liberiensis)

Vildfångade

Alla

Elfenbenskusten, Guinea, Guinea-Bissau, Nigeria, Sierra Leone

b

Hippopotamus amphibius

Vildfångade

Alla

Demokratiska republiken Kongo, Gambia, Liberia, Malawi, Niger, Nigeria, Rwanda, Sierra Leone, Togo

b

Camelidae

Lama guanicoe

Vildfångade

Alla, utom

exemplar som utgör del av det registrerade beståndet i Argentina, under förutsättning att tillstånden bekräftas av sekretariatet innan de godkänns av den importerande medlemsstaten,

produkter som erhålls genom klippning av levande djur och som genomförs inom ramen för ett godkänt förvaltningsprogram, vederbörligen märkta och registrerade. Icke-kommersiell export av begränsade mängder ull för industriell provning, upp till 500 kg per år.

Argentina

b

Moschidae

Moschus berezovskii

Vildfångade

Alla

Kina

b

Moschus chrysogaster

Vildfångade

Alla

Kina

b

Moschus fuscus

Vildfångade

Alla

Kina

b

Moschus moschiferus

Vildfångade

Alla

Kina, Ryssland

b

Cervidae

Cervus elaphus bactrianus

Vildfångade

Alla

Uzbekistan

b

Bovidae

Saiga tatarica

Vildfångade

Alla

Kazakstan, Ryssland

b

AVES

CICONIIFORMES

Balaenicipitidae

Balaeniceps rex

Vildfångade

Alla

Zambia

b

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas bernieri

Vildfångade

Alla

Madagaskar

b

Oxyura jamaicensis

Alla

Levande

Alla

d

FALCONIFORMES

Accipitridae

Accipiter brachyurus

Vildfångade

Alla

Papua Nya Guinea

b

Accipiter gundlachi

Vildfångade

Alla

Kuba

b

Accipiter imitator

Vildfångade

Alla

Papua Nya Guinea, Salomonöarna

b

Buteo albonotatus

Vildfångade

Alla

Peru

b

Buteo galapagoensis

Vildfångade

Alla

Ecuador

b

Buteo platypterus

Vildfångade

Alla

Peru

b

Buteo ridgwayi

Vildfångade

Alla

Dominikanska republiken, Haiti

b

Erythrotriorchis radiatus

Vildfångade

Alla

Australien

b

Gyps bengalensis

Vildfångade

Alla

Alla

b

Gyps coprotheres

Vildfångade

Alla

Moçambique, Namibia, Swaziland

b

Gyps indicus

Vildfångade

Alla

Alla

b

Gyps rueppellii

Vildfångade

Alla

Guinea

b

Harpyopsis novaeguineae

Vildfångade

Alla

Indonesien, Papua Nya Guinea

b

Leucopternis lacernulata

Vildfångade

Alla

Brasilien

b

Lophoictinia isura

Vildfångade

Alla

Australien

b

Polemaetus bellicosus

Vildfångade

Alla

Guinea

b

Spizaetus bartelsi

Vildfångade

Alla

Indonesien

b

Stephanoaetus coronatus

Vildfångade

Alla

Guinea

b

Terathopius ecaudatus

Vildfångade

Alla

Guinea

b

Trigonoceps occipitalis

Vildfångade

Alla

Guinea, Elfenbenskusten

b

Falconidae

Falco deiroleucus

Vildfångade

Alla

Belize, Guatemala

b

Falco fasciinucha

Vildfångade

Alla

Botswana, Etiopien, Kenya, Malawi, Moçambique, Sydafrika, Sudan, Tanzania, Zambia, Zimbabwe

b

Falco hypoleucos

Vildfångade

Alla

Australien, Papua Nya Guinea

b

Micrastur plumbeus

Vildfångade

Alla

Colombia, Ecuador

b

Sagittariidae

Sagittarius serpentarius

Vildfångade

Alla

Guinea

b

GALLAIFORMES

Phasianidae

Polyplectron schleiermacheri

Vildfångade

Alla

Indonesien, Malaysia

b

GRUIFORMES

Gruidae

Balearica pavonina

Vildfångade

Alla

Guinea, Mali

b

Balearica regulorum

Vildfångade

Alla

Angola, Botswana, Burundi, Demokratiska republiken Kongo, Kenya, Lesotho, Malawi, Moçambique, Namibia, Rwanda, Sydafrika, Swaziland, Uganda, Zambia, Zimbabwe

