Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32006R0510.pdf

31.3.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 93/12


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

av den 20 mars 2006

om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Produktion, tillverkning och distribution av jordbruksprodukter och livsmedel spelar en viktig roll i gemenskapens ekonomi.

(2)

Diversifiering av jordbruksproduktionen bör främjas så att det blir en bättre balans mellan utbud och efterfrågan på marknaden. Stimulerad efterfrågan på produkter med särskilda egenskaper kan vara till stort gagn för landsbygdens ekonomi, särskilt i mindre gynnade eller avlägset belägna områden, genom att jordbrukarnas inkomster förbättras och genom att avfolkning förebyggs i dessa områden.

(3)

Ett ständigt ökande antal konsumenter fäster större vikt vid livsmedlens kvalitet än deras kvantitet. Intresset för särskilda produkter skapar efterfrågan på jordbruksprodukter och livsmedel med känt geografiskt ursprung.

(4)

Med tanke på den mångfald produkter som saluförs och det överflöd av information som lämnas om dem bör konsumenterna för att kunna göra det bästa valet få klar och koncis information om produkternas ursprung.

(5)

Märkningen av jordbruksprodukter och livsmedel är underkastad de allmänna regler som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG av den 20 mars 2000 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om märkning och presentation av livsmedel samt om reklam för livsmedel (2). Med hänsyn till deras särskilda beskaffenhet bör speciella kompletterande regler införas för jordbruksprodukter och livsmedel från ett avgränsat geografiskt område vilka ålägger producenterna att använda lämpliga gemenskapssymboler eller gemenskapsbeteckningar på förpackningarna. Användningen av dessa symboler eller beteckningar bör göras obligatorisk när det gäller gemenskapsbeteckningar både för att skapa bättre kännedom hos konsumenterna om dessa produkter och de garantier som är förknippade med dem och för att göra det lättare att identifiera dem på marknaden och därigenom underlätta kontrollen. Det bör fastställas en rimlig tidsfrist för att aktörerna skall kunna anpassa sig till denna skyldighet.

(6)

Det bör fastställas en enhetlig strategi inom gemenskapen för användningen av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar. Ett gemensamt regelverk för skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar gör det möjligt att utveckla dessa, eftersom ett sådant regelverk genom sin enhetlighet säkerställer konkurrens på lika villkor för producenterna av produkter med sådana beteckningar och höjer konsumenternas tilltro till produkterna.

(7)

Reglerna bör gälla utan att påverka den befintliga gemenskapslagstiftningen om vin och spritdrycker.

(8)

Denna förordnings tillämpningsområde bör begränsas till vissa jordbruksprodukter och livsmedel där det finns ett samband mellan egenskaperna hos produkten eller livsmedlet och det geografiska ursprunget. Tillämpningsområdet kan dock utvidgas så att också andra jordbruksprodukter eller livsmedel omfattas.

(9)

Mot bakgrund av nuvarande praxis är det lämpligt att definiera två olika typer av geografiska beskrivningar, skyddade geografiska beteckningar och skyddade ursprungsbeteckningar.

(10)

En jordbruksprodukt eller ett livsmedel som har en sådan beskrivning bör uppfylla vissa villkor som anges i en produktspecifikation.

(11)

För att en geografisk beteckning eller en ursprungsbeteckning skall åtnjuta skydd i alla medlemsstater bör den registreras på gemenskapsnivå. Registreringen bör också innebära att konsumenterna och de som bedriver handel får tillgång till information. För att säkerställa att de registrerade gemenskapsbeteckningarna uppfyller de villkor som fastställs i denna förordning bör de nationella myndigheterna i den berörda medlemsstaten granska ansökningar om registrering med iakttagande av gemensamma minimiregler, inklusive ett nationellt invändningsförfarande. Kommissionen bör därefter genomföra en granskning för att säkerställa att ansökningarna uppfyller de villkor som fastställs i denna förordning och garantera en enhetlig tillämpning i medlemsstaterna.

(12)

Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (TRIPS-avtalet, 1994, som ingår i bilaga 1 C till avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen) innehåller närmare bestämmelser om tillgång till immateriella rättigheter, deras förvärv, omfattning och upprätthållande samt om hur de skall efterlevas.

(13)

Skydd genom registrering enligt denna förordning bör beviljas också för tredjeländers geografiska beteckningar om dessa är skyddade i ursprungslandet.

(14)

Registreringsförfarandet bör ge varje fysisk eller juridisk person som har ett legitimt intresse i en medlemsstat eller ett tredjeland möjlighet att tillvarata sina rättigheter genom att göra invändningar.

(15)

Med hänsyn till den tekniska utvecklingen bör det finnas förfaranden som gör det möjligt att ändra produktspecifikationen på begäran av grupper som har ett legitimt intresse, efter det att registrering skett, eller att avregistrera den geografiska beteckningen eller ursprungsbeteckningen för en jordbruksprodukt eller ett livsmedel, särskilt om produkten eller livsmedlet inte längre överensstämmer med den produktspecifikation som låg till grund när skyddet beviljades för beteckningen.

(16)

Det bör finnas ett övervakningssystem med offentlig kontroll av de geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar som åtnjuter skydd inom gemenskapen, baserat på ett kontrollsystem i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (3), samt ett kontrollsystem för att se till att kraven i produktspecifikationen för de berörda jordbruksprodukterna och livsmedlen uppfylls.

