Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32006R0865.pdf

19.6.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 166/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 865/2006

av den 4 maj 2006

om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem (1), särskilt artikel 19.1, 19.2 och 19.4 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Bestämmelser behövs för att genomföra rådets förordning (EG) nr 338/97 och för att konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (CITES) (nedan kallad ”konventionen”) skall kunna iakttas.

(2)

För att förordning (EG) nr 338/97 skall genomföras på ett enhetligt sätt bör det fastställas detaljerade villkor och kriterier för behandlingen av ansökningar om tillstånd och intyg och för utfärdande, giltighet och användning av sådana handlingar. Det bör därför fastställas förlagor för dessa handlingar.

(3)

Det är också nödvändigt att anta närmare bestämmelser om de villkor och kriterier som skall gälla för behandlingen av exemplar av djurarter som är födda och uppvuxna i fångenskap och för exemplar av växtarter som har förökats artificiellt, så att undantagen som gäller för dessa exemplar tillämpas på ett enhetligt sätt.

(4)

De undantag som gäller för exemplar som är personliga tillhörigheter eller hushållsföremål enligt artikel 7.3 i förordning (EG) nr 338/97 kräver att bestämmelser anges så att kraven i artikel VII.3 i konventionen kan uppfyllas.

(5)

För att se till att de allmänna undantagen från förbudet mot intern handel inom gemenskapen enligt artikel 8.1 i förordning (EG) nr 338/97 tillämpas på ett enhetligt sätt bör det fastställas villkor och kriterier för precisering av undantagen.

(6)

Det är nödvändigt att fastställa förfaranden för hur märkning av vissa exemplar av arter skall ske, för att underlätta identifiering och säkerställa att bestämmelserna i förordning (EG) nr 338/97 genomförs.

(7)

Bestämmelser bör fastställas om innehåll, form och inlämning av de periodiska rapporter som anges i förordning (EG) nr 338/97.

(8)

För att ändringar i bilagorna till förordning (EG) nr 338/97 skall kunna förberedas måste all relevant information finnas tillgänglig, särskilt om arters biologiska status och handelsstatus, användningen av dem samt metoder för kontroll av handel.

(9)

Vid det tolfte mötet i partskonferensen för konventionen, som hölls i Santiago (Chile) den 3–15 november 2002, antogs ett antal resolutioner som bland annat gällde förenklade förfaranden för utfärdande av tillstånd och intyg, ett särskilt intyg för att underlätta förflyttning av vissa kategorier av exemplar som ingår i en mobil utställning, ytterligare undantag för personliga tillhörigheter och ändrade bestämmelser om märkning av kaviarbehållare, samt andra åtgärder av formell och teknisk karaktär, däribland ändring av de koder som används i tillstånd och intyg samt ändringar i förteckningen över standardverk som används för att fastställa namnen på arter som förtecknas i bilagorna till konventionen, och det är därför nödvändigt att ta hänsyn till dessa resolutioner.

(10)

Med hänsyn till den tunga administrativa börda som blev följden av regelverket kring export och import av personligt ägda levande djur som är födda och uppvuxna i fångenskap och av personligt ägda djur som fördes in till gemenskapen som gällde innan rådets förordning (EG) nr 338/97, rådets förordning (EEG) nr 3626/82 av den 3 december 1982 om genomförande i gemenskapen av konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (2) samt nationell lagstiftning om genomförande av konventionerna började tillämpas, och det faktum att sådan export och import inte innebär något hinder för skyddet av vilda djurarter, bör ett särskilt intyg därför skapas för detta ändamål.

(11)

Kommissionens förordning (EG) nr 1808/2001 av den 30 augusti 2001 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handel med dem (3) bör därför ändras väsentligt. På grund av ändringarnas omfattning och för att skapa klarhet bör den förordningen ersättas i sin helhet.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för handel med vilda djur och växter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

DEFINITIONER

Artikel 1

Definitioner

Utöver de definitioner som anges i artikel 2 i förordning (EG) nr 338/97 gäller i denna förordning följande definitioner:

1)

förvärvsdag: den dag då ett exemplar togs ur sin naturliga miljö, föddes i fångenskap eller förökades artificiellt.