b

Grus carunculatus

Vildfångade

Alla

Sydafrika

b

Grus virgo

Vildfångade

Alla

Sudan

b

COLUMBIFORMES

Columbidae

Goura cristata

Vildfångade

Alla

Indonesien

b

Goura scheepmakeri

Vildfångade

Alla

Indonesien

b

Goura victoria

Vildfångade

Alla

Indonesien

b

PSITTACIFORMES

Psittacidae

Agapornis fischeri

Vildfångade

Alla

Tanzania

b

Uppfödda

Alla

Moçambique

b

Agapornis lilianae

Vildfångade

Alla

Tanzania

b

Agapornis nigrigenis

Vildfångade

Alla

Alla

b

Agapornis pullarius

Vildfångade

Alla

Angola, Guinea, Kenya, Mali, Togo

b

Agapornis roseicollis

Vildfångade

Alla

Botswana

b

Alisterus chloropterus chloropterus

Vildfångade

Alla

Indonesien

b

Amazona agilis

Vildfångade

Alla

Jamaica

b

Amazona autumnalis

Vildfångade

Alla

Ecuador

b

Amazona collaria

Vildfångade

Alla

Jamaica

b

Amazona mercenaria

Vildfångade

Alla

Venezuela

b

Amazona xanthops

Vildfångade

Alla

Bolivia, Paraguay

b

Ara ararauna

Vildfångade

Alla

Trinidad och Tobago

b

Ara chloroptera

Vildfångade

Alla

Argentina, Panama

b

Ara severa

Vildfångade

Alla

Guyana

b

Aratinga acuticaudata

Vildfångade

Alla

Uruguay

b

Aratinga aurea

Vildfångade

Alla

Argentina

b

Aratinga auricapilla

Vildfångade

Alla

Alla

b

Aratinga erythrogenys

Vildfångade

Alla

Peru

b

Aratinga euops

Vildfångade

Alla

Kuba

b

Aratinga solstitialis

Vildfångade

Alla

Venezuela

b

Bolborhynchus ferrugineifrons

Vildfångade

Alla

Colombia

b

Cacatua sanguinea

Vildfångade

Alla

Indonesien

b

Cacatua sulphurea

Vildfångade

Alla

Indonesien

b

Charmosyna amabilis

Vildfångade

Alla

Fiji

b

Charmosyna diadema

Vildfångade

Alla

Alla

b

Cyanoliseus patagonus

Vildfångade

Alla

Chile, Uruguay

b

Deroptyus accipitrinus

Vildfångade

Alla

Peru, Surinam

b

Eclectus roratus

Vildfångade

Alla

Indonesien

b

Forpus xanthops

Vildfångade

Alla

Peru

b

Hapalopsittaca amazonina

Vildfångade

Alla

Alla

b

Hapalopsittaca fuertesi

Vildfångade

Alla

Colombia

b

Hapalopsittaca pyrrhops

Vildfångade

Alla

Alla

b

Leptosittaca branickii

Vildfångade

Alla

Alla

b

Lorius domicella

Vildfångade

Alla

Indonesien

b

Nannopsittaca panychlora

Vildfångade

Alla

Brasilien

b

Neophema splendida

Vildfångade

Alla

Australien

b

Pionus chalcopterus

Vildfångade

Alla

Peru

b

Poicephalus cryptoxanthus

Vildfångade

Alla

Tanzania

b

Poicephalus gulielmi

Vildfångade

Alla

Demokratiska republiken Kongo, Elfenbenskusten

b

Poicephalus meyeri

Vildfångade

Alla

Tanzania

b

Poicephalus robustus

Vildfångade

Alla

Botswana, Demokratiska republiken Kongo, Gambia, Guinea, Mali, Namibia, Nigeria, Senegal, Sydafrika, Swaziland, Togo, Uganda

