Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32006L0105.pdf

20.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 363/368


RÅDETS DIREKTIV 2006/105/EG

av den 20 november 2006

om anpassning av direktiv 73/239/EEG, 74/557/EEG och 2002/83/EG på miljöområdet med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien (1), särskilt artikel 4.3,

med beaktande av anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien, särskilt artikel 56,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Om det med anledning av anslutningen krävs anpassningar av institutionernas rättsakter som fortsätter att gälla efter den 1 januari 2007 och dessa anpassningar inte finns med i anslutningsakten eller i dess bilagor, skall i enlighet med artikel 56 i anslutningsakten nödvändiga rättsakter antas av rådet utom i de fall där den ursprungliga rättsakten antogs av kommissionen.

(2)

I slutakten från den konferens under vilken anslutningsfördraget utarbetades anges att de höga fördragsslutande parterna har nått en politisk överenskommelse om en serie anpassningar av institutionernas rättsakter som krävs på grund av anslutningen, och rådet och kommissionen uppmanas att anta dessa anpassningar före anslutningen, vid behov kompletterade och aktualiserade så att hänsyn tas till unionsrättens utveckling.

(3)

Direktiven 79/409/EEG (2), 92/43/EEG (3), 97/68/EG (4), 2001/80/EG (5) och 2001/81/EG (6) bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiven 79/409/EEG, 92/43/EEG, 97/68/EG, 2001/80/EG och 2001/81/EG skall ändras i enlighet med bilagan.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast dagen för Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen. De skall genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft under förutsättning att anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien träder i kraft och samma dag som det fördraget.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 november 2006

På rådets vägnar

J. KORKEAOJA

Ordförande


(1)  EUT L 157, 21.6.2005, s. 11.

(2)  EGT L 103, 25.4.1979, s. 1.

(3)  EGT L 206, 22.7.1992, s. 7.

(4)  EGT L 59, 27.2.1998, s. 1.

(5)  EGT L 309, 27.11.2001, s. 1.

(6)  EGT L 309, 27.11.2001, s. 22.


BILAGA

MILJÖ

A.   NATURSKYDD

1.

31979 L 0409: Rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar (EGT L 103, 25.4.1979, s. 1), ändrat genom

11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

31981 L 0854: Rådets direktiv 81/854/EEG av den 19.10.1981 (EGT L 319, 7.11.1981, s. 3),

11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

31985 L 0411: Kommissionens direktiv 85/411/EEG av den 25.7.1985 (EGT L 233, 30.8.1985, s. 33),

31986 L 0122: Rådets direktiv 86/122/EEG av den 8.4.1986 (EGT L 100, 16.4.1986, s. 22),

31990 L 0656: Rådets direktiv 90/656/EEG av den 4.12.1990 (EGT L 353, 17.12.1990, s. 59),

31991 L 0244: Kommissionens direktiv 91/244/EEG av den 6.3.1991 (EGT L 115, 8.5.1991, s. 41),

31994 L 0024: Rådets direktiv 94/24/EG av den 8.6.1994 (EGT L 164, 30.6. 1994, s. 9),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

31997 L 0049: Kommissionens direktiv 97/49/EG av den 29.7.1997 (EGT L 223, 13.8.1997, s. 9),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

32003 R 0807: Rådets förordning (EG) nr 807/2003 av den 14.4.2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 36).

Bilagorna I, II/1, II/2, III/1 och III/2 skall ersättas med följande:

ПРИЛОЖEНИE I – ANEXO I – PRÍLOHA I –BILAG I – ANHANG I – I LISA – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – ANNEX I – ANNEXE I – ALLEGATO I – I PIELIKUMS – I PRIEDAS – I. MELLÉKLET – ANNESS I – BIJLAGE I – ZAŁĄCZNIK I – ANEXO I – ANEXA I – PRÍLOHA I – PRILOGA I – LIITE I – BILAGA I

a)

GAVIIFORMES

Gaviidae

 

Gavia stellata

 

Gavia arctica

 

Gavia immer

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae

 

Podiceps auritus

PROCELLARIIFORMES

Procellariidae

 

Pterodroma madeira

 

Pterodroma feae

 

Bulweria bulwerii

 

Calonectris diomedea

 

Puffinus puffinus mauretanicus (Puffinus mauretanicus)

 

Puffinus yelkouan

 

Puffinus assimilis

Hydrobatidae

 

Pelagodroma marina

 

Hydrobates pelagicus

 

Oceanodroma leucorhoa

 

Oceanodroma castro

PELECANIFORMES

Pelecanidae

 

Pelecanus onocrotalus

 

Pelecanus crispus

Phalacrocoracidae

 

Phalacrocorax aristotelis desmarestii

 

Phalacrocorax pygmeus

CICONIIFORMES

Ardeidae

 

Botaurus stellaris

 

Ixobrychus minutus

 

Nycticorax nycticorax

 

Ardeola ralloides

 

Egretta garzetta

 

Egretta alba (Ardea alba)

 

Ardea purpurea

Ciconiidae

 

Ciconia nigra

 

Ciconia ciconia

Threskiornithidae

 

Plegadis falcinellus

 

Platalea leucorodia

PHOENICOPTERIFORMES

Phoenicopteridae

 

Phoenicopterus ruber

ANSERIFORMES

Anatidae

 

Cygnus bewickii (Cygnus columbianus bewickii)

 

Cygnus cygnus

 

Anser albifrons flavirostris

 

Anser erythropus

 

Branta leucopsis

 

Branta ruficollis

 

Tadorna ferruginea

 

Marmaronetta angustirostris

 

Aythya nyroca

 

Polysticta stelleri

 

Mergus albellus (Mergellus albellus)

 

Oxyura leucocephala

FALCONIFORMES

Pandionidae

 

Pandion haliaetus

Accipitridae

 

Pernis apivorus

 

Elanus caeruleus

 

Milvus migrans

 

Milvus milvus

 

Haliaeetus albicilla

 

Gypaetus barbatus

 

Neophron percnopterus

 

Gyps fulvus

 

Aegypius monachus

 

Circaetus gallicus

 

Circus aeruginosus

 

Circus cyaneus

 

Circus macrourus

 

Circus pygargus

 

Accipiter gentilis arrigonii

 

Accipiter nisus granti

 

Accipiter brevipes

 

Buteo rufinus

 

Aquila pomarina

 

Aquila clanga

 

Aquila heliaca

 

Aquila adalberti

 

Aquila chrysaetos

 

Hieraaetus pennatus

 

Hieraaetus fasciatus

Falconidae

 

Falco naumanni

 

Falco vespertinus

 

Falco columbarius

 

Falco eleonorae

 

Falco biarmicus

 

Falco cherrug

 

Falco rusticolus

 

Falco peregrinus

GALLIFORMES

Tetraonidae

 

Bonasa bonasia

 

Lagopus mutus pyrenaicus

 

Lagopus mutus helveticus

 

Tetrao tetrix tetrix

 

Tetrao urogallus

Phasianidae

 

Alectoris graeca

 

Alectoris barbara

 

Perdix perdix italica

 

Perdix perdix hispaniensis

GRUIFORMES

Turnicidae

 

Turnix sylvatica

Gruidae

 

Grus grus

Rallidae

 

Porzana porzana

 

Porzana parva

 

Porzana pusilla

 

Crex crex

 

Porphyrio porphyrio

 

Fulica cristata

Otididae

 

Tetrax tetrax

 

Chlamydotis undulata

 

Otis tarda

CHARADRIIFORMES

Recurvirostridae

 

Himantopus himantopus

 

Recurvirostra avosetta

Burhinidae

 

Burhinus oedicnemus

Glareolidae

 

Cursorius cursor

 

Glareola pratincola

Charadriidae

 

Charadrius alexandrinus

 

Charadrius morinellus (Eudromias morinellus)

 

Pluvialis apricaria

 

Hoplopterus spinosus

Scolopacidae

 

Calidris alpina schinzii

 

Philomachus pugnax

 

Gallinago media

 

Limosa lapponica

 

Numenius tenuirostris

 

Tringa glareola

 

Xenus cinereus (Tringa cinerea)

 

Phalaropus lobatus

Laridae

 

Larus melanocephalus

 

Larus genei

 

Larus audouinii

 

Larus minutus

Sternidae

 

Gelochelidon nilotica (Sterna nilotica)

 

Sterna caspia

 

Sterna sandvicensis

 

Sterna dougallii

 

Sterna hirundo

 

Sterna paradisaea

 

Sterna albifrons

 

Chlidonias hybridus

 

Chlidonias niger

Alcidae

 

Uria aalge ibericus

PTEROCLIFORMES

Pteroclididae

 

Pterocles orientalis

 

Pterocles alchata

COLUMBIFORMES

Columbidae

 

Columba palumbus azorica

 

Columba trocaz

 

Columba bollii

 

Columba junoniae

STRIGIFORMES

Strigidae

 

Bubo bubo

 

Nyctea scandiaca

 

Surnia ulula

 

Glaucidium passerinum

 

Strix nebulosa

 

Strix uralensis

 

Asio flammeus

 

Aegolius funereus

CAPRIMULGIFORMES

Caprimulgidae

 

Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

Apodidae

 

Apus caffer

CORACIIFORMES

Alcedinidae

 

Alcedo atthis

Coraciidae

 

Coracias garrulus

PICIFORMES

Picidae

 

Picus canus

 

Dryocopus martius

 

Dendrocopos major canariensis

 

Dendrocopos major thanneri

 

Dendrocopos syriacus

 

Dendrocopos medius

 

Dendrocopos leucotos

 

Picoides tridactylus

PASSERIFORMES

Alaudidae

 

Chersophilus duponti

 

Melanocorypha calandra

 

Calandrella brachydactyla

 

Galerida theklae

 

Lullula arborea

Motacillidae

 

Anthus campestris

Troglodytidae

 

Troglodytes troglodytes fridariensis

Muscicapidae (Turdinae)

 

Luscinia svecica

 

Saxicola dacotiae

 

Oenanthe leucura

 

Oenanthe cypriaca

 

Oenanthe pleschanka

Muscicapidae (Sylviinae)

 

Acrocephalus melanopogon

 

Acrocephalus paludicola

 

Hippolais olivetorum

 

Sylvia sarda

 

Sylvia undata

 

Sylvia melanothorax

 

Sylvia rueppelli

 

Sylvia nisoria

Muscicapidae (Muscicapinae)

 

Ficedula parva

 

Ficedula semitorquata

 

Ficedula albicollis

Paridae

 

Parus ater cypriotes

Sittidae

 

Sitta krueperi

 

Sitta whiteheadi

Certhiidae

 

Certhia brachydactyla dorotheae

Laniidae

 

Lanius collurio

 

Lanius minor

 

Lanius nubicus

Corvidae

 

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Fringillidae (Fringillinae)

 

Fringilla coelebs ombriosa

 

Fringilla teydea

Fringillidae (Carduelinae)

 

Loxia scotica

 

Bucanetes githagineus

 

Pyrrhula murina (Pyrrhula pyrrhula murina)

Emberizidae (Emberizinae)

 

Emberiza cineracea

 

Emberiza hortulana

 

Emberiza caesia

ПРИЛОЖEНИE II/1 – ANEXO II/1 – PRÍLOHA II/1 –BILAG II/1 – ANHANG II/1 – II/1 LISA – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II/1 – ANNEX II/1 – ANNEXE II/1 – ALLEGATO II/1 – II/1. PIELIKUMS – II/1 PRIEDAS – II/1. MELLÉKLET – ANNESS II/1 – BIJLAGE II/1 – ZAŁĄCZNIK II/1 – ANEXO II/1 – ANEXA II/1 – PRÍLOHA II/1 – PRILOGA II/1 – LIITE II/1 – BILAGA II/1

ANSERIFORMES

Anatidae

 

Anser fabalis

 

Anser anser

 

Branta canadensis

 

Anas penelope

 

Anas strepera

 

Anas crecca

 

Anas platyrhynchos

 

Anas acuta

 

Anas querquedula

 

Anas clypeata

 

Aythya ferina

 

Aythya fuligula

GALLIFORMES

Tetraonidae

 

Lagopus lagopus scoticus et hibernicus

 

Lagopus mutus

Phasianidae

 

Alectoris graeca

 

Alectoris rufa

 

Perdix perdix

 

Phasianus colchicus

GRUIFORMES

Rallidae

 

Fulica atra

CHARADRIIFORMES

Scolopacidae

 

Lymnocryptes minimus

 

Gallinago gallinago

 

Scolopax rusticola

COLUMBIFORMES

Columbidae

 

Columba livia

 

Columba palumbus

ПРИЛОЖEНИE II/2 – ANEXO II/2 – PRÍLOHA II/2 –BILAG II/2 – ANHANG II/2 – II/2 LISA – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II/2 – ANNEX II/2 – ANNEXE II/2 – ALLEGATO II/2 – II/2. PIELIKUMS – II/2 PRIEDAS – II/2. MELLÉKLET – ANNESS II/2 – BIJLAGE II/2 – ZAŁĄCZNIK II/2 – ANEXO II/2 – ANEXA II/2 – PRÍLOHA II/2 – PRILOGA II/2 – LIITE II/2 – BILAGA II/2

ANSERIFORMES

Anatidae

 

Cygnus olor

 

Anser brachyrhynchus

 

Anser albifrons

 

Branta bernicla

 

Netta rufina

 

Aythya marila

 

Somateria mollissima

 

Clangula hyemalis

 

Melanitta nigra

 

Melanitta fusca

 

Bucephala clangula

 

Mergus serrator

 

Mergus merganser

GALLIFORMES

Meleagridae

 

Meleagris gallopavo

Tetraonidae

 

Bonasa bonasia

 

Lagopus lagopus lagopus

 

Tetrao tetrix

 

Tetrao urogallus

Phasianidae

 

Francolinus francolinus

 

Alectoris barbara

 

Alectoris chukar

 

Coturnix coturnix

GRUIFORMES

Rallidae

 

Rallus aquaticus

 

Gallinula chloropus

CHARADRIIFORMES

Haematopodidae

 

Haematopus ostralegus

Charadriidae

 

Pluvialis apricaria

 

Pluvialis squatarola

 

Vanellus vanellus

Scolopacidae

 

Calidris canutus

 

Philomachus pugnax

 

Limosa limosa

 

Limosa lapponica

 

Numenius phaeopus

 

Numenius arquata

 

Tringa erythropus

 

Tringa totanus

 

Tringa nebularia

Laridae

 

Larus ridibundus

 

Larus canus

 

Larus fuscus

 

Larus argentatus

 

Larus cachinnans

 

Larus marinus

COLUMBIFORMES

Columbidae

 

Columba oenas

 

Streptopelia decaocto

 

Streptopelia turtur

PASSERIFORMES

Alaudidae

 

Alauda arvensis

Muscicapidae

 

