Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

27.4.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 114/9


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV2006/12/EG

av den 5 april 2006

om avfall

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 175,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Rådets direktiv 75/442/EEG av den 15 juli 1975, om avfall (3) har ändrats flera gånger på väsentliga punkter (4). För att skapa klarhet och överskådlighet bör det direktivet kodifieras.

(2)

Alla bestämmelser om hanteringen av avfall måste främst syfta till att skydda människors hälsa och miljön mot skadliga effekter som uppkommer i samband med insamling, transport, behandling, förvaring och deponering av avfall.

(3)

För en effektivare avfallshantering inom gemenskapen behövs en gemensam terminologi och en definition av begreppet avfall.

(4)

Effektiva och enhetliga bestämmelser om bortskaffande och återvinning av avfall bör, med förbehåll för vissa undantag, gälla för lös egendom som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med.

(5)

För att hushålla med naturresurserna bör återvinning av avfall och användning av återvunnet material som råvara främjas. Det kan bli nödvändigt att anta särskilda bestämmelser för återanvändbart avfall.

(6)

För att uppnå en hög miljöskyddsnivå bör medlemsstaterna inte bara på ett ansvarsfullt sätt verka för att avfallet bortskaffas eller återvinns utan också vidta åtgärder för att begränsa avfallsmängderna, särskilt genom att främja ren teknik och sådana produkter som kan återvinnas och återanvändas. Därvid bör beaktas existerande och möjliga framtida marknader för produkter som återvunnits ur avfall.

(7)

Dessutom kan olikheter i medlemsstaternas lagstiftning om bortskaffande och återvinning av avfall påverka miljökvaliteten och störa den inre marknadens funktion.

(8)

Det är viktigt att gemenskapen som helhet kan sörja för bortskaffandet av sitt avfall och det är önskvärt att medlemsstaterna var för sig strävar mot detta mål.

(9)

För att uppnå dessa målsättningar bör planer för avfallshanteringen upprättas i medlemsstaterna.

(10)

Avfallstransporterna bör minska. Medlemsstaterna kan besluta om nödvändiga åtgärder i detta syfte i sina hanteringsplaner.

(11)

För att säkerställa en hög miljöskyddsnivå och en effektiv kontroll måste företag som bortskaffar och återvinner avfall omfattas av tillståndsplikt och inspekteras.

(12)

Vissa inrättningar som själva behandlar sitt avfall eller återvinner avfallet bör kunna undantas från tillståndsplikten, om de följer miljöskyddskraven och vissa villkor är uppfyllda. Sådana inrättningar bör dock registreras.

(13)

För att avfallet skall kunna övervakas, från det att det uppkommer tills det slutligt bortskaffas, bör även andra företag såsom insamlare av avfall, transportörer och avfallsmäklare omfattas av tillståndsplikt eller registreringsskyldighet och bli föremål för tillsynsåtgärder.

(14)

Den del av kostnaderna som inte täcks av intäkter vid återvinningen av avfallet bör bestridas i enlighet med principen ”förorenaren betalar”.

(15)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta direktiv bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (5).

(16)

Detta direktiv får inte påverka medlemsstaternas skyldigheter vad gäller de tidsfrister för införlivande med nationell lagstiftning av de direktiv som anges i bilaga III del B.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   I detta direktiv gäller följande definitioner:

a)

avfall: varje föremål, ämne eller substans som ingår i de kategorier som anges i bilaga I och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med.

b)

producent: var och en som bedriver en verksamhet som ger upphov till avfall (”ursprunglig producent”) och/eller var och en som genom förbehandling, blandning eller andra förfaranden ändrar avfallets art eller sammansättning.

c)

innehavare: avfallsproducenten eller den fysiska eller juridiska person som innehar avfallet.

d)

hantering: insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall, inbegripet kontroll av sådan verksamhet och efterbehandling av avfallsupplag.

e)

bortskaffande: de förfaranden som omfattas av bestämmelserna i bilaga II A.

f)

återvinning: de förfaranden som omfattas av bestämmelserna i bilaga II B.

g)

insamling: uppsamling, sortering och/eller blandning av avfall för vidare transport.