b

Poicephalus rufiventris

Vildfångade

Alla

Tanzania

b

Polytelis alexandrae

Vildfångade

Alla

Australien

b

Prioniturus luconensis

Vildfångade

Alla

Filippinerna

b

Psittacula alexandri

Vildfångade

Alla

Indonesien

b

Psittacula finschii

Vildfångade

Alla

Bangladesh, Kambodja

b

Psittacula roseata

Vildfångade

Alla

Kina

b

Psittacus erithacus

Vildfångade

Alla

Benin, Burundi, Liberia, Mali, Nigeria Togo

b

Psittacus erithacus timneh

Vildfångade

Alla

Guinea, Guinea-Bissau

b

Psittrichas fulgidus

Vildfångade

Alla

Alla

b

Pyrrhura albipectus

Vildfångade

Alla

Ecuador

b

Pyrrhura calliptera

Vildfångade

Alla

Colombia

b

Pyrrhura leucotis

Vildfångade

Alla

Brasilien

b

Pyrrhura orcesi

Vildfångade

Alla

Ecuador

b

Pyrrhura picta

Vildfångade

Alla

Colombia

b

Pyrrhura viridicata

Vildfångade

Alla

Colombia

b

Tanygnathus gramineus

Vildfångade

Alla

Indonesien

b

Touit melanonota

Vildfångade

Alla

Brasilien

b

Touit surda

Vildfångade

Alla

Brasilien

b

Trichoglossus johnstoniae

Vildfångade

Alla

Filippinerna

b

Triclaria malachitacea

Vildfångade

Alla

Argentina, Brasilien

b

CUCULIFORMES

Musophagidae

Musophaga porphyreolopha

Vildfångade

Alla

Uganda

b

Tauraco corythaix

Vildfångade

Alla

Moçambique

b

Tauraco fischeri

Vildfångade

Alla

Tanzania

b

Tauraco macrorhynchus

Vildfångade

Alla

Guinea

b

STRIGIFORMES

Tytonidae

Phodilus prigoginei

Vildfångade

Alla

Demokratiska republiken Kongo

b

Tyto aurantia

Vildfångade

Alla

Papua Nya Guinea

b

Tyto inexspectata

Vildfångade

Alla

Indonesien

b

Tyto manusi

Vildfångade

Alla

Papua Nya Guinea

b

Tyto nigrobrunnea

Vildfångade

Alla

Indonesien

b

Tyto sororcula

Vildfångade

Alla

Indonesien

b

Strigidae

Asio clamator

Vildfångade

Alla

Peru

b

Bubo philippensis

Vildfångade

Alla

Filippinerna

b

Bubo vosseleri

Vildfångade

Alla

Tanzania

b

Glaucidium albertinum

Vildfångade

Alla

Demokratiska republiken Kongo, Rwanda

b

Ketupa blakistoni

Vildfångade

Alla

Kina, Japan, Ryssland

b

Ketupa ketupu

Vildfångade

Alla

Singapore

b

Nesasio solomonensis

Vildfångade

Alla

Papua Nya Guinea, Salomonöarna

b

Ninox affinis

Vildfångade

Alla

Indien

b

Ninox rudolfi

Vildfångade

Alla

Indonesien

b

Otus angelinae

Vildfångade

Alla

Indonesien

b

Otus fuliginosus

Vildfångade

Alla

Filippinerna

b

Otus longicornis

Vildfångade

Alla

Filippinerna

b

Otus magicus

Vildfångade

Alla

Seychellerna

b

Otus mindorensis

Vildfångade

Alla

Filippinerna

b

Otus mirus

Vildfångade

Alla

Filippinerna

b

Otus pauliani

Vildfångade

Alla

Komorerna

b

Otus roboratus

Vildfångade

Alla

Peru

b

Otus rutilus

Vildfångade

Alla

Komorerna

b

Pulsatrix melanota

Vildfångade

Alla

Peru

b

Scotopelia ussheri

Vildfångade

Alla

Elfenbenskusten, Ghana, Guinea, Liberia, Sierra Leone

b

Strix davidi

Vildfångade

Alla

Kina

b

Strix woodfordii

Vildfångade

Alla

Guinea

b

APODIFORMES

Trochilidae

Chalcostigma olivaceum

Vildfångade

Alla

Peru

b

Heliodoxa rubinoides

Vildfångade

Alla

Peru

b

CORACIIFORMES

Bucerotidae

Buceros rhinoceros

Vildfångade

Alla

Thailand

b

PASSERIFORMES

Pittidae

Pitta nympha

Vildfångade

Alla

Alla (med undantag av Vietnam)