Turdus merula

 

Turdus pilaris

 

Turdus philomelos

 

Turdus iliacus

 

Turdus viscivorus

Sturnidae

 

Sturnus vulgaris

Corvidae

 

Garrulus glandarius

 

Pica pica

 

Corvus monedula

 

Corvus frugilegus

 

Corvus corone

 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

GR

ES

FR

IE

IT

CY

LV

LT

LU

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

Cygnus olor

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

Anser brachyrhynchus

+

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Anser albifrons

+

+

+

+

+

+

+

 

+

+

 

+

+

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

+

Branta bernicla

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netta rufina

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aythya marila

+

 

 

+

+

 

+

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

+

Somateria mollissima

 

 

 

+

 

+

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Clangula hyemalis

 

 

 

+

 

+

 

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

Melanitta nigra

 

 

 

+

+

+

 

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

Melanitta fusca

 

 

 

+

+

 

 

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

Bucephala clangula

 

 

 

+

 

+

+

 

+

+

 

 

+

+

 

+

 

 

+

 

 

+

 

 

+

+

+

Mergus serrator

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Mergus merganser

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Bonasa bonasia

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

+

 

+

 

+

+

+

 

Lagopus lagopus lagopus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Tetrao tetrix

+

 

 

 

+

 

 

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

+

+

Tetrao urogallus

 

+

 

 

+

 

 

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

+

+

+

Francolinus francolinus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alectoris barbara

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alectoris chukar

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coturnix coturnix

 

+

 

 

 

 

+

+

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

 

 

 

 

 

Meleagris gallopavo

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

Rallus aquaticus

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gallinula chloropus

+

 

 

 

 

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

 

+

Haematopus ostralegus

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pluvialis apricaria

+

 

 

+

 

 

+

 

+

+

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

+

Pluvialis squatarola

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Vanellus vanellus

+

 

 

+

 

 

+

+

+

+

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calidris canutus

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philomachus pugnax

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limosa limosa

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limosa lapponica

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Numenius phaeopus

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Numenius arquata

 

 

 

+

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Tringa erythropus

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tringa totanus

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Tringa nebularia

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Larus ridibundus

+

 

 

+

+

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

+

 

+

 

Larus canus

 

 

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Larus fuscus

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Larus argentatus

+

 

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Larus cachinnans

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Larus marinus

 

 

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Columba oenas

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

Streptopelia decaocto

 

+

+

+

+

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

+

 

 

+

 

 

+

 

+

 

 

 

Streptopelia turtur

 

+

 

 

 

 

+

+

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

 

 

 

 

 

Alauda arvensis

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Turdus merula

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

Turdus pilaris

 

 

 

 

 

+

+

+

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

 

 

+

+

 

Turdus philomelos

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

Turdus iliacus

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

Turdus viscivorus

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

Sturnus vulgaris

 

+

 

 

 

 

+

+

+

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

Garrulus glandarius

+

 

 

+

+

 

 

 

+

 

+

 

 

 

+

+

 

+

 

 

+

+

+

+

 

+

+

Pica pica

+

+

+

+

+

 

+

+

+

 

+

+

+

 

+

+

 

+

 

 

+

+

+

+

+

+

+

Corvus monedula

 

+

 

 

 

 

+

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

+

+

+

Corvus frugilegus

 

+

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

Corvus corone

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

+

+

+

+

+

+

 

+

 

 

+

+

+

+

+

+

+

AT = Österreich, BE = Belgique/België, BG = България, CY = Κύπρος, CZ = Ceská republika, DE = Deutschland, DK = Danmark, EE = Eesti, ES = España, FI = Suomi/Finland, FR = France, GR = Ελλάδα, HU = Magyarország, IE = Ireland, IT = Italia, LT = Lietuva, LU = Luxembourg, LV = Latvija, MT = Malta, NL = Nederland, PL = Polska, PT = Portugal, RO = România, SE = Sverige, SI = Slovenija, SK = Slovensko, UK = United Kingdom

+

=

Страни-членки, които съгласно член 7, параграф 3 могат да разрешават ловуване на изброените видове.

+

=

Estados miembros que pueden autorizar, conforme al apartado 3 del artículo 7, la caza de las especies enumeradas.

+

=

Clenské státy, které mohou podle cl. 7 odst. 3 povolit lov uvedených druhů.

+

=

Medlemsstater, som i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, kan give tilladelse til jagt på de anførte arter.

+

=

Mitgliedstaaten, die nach Artikel 7 Absatz 3 die Bejagung der aufgeführten Arten zulassen können.

+

=

Liikmesriigid, kes võivad artikli 7 lõike 3 alusel lubada loetelus nimetatud liikidele jahipidamist.

+

=

Κράτη Μέλη που δύνανται να επιτρέψουν, σύμφωνα με το Άρθρο 7 παρ. 3, το κυνήγι των ειδών που αριθμούνται.

+

=

Member States which under Article 7(3) may authorize hunting of the species listed.

+

=

États membres pouvant autoriser, conformément à l'article 7 paragraphe 3, la chasse des espèces énumérées.

+

=

Stati membri che possono autorizzare, conformemente all'articulo 7, paragrafo 3, la caccia delle specie elencate.

+

=

Dalībvalstis, kurās saskaņā ar 7. panta 3. punktu ir atļautas sarakstā minēto sugu medības.

+

=

Salys narės, kurios pagal 7 straipsnio 3 punktą gali leisti medzioti isvardintas rūsis.

+

=

Tagállamok, melyek a 7. cikkének (3) bekezdése alapján engedélyezhetik a listán szereplő fajok vadászatát.

+

=

Stati Membri li bis-saħħa ta' l-Artikolu 7(3) jistgħu jawtorizzaw kaċċa ta' l-ispeċi indikati.

+

=

Lid-Staten die overeenkonstig artikel 7, lid 3, toestemming mogen geven tot het jagen op de genoemde soorten.

+

=

Państwa członkowskie, które na mocy art. 7 ust. 3 mogą udzielić zezwolenia na polowanie na wyliczone gatunki.

+

=

Estados-Membros que podem autorizar, conforme o no 3 do artigo 7o, a caça das espécies enumeradas.

+

=

Statele membre care, conform articolului 7 paragraful 3, pot autoriza vânarea speciilor enumerate.

+

=

Clenské státy, ktoré podla clánku 7 odseku 3 môzu povolit polovanie na uvedené druhy.

+

=

Drzave clanice, ki po clenu 7(3) lahko dovolijo lov na navedene vrste.

+

=

Jäsenvaltiot, jotka 7 artiklan 3 kohdan perusteella voivt sallia luettelossa mainittujen lajien metsästyksen.

+

=

Medlemsstater som enligt artikel 7.3 får tillåta jakt på de angivna arterna.

ПРИЛОЖEНИE III/1 – ANEXO III/1 – PRÍLOHA III/1 –BILAG III/1 – ANHANG III/1 – III/1 LISA – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III/1 – ANNEX III/1 – ANNEXE III/1 – ALLEGATO III/1 – III/1. PIELIKUMS – III/1 PRIEDAS – III/1. MELLÉKLET – ANNESS III/1 – BIJLAGE III/1 – ZAŁĄCZNIK III/1 – ANEXO III/1 – ANEXA III /1 – PRÍLOHA III/1 – PRILOGA III/1 – LIITE III/1 – BILAGA III/1

ANSERIFORMES

Anatidae

 

Anas platyrhynchos

GALLIFORMES

Tetraonidae

 

Lagopus lagopus lagopus, scoticus et hibernicus

Phasianidae

 

Alectoris rufa

 

Alectoris barbara

 

Perdix perdix

 

Phasianus colchicus

COLUMBIFORMES

Columbidae

 

Columba palumbus

ПРИЛОЖEНИE III/2 – ANEXO III/2 – PRÍLOHA III/2 –BILAG III/2 – ANHANG III/2 – III/2 LISA – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III/2 – ANNEX III/2 – ANNEXE III/2 – ALLEGATO III/2 – III/2 PIELIKUMS – III/2 PRIEDAS – III/2. MELLÉKLET – ANNESS III/2 – BIJLAGE III/2 – ZAŁĄCZNIK III/2 – ANEXO III/2 – ANEXA III/2 – PRÍLOHA III/2 – PRILOGA III/2 – LIITE III/2 – BILAGA III/2

ANSERIFORMES

Anatidae

 

Anser albifrons albifrons

 

Anser anser

 

Anas penelope

 

Anas crecca

 

Anas acuta

 

Anas clypeata

 

Aythya ferina

 

Aythya fuligula

 

Aythya marila

 

Somateria mollissima

 

Melanitta nigra

GALLIFORMES

Tetraonidae

 

Lagopus mutus

 

Tetrao tetrix britannicus

 

Tetrao urogallus

GRUIFORMES

Rallidae

 

Fulica atra

CHARADRIIFORMES

Charadriidae

 

Pluvialis apricaria

Scolopacidae

 

Lymnocryptes minimus

 

Gallinago gallinago

 

Scolopax rusticola.

2.

31992 L 0043: Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (EGT L 206, 22.7.1992, s. 7), ändrat genom

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

31997 L 0062: Rådets direktiv 97/62/EG av den 27.10.1997 (EGT L 305, 8.11.1997, s. 42),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

32003 R 1882: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 av den 29.9.2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

a)

Artikel 1 c iii skall ersättas med följande:

”iii)

utgör tydliga exempel på egenskaper som är typiska för en eller flera av följande nio biogeografiska regioner: alpin region, atlantisk region, Svartahavsregion, boreal region, kontinentalregion, makaronesisk region, Medelhavsregion, pannonisk region och stäppregion.”

b)

I artikel 4.2 skall ordet ”sju” ersättas med ”nio”.

c)

Bilagorna I och II skall ersättas med följande:

BILAGA I

LIVSMILJÖTYPER AV GEMENSKAPSINTRESSE VILKAS BEVARANDE KRÄVER ATT SÄRSKILDA BEVARANDEOMRÅDEN UTSES

Förklaringar

Riktlinjer för tolkning av livsmiljötyper anges i tolkningsmanualen för Europeiska unionens livsmiljöer (Interpretation Manual of European Union Habitats) som har godkänts av den kommitté som har tillsatts enligt artikel 20 (Habitatkommittén) och offentliggjorts av Europeiska kommissionen (1).

Koden motsvarar Natura 2000-koden.

Symbolen ’*’ anger prioriterade livsmiljöer.

1.   KUSTER OCH SALTPÅVERKADE LIVSMILJÖER

11.   Öppet hav och tidvattenområden

1110

Sublittorala sandbankar

1120

* Posidonia-bankar (Posidonion oceanicae)

1130

Estuarier

1140

Ler- och sandbottnar som blottas vid lågvatten

1150

* Kustnära laguner

1160

Stora grunda vikar och sund

1170

Rev

1180

Marina undervattensstrukturer orsakade av gasläckage

12.   Havsklippor och klapperstensstränder eller steniga stränder

1210

Annuell vegetation på driftvallar

1220

Perenn vegetation på steniga stränder

1230

Vegetationsklädda havsklippor vid Atlantkust eller Östersjökust

1240

Vegetationsklädda havsklippor vid Medelhavskust med endemisk Limonium spp.

1250

Vegetationsklädda havsklippor med endemiska växter vid makaronesisk kust

13.   Atlantiska och kontinentala salta våtmarker och ängar

1310

Ler- och sandsediment med Salicornia och andra annueller

1320

Spartina-mattor (Spartinion maritimae)

1330

Atlantiska havsstrandängar (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

1340

* Salta ängar i inlandet

14.   Mediterrana och termoatlantiska salta våtmarker och strandängar

1410

Mediterrana salta strandängar (Juncetalia maritimi)

1420

Mediterrana och termoatlantiska salta buskmarker (Sarcocornetea fruticosi)

1430

Salta och kväverika buskmarker (Pegano-Salsoletea)

15.   Inlandsstäpper av salt- eller gipstyp

1510

* Mediterrana saltstäpper (Limonietalia)

1520

* Iberiska gipsstäpper (Gypsophiletalia)

1530

* Pannoniska saltstäpper och salta våtmarker

16.   Skärgårdar, kust och landhöjningsområden längs boreal Östersjökust

1610

Rullstensåsöar i Östersjön med littoral och sublittoral vegetation

1620

Boreala skär och småöar i Östersjön

1630

* Boreala strandängar vid Östersjön

1640

Boreala sandstränder med perenn vegetation vid Östersjön

1650

Smala vikar i boreal Östersjökust

2.   KUSTNÄRA SANDDYNER OCH INLANDSSANDDYNER

21.   Kustnära sanddyner vid Atlanten, Nordsjön och Östersjön

2110

Embryonala vandrande sanddyner

2120

Kustnära vandrande sanddyner med Ammophila arenaria (’vita sanddyner’)

2130

* Permanenta kustnära sanddyner med örtvegetation (’gråa sanddyner’)

2140

* Urkalkade permanenta sanddyner med Empetrum nigrum

2150

* Atlantiska urkalkade permanenta sanddyner (Calluno-Ulicetea)

2160

Sanddyner med Hippophaë rhamnoides

2170

Sanddyner med Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae)

2180

Trädklädda sanddyner i atlantisk, kontinental och boreal region

2190

Dynvåtmarker

21A0

Machairs (* i Irland)

22.   Kustnära sanddyner längs Medelhavskusten

2210

Permanenta strandsanddyner av typen Crucianellion maritimae

2220

Sanddyner med Euphorbia terracina

2230

Malcolmietalia sanddyngräsmarker

2240

Brachypodietalia sanddyngräsmarker med annueller

2250

* Kustnära sanddyner med Juniperus spp.

2260

Sklerofyllbuskklädda sanddyner (Cisto-Lavenduletalia)

2270

* Trädklädda sanddyner med Pinus pinea och/eller Pinus pinaster

23.   Gamla, urkalkade inlandssanddyner

2310

Torra hedsanddyner med Calluna och Genista

2320

Torra hedsanddyner med Calluna och Empetrum nigrum

2330

Inlandssanddyner med öppna gräsmarker med Corynephorus och Agrostis

2340

* Pannoniska inlandssanddyner

3.   SÖTVATTENMILJÖER

31.   Stillastående vatten

3110

Oligotrofa mineralfattiga vatten på sandslätter (Littorelletalia uniflorae)

3120

Oligotrofa mineralfattiga vatten på västligt mediterrana sandslätter med Isoetes spp.

3130

Oligotrofa till mesotrofa stillastående vatten med vegetation av Littorelletea uniflorae och/eller Isoëto-Nanojuncetea

3140

Kalkrika oligo-mesotrofa vatten med bentisk vegetation med Chara spp.

