Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

28.4.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 115/38


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 21 april 2006

om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter i syfte att anpassa bilagan till den tekniska utvecklingen

[delgivet med nr K(2006) 1622]

(Text av betydelse för EES)

(2006/310/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG av den 27 januari 2003 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (1), särskilt artikel 5.1 b, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 2002/95/EG skall kommissionen utvärdera vissa farliga ämnen som är förbjudna enligt artikel 4.1 i direktivet.

(2)

Vissa blyhaltiga material och komponenter bör undantas från förbudet, eftersom det i dessa fall saknas alternativ till blyet.

(3)

Vissa blyhaltiga material och komponenter bör undantas från förbudet, eftersom de negativa miljö- eller hälsokonsekvenser och/eller konsekvenser för konsumentsäkerheten som orsakas av ersättningen med andra ämnen sannolikt är större än de fördelar för miljö, hälsa och/eller konsumentsäkerhet som en sådan ersättning kan medföra.

(4)

Vissa farliga ämnen kommer att kunna ersättas med alternativ i elektriska och elektroniska produkter. I syfte att fasa ut ämnena bör vissa undantag från förbudet i fråga om vissa särskilda material och komponenter begränsas.

(5)

Enligt artikel 5.1 c i direktiv 2002/95/EG skall vart och ett av undantagen i bilagan ses över minst vart fjärde år, eller senast fyra år efter det att undantaget lades till förteckningen. Syftet med översynen är att pröva om något undantag bör strykas ur bilagan med anledning av att det farliga ämnet från teknisk eller vetenskaplig synpunkt kan undvikas genom konstruktionsändringar, eller om materialen eller komponenterna kan ersättas med andra som inte innehåller de ämnen som avses i artikel 4.1 i direktivet och vars negativa följder inte överstiger deras fördelar avseende miljö, hälsa och konsumentsäkerhet.

(6)

Direktiv 2002/95/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

Kommissionen har i enlighet med artikel 5.2 i direktiv 2002/95/EG samrått med tillverkare av elektriska och elektroniska produkter, materialåtervinningsföretag, behandlingsaktörer, miljöorganisationer, fackliga organisationer och konsumentorganisationer.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som har inrättats i enlighet med artikel 18 i rådets direktiv 75/442/EEG (2),

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till direktiv 2002/95/EG skall ändras på det sätt som anges i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 21 april 2006.

På kommissionens vägnar

Stavros DIMAS

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 37, 13.2.2003, s. 19. Direktivet senast ändrat genom kommissionens beslut 2005/747/EG (EUT L 280, 25.10.2005, s. 18).

(2)  EGT L 194, 25.7.1975, s. 39. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).


BILAGA

Följande punkter skall läggas till i bilagan till direktiv 2002/95/EG som punkterna 16–20:

”16.

Bly i rörlampor med silikatbelagda rör.

17.

Blyhalogenid som lysämne i högintensiva urladdningslampor (HID-lampor) för reprografi.

18.

Bly som aktivator i lyspulvret (1 viktprocent bly eller mindre) dels i urladdningslampor som används som sollampor och som innehåller fosforer såsom BSP (BaSi2O5:Pb), dels i speciallampor som används för ljuskopiering, litografi, insektsfällor, fotokemiska processer och härdning och som innehåller fosforer såsom SMS ((Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb).

19.

Bly i PbBiSn-Hg och PbInSn-Hg i specifika sammansättningar som huvudamalgam och med PbSn-Hg som tillsatsamalgam i mycket kompakta energisparlampor (ESL).

20.

Blyoxid i glas mellan framför- och bakomliggande substrat av platta fluorescerande lampor i bildskärmar med flytande kristaller (LCD).”