2)

andra generationens avkomma (F2) och följande generationers avkomma (F3, F4 osv.): exemplar framställda i en kontrollerad miljö av föräldrar som också framställts i en kontrollerad miljö till skillnad från exemplar framställda i en kontrollerad miljö av föräldrar av vilka åtminstone den ena är avlad i eller tagen från sin naturliga miljö (första generationens avkomma [F1]).

3)

avelsbestånd: alla djur som används för fortplantningsändamål hos en uppfödare.

4)

kontrollerad miljö: en miljö som är styrd av människan i syfte att framställa djur av en särskild art och som innefattar kontrollerade och avgränsade områden för att hindra djur, ägg eller gameter av arten i fråga att komma in i eller lämna miljön, vilket kan innefatta, utan att vara begränsat till, byggda boendeutrymmen, gödselhantering, hälsovård, skydd mot rovdjur och automatisk utfodring.

5)

person som har sin permanenta bosättning i gemenskapen: en person som uppehåller sig i gemenskapen under minst 185 dagar varje kalenderår, till följd av yrkesmässig anknytning eller, om personen saknar yrkesmässig anknytning, till följd av en personlig anknytning som präglas av nära band mellan personen och bosättningsplatsen.

6)

mobil utställning: provsamling, resande cirkus, menageri eller växtutställning som förevisas för allmänheten i kommersiellt syfte.

7)

transaktionsspecifika intyg: intyg utfärdade i enlighet med artikel 48 och som är giltiga för specificerade transaktioner endast inom den utfärdande medlemsstatens territorium.

8)

exemplarspecifika intyg: intyg utfärdade i enlighet med artikel 48 som inte är transaktionsspecifika intyg.

KAPITEL II

BLANKETTER OCH TEKNISKA KRAV

Artikel 2

Blanketter

1.   De blanketter som skall användas för importtillstånd, exporttillstånd, återexportintyg, intyg för personlig egendom och ansökningar om dessa handlingar skall, bortsett från det utrymme som reserverats för nationellt bruk, utformas som förlagan i bilaga I.

2.   Blanketterna för importanmälan skall, bortsett från det utrymme som reserverats för nationellt bruk, utformas som förlagan i bilaga II. De får innehålla ett serienummer.

3.   De blanketter som skall användas för intyg för mobil utställning och ansökningar om dessa intyg skall, bortsett från det utrymme som reserverats för nationellt bruk, utformas som förlagan i bilaga III.

4.   De blanketter som skall användas som fortsättningsblad för intyg för personlig egendom och för intyg för mobil utställning skall utformas som förlagan i bilaga IV.

5.   Blanketterna för de intyg som avses i artikel 5.2 b, artikel 5.3 och 5.4, artikel 8.3 och artikel 9.2 b i förordning (EG) nr 338/97 och för ansökan om dessa intyg skall, bortsett från det utrymme som reserverats för nationellt bruk, utformas som förlagan i bilaga V.

Medlemsstaterna får emellertid besluta att fälten 18 och 19 enbart skall innehålla uppgift om berört intyg och/eller tillstånd i stället för den förtryckta texten.

6.   Blanketterna för de etiketter som avses i artikel 7.4 i förordning (EG) nr 338/97 skall utformas som förlagan i bilaga VI till den här förordningen.

Artikel 3

Tekniska specifikationer för blanketter

1.   Det papper som används för de blanketter som avses i artikel 2 skall vara fritt från mekanisk massa, skrivtåligt och väga minst 55 g/m2.