3150

Naturligt eutrofa sjöar med Magnopotamion- eller Hydrocharition- vegetation

3160

Naturligt dystrofa sjöar och småvatten

3170

* Mediterrana temporära småvatten

3180

* Turloughs

3190

Sjöar av gipskarst

31A0

* Transsylvanska lotusbäddar i varma källor

32.   Vattendrag – vattendragssträckor med naturlig eller delvis naturlig dynamik (små, medelstora och stora flodbäddar) där vattenkvaliteten inte signifikant har försämrats

3210

Fennoskandiska naturliga större vattendrag

3220

Alpina vattendrag med örtrik strandvegetation

3230

Alpina vattendrag och deras vedartade vegetation med Myricaria germanica

3240

Alpina vattendrag och deras vedartade vegetation med Salix elaeagnos

3250

Ständigt vattenförande mediterrana vattendrag med Glaucium flavum

3260

Vattendrag (slätt- till bergsnivå) med vegetation av Ranunculion fluitantis och Callitricho-Batrachion

3270

Vattendrag med dyiga stränder med vegetation av Chenopodion rubri p.p. och Bidention p.p.

3280

Ständigt vattenförande mediterrana stora vattendrag med arter av Paspalo-Agrostidion och hängande vegetation med Salix och Populus alba

3290

Mediterrana vattendrag med periodisk vattenföring och med arter av Paspalo-Agrostidion

4.   TEMPERERADE HEDAR OCH BUSKMARKER

4010

Nordatlantiska fuktiga hedar med Erica tetralix

4020

* Tempererade atlantiska fuktiga hedar med Erica ciliaris och Erica tetralix

4030

Europeiska torra hedar

4040

* Torra atlantiska kusthedar med Erica vagans

4050

* Endemiska makaronesiska hedar

4060

Alpina och boreala hedar

4070

* Buskmarker med Pinus mugo och Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)

4080

Subarktiska buskmarker med Salix spp.

4090

Endemiska mediterrana bergshedar med ärttörne

40A0

* Subkontinentala peripannoniska buskmarker

40B0

Potentilla fruticosa-snår i Rodopibergen

40C0

* Ponto-sarmatiska lövsnår

5.   SKLEROFYLLBUSKMARKER (MATORRAL)

51.   Submediterrana och tempererade buskmarker

5110

Stabila xerotermofila Buxus sempervirens-buskmarker på kalkrika bergssluttningar (Berberidion p.p.)

5120

Cytisus purgans-buskmarker i bergsområden

5130

Juniperus communis-buskmarker på hedar eller kalkgräsmarker

5140

* Cistus palhinhae-buskmarker på marina fuktiga hedar

52.   Mediterrana trädbevuxna matorral

5210

Trädbevuxna matorral med Juniperus spp.

5220

* Trädbevuxna matorral med Zyziphus

5230

* Trädbevuxna matorral med Laurus nobilis

53.   Termomediterrana buskmarker och förstäppbuskmarker

5310

Laurus nobilis-snår

5320

Marker med lågvuxen Euphorbia nära klippor

5330

Termomediterrana buskmarker och förstäppbuskmarker

54.   Frygana

5410

Västlig mediterran frygana (Astragalo-Plantaginetum subulatae) på klipptoppar

5420

Sarcopoterium spinosum-frygana

5430

Endemisk frygana med Euphorbio-Verbascion

6.   NATURLIGA OCH DELVIS NATURLIGA GRÄSMARKER

61.   Naturliga gräsmarker

6110

* Gräsmarker på kalkhällar med Alysso-Sedion albi

6120

* Sandstäpp

6130

Galmejagräsmarker med Violetalia calaminariae

6140

Pyreneiska silikatgräsmarker med Festuca eskia

6150

Alpina och boreala silikatgräsmarker

6160

Iberiska bergsgräsmarker med Festuca indigesta

6170

Alpina och subalpina kalkgräsmarker

6180

Makaronesiska mesofila gräsmarker

6190

Pannoniska gräsmarker med klippgrund (Stipo-Festucetalia pallentis)

62.   Delvis naturliga torra gräsmarker och buskfacies

6210

Delvis naturliga torra gräsmarker och buskfacies på kalksubstrat (Festuco-Brometalia) (* viktiga orkidémarker)

6220

* Stäppartade marker med gräs och annueller av typen Thero-Brachypodietea

6230

* Artrika Nardus-gräsmarker på silikatsubstrat i bergsområden (och subbergsområden i Kontinentaleuropa)

6240

* Subpannoniska stäppartade gräsmarker

6250

* Pannoniska löss-stäppmarker

6260

* Pannoniska sandstäpper

6270

* Fennoskandiska artrika torra till halvtorra låglandsgräsmarker

6280

* Nordiskt alvar och prekambriska kalkhällmarker

62A0

Östliga submediterrana torra gräsmarker (Scorzoneratalia villosae)

62B0

* Gräsmarker med serpentinvegetation i Cypern

62C0

* Ponto-sarmatiska stäpper

62D0

Oro-moesiska acidofila gräsmarker

63.   Sklerofyllartade betade skogar (dehesas)

6310

Dehesas med vintergröna Quercus spp.

64.   Delvis naturliga fuktiga ängar med hög örtvegetation

6410

Molinia-ängar på kalk-, torv- eller ler- och dyrika jordar (Molinion caeruleae)

6420

Mediterrana fuktiga gräsmarker med hög örtvegetation med Molinio-Holoschoenion

6430

Ängar med hög örtvegetation på fuktig mark på slätter och i berg, även alper

6440

Cnidion dubii-ängar i floddalar som översvämmas

6450

Nordliga, boreala alluviala ängar

6460

Torvgräsmarker på Troodos

65.   Mesofila gräsmarker

6510

Slåtterängar i låglandet (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

6520

Höglänta slåtterängar

6530

* Fennoskandiska lövängar

7.   MYRAR

71.   Mossar och vissa kärr

7110

* Aktiva högmossar

7120

Degenererade högmossar ännu med förmåga att naturligt regenerera

7130

Terrängtäckande mossar (* endast aktiva)

7140

Öppna svagt välvda mossar, fattigkärr, intermediära kärr och gungflyn

7150

Rhynchosporion-depressioner i torv

7160

Fennoskandiska mineralrika källor och källkärr

72.   Kalkkärr och rikkärr

7210

* Kalkkärr med Cladium mariscus och Caricion davallianae-arter

7220

* Källkärr med kalktuffbildning (Cratoneurion)

7230

Rikkärr

7240

* Alpin pionjärvegetation med Caricion bicoloris-atrofuscae

73.   Boreala myrar

7310

* Aapamyrar

7320

* Palsmyrar

8.   KLIPPOR OCH GROTTOR

81.   Rasbranter i bergsområden

8110

Silikatrasbrant i bergsområden intill snögränsen (Androsacetalia alpinae och Galeopsietalia ladani)

8120

Basisk rasbrant i bergsområden och alpina områden (Thlaspietea rotundifolii)

8130

Västliga mediterrana och termofila rasbranter

8140

Östliga mediterrana rasbranter

8150

Mellaneuropeiska höglandsrasbranter av silikattyp

8160

* Mellaneuropeiska rasbranter av kalktyp i bergsområden

82.   Chasmofytisk vegetation på bergssluttningar

8210

Chasmofytisk vegetation på kalkrika bergsluttningar

8220

Chasmofytisk vegetation på silikatrika bergsluttningar

8230

Pionjärvegetation med Sedo-Scleranthion eller Sedo albi-Veronicion dillenii på silikatbergytor

8240

* Uppspruckna kalkstenshällmarker

83.   Andra bergsmiljöer

8310

Grottor som inte är öppna för allmänheten

8320

Lavafält och naturliga kratrar

8330

Havsgrottor, helt eller delvis under vatten

8340

Permanenta glaciärer

9.   SKOGAR

Naturlig eller subnaturlig skogsvegetation med inhemska arter som bildar skogar av höga träd med typisk undervegetation och som uppfyller följande kriterier: utgör ett sällsynt bestånd eller ett restbestånd och/eller hyser arter av gemenskapsintresse

90.   Boreala Europas skogar

9010

* Västlig tajga

9020

* Fennoskandiska hemiboreala äldre naturliga ädellövskogar (Quercus, Tilia, Acer, Fraxinus eller Ulmus) med rik epifytflora

9030

* Naturliga primärskogar i landhöjningskust

9040

Nordiska subalpina/subarktiska skogar med Betula pubescens ssp. czerepanovii

9050

Fennoskandiska örtrika skogar med Picea abies

9060

Barrskogar på eller i anslutning till rullstensåsar

9070

Fennoskandiska trädklädda betesmarker

9080

* Fennoskandiska lövsumpskogar

91.   Tempererade Europas skogar

9110

Luzulo-Fagetum-bokskogar

9120

Atlantiska bokskogar på sur mark med Ilex och ibland också med Taxus i buskskikt (Quercion robori-petraeae eller Ilici-Fagenion)

9130

Asperulo-Fagetum-bokskogar

9140

Mellaneuropeiska subalpina bokskogar med Acer och Rumex arifolius

9150

Mellaneuropeiska kalkbokskogar med Cephalanthero-Fagion

9160

Subatlantiska och mellaneuropeiska ekskogar eller ek-avenbokskogar med Carpinion betuli

9170

Ek-avenbokskogar med Galio-Carpinetum

9180

* Tilio-Acerion-skogar i sluttningar, rasbranter och raviner

9190

Äldre ekskogar med Quercus robur på sura, sandiga slättmarker

91A0

Äldre ekskogar med Ilex och Blechnum på Brittiska öarna

91B0

Termofila Fraxinus angustifolia-skogar

91C0

* Kaledoniska skogar

91D0

* Skogbevuxen myr

91E0

* Alluviala lövskogar med Alnus glutinosa och Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91F0

Blandskog med Quercus robur, Ulmus laevis och Ulmus minor, Fraxinus excelsior eller Fraxinus angustifolia, längs större vattendrag (Ulmenion minoris)

91G0

* Pannoniska skogar med Quercus petraea och Carpinus betulus

91H0

* Pannoniska skogar med Quercus pubescens

91I0

* Euro-sibiriska stäppskogar med Quercus spp.

91J0

* Taxus baccata-skogar på Brittiska öarna

91K0

Illyriska Fagus sylvatica-skogar (Aremonio-Fagion)

91L0

Illyriska ek-avenbokskogar (Erythronio-Carpinion)

91M0

Pannoniska-balkanska skogar med turkisk ek dvärgek

91N0

* Pannoniska snår på inlandssanddyner (Junipero-Populetum albae)

91P0

Abietetum polonicum-skogar

91Q0

Västkarpatiska Pinus sylvestris-skogar på kalkhaltig mark

91R0

Dinariska-dolomitiska skogar med skotsk tall (Genisto januensis-Pinetum)

91S0

*Västpontiska bokskogar

91T0

Centraleuropeiska skogar med skotsk tall och lavar

91U0

Sarmatiska stäpptallskogar

91V0

Dakiska bokskogar (Symphyto-Fagion)

91W0

Moesiska bokskogar

91X0

* Bokskogar i Dobrogea

91Y0

Dakiska ek- och avenbokskogar

91Z0

Moesiska silverlindskogar

91AA

* Östliga vitekskogar

91BA

Moesiska silvergranskogar

91CA

Skogar med skotsk tall i Rodopi- och Balkanbergen

92.   Mediterrana lövskogar

9210

* Apenninska bokskogar med Taxus och Ilex

9220

* Apenninska bokskogar med Abies alba och bokskogar med Abies nebrodensis

9230

Galicisk-portugisiska ekskogar med Quercus robur och Quercus pyrenaica

9240

Iberiska skogar med Quercus faginea och Quercus canariensis

9250

Quercus trojana-skogar

9260

Castanea sativa-skogar

9270

Grekiska bokskogar med Abies borisii-regis

9280

Quercus frainetto-skogar

9290

Cupressus-skogar (Acero-Cupression)

92A0

Galleriskogar med Salix alba och Populus alba

92B0

Strandskogar med Rhododendron ponticum, Salix och andra längs tidvis vattenförande mediterrana vattendrag

92C0

Platanus orientalis- och Liquidambar orientalis-skogar (Platanion orientalis)

92D0

Sydliga galleristrandskogar och tätvegetation (Nerio-Tamaricetea och Securinegion tinctoriae)

93.   Mediterrana sklerofyllskogar

9310

Egeiska Quercus brachyphylla-skogar

9320

Olea- och Ceratonia-skogar

9330

Quercus suber-skogar

9340

Quercus ilex- och Quercus rotundifolia-skogar

9350

Quercus macrolepis-skogar

9360

* Makaronesiska lagerskogar (Laurus, Ocotea)

9370

* Dadelpalmlundar med Phoenix

9380

Ilex aquifolium-skogar

9390

* Buskmark och låg skogsvegetation med Quercus alnifolia

93A0

Skogsmark med Quercus infectoria (Anagyro foetidae-Quercetum infectoriae)

94.   Tempererade barrskogar i bergsområden

9410

Picea-skogar på sura marker i bergsområden upp till alpina zonen (Vaccinio-Piceetea)

9420

Alpina Larix decidua- och/eller Pinus cembra-skogar

9430

Pinus uncinata-skogar i subalpina områden och i bergsområden (* på gips- eller kalksubstrat)

95.   Mediterrana och makaronesiska bergsbarrskogar

9510

* Sydliga apenninska Abies alba-skogar

9520

Abies pinsapo-skogar

9530

* (Sub)mediterrana tallskogar med endemisk Pinus nigra

9540

Mediterrana tallskogar med endemisk mesogeisk tall

9550

Endemiska tallskogar på Kanarieöarna

9560

* Endemiska skogar med Juniperus spp.

9570

* Tetraclinis articulata-skogar

9580

* Mediterrana Taxus baccata-skogar

9590

* Cedrus brevifolia-skogar (Cedrosetum brevifoliae)

95A0

Högt belägna oro-mediterrana tallskogar

BILAGA II

DJUR- OCH VÄXTARTER AV GEMENSKAPSINTRESSE VILKAS BEVARANDE KRÄVER ATT SÄRSKILDA BEVARANDEOMRÅDEN UTSES

Förklaringar

a)   Bilaga II kompletterar bilaga I när det gäller upprättandet av ett sammanhängande nät av särskilda bevarandeområden.

b)   Arterna i denna bilaga är upptagna

med angivande av artens eller underartens namn, eller

såsom tillhörande en högre indelning eller angiven del därav.

Förkortningen ’spp.’ efter namnet på en familj eller ett släkte betecknar alla arter som tillhör den familjen eller det släktet.

c)   Symboler

En asterisk (*) före namnet på en art anger att arten är prioriterad.