(17)

Medlemsstaterna bör ha rätt att ta ut en avgift för att täcka de kostnader som uppstår.

(18)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (4).

(19)

De beteckningar som redan finns registrerade enligt rådets förordning (EEG) nr 2081/92 av den 14 juli 1992 om skydd för geografiska och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (5) den dag då den här förordningen träder i kraft bör få fortsatt skydd enligt den här förordningen och automatiskt införas i registret. Det bör antas övergångsbestämmelser för de ansökningar om registrering som har inkommit till kommissionen innan den här förordningen har trätt i kraft.

(20)

Av tydlighets- och öppenhetsskäl bör förordning (EEG) nr 2081/92 upphävas och ersättas av den här förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsområde

1.   Genom denna förordning fastställs regler för skydd av ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar för jordbruksprodukter avsedda som livsmedel enligt bilaga I till fördraget, för livsmedel enligt bilaga I till den här förordningen och för jordbruksprodukter enligt bilaga II till den här förordningen.

Denna förordning skall dock inte tillämpas på spritdrycker och vinprodukter, med undantag av vinättika. Den här punkten skall inte påverka tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin (6).

Bilagorna I och II till den här förordningen får ändras i enlighet med det förfarande som avses i artikel 15.2.

2.   Denna förordning skall tillämpas utan att andra särskilda gemenskapsregler påverkas.

3.   Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (7) skall inte tillämpas på de ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar som omfattas av denna förordning.

Artikel 2

Ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar

1.   I denna förordning gäller följande definitioner:

a)   ursprungsbeteckning: namn på en region, en ort eller i undantagsfall ett land, använt för att beskriva en jordbruksprodukt eller ett livsmedel

som härstammar från regionen, orten eller landet i fråga,

vars kvalitet eller egenskaper helt eller väsentligen beror på en viss geografisk omgivning med de naturliga och mänskliga faktorer som förknippas med den, och

som produceras, bearbetas och bereds i det avgränsade geografiska området.

b)   geografisk beteckning: namn på en region, en ort eller i undantagsfall ett land, använt för att beskriva en jordbruksprodukt eller ett livsmedel

som härstammar från regionen, orten eller landet i fråga,

som har viss kvalitet, visst anseende eller viss annan egenskap som kan hänföras till detta geografiska ursprung, och

som produceras och/eller bearbetas och/eller bereds i det avgränsade geografiska området.

2.   Traditionella geografiska eller icke-geografiska namn på en jordbruksprodukt eller ett livsmedel, som uppfyller de villkor som anges i punkt 1, skall också anses vara ursprungsbeteckningar eller geografiska beteckningar.

3.   Genom undantag från punkt 1 a skall vissa geografiska beteckningar likställas med ursprungsbeteckningar, om råvarorna till produkterna kommer från ett vidare geografiskt område än det område där produkterna bearbetas eller från ett annat område, om följande villkor är uppfyllda:

a)

Det område där råvarorna framställs är avgränsat.

b)

Särskilda villkor gäller för produktionen av råvarorna.

c)

Det finns kontroll av att de villkor som avses i led b uppfylls.

De aktuella beteckningarna skall ha varit erkända som ursprungsbeteckningar i ursprungslandet före den 1 maj 2004.

Artikel 3

Generisk karaktär, konflikt med namnet på en växtsort eller en djurras, homonyma beteckningar och varumärken

1.   Beteckningar som har blivit generiska får inte registreras.

I denna förordning avses med en beteckning som har blivit generisk en beteckning på en jordbruksprodukt eller ett livsmedel som visserligen har samband med den ort eller den region där produkten eller livsmedlet från början producerades eller salufördes, men som har blivit den allmänna benämningen på jordbruksprodukten eller livsmedlet i gemenskapen.

När det skall avgöras om en beteckning har blivit generisk, skall hänsyn tas till alla faktorer och särskilt till

a)

de nuvarande förhållandena i medlemsstaterna och i de områden där produkten konsumeras,

b)

den tillämpliga nationella lagstiftningen eller gemenskapslagstiftningen.

2.   En beteckning får inte registreras som ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning om den kommer i konflikt med namnet på en växtsort eller en djurras och därmed riskerar att vilseleda konsumenten om produktens verkliga ursprung.

3.   Vid registrering av en beteckning som är helt eller delvis homonym med en beteckning som redan har registrerats enligt denna förordning skall vederbörlig hänsyn tas till lokalt och traditionellt bruk samt till de faktiska riskerna för förväxling. Följande skall särskilt gälla:

a)

En homonym beteckning som felaktigt får konsumenten att tro att produkterna kommer från ett annat område får inte registreras, även om beteckningen är korrekt i fråga om det land, den region eller den ort där jordbruksprodukterna eller livsmedlen har sitt ursprung.

b)

Användning av en registrerad homonym beteckning får endast tillåtas om det i praktiken kan säkerställas att den senare registrerade homonyma beteckningen tillräckligt tydligt kan särskiljas från den beteckning som redan registrerats, med hänsyn till nödvändigheten av att de berörda producenterna behandlas lika och att konsumenten inte vilseleds.