2.   Storleken på de blanketter som avses i artikel 2.1–2.5 skall vara 210 × 297 mm (A4) med en tolerans på längden om högst minus 18 mm eller plus 8 mm.

3.   De blanketter som avses i artikel 2.1 skall tryckas på färgat papper enligt följande:

a)

blankett 1, originalet, vitt papper med guillocherad botten, i grått tryck på framsidan, för att avslöja förfalskningar som utförts på mekanisk eller kemisk väg,

b)

blankett 2, innehavarens kopia, gult papper,

c)

blankett 3, det exporterande eller återexporterande landets kopia av ett importtillstånd respektive den kopia av ett exporttillstånd eller återexportintyg som tullen återsänder till den utfärdande administrativa myndigheten, ljusgrönt papper,

d)

blankett 4, den utfärdande administrativa myndighetens kopia, rosa papper,

e)

blankett 5, ansökan, vitt papper.

4.   De blanketter som avses i artikel 2.2 skall tryckas på färgat papper enligt följande:

a)

blankett 1, originalet, vitt papper,

b)

blankett 2, importörens kopia, gult papper.

5.   De blanketter som avses i artikel 2.3 och 2.5 skall tryckas på färgat papper enligt följande:

a)

blankett 1, originalet, gult papper med guillocherad botten, i grått tryck på framsidan, för att avslöja förfalskningar som utförts på mekanisk eller kemisk väg,

b)

blankett 2, den utfärdande administrativa myndighetens kopia, rosa papper,

c)

blankett 3, ansökan, vitt papper.

6.   Det papper som används till de fortsättningsblad och etiketter som avses i artikel 2.4 och 2.6 skall vara vitt.

7.   De blanketter som avses i artikel 2 skall tryckas och fyllas i på ett av gemenskapens officiella språk i enlighet med vad den administrativa myndigheten i varje medlemsstat fastställer. De skall vid behov översättas till ett av konventionens officiella arbetsspråk.

8.   Medlemsstaterna skall ansvara för tryckningen av de blanketter som avses i artikel 2, och de blanketter som avses i artikel 2.1–2.5 kan ingå i ett datoriserat förfarande för utfärdande av tillstånd och intyg.

Artikel 4

Ifyllande av blanketter

1.   Blanketter skall fyllas i med maskinskrift.

Ansökningar om importtillstånd, exporttillstånd, återexportintyg, intyg enligt artikel 5.2 b, 5.3 och 5.4, artikel 8.3 och artikel 9.2 b i förordning (EG) nr 338/97, intyg för personlig egendom och intyg för mobil utställning samt importanmälningar, fortsättningsblad och etiketter får dock fyllas i med läslig handskrift, med bläck och stora tryckbokstäver.

2.   Blanketterna 1–4 i bilaga I, blanketterna 1 och 2 i bilaga II, blanketterna 1 och 2 i bilaga III, blanketterna 1 och 2 i bilaga V, de fortsättningsblad som avses i artikel 2.4 och de etiketter som avses i artikel 2.6 får inte innehålla någon form av radering eller ändring, såvida den inte är bestyrkt med den utfärdande administrativa myndighetens stämpel och underskrift. Raderingar och ändringar i de importanmälningar som avses i artikel 2.2 och de fortsättningsblad som avses i artikel 2.4 får också bestyrkas med införseltullkontorets stämpel och underskrift.

Artikel 5

Innehåll i tillstånd, intyg och ansökningar om utfärdande av dessa handlingar

Uppgifter och hänvisningar i tillstånd och intyg samt i ansökningar om utfärdande av dessa handlingar skall uppfylla följande krav:

1)

beskrivningen av exemplaren skall, i förekommande fall, inbegripa en av de koder som anges i bilaga VII,

2)

mängd och nettomängd skall anges i de enheter som föreskrivs i bilaga VII,

3)

de taxonomiska enheter som exemplaren tillhör skall anges på artnivå utom i de fall arten är uppdelad i underarter i enlighet med bilagorna till förordning (EG) nr 338/97 eller om konventionens partskonferens har beslutat att en högre taxonomisk nivå är tillräcklig,

4)

de standardverk för nomenklatur som förtecknas i bilaga VIII till denna förordning skall användas för att ange de taxonomiska enheternas vetenskapliga namn,

5)

om så krävs, skall ändamålet med transaktionen anges med hjälp av en av de koder som anges i punkt 1 i bilaga IX,

6)

exemplarens ursprung skall anges med angivande av en av de koder som anges i punkt 2 i bilaga IX till den här förordningen.