De flesta arter som finns förtecknade i denna bilaga finns även förtecknade i bilaga IV. Om en art finns med i denna bilaga men inte i bilaga IV eller bilaga V, följs artens namn av symbolen (o). Om en art finns med i denna bilaga och i bilaga V men inte i bilaga IV följs artens namn av symbolen (V).

a)   DJUR

RYGGRADSDJUR

DÄGGDJUR

INSECTIVORA

Talpidae

 

Galemys pyrenaicus

CHIROPTERA

Rhinolophidae

 

Rhinolophus blasii

 

Rhinolophus euryale

 

Rhinolophus ferrumequinum

 

Rhinolophus hipposideros

 

Rhinolophus mehelyi

Vespertilionidae

 

Barbastella barbastellus

 

Miniopterus schreibersii

 

Myotis bechsteinii

 

Myotis blythii

 

Myotis capaccinii

 

Myotis dasycneme

 

Myotis emarginatus

 

Myotis myotis

Pteropodidae

 

Rousettus aegyptiacus

RODENTIA

Gliridae

 

Myomimus roachi

Sciuridae

 

* Marmota marmota latirostris

 

* Pteromys volans (Sciuropterus russicus)

 

Spermophilus citellus (Citellus citellus)

 

* Spermophilus suslicus (Citellus suslicus)

Castoridae

 

Castor fiber (utom de estniska, lettiska, litauiska, finska och svenska populationerna)

Cricetidae

 

Mesocricetus newtoni

Microtidae

 

Microtus cabrerae

 

* Microtus oeconomus arenicola

 

* Microtus oeconomus mehelyi

 

Microtus tatricus

Zapodidae

 

Sicista subtilis

CARNIVORA

Canidae

 

* Alopex lagopus

 

* Canis lupus (utom den estniska populationen; de grekiska populationerna: endast söder om 39:e breddgraden; de spanska populationerna: endast de söder om Duero; de lettiska, litauiska och finska populationerna).

Ursidae

 

* Ursus arctos (utom de estniska, finska och svenska populationerna)

Mustelidae

 

* Gulo gulo

 

Lutra lutra

 

Mustela eversmanii

 

* Mustela lutreola

 

Vormela peregusna

Felidae

 

Lynx lynx (utom de estniska, lettiska och finska populationerna)

 

* Lynx pardinus

Phocidae

 

Halichoerus grypus (V)

 

* Monachus monachus

 

Phoca hispida bottnica (V)

 

* Phoca hispida saimensis

 

Phoca vitulina (V)

ARTIODACTYLA

Cervidae

 

* Cervus elaphus corsicanus

 

Rangifer tarandus fennicus (o)

Bovidae

 

* Bison bonasus

 

Capra aegagrus (naturliga populationer)

 

* Capra pyrenaica pyrenaica

 

Ovis gmelini musimon (Ovis ammon musimon) (naturliga populationer – Korsika och Sardinien)

 

Ovis orientalis ophion (Ovis gmelini ophion)

 

* Rupicapra pyrenaica ornata (Rupicapra rupicapra ornata)

 

Rupicapra rupicapra balcanica

 

* Rupicapra rupicapra tatrica

CETACEA

 

Phocoena phocoena

 

Tursiops truncatus

REPTILER

CHELONIA (TESTUDINES)

Testudinidae

 

Testudo graeca

 

Testudo hermanni

 

Testudo marginata

Cheloniidae

 

* Caretta caretta

 

* Chelonia mydas

Emydidae

 

Emys orbicularis

 

Mauremys caspica

 

Mauremys leprosa

SAURIA

Lacertidae

 

Lacerta bonnali (Lacerta monticola)

 

Lacerta monticola

 

Lacerta schreiberi

 

Gallotia galloti insulanagae

 

* Gallotia simonyi

 

Podarcis lilfordi

 

Podarcis pityusensis

Scincidae

 

Chalcides simonyi (Chalcides occidentalis)

Gekkonidae

 

Phyllodactylus europaeus

OPHIDIA (SERPENTES)

Colubridae

 

* Coluber cypriensis

 

Elaphe quatuorlineata

 

Elaphe situla

 

* Natrix natrix cypriaca

Viperidae

 

* Macrovipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri)

 

Vipera ursinii (except Vipera ursinii rakosiensis)

 

* Vipera ursinii rakosiensis

GRODDJUR

CAUDATA

Salamandridae

 

Chioglossa lusitanica

 

Mertensiella luschani (Salamandra luschani)

 

* Salamandra aurorae (Salamandra atra aurorae)

 

Salamandrina terdigitata

 

Triturus carnifex (Triturus cristatus carnifex)

 

Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus)

 

Triturus dobrogicus (Triturus cristatus dobrogicus)

 

Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii)

 

Triturus montandoni

 

Triturus vulgaris ampelensis

Proteidae

 

* Proteus anguinus

Plethodontidae

 

Hydromantes (Speleomantes) ambrosii

 

Hydromantes (Speleomantes) flavus

 

Hydromantes (Speleomantes) genei

 

Hydromantes (Speleomantes) imperialis

 

Hydromantes (Speleomantes) strinatii

 

Hydromantes (Speleomantes) supramontis

ANURA

Discoglossidae

 

* Alytes muletensis

 

Bombina bombina

 

Bombina variegata

 

Discoglossus galganoi (inklusive Discoglossus ’jeanneae’)

 

Discoglossus montalentii

 

Discoglossus sardus

Ranidae

 

Rana latastei

Pelobatidae

 

* Pelobates fuscus insubricus

FISKAR

PETROMYZONIFORMES

Petromyzonidae

 

Eudontomyzon spp. (o)

 

Lampetra fluviatilis (V) (utom de finska och svenska populationerna)

 

Lampetra planeri (o) (utom de estniska, finska och svenska populationerna)

 

Lethenteron zanandreai (V)

 

Petromyzon marinus (o) (utom de svenska populationerna)

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

 

* Acipenser naccarii

 

* Acipenser sturio

CLUPEIFORMES

Clupeidae

 

Alosa spp. (V)

SALMONIFORMES

Salmonidae

 

Hucho hucho (naturliga populationer) (V)

 

Salmo macrostigma (o)

 

Salmo marmoratus (o)

 

Salmo salar (endast i sötvatten) (V) (utom de finska populationerna)

Coregonidae

 

* Coregonus oxyrhynchus (anadroma populationer i vissa delar av Nordsjön)

Umbridae

 

Umbra krameri (o)

CYPRINIFORMES

Cyprinidae

 

Alburnus albidus (o) (Alburnus vulturius)

 

Anaecypris hispanica

 

Aspius aspius (V) (utom de finska populationerna)

 

Barbus comiza (V)

 

Barbus meridionalis (V)

 

Barbus plebejus (V)

 

Chalcalburnus chalcoides (o)

 

Chondrostoma genei (o)

 

Chondrostoma lusitanicum (o)

 

Chondrostoma polylepis (o) (inklusive C. willkommi)

 

Chondrostoma soetta (o)

 

Chondrostoma toxostoma (o)

 

Gobio albipinnatus (o)

 

Gobio kessleri (o)

 

Gobio uranoscopus (o)

 

Iberocypris palaciosi (o)

 

* Ladigesocypris ghigii (o)

 

Leuciscus lucumonis (o)

 

Leuciscus souffia (o)

 

Pelecus cultratus (V)

 

Phoxinellus spp. (o)

 

* Phoxinus percnurus

 

Rhodeus sericeus amarus (o)

 

Rutilus pigus (V)

 

Rutilus rubilio (o)

 

Rutilus arcasii (o)

 

Rutilus macrolepidotus (o)

 

Rutilus lemmingii (o)

 

Rutilus frisii meidingeri (V)

 

Rutilus alburnoides (o)

 

Scardinius graecus (o)

Cobitidae

 

Cobitis elongata (o)

 

Cobitis taenia (o) (utom de finska populationerna)

 

Cobitis trichonica (o)

 

Misgurnus fossilis (o)

 

Sabanejewia aurata (o)

 

Sabanejewia larvata (o) (Cobitis larvata and Cobitis conspersa)

SILURIFORMES

Siluridae

 

Silurus aristotelis (V)

ATHERINIFORMES

Cyprinodontidae

 

Aphanius iberus (o)

 

Aphanius fasciatus (o)

 

* Valencia hispanica

 

* Valencia letourneuxi (Valencia hispanica)

PERCIFORMES

Percidae

 

Gymnocephalus baloni

 

Gymnocephalus schraetzer (V)

 

* Romanichthys valsanicola

 

Zingel spp. ((o) utom Zingel asper och Zingel zingel (V))

Gobiidae

 

Knipowitschia (Padogobius) panizzae (o)

 

Padogobius nigricans (o)

 

Pomatoschistus canestrini (o)

SCORPAENIFORMES

Cottidae

 

Cottus gobio (o) (utom de finska populationerna)

 

Cottus petiti (o)

RYGGRADSLÖSA DJUR

LEDDJUR

CRUSTACEA

Decapoda

 

Austropotamobius pallipes (V)

 

* Austropotamobius torrentium (V)

Isopoda

 

* Armadillidium ghardalamensis

INSECTA

Coleoptera

 

Agathidium pulchellum (o)

 

Bolbelasmus unicornis

 

Boros schneideri (o)

 

Buprestis splendens

 

Carabus hampei

 

Carabus hungaricus

 

* Carabus menetriesi pacholei

 

* Carabus olympiae

 

Carabus variolosus

 

Carabus zawadszkii

 

Cerambyx cerdo

 

Corticaria planula (o)

 

Cucujus cinnaberinus

 

Dorcadion fulvum cervae

 

Duvalius gebhardti

 

Duvalius hungaricus

 

Dytiscus latissimus

 

Graphoderus bilineatus

 

Leptodirus hochenwarti

 

Limoniscus violaceus (o)

 

Lucanus cervus (o)

 

Macroplea pubipennis (o)

 

Mesosa myops (o)

 

Morimus funereus (o)

 

* Osmoderma eremita

 

Oxyporus mannerheimii (o)

 

Pilemia tigrina

 

* Phryganophilus ruficollis

 

Probaticus subrugosus

 

Propomacrus cypriacus

 

* Pseudogaurotina excellens

 

Pseudoseriscius cameroni

 

Pytho kolwensis

 

Rhysodes sulcatus (o)

 

* Rosalia alpina

 

Stephanopachys linearis (o)

 

Stephanopachys substriatus (o)

 

Xyletinus tremulicola (o)

Hemiptera

 

Aradus angularis (o)

Lepidoptera

 

Agriades glandon aquilo (o)

 

Arytrura musculus

 

* Callimorpha (Euplagia, Panaxia) quadripunctaria (o)

 

Catopta thrips

 

Chondrosoma fiduciarium

 

Clossiana improba (o)

 

Coenonympha oedippus

 

Colias myrmidone

 

Cucullia mixta

 

Dioszeghyana schmidtii

 

Erannis ankeraria

 

Erebia calcaria

 

Erebia christi

 

Erebia medusa polaris (o)

 

Eriogaster catax

 

Euphydryas (Eurodryas, Hypodryas) aurinia (o)

 

Glyphipterix loricatella

 

Gortyna borelii lunata

 

Graellsia isabellae (V)

 

Hesperia comma catena (o)

 

Hypodryas maturna

 

Leptidea morsei

 

Lignyoptera fumidaria

 

Lycaena dispar

 

Lycaena helle

 

Maculinea nausithous

 

Maculinea teleius

 

Melanargia arge

 

* Nymphalis vaualbum

 

Papilio hospiton

 

Phyllometra culminaria

 

Plebicula golgus

 

Polymixis rufocincta isolata

 

Polyommatus eroides

 

Pseudophilotes bavius

 

Xestia borealis (o)

 

Xestia brunneopicta (o)

 

* Xylomoia strix

Mantodea

 

Apteromantis aptera

Odonata

 

Coenagrion hylas (o)

 

Coenagrion mercuriale (o)

 

Coenagrion ornatum (o)

 

Cordulegaster heros

 

Cordulegaster trinacriae

 

Gomphus graslinii

 

Leucorrhinia pectoralis

 

Lindenia tetraphylla

 

Macromia splendens

 

Ophiogomphus cecilia

 

Oxygastra curtisii

Orthoptera

 

Baetica ustulata

 

Brachytrupes megacephalus

 

Isophya costata

 

Isophya harzi

 

Isophya stysi

 

Myrmecophilus baronii

 

Odontopodisma rubripes

 

Paracaloptenus caloptenoides

 

Pholidoptera transsylvanica

 

Stenobothrus (Stenobothrodes) eurasius

ARACHNIDA

Pseudoscorpiones

 

Anthrenochernes stellae (o)

BLÖTDJUR

GASTROPODA

 

Anisus vorticulus

 

Caseolus calculus

 

Caseolus commixta

 

Caseolus sphaerula

 

Chilostoma banaticum

 

Discula leacockiana

 

Discula tabellata

 

Discus guerinianus

 

Elona quimperiana

 

Geomalacus maculosus

 

Geomitra moniziana

 

Gibbula nivosa

 

* Helicopsis striata austriaca (o)

 

Hygromia kovacsi

 

Idiomela (Helix) subplicata

 

Lampedusa imitatrix

 

* Lampedusa melitensis

 

Leiostyla abbreviata

 

Leiostyla cassida

 

Leiostyla corneocostata

 

Leiostyla gibba

 

Leiostyla lamellosa

 

* Paladilhia hungarica

 

Sadleriana pannonica

 

Theodoxus transversalis

 

Vertigo angustior (o)

 

Vertigo genesii (o)

 

Vertigo geyeri (o)

 

Vertigo moulinsiana (o)

BIVALVIA

Unionoida

 

Margaritifera durrovensis (Margaritifera margaritifera) (V)

 

Margaritifera margaritifera (V)

 

Unio crassus

Dreissenidae

 

Congeria kusceri

b)   VÄXTER

PTERIDOPHYTA

ASPLENIACEAE

 

Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy

 

Asplenium adulterinum Milde

BLECHNACEAE

 

Woodwardia radicans (L.) Sm.

DICKSONIACEAE

 

Culcita macrocarpa C. Presl

DRYOPTERIDACEAE

 

Diplazium sibiricum (Turcz. ex Kunze) Kurata

 

* Dryopteris corleyi Fraser-Jenk.

 

Dryopteris fragans (L.) Schott

HYMENOPHYLLACEAE

 

Trichomanes speciosum Willd.

ISOETACEAE

 

Isoetes boryana Durieu

 

Isoetes malinverniana Ces. & De Not.

MARSILEACEAE

 

Marsilea batardae Launert

 

Marsilea quadrifolia L.

 

Marsilea strigosa Willd.

OPHIOGLOSSACEAE

 

Botrychium simplex Hitchc.

 

Ophioglossum polyphyllum A. Braun

GYMNOSPERMAE

PINACEAE

 

* Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei

ANGIOSPERMAE

ALISMATACEAE

 

* Alisma wahlenbergii (Holmberg) Juz.

 

Caldesia parnassifolia (L.) Parl.

 

Luronium natans (L.) Raf.