2.   Vid tillämpningen av punkt 1 a skall kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 18.3 upprätta en förteckning över vilket avfall som tillhör de kategorier som anges i bilaga I. Denna förteckning skall ses över periodiskt och vid behov omarbetas med iakttagande av samma förfarande.

Artikel 2

1.   Direktivet skall inte omfatta

a)

gasformiga utsläpp till luften,

b)

följande avfallsslag i den utsträckning som de redan omfattas av annan lagstiftning:

i)

radioaktivt avfall,

ii)

avfall från prospektering, brytning, behandling och lagring av mineralresurser samt utvinning i stenbrott,

iii)

djurkadaver och jordbruksavfall i form av stallgödsel samt andra naturliga, ofarliga ämnen som används i jordbruk,

iv)

avloppsvatten, med undantag för avfall i flytande form,

v)

utrangerade sprängämnen.

2.   Bestämmelser som avser särskilda fall eller som kompletterar bestämmelserna i detta direktiv i fråga om hanteringen av vissa avfallskategorier kan komma att beslutas genom särdirektiv.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterna skall besluta om lämpliga åtgärder för att främja

a)

för det första, att avfall inte uppkommer och att avfall inte har skadliga egenskaper eller att mängden avfall och avfallets skadlighet begränsas, särskilt genom

i)

utveckling av rena tekniker som förbättrar hushållningen med naturresurser,

ii)

teknisk utveckling och utsläppande på marknaden av sådana produkter som inte bidrar till eller endast i minsta möjliga utsträckning bidrar till att öka avfallets mängd och skadlighet eller föroreningsriskerna, beroende på de sätt på vilka produkterna framställs, används eller bortskaffas,

iii)

utveckling av lämpliga tekniker för bortskaffande av farliga ämnen som ingår i avfall som är avsett att återvinnas,

b)

för det andra

i)

att avfall återvinns genom materialutnyttjande, återanvändning, regenerering eller andra processer som syftar till att utvinna sekundära råvaror, eller

ii)

att avfall används som energikälla.

2.   Utom i de fall då Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter (6) är tillämpligt, skall medlemsstaterna underrätta kommissionen om de åtgärder som de avser att vidta för att uppnå de målsättningar som anges i punkt 1. Kommissionen skall underrätta de andra medlemsstaterna och den kommitté som avses i artikel 18.1 om åtgärderna.

Artikel 4

1.   Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som krävs för att se till att avfall återvinns eller bortskaffas utan fara för människors hälsa och utan att processer eller metoder används som kan skada miljön, och särskilt

a)

utan risker för vatten, luft, jord eller växter och djur,

b)

utan att medföra olägenheter genom buller eller lukt,

c)

utan att negativt påverka landskapet och områden av särskilt intresse.

2.   Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som krävs för att förbjuda övergivande, dumpning och okontrollerat bortskaffande av avfall.

Artikel 5

1.   Medlemsstaterna skall vidta lämpliga åtgärder, genom samarbete mellan medlemsstater när detta är nödvändigt eller tillrådligt, för att upprätta ett gemensamt, ändamålsenligt utformat nätverk av anläggningar för bortskaffandet, med beaktande av bästa tillgängliga teknik som inte medför oskäliga kostnader. Nätverket skall utformas så att gemenskapen som helhet kan sörja för bortskaffandet av sitt avfall och så att medlemsstaterna var för sig strävar mot detta mål, med hänsyn tagen både till geografiska förhållanden och behovet av specialiserade anläggningar för vissa typer av avfall.