Om användningen av de koder som avses i punkt 6 förutsätter att de kriterier som anges i förordning (EG) nr 338/97 eller i den här förordningen är uppfyllda, måste koderna vara i överensstämmelse med dessa kriterier.

Artikel 6

Bilagor till blanketter

1.   Om en bilaga som bifogas någon av de blanketter som anges i artikel 2 utgör en integrerad del av en sådan blankett, skall detta faktum och antalet sidor tydligt anges på tillståndet eller intyget, och varje sida av bilagan skall innehålla följande uppgifter:

a)

tillståndets eller intygets nummer och utfärdandedatum,

b)

underskrift av den administrativa myndighet som utfärdat tillståndet eller intyget samt myndighetens stämpel eller sigill.

2.   Om de blanketter som avses i artikel 2.1 används för mer än en art i ett varuparti skall en bilaga bifogas som, utöver de uppgifter som krävs enligt punkt 1 i denna artikel, för varje art i sändningen återger fälten 8–22 på berörd blankett, samt de rutor i fält 27 på blanketten där ”kvantitet/nettovikt som importeras eller (åter)exporteras” och i tillämpliga fall ”antal döda djur vid framkomst” anges.

3.   Om de blanketter som avses i artikel 2.3 används för mer än en art skall en bilaga bifogas som, utöver de uppgifter som krävs enligt punkt 1 i denna artikel, för varje art återger fälten 8–18 på berörd blankett.

4.   Om de blanketter som avses i artikel 2.5 används för mer än en art skall en bilaga bifogas som, utöver de uppgifter som krävs enligt punkt 1 i denna artikel, för varje art återger fälten 4–18 på berörd blankett.

Artikel 7

Tillstånd och intyg utfärdade av tredjeländer

1.   Artikel 4.1 och 4.2, artikel 5.3, 5.4 och 5.5 och artikel 6 skall gälla för beslut om godkännande av tillstånd och intyg som utfärdats av ett tredjeland för exemplar som skall införas i gemenskapen.

2.   Om de tillstånd och intyg som avses i punkt 1 gäller exemplar av arter som omfattas av frivilligt fastlagda exportkvoter eller exportkvoter tilldelade av CITES-konventionens partskonferens, skall de godkännas endast om de innehåller uppgift om det totala antalet exemplar som redan har exporterats under innevarande år inklusive det antal som tillståndet i fråga gäller, samt kvoten för de berörda arterna.

3.   Återexportintyg som utfärdats av ett tredjeland skall godtas endast om de innehåller uppgifter om ursprungsland och det tillämpliga exporttillståndets nummer och utfärdandedatum och, i förekommande fall, sista återexportland, det tillämpliga återexportintygets nummer och utfärdandedatum eller innehåller en tillfredsställande motivering för att sådan information har utelämnats.

KAPITEL III

HANDLINGARS UTFÄRDANDE, ANVÄNDNING OCH GILTIGHET

Artikel 8

Handlingars utfärdande och användning

1.   Handlingar skall utfärdas och användas i enlighet med de bestämmelser och enligt de villkor som fastställs i den här förordningen och i förordning (EG) nr 338/97, särskilt artikel 11.1–11.4 i den senare förordningen.