AMARYLLIDACEAE

 

Leucojum nicaeense Ard.

 

Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley

 

Narcissus calcicola Mendonça

 

Narcissus cyclamineus DC.

 

Narcissus fernandesii G. Pedro

 

Narcissus humilis (Cav.) Traub

 

* Narcissus nevadensis Pugsley

 

Narcissus pseudonarcissus L. subsp. nobilis (Haw.) A. Fernandes

 

Narcissus scaberulus Henriq.

 

Narcissus triandrus L. subsp. capax (Salisb.) D. A. Webb.

 

Narcissus viridiflorus Schousboe

ASCLEPIADACEAE

 

Vincetoxicum pannonicum (Borhidi) Holub

BORAGINACEAE

 

* Anchusa crispa Viv.

 

Echium russicum J.F.Gemlin

 

* Lithodora nitida (H. Ern) R. Fernandes

 

Myosotis lusitanica Schuster

 

Myosotis rehsteineri Wartm.

 

Myosotis retusifolia R. Afonso

 

Omphalodes kuzinskyanae Willk.

 

* Omphalodes littoralis Lehm.

 

* Onosma tornensis Javorka

 

Solenanthus albanicus (Degen & al.) Degen & Baldacci

 

* Symphytum cycladense Pawl.

CAMPANULACEAE

 

Adenophora lilifolia (L.) Ledeb.

 

Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm.

 

* Campanula bohemica Hruby

 

* Campanula gelida Kovanda

 

Campanula romanica Savul.

 

* Campanula sabatia De Not.

 

* Campanula serrata (Kit.) Hendrych

 

Campanula zoysii Wulfen

 

Jasione crispa (Pourret) Samp. subsp. serpentinica Pinto da Silva

 

Jasione lusitanica A. DC.

CARYOPHYLLACEAE

 

Arenaria ciliata L. subsp. pseudofrigida Ostenf. & O.C. Dahl

 

Arenaria humifusa Wahlenberg

 

* Arenaria nevadensis Boiss. & Reuter

 

Arenaria provincialis Chater & Halliday

 

* Cerastium alsinifolium Tausch Cerastium dinaricum G. Beck & Szysz.

 

Dianthus arenarius L. subsp. arenarius

 

* Dianthus arenarius subsp. bohemicus (Novak) O.Schwarz

 

Dianthus cintranus Boiss. & Reuter subsp. cintranus Boiss. & Reuter

 

* Dianthus diutinus Kit.

 

* Dianthus lumnitzeri Wiesb.

 

Dianthus marizii (Samp.) Samp.

 

* Dianthus moravicus Kovanda

 

* Dianthus nitidus Waldst. et Kit.

 

Dianthus plumarius subsp. regis-stephani (Rapcs.) Baksay

 

Dianthus rupicola Biv.

 

* Gypsophila papillosa P. Porta

 

Herniaria algarvica Chaudhri

 

* Herniaria latifolia Lapeyr. subsp. litardierei Gamis

 

Herniaria lusitanica (Chaudhri) subsp. berlengiana Chaudhri

 

Herniaria maritima Link

 

* Minuartia smejkalii Dvorakova

 

Moehringia jankae Griseb. ex Janka

 

Moehringia lateriflora (L.) Fenzl.

 

Moehringia tommasinii Marches.

 

Moehringia villosa (Wulfen) Fenzl

 

Petrocoptis grandiflora Rothm.

 

Petrocoptis montsicciana O. Bolos & Rivas Mart.

 

Petrocoptis pseudoviscosa Fernández Casas

 

Silene furcata Rafin. subsp. angustiflora (Rupr.) Walters

 

* Silene hicesiae Brullo & Signorello

 

Silene hifacensis Rouy ex Willk.

 

* Silene holzmanii Heldr. ex Boiss.

 

Silene longicilia (Brot.) Otth.

 

Silene mariana Pau

 

* Silene orphanidis Boiss

 

* Silene rothmaleri Pinto da Silva

 

* Silene velutina Pourret ex Loisel.

CHENOPODIACEAE

 

* Bassia (Kochia) saxicola (Guss.) A. J. Scott

 

* Cremnophyton lanfrancoi Brullo et Pavone

 

* Salicornia veneta Pignatti & Lausi

CISTACEAE

 

Cistus palhinhae Ingram

 

Halimium verticillatum (Brot.) Sennen

 

Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday

 

Helianthemum caput-felis Boiss.

 

* Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva & Rozeira

COMPOSITAE

 

* Anthemis glaberrima (Rech. f.) Greuter

 

Artemisia campestris L. subsp. bottnica A.N. Lundström ex Kindb.

 

* Artemisia granatensis Boiss.

 

* Artemisia laciniata Willd.

 

Artemisia oelandica (Besser) Komaror

 

* Artemisia pancicii (Janka) Ronn.

 

* Aster pyrenaeus Desf. ex DC

 

* Aster sorrentinii (Tod) Lojac.

 

Carlina onopordifolia Besser

 

* Carduus myriacanthus Salzm. ex DC.

 

* Centaurea alba L. subsp. heldreichii (Halacsy) Dostal

 

* Centaurea alba L. subsp. princeps (Boiss. & Heldr.) Gugler

 

* Centaurea akamantis T. Georgiadis & G. Chatzikyriakou

 

* Centaurea attica Nyman subsp. megarensis (Halacsy & Hayek) Dostal

 

* Centaurea balearica J. D. Rodriguez

 

* Centaurea borjae Valdes-Berm. & Rivas Goday

 

* Centaurea citricolor Font Quer

 

Centaurea corymbosa Pourret

 

Centaurea gadorensis G. Blanca

 

* Centaurea horrida Badaro

 

Centaurea immanuelis-loewii Degen

 

Centaurea jankae Brandza

 

* Centaurea kalambakensis Freyn & Sint.

 

Centaurea kartschiana Scop.

 

* Centaurea lactiflora Halacsy

 

Centaurea micrantha Hoffmanns. & Link subsp. herminii (Rouy) Dostál

 

* Centaurea niederi Heldr.

 

* Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph.

 

* Centaurea pinnata Pau

 

Centaurea pontica Prodan & E. I. Nyárády

 

Centaurea pulvinata (G. Blanca) G. Blanca

 

Centaurea rothmalerana (Arènes) Dostál

 

Centaurea vicentina Mariz

 

Cirsium brachycephalum Juratzka

 

* Crepis crocifolia Boiss. & Heldr.

 

Crepis granatensis (Willk.) B. Blanca & M. Cueto

 

Crepis pusilla (Sommier) Merxmüller

 

Crepis tectorum L. subsp. nigrescens

 

Erigeron frigidus Boiss. ex DC.

 

* Helichrysum melitense (Pignatti) Brullo et al

 

Hymenostemma pseudanthemis (Kunze) Willd.

 

Hyoseris frutescens Brullo et Pavone

 

* Jurinea cyanoides (L.) Reichenb.

 

* Jurinea fontqueri Cuatrec.

 

* Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter

 

Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss.

 

Leontodon boryi Boiss.

 

* Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell

 

Leuzea longifolia Hoffmanns. & Link

 

Ligularia sibirica (L.) Cass.

 

* Palaeocyanus crassifolius (Bertoloni) Dostal

 

Santolina impressa Hoffmanns. & Link

 

Santolina semidentata Hoffmanns. & Link

 

Saussurea alpina subsp. esthonica (Baer ex Rupr) Kupffer

 

* Senecio elodes Boiss. ex DC.

 

Senecio jacobea L. subsp. gotlandicus (Neuman) Sterner

 

Senecio nevadensis Boiss. & Reuter

 

* Serratula lycopifolia (Vill.) A.Kern

 

Tephroseris longifolia (Jacq.) Griseb et Schenk subsp. moravica

CONVOLVULACEAE

 

* Convolvulus argyrothamnus Greuter

 

* Convolvulus fernandesii Pinto da Silva & Teles

CRUCIFERAE

 

Alyssum pyrenaicum Lapeyr.

 

* Arabis kennedyae Meikle

 

Arabis sadina (Samp.) P. Cout.

 

Arabis scopoliana Boiss

 

* Biscutella neustriaca Bonnet

 

Biscutella vincentina (Samp.) Rothm.

 

Boleum asperum (Pers.) Desvaux

 

Brassica glabrescens Poldini

 

Brassica hilarionis Post

 

Brassica insularis Moris

 

* Brassica macrocarpa Guss.

 

Braya linearis Rouy

 

* Cochlearia polonica E. Fröhlich

 

* Cochlearia tatrae Borbas

 

* Coincya rupestris Rouy

 

* Coronopus navasii Pau

 

Crambe tataria Sebeok

 

Diplotaxis ibicensis (Pau) Gómez-Campo

 

* Diplotaxis siettiana Maire

 

Diplotaxis vicentina (P. Cout.) Rothm.

 

Draba cacuminum Elis Ekman

 

Draba cinerea Adams

 

Draba dorneri Heuffel.

 

Erucastrum palustre (Pirona) Vis.

 

* Erysimum pieninicum (Zapal.) Pawl.

 

* Iberis arbuscula Runemark

 

Iberis procumbens Lange subsp. microcarpa Franco & Pinto da Silva

 

* Jonopsidium acaule (Desf.) Reichenb.

 

Jonopsidium savianum (Caruel) Ball ex Arcang.

 

Rhynchosinapis erucastrum (L.) Dandy ex Clapham subsp. cintrana (Coutinho) Franco & P. Silva (Coincya cintrana (P. Cout.) Pinto da Silva)

 

Sisymbrium cavanillesianum Valdés & Castroviejo

 

Sisymbrium supinum L.

 

Thlaspi jankae A.Kern.

CYPERACEAE

 

Carex holostoma Drejer

 

* Carex panormitana Guss.

 

Eleocharis carniolica Koch

DIOSCOREACEAE

 

* Borderea chouardii (Gaussen) Heslot

DROSERACEAE

 

Aldrovanda vesiculosa L.

ELATINACEAE

 

Elatine gussonei (Sommier) Brullo et al

ERICACEAE

 

Rhododendron luteum Sweet

EUPHORBIACEAE

 

* Euphorbia margalidiana Kuhbier & Lewejohann

 

Euphorbia transtagana Boiss.

GENTIANACEAE

 

* Centaurium rigualii Esteve

 

* Centaurium somedanum Lainz

 

Gentiana ligustica R. de Vilm. & Chopinet

 

Gentianella anglica (Pugsley) E. F. Warburg

 

* Gentianella bohemica Skalicky

GERANIACEAE

 

* Erodium astragaloides Boiss. & Reuter

 

Erodium paularense Fernández-González & Izco

 

* Erodium rupicola Boiss.

GLOBULARIACEAE

 

* Globularia stygia Orph. ex Boiss.

GRAMINEAE

 

Arctagrostis latifolia (R. Br.) Griseb.

 

Arctophila fulva (Trin.) N. J. Anderson

 

Avenula hackelii (Henriq.) Holub

 

Bromus grossus Desf. ex DC.

 

Calamagrostis chalybaea (Laest.) Fries

 

Cinna latifolia (Trev.) Griseb.

 

Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl

 

Festuca brigantina (Markgr.-Dannenb.) Markgr.-Dannenb.

 

Festuca duriotagana Franco & R. Afonso

 

Festuca elegans Boiss.

 

Festuca henriquesii Hack.

 

Festuca summilusitana Franco & R. Afonso

 

Gaudinia hispanica Stace & Tutin

 

Holcus setiglumis Boiss. & Reuter subsp. duriensis Pinto da Silva

 

Micropyropsis tuberosa Romero — Zarco & Cabezudo

 

Poa granitica Br.-Bl. subsp. disparilis (E. I. Nyárády) E. I. Nyárády

 

* Poa riphaea (Ascher et Graebner) Fritsch

 

Pseudarrhenatherum pallens (Link) J. Holub

 

Puccinellia phryganodes (Trin.) Scribner + Merr.

 

Puccinellia pungens (Pau) Paunero

 

* Stipa austroitalica Martinovsky

 

* Stipa bavarica Martinovsky & H. Scholz

 

Stipa danubialis Dihoru & Roman

 

* Stipa styriaca Martinovsky

 

* Stipa veneta Moraldo

 

* Stipa zalesskii Wilensky

 

Trisetum subalpestre (Hartman) Neuman

GROSSULARIACEAE

 

* Ribes sardoum Martelli

HIPPURIDACEAE

 

Hippuris tetraphylla L. Fil.

HYPERICACEAE

 

* Hypericum aciferum (Greuter) N.K.B. Robson

IRIDACEAE

 

Crocus cyprius Boiss. et Kotschy

 

Crocus hartmannianus Holmboe

 

Gladiolus palustris Gaud.

 

Iris aphylla L. subsp. hungarica Hegi

 

Iris humilis Georgi subsp. arenaria (Waldst. et Kit.) A. et D.Löve

JUNCACEAE

 

Juncus valvatus Link

 

Luzula arctica Blytt

LABIATAE

 

Dracocephalum austriacum L.

 

* Micromeria taygetea P. H. Davis

 

Nepeta dirphya (Boiss.) Heldr. ex Halacsy

 

* Nepeta sphaciotica P. H. Davis

 

Origanum dictamnus L.

 

Phlomis brevibracteata Turril

 

Phlomis cypria Post

 

Salvia veneris Hedge

 

Sideritis cypria Post

 

Sideritis incana subsp. glauca (Cav.) Malagarriga

 

Sideritis javalambrensis Pau

 

Sideritis serrata Cav. ex Lag.

 

Teucrium lepicephalum Pau

 

Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday

 

* Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link

 

Thymus carnosus Boiss.

 

* Thymus lotocephalus G. López & R. Morales (Thymus cephalotos L.)

LEGUMINOSAE

 

Anthyllis hystrix Cardona, Contandr. & E. Sierra

 

* Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge

 

* Astragalus aquilanus Anzalone

 

Astragalus centralpinus Braun-Blanquet

 

* Astragalus macrocarpus DC. subsp. lefkarensis

 

* Astragalus maritimus Moris

 

Astragalus peterfii Jáv.

 

Astragalus tremolsianus Pau

 

* Astragalus verrucosus Moris

 

* Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl.

 

Genista dorycnifolia Font Quer

 

Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldacci

 

Melilotus segetalis (Brot.) Ser. subsp. fallax Franco

 

* Ononis hackelii Lange

 

Trifolium saxatile All.

 

* Vicia bifoliolata J.D. Rodríguez

LENTIBULARIACEAE

 

* Pinguicula crystallina Sm.

 

Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper

LILIACEAE

 

Allium grosii Font Quer

 

* Androcymbium rechingeri Greuter

 

* Asphodelus bento-rainhae P. Silva

 

* Chionodoxa lochiae Meikle in Kew Bull.

 

Colchicum arenarium Waldst. et Kit.