2.   Det nätverk som avses i punkt 1 skall utformas så att det blir möjligt att bortskaffa avfallet vid någon av de närmast belägna lämpliga anläggningarna med användning av de bäst anpassade metoderna och den bästa tekniken, så att en hög nivå för miljö- och hälsoskyddet säkerställs.

Artikel 6

Medlemsstaterna skall inrätta eller utse en eller flera behöriga myndigheter som skall ansvara för genomförandet av detta direktiv.

Artikel 7

1.   För att uppnå de mål som anges i artikel 3, 4 och artikel 5 skall sådana behöriga myndigheter som avses i artikel 6 vara skyldiga att så snart som möjligt upprätta en eller flera planer för avfallshanteringen. Dessa avfallsplaner skall i första hand omfatta

a)

typ, kvantitet och ursprung beträffande det avfall som skall återvinnas eller bortskaffas,

b)

allmänna tekniska krav,

c)

särskilda åtgärder i fråga om vissa typer av avfall,

d)

lämpliga områden eller anläggningar för bortskaffande.

2.   Planerna som avses i punkt 1 kan exempelvis ange

a)

de fysiska eller juridiska personer som får hantera avfall,

b)

beräknade kostnader för återvinning och bortskaffande,

c)

lämpliga åtgärder för att främja en rationalisering av insamling, sortering och behandling av avfall.

3.   Medlemsstaterna skall när det är lämpligt samarbeta med övriga medlemsstater och med kommissionen när planerna upprättas. De skall underrätta kommissionen härom.

4.   Medlemsstaterna får vidta de åtgärder som krävs för att förhindra avfallstransporter som inte är förenliga med avfallsplanerna. De skall underrätta kommissionen och medlemsstaterna om sådana åtgärder.

Artikel 8

Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som krävs för att se till att varje innehavare av avfall

a)

antingen överlåter det till en privat eller offentlig insamlare eller till ett företag som tillämpar de förfaranden som avses i bilaga II A eller II B, eller

b)

själv återvinner eller bortskaffar avfallet enligt bestämmelserna i detta direktiv.

Artikel 9

1.   För tillämpningen av artiklarna 4, 5 och 7 skall varje inrättning eller företag som tillämpar de förfaranden som avses i bilaga II A erhålla ett tillstånd från den behöriga myndighet som avses i artikel 6.

Ett sådant tillstånd skall särskilt omfatta:

a)

mängd och slag av avfall,

b)

tekniska krav,

c)

de säkerhetsåtgärder som skall vidtas,

d)

platsen för bortskaffandet,

e)

behandlingsmetoden.

2.   Tillstånd kan beviljas för en bestämd tidsperiod, de kan förnyas, vara förenade med villkor och förpliktelser eller, särskilt om den avsedda bortskaffningsmetoden inte är godtagbar ur miljösynpunkt, förvägras.

Artikel 10

För tillämpningen av artikel 4 skall tillståndsplikt gälla för varje inrättning eller företag som tillämpar de förfaranden som avses i bilaga II B.

Artikel 11

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av rådets direktiv 91/689/EEG av den 12 december 1991 om farligt avfall (7), kan undantag från tillståndsplikten i artiklarna 9 och 10 tillämpas i fråga om

a)

inrättningar eller företag som själva bortskaffar sitt avfall på den plats där detta uppkommer, och

b)

inrättningar eller företag som återvinner avfall.

2.   Undantagsbestämmelsen i punkt 1 får endast tillämpas

a)

om de behöriga myndigheterna har beslutat om allmänna bestämmelser för varje typ av verksamhet och fastställt för vilka typer av avfall och avfallsmängder samt enligt vilka villkor verksamheten i fråga kan befrias från tillståndsplikten, och

b)

om bestämmelserna i artikel 4 är uppfyllda med avseende på avfallsslag och ‐mängder samt metoderna för bortskaffande eller återvinning.

3.   De inrättningar eller företag som avses i punkt 1 skall registreras hos de behöriga myndigheterna.

4.   Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om de allmänna bestämmelser som de antagit enligt punkt 2 a.