För att se till att dessa förordningar och de bestämmelser i nationell lag som antas för att genomföra dessa förordningar får den utfärdande administrativa myndigheten uppställa betingelser, villkor och krav vilka skall anges i de ifrågavarande handlingarna.

2.   Handlingarna skall användas utan att det påverkar tillämpningen av andra formkrav avseende varors rörlighet inom gemenskapen, införsel av varor till gemenskapen eller deras export eller återexport därifrån eller utfärdandet av de handlingar som används för dessa formkrav.

3.   De administrativa myndigheterna skall besluta om utfärdande av tillstånd och intyg senast en månad efter det datum en fullständig ansökan inlämnas.

Om den utfärdande administrativa myndigheten samråder med tredje part, skall ett sådant beslut fattas först när dessa samråd är slutförda. Om handläggningen av en ansökan blir avsevärt fördröjd skall sökanden underrättas om detta.

Artikel 9

Varupartier av exemplar

Ett separat importtillstånd, importanmälan, exporttillstånd eller återexportintyg skall utfärdas för varje enskilt varuparti av exemplar som utgör del av en hel varusändning.

Artikel 10

Giltighet för import- och exporttillstånd, återexportintyg, intyg för mobil utställning och intyg för personlig egendom

1.   Giltighetstiden för importtillstånd som utfärdats i enlighet med artiklarna 20 och 21 får inte överskrida tolv månader. Ett importtillstånd skall dock inte vara giltigt om en motsvarande giltig handling från export- eller återexportlandet saknas.

2.   Giltighetstiden för exporttillstånd och återexportintyg som utfärdats i enlighet med artikel 26 får inte överskrida sex månader.

3.   Giltighetstiden för intyg för mobil utställning och intyg för personlig egendom som utfärdats i enlighet med artiklarna 30 respektive 37 får inte överskrida tre år.

4.   Om tillstånd och intyg enligt punkterna 1, 2 och 3 har upphört att gälla, skall de anses ogiltiga.

5.   Intyg för mobil utställning och intyg för personlig egendom som avses i punkt 3 skall upphöra att gälla om exemplaret säljs, förloras, förstörs eller blir stulet, om äganderätten till exemplaret överförs på annat sätt eller, i fråga om levande djur, om det har dött, rymt eller släppts fritt.

6.   Innehavaren av ett importtillstånd, exporttillstånd, återexportintyg, intyg för mobil utställning eller intyg för personlig egendom som har löpt ut, inte utnyttjas eller inte längre är giltigt, skall omedelbart sända tillbaka originalet och alla kopior till den utfärdande administrativa myndigheten.

Artikel 11

Giltighet för använda importtillstånd och de intyg som avses i artiklarna 47, 48, 49, 60 och 63

1.   Innehavarens kopior av använda importtillstånd skall upphöra att gälla i följande fall:

a)

När levande exemplar som avses i dessa handlingar har dött.

b)

När levande djur som avses i dessa handlingar har rymt eller släppts fria.

c)

När exemplar som avses i dessa handlingar har förstörts.

d)

När någon av uppgifterna i fälten 3, 6 eller 8 inte längre återspeglar de verkliga förhållandena.

2.   Intyg som avses i artiklarna 47, 48, 49 och 63 skall upphöra att gälla i följande fall:

a)

När levande exemplar som avses i dessa handlingar har dött.

b)

När levande djur som avses i dessa handlingar har rymt eller släppts fria.

c)

När exemplar som avses i dessa handlingar har förstörts.

d)

När någon av uppgifterna i fälten 2 eller 4 inte längre återspeglar de verkliga förhållandena.

3.   Intyg som utfärdas i enlighet med artiklarna 48 och 63 skall vara transaktionsspecifika om inte de exemplar som intygen avser har en unik och permanent märkning.

Den administrativa myndigheten i den medlemsstat där exemplaret finns får också, i samråd med den behöriga vetenskapliga myndigheten, besluta att utfärda transaktionsspecifika intyg om det bedöms att andra faktorer som rör artens bevarande talar emot utfärdandet av ett exemplarspecifikt intyg.