 

Hyacinthoides vicentina (Hoffmans. & Link) Rothm.

 

* Muscari gussonei (Parl.) Tod.

 

Scilla litardierei Breist.

 

* Scilla morrisii Meikle

 

Tulipa cypria Stapf

 

Tulipa hungarica Borbas

LINACEAE

 

* Linum dolomiticum Borbas

 

* Linum muelleri Moris (Linum maritimum muelleri)

LYTHRACEAE

 

* Lythrum flexuosum Lag.

MALVACEAE

 

Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.

NAJADACEAE

 

Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W.L. Schmidt

 

Najas tenuissima (A. Braun) Magnus

OLEACEAE

 

Syringa josikaea Jacq. Fil. ex Reichenb.

ORCHIDACEAE

 

Anacamptis urvilleana Sommier et Caruana Gatto

 

Calypso bulbosa L.

 

* Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr.

 

Cypripedium calceolus L.

 

Dactylorhiza kalopissii E.Nelson

 

Gymnigritella runei Teppner & Klein

 

Himantoglossum adriaticum Baumann

 

Himantoglossum caprinum (Bieb.) V.Koch

 

Liparis loeselii (L.) Rich.

 

* Ophrys kotschyi H.Fleischm. et Soo

 

* Ophrys lunulata Parl.

 

Ophrys melitensis (Salkowski) J et P Devillers-Terschuren

 

Platanthera obtusata (Pursh) subsp. oligantha (Turez.) Hulten

OROBANCHACEAE

 

Orobanche densiflora Salzm. ex Reut.

PAEONIACEAE

 

Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk.

 

Paeonia clusii F.C. Stern subsp. rhodia (Stearn) Tzanoudakis

 

Paeonia officinalis L. subsp. banatica (Rachel) Soo

 

Paeonia parnassica Tzanoudakis

PALMAE

 

Phoenix theophrasti Greuter

PAPAVERACEAE

 

Corydalis gotlandica Lidén

 

Papaver laestadianum (Nordh.) Nordh.

 

Papaver radicatum Rottb. subsp. hyperboreum Nordh.

PLANTAGINACEAE

 

Plantago algarbiensis Sampaio (Plantago bracteosa (Willk.) G. Sampaio)

 

Plantago almogravensis Franco

PLUMBAGINACEAE

 

Armeria berlengensis Daveau

 

* Armeria helodes Martini & Pold

 

Armeria neglecta Girard

 

Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld

 

* Armeria rouyana Daveau

 

Armeria soleirolii (Duby) Godron

 

Armeria velutina Welw. ex Boiss. & Reuter

 

Limonium dodartii (Girard) O. Kuntze subsp. lusitanicum (Daveau) Franco

 

* Limonium insulare (Beg. & Landi) Arrig. & Diana

 

Limonium lanceolatum (Hoffmans. & Link) Franco

 

Limonium multiflorum Erben

 

* Limonium pseudolaetum Arrig. & Diana

 

* Limonium strictissimum (Salzmann) Arrig.

POLYGONACEAE

 

Persicaria foliosa (H. Lindb.) Kitag.

 

Polygonum praelongum Coode & Cullen

 

Rumex rupestris Le Gall

PRIMULACEAE

 

Androsace mathildae Levier

 

Androsace pyrenaica Lam.

 

* Cyclamen fatrense Halda et Sojak

 

* Primula apennina Widmer

 

Primula carniolica Jacq.

 

Primula nutans Georgi

 

Primula palinuri Petagna

 

Primula scandinavica Bruun

 

Soldanella villosa Darracq.

RANUNCULACEAE

 

* Aconitum corsicum Gayer (Aconitum napellus subsp. corsicum)

 

Aconitum firmum (Reichenb.) Neilr subsp. moravicum Skalicky

 

Adonis distorta Ten.

 

Aquilegia bertolonii Schott

 

Aquilegia kitaibelii Schott

 

* Aquilegia pyrenaica D.C. subsp. cazorlensis (Heywood) Galiano

 

* Consolida samia P.H. Davis

 

* Delphinium caseyi B.L.Burtt

 

Pulsatilla grandis Wenderoth Pulsatilla patens (L.) Miller

 

* Pulsatilla pratensis (L.) Miller subsp. hungarica Soo

 

* Pulsatilla slavica G.Reuss.

 

* Pulsatilla subslavica Futak ex Goliasova

 

Pulsatilla vulgaris Hill. subsp. gotlandica (Johanss.) Zaemelis & Paegle

 

Ranunculus kykkoensis Meikle

 

Ranunculus lapponicus L.

 

* Ranunculus weyleri Mares

RESEDACEAE

 

*Reseda decursiva Forssk.

ROSACEAE

 

Agrimonia pilosa Ledebour

 

Potentilla delphinensis Gren. & Godron

 

Potentilla emilii-popii Nyárády

 

* Pyrus magyarica Terpo

 

Sorbus teodorii Liljefors

RUBIACEAE

 

Galium cracoviense Ehrend.

 

* Galium litorale Guss.

 

Galium moldavicum (Dobrescu) Franco

 

* Galium sudeticum Tausch

 

* Galium viridiflorum Boiss. & Reuter

SALICACEAE

 

Salix salvifolia Brot. subsp. australis Franco

SANTALACEAE

 

Thesium ebracteatum Hayne

SAXIFRAGACEAE

 

Saxifraga berica (Beguinot) D.A. Webb

 

Saxifraga florulenta Moretti

 

Saxifraga hirculus L.

 

Saxifraga osloënsis Knaben

 

Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl.

SCROPHULARIACEAE

 

Antirrhinum charidemi Lange

 

Chaenorrhinum serpyllifolium (Lange) Lange subsp. lusitanicum R. Fernandes

 

* Euphrasia genargentea (Feoli) Diana

 

Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches.

 

Linaria algarviana Chav.

 

Linaria coutinhoi Valdés

 

Linaria loeselii Schweigger

 

* Linaria ficalhoana Rouy

 

Linaria flava (Poiret) Desf.

 

* Linaria hellenica Turrill

 

Linaria pseudolaxiflora Lojacono

 

* Linaria ricardoi Cout.

 

Linaria tonzigii Lona

 

* Linaria tursica B. Valdés & Cabezudo

 

Odontites granatensis Boiss.

 

* Pedicularis sudetica Willd.

 

Rhinanthus oesilensis (Ronniger & Saarsoo) Vassilcz

 

Tozzia carpathica Wol.

 

Verbascum litigiosum Samp.

 

Veronica micrantha Hoffmanns. & Link

 

* Veronica oetaea L.-A. Gustavsson

SOLANACEAE

 

*Atropa baetica Willk.

THYMELAEACEAE

 

* Daphne arbuscula Celak

 

Daphne petraea Leybold

 

* Daphne rodriguezii Texidor

ULMACEAE

 

Zelkova abelicea (Lam.) Boiss.

UMBELLIFERAE

 

* Angelica heterocarpa Lloyd

 

Angelica palustris (Besser) Hoffm.

 

* Apium bermejoi Llorens

 

Apium repens (Jacq.) Lag.

 

Athamanta cortiana Ferrarini

 

* Bupleurum capillare Boiss. & Heldr.

 

* Bupleurum kakiskalae Greuter

 

Eryngium alpinum L.

 

* Eryngium viviparum Gay

 

* Ferula sadleriana Lebed.

 

Hladnikia pastinacifolia Reichenb.

 

* Laserpitium longiradium Boiss.

 

* Naufraga balearica Constans & Cannon

 

* Oenanthe conioides Lange

 

Petagnia saniculifolia Guss.

 

Rouya polygama (Desf.) Coincy

 

* Seseli intricatum Boiss.

 

Seseli leucospermum Waldst. et Kit

 

Thorella verticillatinundata (Thore) Briq.

VALERIANACEAE

 

Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot

VIOLACEAE

 

Viola delphinantha Boiss.

 

* Viola hispida Lam.

 

Viola jaubertiana Mares & Vigineix

 

Viola rupestris F.W. Schmidt subsp. relicta Jalas

LÄGRE VÄXTER

BRYOPHYTA

 

Bruchia vogesiaca Schwaegr. (o)

 

Bryhnia novae-angliae (Sull & Lesq.) Grout (o)

 

* Bryoerythrophyllum campylocarpum (C. Müll.) Crum. (Bryoerythrophyllum machadoanum (Sergio) M. O. Hill) (o)

 

Buxbaumia viridis (Moug.) Moug. & Nestl. (o)

 

Cephalozia macounii (Aust.) Aust. (o)

 

Cynodontium suecicum (H. Arn. & C. Jens.) I. Hag. (o)

 

Dichelyma capillaceum (Dicks) Myr. (o)

 

Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. (o)

 

Distichophyllum carinatum Dix. & Nich. (o)

 

Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus (Mitt.) Warnst. (o)

 

Encalypta mutica (I. Hagen) (o)

 

Hamatocaulis lapponicus (Norrl.) Hedenäs (o)

 

Herzogiella turfacea (Lindb.) I. Wats. (o)

 

Hygrohypnum montanum (Lindb.) Broth. (o)

 

Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak. (o)

 

Mannia triandra (Scop.) Grolle (o)

 

* Marsupella profunda Lindb. (o)

 

Meesia longiseta Hedw. (o)

 

Nothothylas orbicularis (Schwein.) Sull. (o)

 

Ochyraea tatrensis Vana (o)

 

Orthothecium lapponicum (Schimp.) C. Hartm. (o)

 

Orthotrichum rogeri Brid. (o)

 

Petalophyllum ralfsii (Wils.) Nees & Gott. (o)

 

Plagiomnium drummondii (Bruch & Schimp.) T. Kop. (o)

 

Riccia breidleri Jur. (o)

 

Riella helicophylla (Bory & Mont.) Mont. (o)

 

Scapania massolongi (K. Müll.) K. Müll. (o)

 

Sphagnum pylaisii Brid. (o)

 

Tayloria rudolphiana (Garov) B. & S. (o)

 

Tortella rigens (N. Alberts) (o)

MAKARONESISKA ARTER

PTERIDOPHYTA

HYMENOPHYLLACEAE

 

Hymenophyllum maderensis Gibby & Lovis

DRYOPTERIDACEAE

 

* Polystichum drepanum (Sw.) C. Presl.

ISOETACEAE

 

Isoetes azorica Durieu & Paiva ex Milde

MARSILEACEAE

 

* Marsilea azorica Launert & Paiva

ANGIOSPERMAE

ASCLEPIADACEAE

 

Caralluma burchardii N. E. Brown

 

* Ceropegia chrysantha Svent.

BORAGINACEAE

 

Echium candicans L. fil.

 

* Echium gentianoides Webb & Coincy

 

Myosotis azorica H. C. Watson

 

Myosotis maritima Hochst. in Seub.

CAMPANULACEAE

 

* Azorina vidalii (H. C. Watson) Feer

 

Musschia aurea (L. f.) DC.

 

* Musschia wollastonii Lowe

CAPRIFOLIACEAE

 

* Sambucus palmensis Link

CARYOPHYLLACEAE

 

Spergularia azorica (Kindb.) Lebel

CELASTRACEAE

 

Maytenus umbellata (R. Br.) Mabb.

CHENOPODIACEAE

 

Beta patula Ait.

CISTACEAE

 

Cistus chinamadensis Banares & Romero

 

* Helianthemum bystropogophyllum Svent.

COMPOSITAE

 

Andryala crithmifolia Ait.

 

* Argyranthemum lidii Humphries

 

Argyranthemum thalassophylum (Svent.) Hump.

 

Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries

 

* Atractylis arbuscula Svent. & Michaelis

 

Atractylis preauxiana Schultz.

 

Calendula maderensis DC.

 

Cheirolophus duranii (Burchard) Holub

 

Cheirolophus ghomerytus (Svent.) Holub

 

Cheirolophus junonianus (Svent.) Holub

 

Cheirolophus massonianus (Lowe) Hansen & Sund.

 

Cirsium latifolium Lowe

 

Helichrysum gossypinum Webb

 

Helichrysum monogynum Burtt & Sund.

 

Hypochoeris oligocephala (Svent. & Bramw.) Lack

 

* Lactuca watsoniana Trel.

 

* Onopordum nogalesii Svent.

 

* Onorpordum carduelinum Bolle

 

* Pericallis hadrosoma (Svent.) B. Nord.

 

Phagnalon benettii Lowe

 

Stemmacantha cynaroides (Chr. Son. in Buch) Ditt

 

Sventenia bupleuroides Font Quer

 

* Tanacetum ptarmiciflorum Webb & Berth

CONVOLVULACEAE

 

* Convolvulus caput-medusae Lowe

 

* Convolvulus lopez-socasii Svent.

 

* Convolvulus massonii A. Dietr.

CRASSULACEAE

 

Aeonium gomeraense Praeger

 

Aeonium saundersii Bolle

 

Aichryson dumosum (Lowe) Praeg.

 

Monanthes wildpretii Banares & Scholz

 

Sedum brissemoretii Raymond-Hamet

CRUCIFERAE

 

* Crambe arborea Webb ex Christ

 

Crambe laevigata DC. ex Christ

 

* Crambe sventenii R. Petters ex Bramwell & Sund.

 

* Parolinia schizogynoides Svent.

 

Sinapidendron rupestre (Ait.) Lowe

CYPERACEAE

 

Carex malato-belizii Raymond

DIPSACACEAE

 

Scabiosa nitens Roemer & J. A. Schultes

ERICACEAE

 

Erica scoparia L. subsp. azorica (Hochst.) D. A. Webb

EUPHORBIACEAE

 

* Euphorbia handiensis Burchard

 

Euphorbia lambii Svent.

 

Euphorbia stygiana H. C. Watson

GERANIACEAE

 

* Geranium maderense P. F. Yeo

GRAMINEAE

 

Deschampsia maderensis (Haeck. & Born.) Buschm.

 

Phalaris maderensis (Menezes) Menezes

GLOBULARIACEAE

 

* Globularia ascanii D. Bramwell & Kunkel

 

* Globularia sarcophylla Svent.

LABIATAE

 

* Sideritis cystosiphon Svent.

 

* Sideritis discolor (Webb ex de Noe) Bolle

 

Sideritis infernalis Bolle

 

Sideritis marmorea Bolle

 

Teucrium abutiloides L'Hér.

 

Teucrium betonicum L'Hér.

LEGUMINOSAE

 

* Anagyris latifolia Brouss. ex. Willd.

 

Anthyllis lemanniana Lowe

 

* Dorycnium spectabile Webb & Berthel

 

* Lotus azoricus P. W. Ball

 

Lotus callis-viridis D. Bramwell & D. H. Davis

 

* Lotus kunkelii (E. Chueca) D. Bramwell & al.

 

* Teline rosmarinifolia Webb & Berthel.

 

* Teline salsoloides Arco & Acebes.