4.   En ursprungsbeteckning eller en geografisk beteckning får inte registreras om detta med hänsyn till ett varumärkes anseende och renommé och den tid som det har använts är ägnat att vilseleda konsumenten om produktens rätta identitet.

Artikel 4

Produktspecifikation

1.   För att en jordbruksprodukt eller ett livsmedel skall kunna få en skyddad ursprungsbeteckning (SUB) eller en skyddad geografisk beteckning (SGB) skall produkten eller livsmedlet överensstämma med en produktspecifikation.

2.   Produktspecifikationen skall åtminstone innehålla följande uppgifter:

a)

Produktens eller livsmedlets benämning, inklusive ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning.

b)

En beskrivning av jordbruksprodukten eller livsmedlet, med uppgift om råvarorna, i förekommande fall, och om de viktigaste fysikaliska, kemiska, mikrobiologiska eller organoleptiska egenskaperna hos produkten eller livsmedlet.

c)

En avgränsning av det geografiska området och, i förekommande fall, uppgifter som visar att kraven i artikel 2.3 är uppfyllda.

d)

Uppgifter som styrker att jordbruksprodukten eller livsmedlet har sitt ursprung i det avgränsade geografiska område som avses i artikel 2.1 a respektive 2.1 b.

e)

En beskrivning av vilken metod som använts för framställning av jordbruksprodukten eller livsmedlet och, i förekommande fall, uppgift om de ursprungliga hävdvunna lokala metoderna samt uppgifter om förpackningen när den ansökande gruppen enligt artikel 5.1 fastställer och motiverar att emballeringen skall ske i det avgränsade geografiska området för att garantera kvaliteten eller säkerställa ursprung eller kontroll.

f)

Faktorer som styrker

i)

sambandet mellan kvaliteten eller egenskaperna hos jordbruksprodukten eller livsmedlet och den geografiska omgivning som avses i artikel 2.1 a eller, i förekommande fall,

ii)

sambandet mellan en viss kvalitet, ett visst anseende eller en viss annan egenskap hos jordbruksprodukten eller livsmedlet och det geografiska ursprung som avses i artikel 2.1 b.

g)

Namn och kontaktuppgifter för de myndigheter eller organ som kontrollerar efterlevnaden av bestämmelserna i produktspecifikationen samt deras särskilda uppgifter.

h)

De särskilda regler för märkning som gäller för jordbruksprodukten eller livsmedlet i fråga.

i)

De övriga uppgifter som föreskrivs av gemenskapen eller enligt nationella bestämmelser.

Artikel 5

Ansökan om registrering

1.   Endast en grupp skall ha rätt att ansöka om registrering.

I denna förordning avses med grupp en sammanslutning, oberoende av juridisk form och sammansättning, av producenter eller bearbetningsföretag som arbetar med samma jordbruksprodukt eller livsmedel. Andra intressenter får ingå i gruppen. En fysisk eller juridisk person får betraktas som en grupp enligt de närmare bestämmelser som anges i artikel 16 c.

I de fall då en beteckning anger ett geografiskt område som skär över nationella gränser eller då en traditionell beteckning är förknippad med ett geografiskt område som skär över nationella gränser, får flera grupper lämna in en gemensam ansökan enligt de närmare bestämmelser som anges i artikel 16 d.

2.   En grupp får lämna in en ansökan om registrering endast för jordbruksprodukter eller livsmedel som den själv producerar eller framställer.

3.   En ansökan om registrering skall åtminstone innehålla följande uppgifter:

a)

Den ansökande gruppens namn och kontaktuppgifter.

b)

Den produktspecifikation som avses i artikel 4.

c)

Ett sammanfattande dokument som innehåller följande uppgifter:

i)

De viktigaste uppgifterna i produktspecifikationen: beteckningen, en beskrivning av produkten, inbegripet i förekommande fall de särskilda regler som gäller för förpackningen och märkningen, samt en kortfattad beskrivning av hur det geografiska området avgränsas.

ii)

En beskrivning av sambandet mellan produkten och den geografiska omgivningen eller det geografiska ursprung som avses i artikel 2.1 a eller 2.1 b, allt efter omständigheterna, och vid behov de särskilda egenskaper i produktbeskrivningen eller framställningsmetoden som motiverar en koppling till det geografiska området.

4.   Om ansökan om registrering berör ett geografiskt område beläget i en viss medlemsstat skall den ställas till den medlemsstaten.

Medlemsstaten skall granska ansökan på lämpligt sätt för att avgöra om den är motiverad och uppfyller villkoren i denna förordning.

5.   Medlemsstaten skall vid den granskning som avses i punkt 4 andra stycket inleda ett nationellt invändningsförfarande, där det säkerställs att ansökan i fråga får tillräcklig offentlighet och där det föreskrivs en rimlig tidsfrist under vilken alla fysiska eller juridiska personer som har ett legitimt intresse och är etablerade eller bosatta i den medlemsstaten kan framföra invändningar mot ansökan.

Medlemsstaten skall undersöka om de invändningar som har inkommit uppfyller villkoren för att tas upp till prövning enligt de kriterier som avses i artikel 7.3 första stycket.

Om medlemsstaten anser att kraven i denna förordning är uppfyllda skall den fatta ett positivt beslut och till kommissionen översända de handlingar som avses i punkt 7 för ett slutligt beslut. Om villkoren inte är uppfyllda skall medlemsstaten avslå ansökan.