b

Pycnonotidae

Pycnonotus zeylanicus

Vildfångade

Alla

Malaysia

b

REPTILIA

TESTUDINES

Emydidae

Callagur borneoensis

Vildfångade

Alla

Alla

b

Chrysemys picta

Alla

Levande

Alla

d

Cuora amboinensis

Vildfångade

Alla

Malaysia

b

Trachemys scripta elegans

Alla

Levande

Alla

d

Testudinidae

Geochelone chilensis

Vildfångade

Alla

Argentina

b

Vildfångade

Levande

Alla

c

Geochelone denticulata

Vildfångade

Alla

Bolivia, Ecuador

b

Vildfångade

Levande

Alla

c

Geochelone elegans

Vildfångade

Alla

Bangladesh, Pakistan

b

Vildfångade

Levande

Alla

c

Geochelone gigantea

Vildfångade

Alla

Seychellerna

b

Geochelone pardalis

Vildfångade

Alla

Demokratiska republiken Kongo, Moçambique, Tanzania

b

Uppfödda

Alla

Mozambique

b

Geochelone platynota

Vildfångade

Alla

Myanmar

b

Gopherus agassizii

Vildfångade

Alla

Alla

b

Gopherus berlandieri

Vildfångade

Alla

Alla

b

Gopherus polyphemus

Vildfångade

Alla

Förenta staterna

b

Homopus areolatus

Vildfångade

Levande

Alla

c

Homopus boulengeri

Vildfångade

Levande

Alla

c

Homopus femoralis

Vildfångade

Levande

Alla

c

Homopus signatus

Vildfångade

Levande

Alla

c

Indotestudo elongata

Vildfångade

Alla

Bangladesh, Kina, Indien

b

Indotestudo forstenii

Vildfångade

Alla

Alla

b

Kinixys belliana

Vildfångade

Alla

Moçambique

b

Uppfödda

Alla

Benin, Moçambique

b

Vildfångade

Levande

Alla

c

Kinixys erosa

Vildfångade

Alla

Togo

b

Vildfångade

Levande

Alla

c

Kinixys homeana

Uppfödda

Alla

Benin

b

Vildfångade

Levande

Alla

c

Kinixys natalensis

Vildfångade

Levande

Alla

c

Manouria emys

Vildfångade

Alla

Bangladesh, Brunei, Kambodja, Kina, Indien, Indonesien, Laos, Myanmar, Thailand

b

Vildfångade

Levande

Alla

c

Manouria impressa

Vildfångade

Alla

Alla (med undantag av Vietnam)

b

Vildfångade

Levande

Alla

c

Psammobates spp.

