Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

14.10.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 283/50


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 12 oktober 2006

om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilagan till Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG i fråga om undantag för användning av sexvärt krom

[delgivet med nr K(2006) 4791]

(Text av betydelse för EES)

(2006/692/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG av den 27 januari 2003 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (1), särskilt artikel 5.1 b, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 2002/95/EG skall kommissionen utvärdera vissa farliga ämnen som är förbjudna enligt artikel 4.1 i direktivet.

(2)

Vissa material och komponenter som innehåller sexvärt krom bör undantas från förbudet, eftersom användningen av detta farliga ämne i dessa särskilda material och komponenter fortfarande är oundviklig eller därför att de negativa konsekvenser för miljö, hälsa och konsumentsäkerhet som orsakas om de ersätts med andra ämnen sannolikt är större än vinsterna för miljö, hälsa och konsumentsäkerhet. Undantaget beviljas på grundval av resultaten av en översyn utförd av tekniska experter med beaktande av tillgängliga styrkande uppgifter från undersökningar, berörda parter och andra vetenskapliga eller tekniska källor. Vid översynen kom man fram till att det fortfarande är tekniskt eller vetenskapligt ogenomförbart att utesluta eller ersätta detta ämne. Ett liknande undantag föreskrivs i direktiv 2000/53/EG om uttjänta fordon.

(3)

Vissa farliga ämnen kommer att kunna ersättas med alternativ i elektriska och elektroniska produkter. I syfte att fasa ut ämnena bör vissa undantag från förbudet i fråga om vissa särskilda material och komponenter begränsas.

(4)

Enligt artikel 5.1 c i direktiv 2002/95/EG måste varje undantag i bilagan ses över åtminstone vart fjärde år eller fyra år efter det att en punkt läggs till i förteckningen.

(5)

Direktiv 2002/95/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

Kommissionen har samrått med berörda parter i enlighet med artikel 5.2 i direktiv 2002/95/EG.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 18 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/12/EG (2),

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I bilagan till direktiv 2002/95/EG skall följande punkt 28 läggas till:

”28.

Sexvärt krom i korrosionsskyddande beläggningar på olackerade metallplåtar och fästanordningar använda i korrosionsskydd och skydd mot elektromagnetisk interferens i utrustning som ingår i kategori 3 i direktiv 2002/96/EG (IT- och telekommunikationsutrustning). Undantag beviljas fram till den 1 juli 2007.”

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 12 oktober 2006.

På kommissionens vägnar

Stavros DIMAS

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 37, 13.2.2003, s. 19. Direktivet senast ändrat genom Kommissionens beslut 2006/310/EG (EUT L 115, 28.4.2006, s. 38).

(2)  EGT L 114, 27.4.2006, s. 9.