Artikel 12

Inrättningar eller företag vilka yrkesmässigt insamlar eller transporterar avfall eller för annans räkning (exempelvis handlare och mäklare) ombesörjer bortskaffande eller återvinning av avfall skall registreras hos de behöriga myndigheterna, om de inte omfattas av tillståndsplikt.

Artikel 13

Inrättningar och företag som utför de verksamheter som avses i artiklarna 9–12 skall regelbundet inspekteras av de behöriga myndigheterna.

Artikel 14

1.   Alla inrättningar och företag som avses i artiklarna 9 och 10 skall

a)

i fråga om avfall enligt bilaga I och förfaranden enligt bilaga II A och II B föra anteckningar om mängd, art, ursprung och, i förekommande fall, destination, insamlingsfrekvens, transportmetod samt behandlingsmetod,

b)

efter anmodan lämna dessa uppgifter till de behöriga myndigheter som avses i artikel 6.

2.   Medlemsstaterna kan även föreskriva att kraven i punkt 1 skall gälla producenterna.

Artikel 15

I enlighet med principen ”förorenaren betalar” skall kostnaden för bortskaffande av avfall belasta

a)

den innehavare som låter en insamlare eller ett företag som avses i artikel 9 hantera avfallet, och/eller

b)

de tidigare innehavarna eller producenten av den produkt från vilken avfallet härrör.

Artikel 16

Vart tredje år skall medlemsstaterna lämna uppgifter till kommissionen om genomförandet av detta direktiv genom en områdesrapport, som även skall omfatta andra relevanta gemenskapsdirektiv. Rapporten skall utarbetas på grundval av frågeformulär eller mallar som kommissionen fastställer enligt förfarandet i artikel 18.2. Frågeformuläret eller mallarna skall lämnas till medlemsstaterna sex månader innan den period börjar som rapporten skall avse. Rapporten skall sändas till kommissionen senast nio månader efter utgången av den treårsperiod som rapporten avser.

Kommissionen skall senast nio månader efter mottagandet av medlemsstaternas rapporter offentliggöra en gemenskapsrapport om genomförandet av direktivet.

Artikel 17

De ändringar som krävs för att anpassa direktivets bilagor till vetenskapliga och tekniska framsteg skall antas enligt förfarandet i artikel 18.3.

Artikel 18

1.   Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2.   När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara en månad.

3.   När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i rådets beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

4.   Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 19

Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 20

Direktiv 75/442/EEG skall upphöra att gälla, utan att det påverkar medlemsstaternas skyldigheter vad gäller de tidsfrister för införlivande med nationell lagstiftning som anges i bilaga III del B.

Hänvisningar till det upphävda direktivet skall anses som hänvisningar till det här direktivet och skall läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga IV.

Artikel 21

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 22

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 5 april 2006.

På Europaparlamentets vägnar

J. BORRELL FONTELLES

Ordförande

På rådets vägnar

H. WINKLER

Ordförande


(1)  EUT C 112, 30.4.2004, s. 46.

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 9 mars 2004 (EUT C 102 E, 28.4.2004, s. 106) och rådets beslut av den 30 januari 2006.

(3)  EGT L 194, 25.7.1975, s. 39. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EGT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(4)  Se del A i bilaga III.

(5)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(6)  EGT L 204, 21.7.1998, s. 37. Direktivet senast ändrat genom 2003 års anslutningsakt.

(7)  EGT L 377, 31.12.1991, s. 20. Direktivet ändrat genom direktiv 94/31/EG (EGT L 168, 2.7.1994, s. 28).


BILAGA I

AVFALLSKATEGORIER

Q 1

Produktions- eller konsumtionsrester som inte specificeras närmare nedan.

Q 2

Produkter som inte uppfyller uppställda krav.

Q 3

Produkter för vilka tiden för användning har löpt ut.