Medlemsstaten skall se till att dess positiva beslut offentliggörs och att den fysiska eller juridiska person som har ett legitimt intresse har möjlighet att överklaga.

Medlemsstaten skall se till att den version av produktspecifikationen som ligger till grund för dess positiva beslut offentliggörs och säkerställa elektronisk tillgång till produktspecifikationen.

6.   Medlemsstaten får på nationell nivå, med giltighet från och med den dag då ansökan har inkommit till kommissionen, fatta beslut enligt denna förordning om ett tillfälligt skydd för en beteckning och i förekommande fall om en anpassningsperiod.

Den anpassningsperiod som avses i första stycket får endast beviljas på villkor att de berörda företagen har salufört produkterna i fråga enligt gällande lagstiftning och med kontinuerlig användning av de berörda beteckningarna under minst fem år före ansökan och har påpekat detta i det nationella invändningsförfarande som avses i punkt 5 första stycket.

Det nationella tillfälliga skyddet skall upphöra att gälla från och med den dag då ett beslut om registrering fattas med stöd av denna förordning.

Den berörda medlemsstaten skall bära hela ansvaret för följderna av ett sådant nationellt tillfälligt skydd för det fall beteckningen inte skulle bli registrerad i enlighet med denna förordning.

De åtgärder som har vidtagits av medlemsstaterna med stöd av första stycket skall endast ha verkan på det nationella planet och får inte påverka handeln inom gemenskapen eller den internationella handeln.

7.   Den berörda medlemsstaten skall för alla positiva beslut som den fattar enligt punkt 5 tredje stycket till kommissionen översända

a)

namn och kontaktuppgifter för den ansökande gruppen,

b)

det sammanfattande dokument som avses i punkt 3 c,

c)

en förklaring från medlemsstaten om att den anser att den ansökan som lämnats in av den grupp som är berättigad till skydd enligt det positiva beslutet uppfyller villkoren i den här förordningen och i tillämpningsföreskrifterna till den,

d)

en hänvisning till offentliggörandet av den produktspecifikation som avses i punkt 5 femte stycket.

8.   Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar eller andra författningar som är nödvändiga för att följa punkterna 4–7 senast den 31 mars 2007.

9.   I de fall en ansökan om registrering berör ett geografiskt område i ett tredjeland skall den innehålla de uppgifter som föreskrivs i punkt 3 och sådana uppgifter som styrker att beteckningen i fråga är skyddad i ursprungslandet.

Ansökan skall sändas till kommissionen antingen direkt eller genom myndigheterna i det berörda tredjelandet.

10.   De handlingar som avses i den här artikeln och som översänds till kommissionen skall vara avfattade på ett av de officiella språken vid Europeiska unionens institutioner eller åtföljas av en styrkt översättning till ett av dessa.

Artikel 6

Kommissionens granskning

1.   Kommissionen skall på lämpligt sätt granska den ansökan som lämnats in i enlighet med artikel 5 för att avgöra om den är motiverad och uppfyller villkoren i denna förordning. Denna granskning bör slutföras inom tolv månader.

Kommissionen skall varje månad offentliggöra en förteckning över de beteckningar som är föremål för ansökan om registrering, med uppgift om den dag de lämnats in till kommissionen.

2.   Om kommissionen, på grundval av den granskning som genomförts i enlighet med punkt 1 första stycket, anser att villkoren i denna förordning är uppfyllda skall den i Europeiska unionens officiella tidning offentliggöra det sammanfattande dokumentet med hänvisning till det offentliggörande av produktspecifikationen som avses i artikel 5.5 femte stycket.

Om villkoren inte är uppfyllda skall kommissionen enligt det förfarande som avses i artikel 15.2 fatta beslut om att avslå ansökan.

Artikel 7

Invändningar, beslut om registrering

1.   Inom sex månader räknat från den dag då det offentliggörande som avses i artikel 6.2 första stycket har ägt rum i Europeiska unionens officiella tidning får medlemsstaterna eller tredjeländer göra invändningar mot den föreslagna registreringen genom att till kommissionen lämna in en motiverad förklaring.

2.   Alla fysiska eller juridiska personer som har ett legitimt intresse, är etablerade eller bosatta i en annan medlemsstat än den som har begärt registreringen eller i ett tredjeland kan också göra invändningar mot den föreslagna registreringen genom att lämna in en motiverad förklaring.

Fysiska eller juridiska personer som är etablerade eller bosatta i en medlemsstat skall lämna in sina motiverade förklaringar i den medlemsstaten inom den tidsfrist för invändningar som fastställs i punkt 1.

För fysiska eller juridiska personer som är etablerade eller bosatta i ett tredjeland skall förklaringarna lämnas in till kommissionen, antingen direkt eller genom myndigheterna i det berörda tredjelandet inom den tidsfrist som fastställs i punkt 1.