Vildfångade

Levande

Alla

c

Pyxis arachnoides

Vildfångade

Alla

Alla

b

Vildfångade

Levande

Alla

c

Testudo horsfieldii

Vildfångade

Levande

Alla

c

Vildfångade

Alla

Kina, Pakistan

b

Pelomedusidae

Erymnochelys madagascariensis

Vildfångade

Alla

Madagaskar

b

Podocnemis erythrocephala

Vildfångade

Alla

Colombia, Venezuela

b

Podocnemis expansa

Vildfångade

Alla

Colombia, Ecuador, Guyana, Peru, Trinidad och Tobago, Venezuela

b

Podocnemis lewyana

Vildfångade

Alla

Alla

b

Podocnemis sextuberculata

Vildfångade

Alla

Peru

b

Podocnemis unifilis

Vildfångade

Alla

Surinam

b

CROCODYLIA

Allaigatoridae

Caiman crocodilus

Vildfångade

Alla

El Salvador, Guatemala, Mexiko

b

Palaeosuchus trigonatus

Vildfångade

Alla

Guyana

b

Crocodylidae

Crocodylus niloticus

Vildfångade

Alla

Madagaskar

b

SAURIA

Gekkonidae

Phelsuma abbotti

Vildfångade

Alla

Madagaskar

b

Phelsuma antanosy

Vildfångade

Alla

Madagaskar

b

Phelsuma barbouri

Vildfångade

Alla

Madagaskar

b

Phelsuma befotakensis

Vildfångade

Alla

Madagaskar

b

Phelsuma breviceps

Vildfångade

Alla

Madagaskar

b

Phelsuma cepediana

Vildfångade

Alla

Madagaskar

b

Phelsuma chekei

Vildfångade

Alla

Madagaskar

b

Phelsuma comorensis

Vildfångade

Alla

Komorerna

b

Phelsuma dubia

Vildfångade

Alla

Komorerna, Madagaskar

b

Phelsuma edwardnewtonii

Vildfångade

Alla

Mauritius

b

Phelsuma flavigularis

Vildfångade

Alla

Madagaskar

b

Phelsuma guttata

Vildfångade

Alla

Madagaskar

b

Phelsuma klemmeri

Vildfångade

Alla

Madagaskar

b

Phelsuma laticauda

Vildfångade

Alla

Komorerna

b

Phelsuma leiogaster

Vildfångade

Alla

Madagaskar

b

Phelsuma minuthi

Vildfångade

Alla

Madagaskar

b

Phelsuma modesta

Vildfångade

Alla

Madagaskar

b

Phelsuma mutabilis

Vildfångade

Alla

Madagaskar

b

Phelsuma pronki

Vildfångade

Alla

Madagaskar

b

Phelsuma pusilla

Vildfångade

Alla

Madagaskar

b

Phelsuma seippi

Vildfångade

Alla

Madagaskar

b

Phelsuma serraticauda

Vildfångade

Alla

Madagaskar

b

Phelsuma standingi

Vildfångade

Alla

Madagaskar

b

Phelsuma trilineata

Vildfångade

Alla

Madagaskar

b

Phelsuma v-nigra

Vildfångade

Alla

Komorerna

b

Agamidae

Uromastyx acanthinura

Vildfångade

Alla

Sudan

b

Uromastyx aegyptia

Djur födda i fångenskap men som inte uppfyller villkoren i kapitel III i förordning (EG) nr 1808/2001