Q 4

Material som spillts ut, förlorats eller utsatts för någon annan olyckshändelse, inbegripet material, utrustning o.d. som förorenats på grund av olyckshändelsen.

Q 5

Material som förorenats eller nedsmutsats i samband med planerade åtgärder (t.ex. rester från reningsförfaranden, förpackningsmaterial, behållare etc.).

Q 6.

Oanvändbara delar (t.ex. kasserade batterier, utbrända katalysatorer etc.)

Q 7

Ämnen som inte längre har tillfredställande prestanda (t.ex. förorenade syror, förorenade lösningsmedel, förbrukade härdsalter etc.).

Q 8

Restprodukter från industriprocesser (t.ex. slagg, destillationsåterstoder etc.).

Q 9

Restprodukter från processer för att begränsa förorening (t.ex. skrubberslam, avskilt stoft från textil- eller glasfiberfilter, använda filter etc.).

Q 10

Restprodukter från mekanisk bearbetning av metallytor (t.ex. svarv- och frässpån etc.).

Q 11

Restprodukter från utvinning och bearbetning av råvaror (t.ex. gruvslagg, slopolja etc.).

Q 12

Material som förorenats genom uppblandning (t.ex. olja förorenad av PCB etc.).

Q 13

Varje material, ämne eller produkt vars användning har förbjudits i lag eller andra föreskrifter.

Q 14

Varor som innehavaren inte längre har användning för (t.ex. utgallrat material från jordbruk, hushåll, kontor, handel och affärsverksamhet etc.).

Q 15

Förorenade material, ämnen och produkter som uppkommit som resultat av marksanering.

Q 16

Samtliga material, ämnen och produkter som inte omfattas av någon av ovanstående kategorier.


BILAGA II A

ÅTGÄRDER FÖR BORTSKAFFANDE

Anm.: Syftet med denna bilaga är att upprätta en förteckning över åtgärderna för bortskaffande så som de vidtas i praktiken. I enlighet med artikel 4 skall avfall bortskaffas på ett sådant sätt att det inte äventyrar människors hälsa och utan användning av processer och metoder som kan vara skadliga för miljön.

D 1

Deponering i eller på marken (t.ex. avfallsupplag, etc).

D 2

Jordförbättring (t.ex. biologisk nedbrytning av flytande avfall eller slam i jord, etc.).

D 3

Djupinjektering (t.ex. injektering av pumpbart avfall i brunnar, saltgrottor eller naturligt förekommande magasin, etc.).

D 4

Fyllnadsmassor (t.ex. användningar av flytande avfall eller slam som fyllnadsmassor i gropar, dammar och bassänger, etc.).

D 5

Särskilt anlagda upplag (t.ex. placering i avskärmade separata celler som kapslas och isoleras från varandra och från den omgivande miljön, etc.).

D 6

Utsläpp till andra vatten än hav/oceaner.

D 7

Utsläpp till hav/oceaner, inbegripet deponering under havsbotten.

D 8

Biologisk behandling som inte anges på annat ställe i denna bilaga och som resulterar i slutliga föreningar eller blandningar som bortskaffas med användning av något av de förfaranden som är numrerade D 1-D 7 och D 9-D 12.

D 9

Fysikalisk-kemisk behandling som inte anges på annat ställe i denna bilaga och som resulterar i slutliga föreningar eller blandningar som bortskaffas med användning av något av de förfaranden som är numrerade D 1-D 8 och D 10-D 12 (t.ex. avdunstning, torkning eller kalcinering, etc.).

D 10

Förbränning på mark.

D 11

Förbränning till havs.

D 12

Slutförvaring (t.ex. placering i behållare i en gruva, etc.).

D 13

Sammansmältning eller blandning före bortskaffande med användning av något av de förfaranden som är numrerade D 1-D 12.