4.   De intyg som avses i artikel 48.1 d och artikel 60 skall upphöra att gälla när uppgifterna i fält 1 inte längre återspeglar de verkliga förhållandena.

Sådana handlingar skall utan dröjsmål återlämnas till den utfärdande administrativa myndigheten, vilken, där så är lämpligt, får utfärda ett intyg med aktuella uppgifter i enlighet med artikel 51.

Artikel 12

Handlingar som har upphävts, försvunnit, stulits eller förstörts

1.   Om ett tillstånd eller intyg utfärdas för att ersätta en handling som har upphävts, försvunnit, stulits, förstörts, eller, i fråga om ett tillstånd eller ett återexportintyg, har upphört att gälla, skall numret på den ersatta handlingen och skälet till att den ersätts anges i fältet ”särskilda villkor”.

2.   I de fall ett exporttillstånd eller ett återexportintyg har upphävts, försvunnit, stulits eller förstörts skall den utfärdande administrativa myndigheten underrätta den administrativa myndigheten i bestämmelselandet och konventionens sekretariat om detta.

Artikel 13

Ansökningstid för import-, export- och återexporthandlingar samt godkännande för tullförfarande

1.   Ansökan om importtillstånd, exporttillstånd och återexportintyg skall med hänsyn till artikel 8.3 lämnas in i god tid, så att de kan utfärdas före införseln av exemplaren till gemenskapen eller före exporten eller återexporten av dem från gemenskapen.

2.   Exemplar får inte godkännas för ett tullförfarande förrän de nödvändiga handlingarna har uppvisats.

Artikel 14

Giltighet för handlingar från tredjeländer

Vid införsel av exemplar till gemenskapen skall de nödvändiga handlingarna från tredjeländer anses giltiga endast om de har utfärdats och använts för export eller återexport från det landet före deras sista giltighetsdag och används för införsel till gemenskapen senast sex månader från datum för utfärdande.

Intyg om ursprung för exemplar av arter som ingår i förteckningen i bilaga C till förordning (EG) nr 338/97 kan dock användas för införsel av exemplar till gemenskapen i upp till tolv månader från datum för utfärdande, och intyg för mobil utställning och intyg för personlig egendom får användas för införsel av exemplar till gemenskapen och för ansökan om respektive intyg enligt artiklarna 30 och 37 i den här förordningen i upp till tre år från datum för utfärdande.

Artikel 15

Retroaktivt utfärdande av vissa handlingar

1.   Genom undantag från artikel 13.1 och artikel 14 i denna förordning, och förutsatt att importören, exportören eller återexportören vid varupartiets ankomst eller före avsändning av varupartiet meddelar den behöriga administrativa myndigheten skälet till att de nödvändiga handlingarna saknas, får handlingar för exemplar av arter förtecknade i bilaga B eller C till förordning (EG) nr 338/97, liksom för exemplar av arter förtecknade i bilaga A till den förordningen och som avses i artikel 4.5 i den förordningen, i undantagsfall utfärdas i efterhand.

2.   Undantaget enligt punkt 1 skall tillämpas om medlemsstatens behöriga administrativa myndighet, vid behov i samråd med behöriga myndigheter i ett tredjeland, har tillfredsställande bevis för att varje oriktighet som skett inte kan tillskrivas importören, exportören eller återexportören och att den aktuella importen, exporten eller återexporten av exemplaren i övrigt sker i överensstämmelse med förordning (EG) nr 338/97, konventionen och den tillämpliga lagstiftningen i tredjelandet.

3.   I handlingar som är utfärdade enligt punkt 1 skall klart anges att de har utfärdats i efterhand och skälet för detta.

När det gäller gemenskapsimporttillstånd, gemenskapsexporttillstånd och gemenskapsåterexportintyg skall sådana uppgifter anges i fält 23.