Alla

Egypten

b

Uromastyx dispar

Vildfångade

Alla

Algeriet, Mali

b

Chamaeleonidae

Calumma boettgeri

Vildfångade

Alla

Madagaskar

b

Calumma brevicornis

Vildfångade

Alla

Madagaskar

b

Calumma capuroni

Vildfångade

Alla

Madagaskar

b

Calumma cucullata

Vildfångade

Alla

Madagaskar

b

Calumma fallax

Vildfångade

Alla

Madagaskar

b

Calumma furcifer

Vildfångade

Alla

Madagaskar

b

Calumma gallaus

Vildfångade

Alla

Madagaskar

b

Calumma gastrotaenia

Vildfångade

Alla

Madagaskar

b

Calumma globifer

Vildfångade

Alla

Madagaskar

b

Calumma guibei

Vildfångade

Alla

Madagaskar

b

Calumma hilleniusi

Vildfångade

Alla

Madagaskar

b

Calumma linota

Vildfångade

Alla

Madagaskar

b

Calumma malthe

Vildfångade

Alla

Madagaskar

b

Calumma nasuta

Vildfångade

Alla

Madagaskar

b

Calumma oshaughnessyi

Vildfångade

Alla

Madagaskar

b

Calumma parsonii

Vildfångade

Alla

Madagaskar

b

Calumma peyrierasi

Vildfångade

Alla

Madagaskar

b

Calumma tsaratananensis

Vildfångade

Alla

Madagaskar

b

Chamaeleo deremensis

Vildfångade

Alla

Tanzania

b

Chamaeleo eisentrauti

Vildfångade

Alla

Kamerun

b

Chamaeleo ellioti

Vildfångade

Alla

Burundi

b

Chamaeleo feae

Vildfångade

Alla

Ekvatorialguinea

b

Chamaeleo gracilis

Vildfångade

Alla

Benin

b

Uppfödda

Alla

Benin, Togo

b

Chamaeleo pfefferi

Vildfångade

Alla

Kamerun

b

Chamaeleo werneri

Vildfångade

Alla

Tanzania

b

Chamaeleo wiedersheimi

Vildfångade

Alla

Kamerun

b

Furcifer angeli

Vildfångade

Alla

Madagaskar

b

Furcifer antimena

Vildfångade

Alla

Madagaskar

b

Furcifer balteatus

Vildfångade

Alla

Madagaskar

b

Furcifer belalandaensis

Vildfångade

Alla

Madagaskar

b

Furcifer bifidus

Vildfångade

Alla

Madagaskar

b

Furcifer campani

Vildfångade

Alla

Madagaskar

b

Furcifer labordi

Vildfångade

Alla

Madagaskar

b

Furcifer minor

Vildfångade

Alla

Madagaskar

b

Furcifer monoceras

Vildfångade

Alla

Madagaskar

b

Furcifer pardalis

Uppfödda

Alla

Madagaskar

b

Furcifer petteri

Vildfångade

Alla

Madagaskar

b

Furcifer rhinoceratus

Vildfångade

Alla

Madagaskar

b

Furcifer tuzetae

Vildfångade

Alla

Madagaskar

b

Furcifer willsii

Vildfångade

Alla

Madagaskar

b

Iguanidae

Conolophus pallidus

Vildfångade

Alla

Ecuador

b

Conolophus subcristatus

Vildfångade

Alla

Ecuador

b

Iguana iguana

Vildfångade

Alla

El Salvador

b

Cordylidae

Cordylus tropidosternum

Vildfångade

Alla

Moçambique

b

Scincidae

Corucia zebrata

Vildfångade

Alla

Salomonöarna

b

Helodermatidae

Heloderma horridum

Vildfångade

Alla

Guatemala, Mexiko

b

Heloderma suspectum

Vildfångade

Alla

Mexiko, Förenta staterna

b

Varanidae

Varanus albigularis

Vildfångade

Alla

Lesotho

b

Varanus bogerti

Vildfångade

Alla

Papua Nya Guinea

b

Varanus dumerilii

Vildfångade

Alla

Indonesien

b

Varanus exanthematicus

Vildfångade

Alla

Benin

b

Uppfödda

Alla

Benin, Togo

b

Varanus jobiensis (synonym V. karlschmidti)

Vildfångade

Alla

Indonesien

b

Varanus niloticus

Vildfångade

Alla

Burundi, Moçambique

b

Uppfödda

Alla

Benin, Togo

b

Varanus prasinus beccarii

Vildfångade

Alla

Indonesien

b

Varanus rudicollis

Vildfångade

Alla

Filippinerna

b

Varanus salvadorii

Vildfångade

Alla

Indonesien

b

Varanus salvator

Vildfångade

Alla

Kina, Indien, Singapore

b

Varanus telenesetes

Vildfångade

Alla

Papua Nya Guinea

b

Varanus teriae

Vildfångade

Alla

Australien

b

Varanus yemenensis

Vildfångade

Alla

Alla

b

SERPENTES

Pythonidae

Morelia boeleni

Vildfångade

Alla

Indonesien

b

Python molurus

Vildfångade

Alla

Kina

b

Python reticulatus

Vildfångade

Alla

Indien, Malaysia (halvön), Singapore

b

Python sebae

Vildfångade

Alla

Mauretanien, Moçambique

b

Uppfödda

All

Mozambique

b

Boidae

Boa constrictor

Vildfångade

Alla

El Salvador, Honduras

b

Calabaria reinhardtii

Uppfödda

Alla

Benin, Togo

b

Eunectes deschauenseei

Vildfångade

Alla

Brasilien

b

Eunectes murinus

Vildfångade

Alla

Paraguay

b

Gongylophis colubrinus

Vildfångade

Alla

Tanzania

b

Colubridae

Ptyas mucosus

Vildfångade

Alla, utom

exemplar från de märkta och registrerade upplag av 102 285 skinn som förvärvades före den 30 september 1993 under förutsättning att CITES-sekretariatet har bekräftat att det indonesiska exporttillståndet är giltigt

Indonesien

b

Elapidae

Naja spp.