3.   De invändningar som har kommit in till kommissionen inom den tidsfrist som fastställs i punkt 1 får tas upp till prövning endast om ett av följande villkor är uppfyllda:

a)

Invändningarna visar att de villkor som avses i artikel 2 inte är uppfyllda.

b)

Invändningarna visar att den registrering som ansökan gäller strider mot artikel 3.2–3.4.

c)

Invändningarna visar att den föreslagna registreringen av beteckningen skulle äventyra överlevnaden för ett identiskt eller snarlikt namn eller varumärke eller för produkter som lagligen har marknadsförts under minst fem år före det offentliggörande som anges i artikel 6.2.

d)

Invändningarna leder till slutsatsen att den beteckning som ansökan om registrering gäller är generisk enligt artikel 3.1.

Kommissionen skall undersöka om invändningarna kan tas upp till prövning.

De kriterier som avses i första stycket leden b, c och d skall bedömas med avseende på förhållandena inom gemenskapen, vilket när det gäller immateriella rättigheter endast avser det eller de territorier där nämnda rättigheter är skyddade.

4.   Om kommissionen inte får in någon invändning som kan tas upp till prövning enligt punkt 3, skall den registrera beteckningen.

Registreringen skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

5.   Om en invändning kan tas upp till prövning enligt punkt 3 skall kommissionen inbjuda de berörda parterna till samråd av lämpligt slag.

Om en överenskommelse nås mellan de berörda parterna inom sex månader skall dessa till kommissionen anmäla vilka faktorer som har möjliggjort överenskommelsen, inklusive yttranden från båda parter. Om de uppgifter som har offentliggjorts enligt bestämmelserna i artikel 6.2 inte har undergått några ändringar, eller endast mindre ändringar i enlighet med artikel 16 h, skall kommissionen förfara enligt punkt 4 i denna artikel. I alla andra fall skall kommissionen på nytt utföra den granskning som avses i artikel 6.1.

Om ingen överenskommelse nås, skall kommissionen fatta beslut i enlighet med det förfarande som avses i artikel 15.2, med beaktande av traditionell skälig praxis och av den faktiska risken för förväxling.

Beslutet skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

6.   Kommissionen skall föra ett register över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar.

7.   De handlingar som avses i den här artikeln och som översänds till kommissionen skall vara avfattade på ett av de officiella språken vid Europeiska unionens institutioner eller åtföljas av en styrkt översättning till ett av dessa.

Artikel 8

Beteckningar, benämningar och symboler

1.   En beteckning som har registrerats enligt den här förordningen får användas av alla aktörer som saluför jordbruksprodukter eller livsmedel som överensstämmer med motsvarande produktspecifikation.

2.   Benämningarna ”skyddad ursprungsbeteckning” och ”skyddad geografisk beteckning” eller de gemenskapssymboler som förknippas med dessa skall anges i märkningen av jordbruksprodukter och livsmedel med ursprung i gemenskapen som saluförs under en beteckning som registrerats i enlighet med denna förordning.

3.   De beteckningar som anges i punkt 2 och de gemenskapssymboler som förknippas med dessa får även anges i märkningen av jordbruksprodukter och livsmedel med ursprung i tredjeländer som saluförs under registrerade beteckningar enligt denna förordning.

Artikel 9

Godkännande av ändringar av en produktspecifikation

1.   En grupp som uppfyller villkoren i artikel 5.1 och 5.2 och som har ett legitimt intresse får ansöka om en ändring av en produktspecifikation, till exempel för att ta hänsyn till den vetenskapliga eller tekniska utvecklingen eller för att revidera avgränsningen av det geografiska området enligt artikel 4.2 c.

I ansökan skall anges vilka ändringar som begärs och motivering för dessa.

2.   Om ändringen medför en eller flera ändringar i det sammanfattande dokumentet, skall en ansökan om godkännande göras enligt förfarandet i artiklarna 5–7. Om de ändringar som föreslås är mindre skall kommissionen besluta om godkännande av dessa utan att följa förfarandet enligt artikel 6.2 och artikel 7 och skall, om ansökan godkänns, offentliggöra uppgifterna enligt artikel 6.2.

3.   Om ändringen inte innebär någon ändring av det sammanfattande dokumentet skall följande regler gälla:

i)

Om det geografiska området är beläget i en viss medlemsstat skall denna besluta om eventuellt godkännande av ändringen och, om beslutet är positivt, offentliggöra den ändrade produktspecifikationen och anmäla ändringarna och motiveringarna för dessa till kommissionen.

ii)

Om det geografiska området är beläget i ett tredjeland skall kommissionen besluta om eventuellt godkännande av den föreslagna ändringen.

4.   Om ändringen gäller en tillfällig ändring i produktspecifikationen till följd av att de offentliga myndigheterna har infört obligatoriska sanitära eller fytosanitära åtgärder, skall de förfaranden som anges i punkt 3 tillämpas.

Artikel 10

Offentlig kontroll

1.   Medlemsstaterna skall utse den eller de behöriga myndigheter som skall ansvara för kontrollerna när det gäller de skyldigheter som fastställs i denna förordning i enlighet med förordning (EG) nr 882/2004.

2.   Medlemsstaterna skall säkerställa att alla aktörer som följer denna förordning har rätt att omfattas av ett system för offentlig kontroll.

3.   Kommissionen skall offentliggöra namn och kontaktuppgifter för de myndigheter och organ som avses i punkt 1 i denna artikel eller i artikel 11 och skall regelbundet uppdatera uppgifterna.