D 14

Omförpackning före bortskaffande med användning av något av de förfaranden som är numrerade D 1-D 13.

D 15

Lagring i avvaktan på bortskaffande med användning av något av de förfaranden som är numrerade D 1-D 14 (utom tillfällig lagring, före insamling, på den plats där det produceras).


BILAGA II B

ÅTGÄRDER FÖR ÅTERVINNING

Anm. : Syftet med denna bilaga är att upprätta en förteckning över återvinningsåtgärder så som de vidtas i praktiken. I enlighet med artikel 4 skall avfall återvinnas på ett sådant sätt att det inte äventyrar människors hälsa och utan användning av processer och metoder som kan vara skadliga för miljön.

R 1

Huvudanvändning som bränsle eller andra metoder att generera energi.

R 2

Regenerering av lösningsmedel.

R 3

Materialutnyttjande/regenerering av organiska ämnen som inte används som lösningsmedel (inklusive kompostering och andra former av biologisk omvandling).

R 4

Materialutnyttjande/regenerering av metaller och metallföreningar.

R 5

Materialutnyttjande/regenerering av andra oorganiska material.

R 6

Regenerering av syror eller baser.

R 7

Återvinning av de komponenter som används till att minska föroreningar.

R 8

Återvinning av katalysatorkomponenter.

R 9

Omraffinering eller andra sätt att återanvända olja.

R 10

Jordbehandling som är fördelaktig för jordbruket eller ekologisk förbättring.

R 11

Användning av avfall från något av de förfaranden som är numrerade R 1-R 10.

R 12

Utbyte av avfall som skall underkastas något av de förfaranden som är numrerade R 1-R 11.

R 13

Lagring av avfall som skall underkastas något av de förfaranden som är numrerade R 1-R 12 (utom tillfällig lagring, före insamling, på den plats där det produceras).


BILAGA III

DEL A

UPPHÄVT DIREKTIV OCH ÄNDRINGAR AV DET I KRONOLOGISK ORDNING

(hänvisningar i artikel 20)

Rådets direktiv 75/442/EEG (EGT L 194, 25.7.1975, s. 39)

Rådets direktiv 91/156/EEG (EGT L 78, 26.3.1991, s. 32)

Rådets direktiv 91/692/EEG (EGT L 377, 31.12.1991, s. 48)

endast såvitt avser hänvisningen i bilaga VI till direktiv 75/442/EEG

Kommissionens beslut 96/350/EG (EGT L 135, 6.6.1996, s. 32)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1)

endast bilaga III.1

DEL B

TIDSFRISTER FÖR INFÖRLIVANDE MED NATIONELL LAGSTIFTNING

(hänvisningar i artikel 20)

Direktiv

Tidsfrist för införlivande

Direktiv 75/442/EEG

17 juli 1977

Direktiv 91/156/EEG

1 april 1993

Direktiv 91/692/EEG

1 januari 1995


BILAGA IV

JÄMFÖRELSETABELL

Direktiv 75/442/EEC

Detta direktiv

Artikel 1, inledande mening

Artikel 1.1 inledande mening

Artikel 1 a, första stycket

Artikel 1.1 a

Artikel 1 a, andra stycket

Artikel 1.2

Artikel 1 b–g

Artikel 1.1 b–g

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3.1, inledande mening

Artikel 3.1, inledande mening

Artikel 3.1 a, inledande mening

Artikel 3.1 a, inledande mening

Artikel 3.1 a, första strecksatsen

Artikel 3.1 a i

Artikel 3.1 a, andra strecksatsen

Artikel 3.1 a ii

Artikel 3.1 a, tredje strecksatsen

Artikel 3.1 a iii

Artikel 3.1 b, inledande mening

Artikel 3.1 b, inledande mening

Artikel 3.1 b, första strecksatsen

Artikel 3.1 b i

Artikel 3.1 b, andra strecksatsen

Artikel 3.1 b ii

Artikel 3.2

Artikel 3.2

Artikel 4, första stycket, inledande mening

Artikel 4.1, inledande mening

Artikel 4, första stycket, första strecksatsen

Artikel 4.1 a

Artikel 4, första stycket, andra strecksatsen

Artikel 4.1 b

Artikel 4, första stycket, tredje strecksatsen

Artikel 4.1 c

Artikel 4, andra stycket

Artikel 4.2

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 7.1, första stycket, inledande mening

