Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

14.10.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 283/48


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 12 oktober 2006

om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilagan till Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG i fråga om undantag för tillämpningar av bly och kadmium

[delgivet med nr K(2006) 4790]

(Text av betydelse för EES)

(2006/691/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG av den 27 januari 2003 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (1), särskilt artikel 5.1 b, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 2002/95/EG skall kommissionen utvärdera vissa farliga ämnen som är förbjudna enligt artikel 4.1 i direktivet.

(2)

Vissa material och komponenter som innehåller bly och kadmium bör undantas från förbudet, eftersom användningen av dessa farliga ämnen i dessa särskilda material och komponenter fortfarande är oundviklig eller för att de negativa konsekvenser för miljö, hälsa och konsumentsäkerhet som orsakas om de ersätts med andra ämnen sannolikt är större än vinsterna för miljö, hälsa och konsumentsäkerhet. De undantag som anges i bilagan till detta beslut beviljas på grundval av resultaten av en översyn utförd av tekniska experter med beaktande av tillgängliga styrkande uppgifter från undersökningar, berörda parter och andra vetenskapliga eller tekniska källor. Vid översynen kom man fram till att det fortfarande är tekniskt eller vetenskapligt ogenomförbart att utesluta eller ersätta dessa ämnen.

(3)

Vissa farliga ämnen kommer att kunna ersättas med alternativ i elektriska och elektroniska produkter. I syfte att fasa ut ämnena bör vissa undantag från förbudet i fråga om vissa särskilda material och komponenter begränsas.

(4)

Enligt artikel 5.1 c i direktiv 2002/95/EG måste varje undantag i bilagan ses över åtminstone vart fjärde år eller fyra år efter det att en punkt läggs till i förteckningen.

(5)

Direktiv 2002/95/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

Kommissionen har samrått med berörda parter i enlighet med artikel 5.2 i direktiv 2002/95/EG.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 18 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/12/EG (2),

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till direktiv 2002/95/EG skall ändras på det sätt som anges i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 12 oktober 2006.

På kommissionens vägnar

Stavros DIMAS

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 37, 13.2.2003, s. 19. Direktivet senast ändrat genom kommissionens beslut 2006/310/EG (EUT L 115, 28.4.2006, s. 38).

(2)  EUT L 114, 27.4.2006, s. 9.


BILAGA

Följande punkter skall läggas till i bilagan till direktiv 2002/95/EG som punkterna 21–27:

”21.

Bly och kadmium i tryckfärg för applicering av emalj på borosilikatglas.

22.

Bly som störämne i RIG (rare earth iron garnet) Faraday-fasvridare i fiberoptiska kommunikationssystem.

23.

Bly i pläteringsskikt på fine-pitch-komponenter utom kontaktdon med högst 0,65 mm bendelning med NiFe-benramar och bly i pläteringsskikt på fine-pitch-komponenter utom kontaktdon med högst 0,65 mm bendelning med benramar av koppar.

24.

Bly i lödmetall för lödning av genompläterade hål i skivformade och plana keramiska flerlagerkondensatorer.

25.

Blyoxid i plasmaskärmar (PDP) och SED-skärmar (surface conduction electronic emitter displays), särskilt i dielektriska skikt på främre och bakre glassubstrat, busselektrod, svart band, adresselektrod, avgränsarribbor (barrier ribs), fritta i försegling (’seal frit’ och ’frit ring’) samt i tryckpastor.

26.

Blyoxid i glashöljet till lampor av typen ’Blacklight blue’ (BLB).

27.

Blylegeringar som lödmetall för drivsystem i högeffektshögtalare (avsedda att användas i flera timmar vid ljudnivåer på 125 dB SPL och högre).”