Artikel 11

Kontroll av att produktspecifikationerna följs

1.   När det gäller geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar som avser ett geografiskt område inom gemenskapen skall, innan produkten släpps ut på marknaden, kontroll av att produktspecifikationerna följs genomföras av

en eller flera behöriga myndigheter som avses i artikel 10, och/eller

ett eller flera kontrollorgan enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 882/2004 som utför produktcertifieringar.

Kostnaderna för sådana kontroller av att produktspecifikationerna följs skall bäras av de aktörer som omfattas av kontrollerna.

2.   När det gäller geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar som avser ett geografiskt område i ett tredjeland skall, innan produkten släpps ut på marknaden, kontroll av att produktspecifikationerna följs genomföras av

en eller flera offentliga myndigheter som utsetts av tredjelandet, och/eller

ett eller flera produktcertifieringsorgan.

3.   De produktcertifieringsorgan som avses i punkterna 1 och 2 skall iaktta och, från och med den 1 maj 2010, vara ackrediterade enligt den europeiska standarden EN 45011 eller ISO/IEC Guide 65 (Allmänna krav för organ som handhar produktcertifieringssystem).

4.   Om myndigheterna enligt punkterna 1 och 2 har valt att kontrollera att produktspecifikationerna följs skall de lämna tillfredsställande garantier för objektivitet och opartiskhet samt förfoga över den kvalificerade personal och de resurser som behövs för att utföra sina uppgifter.

Artikel 12

Avregistrering

1.   Om kommissionen, i överensstämmelse med de detaljerade bestämmelser som avses i artikel 16 k, anser att villkoren i produktspecifikationen för en jordbruksprodukt eller ett livsmedel inte längre är uppfyllda skall den enligt det förfarande som avses i artikel 15.2 upphäva registreringen, vilket skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

2.   Alla fysiska eller juridiska personer som har ett legitimt intresse får lämna en motiverad begäran om att registreringen skall upphävas.

De förfaranden som avses i artiklarna 5, 6 och 7 skall gälla i tillämpliga delar.

Artikel 13

Skydd

1.   Registrerade beteckningar skall skyddas mot följande:

a)

Varje direkt eller indirekt kommersiellt bruk av den skyddade beteckningen för produkter som inte omfattas av registreringen i den mån dessa produkter är jämförbara med de produkter som har registrerats under beteckningen i fråga eller detta bruk av den skyddade beteckningen innebär att dennas anseende utnyttjas.

b)

Varje obehörigt bruk, imitation eller anspelning, även när produktens verkliga ursprung anges eller det skyddade namnet har översatts eller åtföljs av uttryck som ”stil”, ”typ”, ”metod”, ”sådan som tillverkas i”, ”imitation” eller dylikt.

c)

Varje annan osann eller vilseledande uppgift om ursprung, härkomst, beskaffenhet eller väsentliga egenskaper hos produkten på dennas inre eller yttre förpackning, reklammaterial eller handlingar, liksom förpackning av produkten i en behållare som är ägnad att inge en oriktig föreställning om produktens verkliga ursprung.

d)

Annat beteende som är ägnat att vilseleda konsumenten om produktens verkliga ursprung.

När det i en registrerad beteckning ingår en benämning på en jordbruksprodukt eller ett livsmedel och denna benämning anses generisk, skall det inte anses strida mot bestämmelserna i första stycket led a eller b att använda denna generiska benämning om jordbruksprodukten eller livsmedlet i fråga.

2.   Skyddade beteckningar får inte bli generiska.

3.   När det gäller beteckningar för vilka ansökan om registrering görs enligt artikel 5, får en övergångsperiod på högst fem år fastställas inom ramen för artikel 7.5 endast om en invändning tas upp till prövning av det skälet att den föreslagna registreringen skulle äventyra överlevnaden för ett identiskt eller snarlikt namn eller för produkter som lagligen finns på marknaden sedan minst fem år före dagen för det offentliggörande som anges i artikel 6.2.

En övergångsperiod får även fastställas för företag som är verksamma i den medlemsstat eller i det tredjeland där det geografiska området är beläget, under förutsättning att dessa företag lagligen har salufört de aktuella produkterna med kontinuerlig användning av de berörda beteckningarna under åtminstone fem år före dagen för det offentliggörande som avses i artikel 6.2, och att problemet har påpekats i det nationella invändningsförfarandet enligt artikel 5.5 första och andra styckena eller gemenskapsförfarandet för invändningar enligt artikel 7.2. Den totala övergångsperioden enligt det här stycket och den anpassningsperiod som avses i artikel 5.6 får sammanlagt inte överstiga fem år. Om den anpassningsperiod som avses i artikel 5.6 överstiger fem år skall det inte beviljas någon övergångsperiod.

4.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 14 får kommissionen, i enlighet med förfarandet i artikel 15.2, besluta att en registrerad beteckning och en icke registrerad beteckning på en ort i en medlemsstat eller i ett tredjeland får existera samtidigt, när den icke registrerade beteckningen är likalydande med den registrerade beteckningen, om samtliga följande villkor är uppfyllda:

a)

Den likalydande icke registrerade beteckningen har på grundval av skälig praxis varit i lagligt bruk under minst 25 år före den 24 juli 1993.

b)

Det kan styrkas att användningen inte syftar till att utnyttja den registrerade beteckningens anseende och att den inte kunnat eller kan riskera att vilseleda konsumenten om produktens verkliga ursprung.

c)

Problemet med beteckningarna har uppmärksammats innan beteckningen registrerades.