 

Vicia dennesiana H. C. Watson

LILIACEAE

 

* Androcymbium psammophilum Svent.

 

Scilla maderensis Menezes

 

Semele maderensis Costa

LORANTHACEAE

 

Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksw.

MYRICACEAE

 

* Myrica rivas-martinezii Santos.

OLEACEAE

 

Jasminum azoricum L.

 

Picconia azorica (Tutin) Knobl.

ORCHIDACEAE

 

Goodyera macrophylla Lowe

PITTOSPORACEAE

 

* Pittosporum coriaceum Dryand. ex. Ait.

PLANTAGINACEAE

 

Plantago malato-belizii Lawalree

PLUMBAGINACEAE

 

* Limonium arborescens (Brouss.) Kuntze

 

Limonium dendroides Svent.

 

*Limonium spectabile (Svent.) Kunkel & Sunding

 

*Limonium sventenii Santos & Fernández Galván

POLYGONACEAE

 

Rumex azoricus Rech. fil.

RHAMNACEAE

 

Frangula azorica Tutin

ROSACEAE

 

* Bencomia brachystachya Svent.

 

Bencomia sphaerocarpa Svent.

 

* Chamaemeles coriacea Lindl.

 

Dendriopoterium pulidoi Svent.

 

Marcetella maderensis (Born.) Svent.

 

Prunus lusitanica L. subsp. azorica (Mouillef.) Franco

 

Sorbus maderensis (Lowe) Dode

SANTALACEAE

 

Kunkeliella subsucculenta Kammer

SCROPHULARIACEAE

 

* Euphrasia azorica H.C. Watson

 

Euphrasia grandiflora Hochst. in Seub.

 

* Isoplexis chalcantha Svent. & O'Shanahan

 

Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masferrer

 

Odontites holliana (Lowe) Benth.

 

Sibthorpia peregrina L.

SOLANACEAE

 

* Solanum lidii Sunding

UMBELLIFERAE

 

Ammi trifoliatum (H. C. Watson) Trelease

 

Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel

 

Chaerophyllum azoricum Trelease

 

Ferula latipinna Santos

 

Melanoselinum decipiens (Schrader & Wendl.) Hoffm.

 

Monizia edulis Lowe

 

Oenanthe divaricata (R. Br.) Mabb.

 

Sanicula azorica Guthnick ex Seub.

VIOLACEAE

 

Viola paradoxa Lowe

LÄGRE VÄXTER

BRYOPHYTA

 

* Echinodium spinosum (Mitt.) Jur. (o)

 

* Thamnobryum fernandesii Sergio (o)

d)

Bilagorna IV och V skall ersättas med följande:

BILAGA IV

DJUR- OCH VÄXTARTER AV GEMENSKAPSINTRESSE SOM KRÄVER STRIKT SKYDD

Arterna i denna bilaga är upptagna

med angivande av artens eller underartens namn, eller

såsom tillhörande en högre indelning eller angiven del därav.

Förkortningen ’spp.’ efter namnet på en familj eller ett släkte betecknar alla arter som tillhör den familjen eller det släktet.

a)   DJUR

RYGGRADSDJUR

DÄGGDJUR

INSECTIVORA

Erinaceidae

 

Erinaceus algirus

Soricidae

 

Crocidura canariensis

 

Crocidura sicula

Talpidae

 

Galemys pyrenaicus

MICROCHIROPTERA

 

Samtliga arter

MEGACHIROPTERA

Pteropodidae

 

Rousettus aegyptiacus

RODENTIA

Gliridae

 

Samtliga arter utom Glis glis och Eliomys quercinus

Sciuridae

 

Marmota marmota latirostris

 

Pteromys volans (Sciuropterus russicus)

 

Spermophilus citellus (Citellus citellus)

 

Spermophilus suslicus (Citellus suslicus)

 

Sciurus anomalus

Castoridae

 

Castor fiber (utom de estniska, lettiska, litauiska, polska, finska och svenska populationerna)

Cricetidae

 

Cricetus cricetus (utom de ungerska populationerna)

 

Mesocricetus newtoni

Microtidae

 

Microtus cabrerae

 

Microtus oeconomus arenicola

 

Microtus oeconomus mehelyi

 

Microtus tatricus

Zapodidae

 

Sicista betulina

 

Sicista subtilis

Hystricidae

 

Hystrix cristata

CARNIVORA

Canidae

 

Alopex lagopus

 

Canis lupus (utom de grekiska populationerna norr om 39:e breddgraden, de estniska populationerna, de spanska populationerna norr om Duero, de bulgariska, lettiska, litauiska, polska och slovakiska populationerna samt de finska populationerna inom renskötselområden enligt 2 § i Finlands lag nr 848/90 av den 14 september 1990 om renskötsel)

Ursidae

 

Ursus arctos

Mustelidae

 

Lutra lutra

 

Mustela eversmanii

 

Mustela lutreola

 

Vormela peregusna

Felidae

 

Felis silvestris

 

Lynx lynx (utom den estniska populationen)

 

Lynx pardinus

Phocidae

 

Monachus monachus

 

Phoca hispida saimensis

ARTIODACTYLA

Cervidae

 

Cervus elaphus corsicanus

Bovidae

 

Bison bonasus

 

Capra aegagrus (naturliga populationer)

 

Capra pyrenaica pyrenaica

 

Ovis gmelini musimon (Ovis ammon musimon) (naturliga populationer – Korsika och Sardinien)

 

Ovis orientalis ophion (Ovis gmelini ophion)

 

Rupicapra pyrenaica ornata (Rupicapra rupicapra ornata)

 

Rupicapra rupicapra balcanica

 

Rupicapra rupicapra tatrica

CETACEA

 

Samtliga arter

REPTILER

TESTUDINATA

Testudinidae

 

Testudo graeca

 

Testudo hermanni

 

Testudo marginata

Cheloniidae

 

Caretta caretta

 

Chelonia mydas

 

Lepidochelys kempii

 

Eretmochelys imbricata

Dermochelyidae

 

Dermochelys coriacea

Emydidae

 

Emys orbicularis

 

Mauremys caspica

 

Mauremys leprosa

SAURIA

Lacertidae

 

Algyroides fitzingeri

 

Algyroides marchi

 

Algyroides moreoticus

 

Algyroides nigropunctatus

 

Gallotia atlantica

 

Gallotia galloti

 

Gallotia galloti insulanagae

 

Gallotia simonyi

 

Gallotia stehlini

 

Lacerta agilis

 

Lacerta bedriagae

 

Lacerta bonnali (Lacerta monticola)

 

Lacerta monticola

 

Lacerta danfordi

 

Lacerta dugesi

 

Lacerta graeca

 

Lacerta horvathi

 

Lacerta schreiberi

 

Lacerta trilineata

 

Lacerta viridis

 

Lacerta vivipara pannonica

 

Ophisops elegans

 

Podarcis erhardii

 

Podarcis filfolensis

 

Podarcis hispanica atrata

 

Podarcis lilfordi

 

Podarcis melisellensis

 

Podarcis milensis

 

Podarcis muralis

 

Podarcis peloponnesiaca

 

Podarcis pityusensis

 

Podarcis sicula

 

Podarcis taurica

 

Podarcis tiliguerta

 

Podarcis wagleriana

Scincidae

 

Ablepharus kitaibelii

 

Chalcides bedriagai

 

Chalcides ocellatus

 

Chalcides sexlineatus

 

Chalcides simonyi (Chalcides occidentalis)

 

Chalcides viridianus

 

Ophiomorus punctatissimus

Gekkonidae

 

Cyrtopodion kotschyi

 

Phyllodactylus europaeus

 

Tarentola angustimentalis

 

Tarentola boettgeri

 

Tarentola delalandii

 

Tarentola gomerensis

Agamidae

 

Stellio stellio

Chamaeleontidae

 

Chamaeleo chamaeleon

Anguidae

 

Ophisaurus apodus

OPHIDIA

Colubridae

 

Coluber caspius

 

Coluber cypriensis

 

Coluber hippocrepis

 

Coluber jugularis

 

Coluber laurenti

 

Coluber najadum

 

Coluber nummifer

 

Coluber viridiflavus

 

Coronella austriaca

 

Eirenis modesta

 

Elaphe longissima

 

Elaphe quatuorlineata

 

Elaphe situla

 

Natrix natrix cetti

 

Natrix natrix corsa

 

Natrix natrix cypriaca

 

Natrix tessellata

 

Telescopus falax

Viperidae

 

Vipera ammodytes

 

Macrovipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri)

 

Vipera seoanni (utom de spanska populationerna)

 

Vipera ursinii

 

Vipera xanthina

Boidae

 

Eryx jaculus

GRODDJUR

CAUDATA

Salamandridae

 

Chioglossa lusitanica

 

Euproctus asper

 

Euproctus montanus

 

Euproctus platycephalus

 

Mertensiella luschani (Salamandra luschani)

 

Salamandra atra

 

Salamandra aurorae

 

Salamandra lanzai

 

Salamandrina terdigitata

 

Triturus carnifex (Triturus cristatus carnifex)

 

Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus)

 

Triturus italicus

 

Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii)

 

Triturus marmoratus

 

Triturus montandoni

 

Triturus vulgaris ampelensis

Proteidae

 

Proteus anguinus

Plethodontidae

 

Hydromantes (Speleomantes) ambrosii

 

Hydromantes (Speleomantes) flavus

 

Hydromantes (Speleomantes) genei

 

Hydromantes (Speleomantes) imperialis

 

Hydromantes (Speleomantes) strinatii (Hydromantes (Speleomantes) italicus)

 

Hydromantes (Speleomantes) supramontis

ANURA

Discoglossidae

 

Alytes cisternasii

 

Alytes muletensis

 

Alytes obstetricans

 

Bombina bombina

 

Bombina variegata

 

Discoglossus galganoi (inklusive Discoglossus ’jeanneae’)

 

Discoglossus montalentii

 

Discoglossus pictus

 

Discoglossus sardus

Ranidae

 

Rana arvalis

 

Rana dalmatina

 

Rana graeca

 

Rana iberica

 

Rana italica

 

Rana latastei

 

Rana lessonae

Pelobatidae

 

Pelobates cultripes

 

Pelobates fuscus

 

Pelobates syriacus

Bufonidae

 

Bufo calamita

 

Bufo viridis

Hylidae

 

Hyla arborea

 

Hyla meridionalis

 

Hyla sarda

FISH

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

 

Acipenser naccarii

 

Acipenser sturio

SALMONIFORMES

Coregonidae

 

Coregonus oxyrhynchus (anadroma populationer i vissa delar av Nordsjön, utom de finska populationerna)

CYPRINIFORMES

Cyprinidae

 

Anaecypris hispanica

 

Phoxinus percnurus

ATHERINIFORMES

Cyprinodontidae

 

Valencia hispanica

PERCIFORMES

Percidae

 

Gymnocephalus baloni

 

Romanichthys valsanicola

 

Zingel asper

RYGGRADSLÖSA DJUR

LEDDJUR

CRUSTACEA

Isopoda

 

Armadillidium ghardalamensis

INSECTA

Coleoptera

 

Bolbelasmus unicornis

 

Buprestis splendens

 

Carabus hampei

 

Carabus hungaricus

 

Carabus olympiae

 

Carabus variolosus

 

Carabus zawadszkii

 

Cerambyx cerdo

 

Cucujus cinnaberinus

 

Dorcadion fulvum cervae

 

Duvalius gebhardti

 

Duvalius hungaricus

 

Dytiscus latissimus

 

Graphoderus bilineatus

 

Leptodirus hochenwarti

 

Pilemia tigrina

 

Osmoderma eremita

 

Phryganophilus ruficollis

 

Probaticus subrugosus

 

Propomacrus cypriacus

 

Pseudogaurotina excellens

 

Pseudoseriscius cameroni

 

Pytho kolwensis

 

Rosalia alpina

Lepidoptera

 

Apatura metis

 

Arytrura musculus

 

Catopta thrips

 

Chondrosoma fiduciarium

 

Coenonympha hero

 

Coenonympha oedippus

 

Colias myrmidone

 

Cucullia mixta

 

Dioszeghyana schmidtii

 

Erannis ankeraria

 

Erebia calcaria

 

Erebia christi

 

Erebia sudetica

 

Eriogaster catax

 

Fabriciana elisa

 

Glyphipterix loricatella

 

Gortyna borelii lunata

 

Hypodryas maturna

 

Hyles hippophaes

 

Leptidea morsei

 

Lignyoptera fumidaria

 

Lopinga achine

 

Lycaena dispar

 

Lycaena helle

 

Maculinea arion

 

Maculinea nausithous

 

Maculinea teleius

 

Melanargia arge

 

Nymphalis vaualbum

 

Papilio alexanor

 

Papilio hospiton

 

Parnassius apollo

 

Parnassius mnemosyne

 

Phyllometra culminaria

 

Plebicula golgus

 

Polymixis rufocincta isolata

 

Polyommatus eroides

 

Proserpinus proserpina

 

Pseudophilotes bavius

 

Xylomoia strix

 

Zerynthia polyxena

Mantodea

 

Apteromantis aptera

Odonata

 

Aeshna viridis

 

Cordulegaster heros

 

Cordulegaster trinacriae

 

Gomphus graslinii

 

Leucorrhinia albifrons

 

Leucorrhinia caudalis

 

Leucorrhinia pectoralis

 

Lindenia tetraphylla

 

Macromia splendens

 

Ophiogomphus cecilia

 

Oxygastra curtisii

 

Stylurus flavipes

 

Sympecma braueri

Orthoptera

 

Baetica ustulata

 

Brachytrupes megacephalus

 

Isophya costata

 

Isophya harzi

 

Isophya stysi

 

Myrmecophilus baronii

 

Odontopodisma rubripes

 

Paracaloptenus caloptenoides

 

Pholidoptera transsylvanica

 

Saga pedo

 

Stenobothrus (Stenobothrodes) eurasius

ARACHNIDA

Araneae

 

Macrothele calpeiana

BLÖTDJUR

GASTROPODA

 

Anisus vorticulus

 

Caseolus calculus

 

Caseolus commixta

 

Caseolus sphaerula

 

Chilostoma banaticum

 

Discula leacockiana

 

Discula tabellata

 

Discula testudinalis

 

Discula turricula

 

Discus defloratus

 

Discus guerinianus

 

Elona quimperiana

 

Geomalacus maculosus

 

Geomitra moniziana

 

Gibbula nivosa

 

Hygromia kovacsi

 

Idiomela (Helix) subplicata

 

Lampedusa imitatrix

 

Lampedusa melitensis

 

Leiostyla abbreviata

 

Leiostyla cassida

 

Leiostyla corneocostata

 

Leiostyla gibba

 

Leiostyla lamellosa

 

Paladilhia hungarica

 

Patella ferruginea

 

Sadleriana pannonica

 

Theodoxus prevostianus

 

Theodoxus transversalis

BIVALVIA

Anisomyaria

 

Lithophaga lithophaga

 

Pinna nobilis

Unionoida

 

Margaritifera auricularia

 

Unio crassus

Dreissenidae

 

Congeria kusceri

ECHINODERMATA

Echinoidea

 

Centrostephanus longispinus

b)   VÄXTER

Bilaga IV b innehåller alla växtarter som finns upptagna i bilaga II b (2) plus nedanstående arter:

PTERIDOPHYTA

ASPLENIACEAE

 

Asplenium hemionitis L.