4.   Konventionens sekretariat skall underrättas om exporttillstånd och återexportintyg som utfärdas i enlighet med punkterna 1, 2 och 3.

Artikel 16

Exemplar som transiteras genom gemenskapen

Artiklarna 14 och 15 i den här förordningen skall gälla i tillämpliga delar för exemplar av de arter som förtecknas i bilagorna A och B till förordning (EG) nr 338/97 och som transiteras genom gemenskapen, om transiteringen i övrigt är förenlig med den förordningen.

Artikel 17

Sundhetscertifikat

1.   När det gäller artificiellt förökade växtarter förtecknade i bilagorna B och C till förordning (EG) nr 338/97 och artificiellt förökade hybrider framställda från arter utan not förtecknade i bilaga A till samma förordning skall följande gälla:

a)

Medlemsstaterna får besluta att ett sundhetscertifikat skall utfärdas i stället för ett exporttillstånd.

b)

Sundhetscertifikat som utfärdats av ett tredjeland skall godtas i stället för exporttillstånd.

2.   Ett sundhetscertifikat som utfärdas enligt punkt 1 skall innehålla det vetenskapliga namnet på artnivå, eller, om detta inte är möjligt för de taxonomiska enheter som anges per familj i bilagorna till förordning (EG) nr 338/97, på släktnivå.

Artificiellt förökade orkidéer och kaktusar som anges i bilaga B till förordning (EG) nr 338/97 får emellertid anges som sådana.

Sundhetscertifikat skall även innehålla uppgift om typ och antal exemplar och vara försett med en stämpel, ett sigill eller annan särskild uppgift som anger att ”exemplaren är artificiellt förökade i enlighet med CITES”.

Artikel 18

Förenklade förfaranden för viss handel med biologiska prover

1.   Vid handel som inte eller endast försumbart påverkar bevarandet av de berörda arterna får förenklade förfaranden på grundval av i förväg utfärdade tillstånd och intyg användas för biologiska prover av den typ och storlek som anges i bilaga XI, under förutsättning att det finns ett angeläget behov av sådana prover för den typ av användning som anges i den bilagan och att följande villkor är uppfyllda:

a)

Varje medlemsstat skall upprätta och föra ett register över de personer och organisationer som får omfattas av förenklade förfaranden (nedan kallade ”registrerade personer och organisationer”) samt över de arter som de får bedriva handel med enligt de förenklade förfarandena samt se till att registret ses över av den administrativa myndigheten vart femte år.

b)

Medlemsstaterna skall tillhandahålla delvis ifyllda tillstånd och intyg till registrerade personer och organisationer.

c)

Medlemsstaterna skall tillåta registrerade personer och organisationer att föra in specifika uppgifter på tillståndets eller intygets framsida om den berörda medlemsstatens administrativa myndighet, i fält 23 eller på en likvärdig plats eller i en bilaga till tillståndet eller intyget, har lagt till

i)

en lista över de fält som registrerade personer och organisationer får fylla i för varje varuparti,

ii)

en plats för underskrift av den person som har fyllt i handlingen.

Om den lista som avses i punkt c i innefattar fältet för vetenskapliga namn, skall den administrativa myndigheten lägga till en förteckning över godkända arter på tillståndets eller intygets framsida eller i en bilaga till detta.

2.   Personer och organisationer får registreras för en viss art endast om en behörig vetenskaplig myndighet, i enlighet med artikel 4.1 a och 4.2 a och artikel 5.2 a och 5.4 i förordning (EG) nr 338/97, gör bedömningen att upprepade transaktioner med de biologiska prover som förtecknas i bilaga XI i den här förordningen inte skulle påverka den aktuella artens bevarandestatus negativt.

3.   Behållare i vilka biologiska prover transporteras skall vara försedda med en etikett med texten ”Muestras biológicas CITES”, ”CITES Biological Samples” eller ”Echantillons biologiques CITES” tillsammans med numret på det dokument som utfärdats i enlighet med konventionen.