Den registrerade beteckningen och den likalydande icke registrerade beteckningen får inte existera samtidigt i mer än högst 15 år, efter vilken tid användningen av den icke registrerade beteckningen inte längre får tillåtas.

Användning av sådana icke registrerade geografiska beteckningar skall vara tillåten endast om ursprungslandet är klart och tydligt angivet i märkningen.

Artikel 14

Förhållande mellan varumärken, ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar

1.   När en ursprungsbeteckning eller en geografisk beteckning registreras i enlighet med denna förordning, skall en ansökan om registrering av ett varumärke som motsvarar något av de fall som avses i artikel 13, och som avser samma produktklass, avslås om ansökan om varumärkesregistrering lämnas in efter den dag då ansökan om registrerad ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning överlämnats till kommissionen.

Varumärkesregistrering som har skett i strid med vad som sägs i föregående stycke skall förklaras ogiltig.

2.   Med vederbörlig hänsyn till gemenskapslagstiftningen får ett varumärke, vars användning motsvarar något av de fall som avses i artikel 13, fortsätta att användas trots registreringen av ursprungsbeteckningen eller den geografiska beteckningen, om ansökan har lämnats in eller om varumärket har registrerats eller, i enlighet med den tillämpliga lagstiftningen, i god tro har förvärvats genom användning inom gemenskapen före dagen för skyddet i ursprungslandet eller före den 1 januari 1996, såvida det inte finns skäl att ogiltigförklara eller häva varumärkesregistreringen enligt rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (8) eller rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (9).

Artikel 15

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen skall biträdas av ständiga kommittén för skyddade geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar.

2.   När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3.   Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 16

Tillämpningsföreskrifter

Tillämpningsföreskrifter för den här förordningen skall antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 15.2. Dessa skall särskilt innehålla följande:

a)

En förteckning över de råvaror som avses i artikel 2.3.

b)

Bestämmelser om uppgifter som skall ingå i produktspecifikationen enligt artikel 4.2.

c)

Villkor för hur en fysisk eller juridisk person kan betraktas som en grupp.

d)

Bestämmelser om ansökningsförfarandena vid ansökan om registrering av en beteckning för ett geografiskt område som skär över nationella gränser enligt artikel 5.1 tredje stycket.

e)

Bestämmelser om innehåll och metod för överföring till kommissionen av de handlingar som avses i artikel 5.7 och 5.9.

f)

Bestämmelser om invändningar enligt artikel 7, inbegripet om samråd av lämpligt slag mellan de berörda parterna.

g)

Bestämmelser om beteckningar och symboler enligt artikel 8.

h)

Bestämmelser om mindre ändringar enligt artikel 7.5 andra stycket och artikel 9.2 med hänsyn till att en mindre ändring inte får avse viktiga egenskaper hos produkten eller ändra den geografiska anknytningen.

i)

Bestämmelser om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar enligt artikel 7.6.

j)

Bestämmelser om villkoren för kontroll av att kraven i produktspecifikationen är uppfyllda.

k)

Bestämmelser om villkoren för att avföra en registrerad beteckning.

Artikel 17

Övergångsbestämmelser

1.   De beteckningar som den dag förordningen träder i kraft finns förtecknade i bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 (10) och de som finns förtecknade i bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 2400/96 (11) skall automatiskt införas i det register som avses i artikel 7.6 i den här förordningen. De produktspecifikationer som motsvarar dessa skall likställas med produktspecifikationer enligt artikel 4.1. Alla särskilda övergångsbestämmelser i samband med sådana registreringar skall fortsätta att gälla.

2.   Följande skall gälla för icke avgjorda ansökningar, förklaringar och framställningar som kommissionen mottagit före dagen för denna förordnings ikraftträdande:

a)

Förfarandena i artikel 5 skall inte gälla, utan att detta påverkar tillämpningen av artikel 13.3.

b)

Den sammanfattning av produktspecifikationen som utarbetats i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 383/2004 (12) skall ersätta det sammanfattande dokument som avses i artikel 5.3 c.

3.   Kommissionen får vid behov anta andra övergångsbestämmelser i enlighet med det förfarande som avses i artikel 15.2.

Artikel 18

Avgifter

Medlemsstaterna får ta ut en avgift för att täcka sina omkostnader, inbegripet de som uppstår vid granskning av registreringsansökningar, invändningar, ansökningar om ändringar och framställningar om upphävande enligt denna förordning.

Artikel 19

Upphävande

Förordning (EEG) nr 2081/92 skall upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen skall anses som hänvisningar till den här förordningen och skall läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga III.

Artikel 20

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

De bestämmelser som avses i artikel 8.2 skall dock tillämpas från och med den 1 maj 2009 men utan att påverka de produkter som släppts ut på marknaden före detta datum.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 mars 2006.

På rådets vägnar

J. PRÖLL

Ordförande


(1)  Ännu ej offentliggjort i EUT.

(2)  EGT L 109, 6.5.2000, s. 29. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2003/89/EG (EUT L 308, 25.11.2003, s. 15).

