Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32005R1567.pdf

28.9.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 252/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1567/2005

av den 20 september 2005

om ändring av förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 11.6 a i förordning (EEG) nr 2092/91 (1) får medlemsstaternas behöriga myndigheter fram till den 31 december 2005 ge importörer tillstånd att marknadsföra varor från ett icke-medlemsland som inte står upptaget i den förteckning som avses i punkt 1 a i samma artikel.

(2)

I sitt meddelande till Europaparlamentet och rådet av den 10 juni 2004 om en Europeisk handlingsplan för ekologiska livsmedel och ekologiskt jordbruk meddelar kommissionen sin avsikt att föreslå en ändring av förordning (EEG) nr 2092/91 och ersätta de nuvarande nationella importundantagen med ett nytt permanent system som utnyttjar tekniska likvärdighetsbedömningar utförda av organ som utnämnts av gemenskapen i detta syfte.

(3)

Det krävs tillräckligt med tid för att man skall kunna ta fram och införa detta nya, permanenta system.

(4)

Gällande övergångsbestämmelser bör därför förlängas med ytterligare ett år, så att handeln med ekologiska produkter inte störs i onödan under tiden.

(5)

Förordning (EEG) nr 2092/91 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 11.6 a i förordning (EEG) nr 2092/91 skall datumet ”31 december 2005” ersättas med datumet ”31 december 2006”.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 september 2005.

På rådets vägnar

M. BECKETT

Ordförande


(1)  EGT L 198, 22.7.1991, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1336/2005 (EUT L 211, 13.8.2005, s. 11).