Artikel 7.1, inledande mening

Artikel 7.1, första stycket, första strecksatsen

Artikel 7.1 a

Artikel 7.1, första stycket, andra strecksatsen

Artikel 7.1 b

Artikel 7.1, första stycket, tredje strecksatsen

Artikel 7.1 c

Artikel 7.1, första stycket, fjärde strecksatsen

Artikel 7.1 d

Artikel 7.1, andra stycket, inledande mening

Artikel 7.2, inledande mening

Artikel 7.1, andra stycket, första strecksatsen

Artikel 7.2 a

Artikel 7.1, andra stycket, andra strecksatsen

Artikel 7.2 b

Artikel 7.1, andra stycket, tredje strecksatsen

Artikel 7.2 c

Artikel 7.2

Artikel 7.3

Artikel 7.3

Artikel 7.4

Artikel 8, inledande mening

Artikel 8, inledande mening

Artikel 8, första strecksatsen

Artikel 8 a

Artikel 8, andra strecksatsen

Artikel 8 b

Artikel 9.1, första stycket

Artikel 9.1, första stycket

Artikel 9.1, andra stycket, inledande mening

Artikel 9.1, andra stycket, inledande mening

Artikel 9.1, andra stycket, första strecksatsen

Artikel 9.1, andra stycket, punkt a

Artikel 9.1, andra stycket, andra strecksatsen

Artikel 9.1, andra stycket, punkt b

Artikel 9.1, andra stycket, tredje strecksatsen

Artikel 9.1, andra stycket, punkt c

Artikel 9.1, andra stycket, fjärde strecksatsen

Artikel 9.1, andra stycket, punkt d

Artikel 9.1, andra stycket, femte strecksatsen

Artikel 9.1, andra stycket, punkt e

Artikel 9.2

Artikel 9.2

Artikel 10

Artikel 10

Artikel 11.1, första stycket

Artikel 11.1

Artikel 11.1, andra stycket, inledande mening

Artikel 11.2, inledande mening

Artikel 11.1, andra stycket, första strecksatsen

Artikel 11.2 a

Artikel 11.1, andra stycket, andra strecksatsen

Artikel 11.2 b

Artikel 11.2

Artikel 11.3

Artikel 11.3

Artikel 11.4

Artikel 12

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 13

Artikel 14, första punkten, inledande mening

Artikel 14.1, inledande mening

Artikel 14, första punkten, första strecksatsen

Artikel 14.1 a

Artikel 14, första punkten, andra strecksatsen

Artikel 14.1 b

Artikel 14, andra stycket

Artikel 14.2

Artikel 15, inledande mening

Artikel 15, inledande mening

Artikel 15, första strecksatsen

Artikel 15 a

Artikel 15, andra strecksatsen

Artikel 15 b

Artikel 16, första stycket

Artikel 16, första stycket och artikel 18.2

Artikel 16, andra stycket

___

Artikel 16, tredje stycket

Artikel 16, andra stycket

Artikel 17

Artikel 17

Artikel 18.1

Artikel 18.1

Artikel 18.2

Artikel 18.3

Artikel 18.3

Artikel 18.4

Artikel 19

___

Artikel 20

Artikel 19

___

Artikel 20

___

Artikel 21

Artikel 21

Artikel 22

Bilaga I

Bilaga I

Bilaga II A

Bilaga II A

Bilaga II B

Bilaga II B

___

Bilaga III

___

Bilaga IV