(3)  EUT L 165, 30.4.2004, s. 1. Rättad version i EUT L 191, 28.5.2004, s. 1.

(4)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(5)  EGT L 208, 24.7.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).

(6)  EGT L 179, 14.7.1999, s. 1.

(7)  EGT L 204, 21.7.1998, s. 37.

(8)  EGT L 40, 11.2.1989, s. 1.

(9)  EGT L 11, 14.1.1994, s. 1.

(10)  Kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 av den 12 juni 1996 om registrering av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar enligt förfarandet i artikel 17 i rådets förordning (EEG) nr 2081/92 (EGT L 148, 21.6.1996, s. 1). Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 704/2005 (EUT L 118, 5.5.2005, s. 14).

(11)  Kommissionens förordning (EG) nr 2400/96 av den 17 december 1996 om upptagandet av vissa namn i ”Register över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar” som föreskrivs i rådets förordning (EEG) nr 2081/92 om skydd för geografiska och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel. (EGT L 327, 18.12.1996, s. 11). Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 417/2006 (EUT L 72, 11.3.2006, s. 8).

(12)  Kommissionens förordning (EG) nr 383/2004 av den 1 mars 2004 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) nr 2081/92 avseende sammanfattningen av de viktigaste uppgifterna i produktspecifikationerna (EUT L 64, 2.3.2004, s. 16).


BILAGA I

Livsmedel som avses i artikel 1.1

Öl.

Drycker framställda av växtextrakter.

Bröd, konditorivaror, konfekt, skorpor och andra bagerivaror.

Naturliga gummi- och hartsvaror.

Senapspasta.

Pastaprodukter.


BILAGA II

Jordbruksprodukter som avses i artikel 1.1

Hö.

Eteriska oljor.

Kork.

Koschenill (obearbetad produkt av animaliskt ursprung).

Blommor och prydnadsväxter.

Ull.

Korgvide.

Skäktat lin.


BILAGA III

JÄMFÖRELSETABELL

Förordning (EEG) nr 2081/92

Denna förordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2.1

Artikel 2.2

Artikel 2.1

Artikel 2.3

Artikel 2.2

Artikel 2.4

Artikel 2.3 första stycket

Artikel 2.5

Artikel 2.6

Artikel 2.3 andra stycket

Artikel 2.7

Artikel 3.1 första, andra och tredje styckena

Artikel 3.1 första, andra och tredje styckena

Artikel 3.1 fjärde stycket

Artikel 3.2

Artikel 3.2

Artikel 3.3

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 5.1–5.3

Artikel 5.1–5.3

Artikel 5.4

Artikel 5.4 första stycket

Artikel 5.5 första stycket

Artikel 5.4 andra stycket

Artikel 5.5

Artikel 5.5 andra stycket

Artikel 5.6 första stycket

Artikel 5.6 andra stycket

Artikel 5.5 tredje stycket

Artikel 5.6 tredje stycket

Artikel 5.5 fjärde och femte styckena

Artikel 5.6 fjärde och femte styckena

Artikel 5.5 sjätte, sjunde och åttonde stycket

Artikel 5.7

Artikel 5.6

Artikel 5.8

Artikel 5.9 och 5.10

Artikel 6.1 första stycket

Artikel 6.1 första stycket

Artikel 6.1 andra stycket

Artikel 6.1 tredje stycket

Artikel 6.1 andra stycket

Artikel 6.2

Artikel 6.2 första stycket

Artikel 6.3–6.4

Artikel 7.4

Artikel 6.5 första stycket

Artikel 6.2 andra stycket

Artikel 6.5 andra stycket

Artikel 6.6 första stycket

Artikel 6.6 andra stycket

Artikel 3.3

Artikel 7.1

Artikel 7.1

Artikel 7.2

Artikel 7.3

Artikel 7.2 första stycket

Artikel 7.2 andra och tredje styckena

Artikel 7.4

Artikel 7.3

Artikel 7.5

Artikel 7.5

Artikel 7.6 och 7.7

Artikel 8.1

Artikel 8

Artikel 8.2

Artikel 8.3

Artikel 9 första stycket

Artikel 9.1

Artikel 9 andra och tredje stycket

Artikel 9.2

Artikel 9.3 och 9.4

Artikel 10.1

Artikel 10.1

Artikel 10.2

Artikel 11.1

Artikel 11.2

Artikel 10.3

Artikel 11.3 och 11.4

Artikel 10.4

Artikel 10.5

Artikel 10.3

Artikel 10.6

Artikel 10.2

Artikel 10.7

Artikel 11.1 andra stycket

Artikel 11.1–11.3

Artikel 11.4

Artikel 12.1

Artikel 11a led a

Artikel 12.2

Artikel 11a led b

Artiklarna 12–12d

Artikel 13.1

Artikel 13.1

Artikel 13.3

Artikel 13.2

Artikel 13.4

Artikel 13.3 första stycket

Artikel 13.3 andra stycket

Artikel 13.5

Artikel 13.4

Artikel 14.1 och 14.2

Artikel 14.1 och 14.2

Artikel 14.3

Artikel 3.4

Artikel 15

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 16

Artiklarna 17–19

Artikel 18

Artikel 20

Bilaga I

Bilaga I

Bilaga II

Bilaga II