Vildfångade

Alla

Demokratiska folkrepubliken Laos

b

AMPHIBIA

ANURA

Dendrobatidae

Dendrobates auratus

Vildfångade

Alla

Nicaragua

b

Dendrobates pumilio

Vildfångade

Alla

Nicaragua

b

Dendrobates tinctorius

Vildfångade

Alla

Surinam

b

Mantellidae

Mantella aurantiaca

Vildfångade

Alla

Madagaskar

b

Mantella baroni (synonym Phrynomantis maculatus)

Vildfångade

Alla

Madagaskar

b

Mantella aff. baroni

Vildfångade

Alla

Madagaskar

b

Mantella bernhardi

Vildfångade

Alla

Madagaskar

b

Mantella cowani

Vildfångade

Alla

Madagaskar

b

Mantella crocea

Vildfångade

Alla

Madagaskar

b

Mantella expectata

Vildfångade

Alla

Madagaskar

b

Mantella haraldmeieri (synonym M. madagascariensis haraldmeieri)

Vildfångade

Alla

Madagaskar

b

Mantella laevigata

Vildfångade

Alla

Madagaskar

b

Mantella madagascariensis

Vildfångade

Alla

Madagaskar

b

Mantella manery

Vildfångade

Alla

Madagaskar

b

Mantella milotympanum (synonym M. aurantiaca milotympanum)

Vildfångade

Alla

Madagaskar

b

Mantella nigricans (synonym M. cowani nigricans)

Vildfångade

Alla

Madagaskar

b

Mantella pulchra

Vildfångade

Alla

Madagaskar

b

Mantella viridis

Vildfångade

Alla

Madagaskar

b

Ranidae

Conraua goliath

Vildfångade

Alla

Kamerun

b

Rana catesbeiana

Alla

Levande

Alla

d

ARTHROPODA

ARACHNIDA

ARANEAE

Theraphosidae

Brachypelma albopilosum

Vildfångade

Alla

Nicaragua

b

INSECTA LEPIDOPTERA

Papilionidae

Ornithoptera croesus

Vildfångade

Alla

Indonesien

b

Ornithoptera tithonus

Vildfångade

Alla

Indonesien

b

Ornithoptera urvillianus

Vildfångade

Alla

Salomonöarna

b

Ornithoptera victoriae

Vildfångade

Alla

Salomonöarna

b

Troides andromache

Vildfångade

Alla

Indonesien

b

Uppfödda

Alla

Indonesien

b

MOLLUSCA

BIVALVIA

VENEROIDA

Tridacnidae

Hippopus hippopus

Vildfångade

Alla

Nya Kaledonien

b

Tridacna crocea

Vildfångade

Alla

Vietnam

b

Tridacna derasa

Vildfångade

Alla

Tonga, Nya Kaledonien, Filippinerna, Palau

b

Tridacna gigas

Vildfångade

Alla

Mikronesien, Fiji, Indonesien, Marshallöarna, Palau, Papua Nya Guinea, Vanuatu

b

Tridacna maxima

Vildfångade

Alla

Nya Kaledonien

b

Tridacna squamosa

Vildfångade

Alla

Nya Kaledonien, Tonga, Vietnam

b

MESOGASTROPODA

Strombidae

Strombus gigas

Vildfångade

Alla

Antigua och Barbuda, Barbados, Dominica, Haiti, Trinidad och Tobago

b

CNIDARIA

SCLERACTINIA

Acroporidae

Montipora caliculata

Vildfångade

Alla

Tonga

b

Caryophylliidae

Catalaphyllia jardinei

Vildfångade

Alla utom havsodlade exemplar på artificiella substrat

Indonesien

b

Plerogyra spp.