ANGIOSPERMAE

AGAVACEAE

 

Dracaena draco (L.) L.

AMARYLLIDACEAE

 

Narcissus longispathus Pugsley

 

Narcissus triandrus L.

BERBERIDACEAE

 

Berberis maderensis Lowe

CAMPANULACEAE

 

Campanula morettiana Reichenb.

 

Physoplexis comosa (L.) Schur.

CARYOPHYLLACEAE

 

Moehringia fontqueri Pau

COMPOSITAE

 

Argyranthemum pinnatifidum (L.f.) Lowe subsp. succulentum (Lowe) C. J. Humphries

 

Helichrysum sibthorpii Rouy

 

Picris willkommii (Schultz Bip.) Nyman

 

Santolina elegans Boiss. ex DC.

 

Senecio caespitosus Brot.

 

Senecio lagascanus DC. subsp. lusitanicus (P. Cout.) Pinto da Silva

 

Wagenitzia lancifolia (Sieber ex Sprengel) Dostal

CRUCIFERAE

 

Murbeckiella sousae Rothm.

EUPHORBIACEAE

 

Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter

GESNERIACEAE

 

Jankaea heldreichii (Boiss.) Boiss.

 

Ramonda serbica Pancic

IRIDACEAE

 

Crocus etruscus Parl.

 

Iris boissieri Henriq.

 

Iris marisca Ricci & Colasante

LABIATAE

 

Rosmarinus tomentosus Huber-Morath & Maire

 

Teucrium charidemi Sandwith

 

Thymus capitellatus Hoffmanns. & Link

 

Thymus villosus L. subsp. villosus L.

LILIACEAE

 

Androcymbium europaeum (Lange) K. Richter

 

Bellevalia hackelli Freyn

 

Colchicum corsicum Baker

 

Colchicum cousturieri Greuter

 

Fritillaria conica Rix

 

Fritillaria drenovskii Degen & Stoy.

 

Fritillaria gussichiae (Degen & Doerfler) Rix

 

Fritillaria obliqua Ker-Gawl.

 

Fritillaria rhodocanakis Orph. ex Baker

 

Ornithogalum reverchonii Degen & Herv.-Bass.

 

Scilla beirana Samp.

 

Scilla odorata Link

ORCHIDACEAE

 

Ophrys argolica Fleischm.

 

Orchis scopulorum Simsmerh.

 

Spiranthes aestivalis (Poiret) L. C. M. Richard

PRIMULACEAE

 

Androsace cylindrica DC.

 

Primula glaucescens Moretti

 

Primula spectabilis Tratt.

RANUNCULACEAE

 

Aquilegia alpina L.

SAPOTACEAE

 

Sideroxylon marmulano Banks ex Lowe

SAXIFRAGACEAE

 

Saxifraga cintrana Kuzinsky ex Willk.

 

Saxifraga portosanctana Boiss.

 

Saxifraga presolanensis Engl.

 

Saxifraga valdensis DC.

 

Saxifraga vayredana Luizet

SCROPHULARIACEAE

 

Antirrhinum lopesianum Rothm.

 

Lindernia procumbens (Krocker) Philcox

SOLANACEAE

 

Mandragora officinarum L.

THYMELAEACEAE

 

Thymelaea broterana P. Cout.

UMBELLIFERAE

 

Bunium brevifolium Lowe

VIOLACEAE

 

Viola athois W. Becker

 

Viola cazorlensis Gandoger

BILAGA V

DJUR- OCH VÄXTARTER AV GEMENSKAPSINTRESSE FÖR VILKA INSAMLING I NATUREN OCH EXPLOATERING KAN BLI FÖREMÅL FÖR FÖRVALTNINGSÅTGÄRDER

Arterna i denna bilaga är upptagna

med angivande av artens eller underartens namn, eller

såsom tillhörande en högre indelning eller angiven del därav.

Förkortningen ’spp.’ efter namnet på en familj eller ett släkte betecknar alla arter som tillhör den familjen eller det släktet.

a)   DJUR

RYGGRADSDJUR

DÄGGDJUR

RODENTIA

Castoridae

 

Castor fiber (de finska, svenska, lettiska, litauiska, estniska och polska populationerna)

Cricetidae

 

Cricetus cricetus (de ungerska populationerna)

CARNIVORA

Canidae

 

Canis aureus

 

Canis lupus (de spanska populationerna norr om Duero, de grekiska populationerna norr om 39:e breddgraden, de finska populationerna inom renskötselområden enligt 2 § i Finlands lag nr 848/90 av den 14 september 1990 om renskötsel, de bulgariska, lettiska, litauiska, estniska, polska och slovakiska populationerna)

Mustelidae

 

Martes martes

 

Mustela putorius

Felidae

 

Lynx lynx (den estniska populationen)

Phocidae

 

Samtliga arter som inte finns upptagna i bilaga IV

Viverridae

 

Genetta genetta

 

Herpestes ichneumon

DUPLICIDENTATA

Leporidae

 

Lepus timidus

ARTIODACTYLA

Bovidae

 

Capra ibex

 

Capra pyrenaica (utom Capra pyrenaica pyrenaica)

 

Rupicapra rupicapra (utom Rupicapra rupicapra balcanica, Rupicapra rupicapra ornata och Rupicapra rupicapra tatrica)

GRODDJUR

ANURA

Ranidae

 

Rana esculenta

 

Rana perezi

 

Rana ridibunda

 

Rana temporaria

FISKAR

PETROMYZONIFORMES

Petromyzonidae

 

Lampetra fluviatilis

 

Lethenteron zanandrai

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

 

Samtliga arter som inte finns upptagna i bilaga IV

CLUPEIFORMES

Clupeidae

 

Alosa spp.

SALMONIFORMES

Salmonidae

 

Thymallus thymallus

 

Coregonus spp. (utom Coregonus oxyrhynchus – anadroma populationer i vissa delar av Nordsjön)

 

Hucho hucho

 

Salmo salar (endast i sötvatten)

CYPRINIFORMES

Cyprinidae

 

Aspius aspius

 

Barbus spp.

 

Pelecus cultratus

 

Rutilus friesii meidingeri

 

Rutilus pigus

SILURIFORMES

Siluridae

 

Silurus aristotelis

PERCIFORMES

Percidae

 

Gymnocephalus schraetzer

 

Zingel zingel

RYGGRADSLÖSA DJUR

COELENTERATA

CNIDARIA

 

Corallium rubrum

MOLLUSCA

GASTROPODA - STYLOMMATOPHORA

 

Helix pomatia

BIVALVIA - UNIONOIDA

Margaritiferidae

 

Margaritifera margaritifera

Unionidae

 

Microcondylaea compressa

 

Unio elongatulus

ANNELIDA

HIRUDINOIDEA – ARHYNCHOBDELLAE

Hirudinidae

 

Hirudo medicinalis

ARTHROPODA

CRUSTACEA – DECAPODA

Astacidae

 

Astacus astacus

 

Austropotamobius pallipes

 

Austropotamobius torrentium

Scyllaridae

 

Scyllarides latus

INSECTA – LEPIDOPTERA

Saturniidae

 

Graellsia isabellae

b)   VÄXTER

ALGAE

RHODOPHYTA

CORALLINACEAE

 

Lithothamnium coralloides Crouan frat.

 

Phymatholithon calcareum (Poll.) Adey & McKibbin

LICHENES

CLADONIACEAE

 

Cladonia L. subgenus Cladina (Nyl.) Vain.

BRYOPHYTA

MUSCI

LEUCOBRYACEAE

 

Leucobryum glaucum (Hedw.) AAngstr.

SPHAGNACEAE

 

Sphagnum L. spp. (utom Sphagnum pylaisii Brid.)

PTERIDOPHYTA

 

Lycopodium spp.

ANGIOSPERMAE

AMARYLLIDACEAE

 

Galanthus nivalis L.

 

Narcissus bulbocodium L.

 

Narcissus juncifolius Lagasca

COMPOSITAE

 

Arnica montana L.

 

Artemisia eriantha Tem

 

Artemisia genipi Weber

 

Doronicum plantagineum L. subsp. tournefortii (Rouy) P. Cout.

 

Leuzea rhaponticoides Graells

CRUCIFERAE

 

Alyssum pintadasilvae Dudley.

 

Malcolmia lacera (L.) DC. subsp. graccilima (Samp.) Franco

 

Murbeckiella pinnatifida (Lam.) Rothm. subsp. herminii (Rivas-Martinez) Greuter & Burdet

GENTIANACEAE

 

Gentiana lutea L.

IRIDACEAE

 

Iris lusitanica Ker-Gawler

LABIATAE

 

Teucrium salviastrum Schreber subsp. salviastrum Schreber

LEGUMINOSAE

 

Anthyllis lusitanica Cullen & Pinto da Silva

 

Dorycnium pentaphyllum Scop. subsp. transmontana Franco

 

Ulex densus Welw. ex Webb.

LILIACEAE

 

Lilium rubrum Lmk

 

Ruscus aculeatus L.

PLUMBAGINACEAE

 

Armeria sampaio (Bernis) Nieto Feliner

ROSACEAE

 

Rubus genevieri Boreau subsp. herminii (Samp.) P. Cout.

SCROPHULARIACEAE

 

Anarrhinum longipedicelatum R. Fernandes

 

Euphrasia mendonçae Samp.

 

Scrophularia grandiflora DC. subsp. grandiflora DC.

 

Scrophularia berminii Hoffmanns & Link

 

Scrophularia sublyrata Brot.

B.   FÖRORENINGSKONTROLL OCH RISKHANTERING INOM INDUSTRIN

1.

31997 L 0068: Europaparlamentets och rådets direktiv 97/68/EG av den 16 december 1997 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från förbränningsmotorer som skall monteras i mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg (EGT L 59, 27.2.1998, s. 1), ändrat genom

32001 L 0063: Kommissionens direktiv 2001/63/EG av den 17.8.2001 (EGT L 227, 23.8.2001, s. 41),

32002 L 0088: Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/88/EG av den 9.12.2002 (EUT L 35, 11.2.2003, s. 28),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

32004 L 0026: Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/26/EG av den 21.4.2004 (EUT L 146, 30.4.2004, s. 1).

I punkt 1 i bilaga VIII skall förteckningen i avsnitt 1 ersättas med följande:

”1 för Tyskland

2 för Frankrike

3 för Italien

4 för Nederländerna

5 för Sverige

6 för Belgien

7 för Ungern

8 för Tjeckien

9 för Spanien

11 för Förenade kungariket

12 för Österrike

13 för Luxemburg

17 för Finland

18 för Danmark

19 för Rumänien

20 för Polen

21 för Portugal

23 för Grekland

24 för Irland

26 för Slovenien

27 för Slovakien

29 för Estland

32 för Lettland

34 för Bulgarien

36 för Litauen

CY för Cypern

MT för Malta”.

2.

32001 L 0080: Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/80/EG av den 23 oktober 2001 om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från stora förbränningsanläggningar (EGT L 309, 27.11.2001, s. 1), ändrat genom

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

a)

I bilaga I skall följande införas mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

”Bulgarien

1 734

1 410

1 300

1 190

- 19

- 25

- 31

- 19

- 25

- 31”

Mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

”Rumänien

561

692

503

518

23

- 10

- 8

23

- 10

- 8”

b)

I bilaga II skall följande införas mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

”Bulgarien

155

125

95

- 19

- 39

- 19

- 39”

Mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

”Rumänien

135

135

77

- 1

- 43

- 1

- 43”

3.

32001 L 0081: Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/81/EG av den 23 oktober 2001 om nationella utsläppstak för vissa luftföroreningar (EGT L 309, 27.11.2001, s. 22), ändrat genom

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

a)

Bilaga I skall ersättas med följande:

”BILAGA I

Nationella utsläppstak för SO2, NoX, VOC och NH3, vilka skall uppnås senast 2010 (3)

Land

SO2

(kiloton)

NOX

(kiloton)

VOC

(kiloton)

NH3

(kiloton)

Belgien

99

176

139

74

Bulgarien (4)

836

247

175

108

Tjeckien

265

286

220

80

Danmark

55

127

85

69

Tyskland

520

1 051

995

550

Estland

100

60

49

29

Grekland

523

344

261

73

Spanien

746

847

662

353

Frankrike

375

810

1 050

780

Irland

42

65

55

116

Italien

475

990

1 159

419

Cypern

39

23

14

09

Lettland

101

61

136

44

Litauen

145

110

92

84

Luxemburg

4

11

9

7

Ungern

500

198

137

90

Malta

9

8

12

3

Nederländerna

50

260

185

128

Österrike

39

103

159

66

Polen

1 397

879

800

468

Portugal

160

250

180

90

Rumänien (4)

918

437

523

210

Slovenien

27

45

40

20

Slovakien

110

130

140

39

Finland

110

170

130

31

Sverige

67

148

241

57

Förenade kungariket

585

1 167

1 200

297

EG 27

8 297

9 003

8 848

4 294

b)

I bilaga II skall tabellen ersättas med följande:

 

”SO2

(kiloton)

NOx

(kiloton)

VOC

(kiloton)

EG 27 (5)

7 832

8 180

7 585


(1)  ’Interpretation Manual of European Union Habitats, version EUR 15/2’ antagen av Habitatkommittén den 4 oktober 1999 och ’Amendments to the Interpretation Manual of European Union Habitats with a view to EU enlargement’ (Hab. 01/11b-rev.1) antagna av Habitatkommittén den 24 april 2002 efter skriftligt samråd, Europeiska kommissionen, GD ENV.

(2)  Utom bryofyter i bilaga II b.

(3)  Dessa nationella utsläppstak har utformats för att de delmål avseende miljön som anges i artikel 5 i huvudsak skall uppnås. Om dessa mål uppnås förväntas det leda till en minskning av markeutrofiering i en sådan utsträckning att de områden i gemenskapen med nedfall av gödande kväve som överskrider de kritiska belastningarna kommer att minska med cirka 30 % jämfört med läget 1990.

(4)  Dessa nationella utsläppstak är tillfälliga och skall inte påverka den översyn enligt artikel 10 i detta direktiv som skall slutföras år 2008.”

(5)  Dessa nationella utsläppstak är tillfälliga och skall inte påverka den översyn enligt artikel 10 i detta direktiv som skall slutföras år 2008.”