Vildfångade

Alla utom havsodlade exemplar på artificiella substrat

Indonesien

b

Mussidae

Blastomussa spp.

Vildfångade

Alla utom havsodlade exemplar på artificiella substrat

Indonesien

b

Cynarina lacrymalis

Vildfångade

Alla utom havsodlade exemplar på artificiella substrat

Indonesien

b

Trachyphilliidae

Trachyphyllia geoffroyi

Vildfångade

Alla utom havsodlade exemplar på artificiella substrat

Indonesien

b

FLORA

Amaryllidaceae

Galanthus nivalis

Vildfångade

Alla

Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Schweiz, Ukraina

b

Apocynaceae

Pachypodium inopinatum

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Pachypodium rosulatum

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Pachypodium sofiance

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Euphorbiaceae

Euphorbia bulbispina

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Euphorbia guillauminiana

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Euphorbia millotii

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Orchidaceae

Anacamptis pyramidalis

Vilda

Alla

Schweiz, Turkiet

b

Barlia robertiana

Vilda

Alla

Turkiet

b

Cephalanthera rubra

Vilda

Alla

Norge

b

Cypripedium japonicum

Vilda

Alla

Kina, Demokratiska folkrepubliken Korea, Japan, Republiken Korea

b

Cypripedium macranthos

Vilda

Alla

Republiken Korea, Ryssland

b

Cypripedium margaritaceum

Vilda

Alla

Kina

b

Cypripedium micranthum

Vilda

Alla

Kina

b

Dactylorhiza incarnata

Vilda

Alla

Norge

b

Dactylorhiza latifolia

Vilda

Alla

Norge

b

Dactylorhiza romana

Vilda

Alla

Turkiet

b

Dactylorhiza russowii

Vilda

Alla

Norge

b

Dactylorhiza traunsteineri

Vilda

Alla

Liechtenstein

b

Himantoglossum hircinum

Vilda

Alla

Schweiz

b

Nigritella nigra

Vilda

Alla

Norge

b

Ophrys holoserica

Vilda

Alla

Turkiet

b

Ophrys insectifera

Vilda

Alla

Liechtenstein, Norge, Rumänien

b

Ophrys pallida

Vilda

Alla

Algeriet

b

Ophrys sphegodes

Vilda

Alla

Rumänien, Schweiz

b

Ophrys tenthredinifera

Vilda

Alla

Turkiet

b

Ophrys umbilicata

Vilda

Alla

Turkiet

b

Orchis coriophora

Vilda

Alla

Ryssland, Schweiz

b

Orchis italica

Vilda

Alla

Turkiet

b

Orchis laxiflora

Vilda

Alla

Schweiz

b

Orchis mascula

Vilda/Odlade

Alla

Albanien

b

Orchis morio

Vilda

Alla

Turkiet

b

Orchis pallens

Vilda

Alla

Ryssland

b

Orchis papilionacea

Vilda

Alla

Rumänien

b

Orchis provincialis

Vilda

Alla

Schweiz

b

Orchis punctulata

Vilda

Alla

Turkiet

b

Orchis purpurea

Vilda

Alla

Schweiz, Turkiet

b

Orchis simia

Vildfångade

Alla

Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Makedonien, Rumänien, Schweiz, Turkiet

b

Orchis tridentata

Vilda

Alla

Turkiet

b

Orchis ustulata

Vilda

Alla

Ryssland

b

Serapias cordigera

Vilda

Alla

Turkiet

b

Serapias parviflora

Vilda

Alla

Turkiet

b

Serapias vomeracea

Vilda

Alla

Schweiz, Turkiet

b

Spiranthes spiralis

Vilda

Alla

Liechtenstein, Schweiz

b

Primulaceae

Cyclamen intaminatum

Vilda

Alla

Turkiet

b

Cyclamen mirabile

Vilda

Alla

Turkiet

b

Cyclamen pseudibericum

Vilda

Alla

Turkiet

b

Cyclamen trochopteranthum

Vilda

Alla

Turkiet

b