Artikel 19

I förväg utfärdade tillstånd och intyg om export eller återexport av döda exemplar

1.   Vid export eller återexport av döda exemplar av arter, inbegripet delar och produkter av sådana, som förtecknas i bilagorna B och C till förordning (EG) nr 338/97 får medlemsstaterna besluta om användning av förenklade förfaranden på grundval av i förväg utfärdade exporttillstånd eller återexportintyg, under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

a)

En behörig vetenskaplig myndighet skall göra bedömningen att exporten eller återexporten inte kommer att innebära en negativ påverkan på bevarandet av den aktuella arten.

b)

Varje medlemsstat skall upprätta och föra ett register över de personer och organisationer som får omfattas av förenklade förfaranden (nedan kallade ”registrerade personer och organisationer”) samt över de arter som de får bedriva handel med enligt de förenklade förfarandena samt se till att registret ses över av den administrativa myndigheten vart femte år.

c)

Medlemsstaterna skall tillhandahålla delvis ifyllda exporttillstånd och återexportintyg till registrerade personer och organisationer.

d)

Medlemsstaterna skall tillåta registrerade personer och organisationer att föra in specifika uppgifter i fälten 3, 5, 8 och 9 eller 10 i tillståndet eller intyget under förutsättning att de uppfyller följande krav:

i)

De skall underteckna det ifyllda tillståndet eller intyget i fält 23.

ii)

De skall omedelbart sända en kopia av tillståndet eller intyget till den utfärdande administrativa myndigheten.

iii)

De skall föra ett register som de på begäran skall visa upp för den behöriga administrativa myndigheten och som skall innehålla uppgifter om de sålda exemplaren, inbegripet artens namn, typ av exemplar, exemplarens ursprung, försäljningsdatum samt namn på och adress till de personer som de har sålts till.

2.   Den export och återexport som avses i punkt 1 skall i övrigt ske i enlighet med artikel 5.4 och 5.5 i förordning (EG) nr 338/97.

KAPITEL IV

IMPORTTILLSTÅND

Artikel 20

Ansökan

1.   Den som söker ett importtillstånd skall, i förekommande fall, fylla i fälten 1, 3–6 och 8–23 i ansökningsblanketten och fälten 1, 3, 4, 5 och 8–22 i originalet och alla kopior. Medlemsstaterna får dock föreskriva att endast ansökningsblanketten skall fyllas i, och ansökan kan i ett sådant fall hänföra sig till mer än ett varuparti.

2.   Den eller de fullständigt ifyllda blanketterna skall överlämnas till den administrativa myndigheten i bestämmelsemedlemsstaten och skall innehålla de uppgifter och åtföljas av de bevishandlingar som den myndigheten anser nödvändiga för att på grundval av artikel 4 i förordning (EG) nr 338/97 kunna fastställa om ett tillstånd skall utfärdas.

Om uppgifter utelämnas i ansökan, skall detta motiveras.

3.   Om ansökan avser ett importtillstånd som gäller exemplar för vilka en sådan ansökan tidigare har avslagits, skall den sökande informera den administrativa myndigheten om detta.

4.   För importtillstånd som gäller exemplar som avses i artikel 64.1 a–f skall den sökande på ett tillfredsställande sätt visa för den administrativa myndigheten att märkningskraven i artikel 66 är uppfyllda.

Artikel 21

Importtillstånd utfärdade för exemplar av de arter som anges i bilaga I till konventionen och i bilaga A till förordning (EG) nr 338/97

Om ett importtillstånd utfärdats för exemplar av de arter som anges i bilaga I till konventionen och i bilaga A till förordning (EG) nr 338/97 får exportlandets eller återexportlandets kopia återlämnas till den sökande för att överlämnas till den administrativa myndigheten i exportlandet eller återexportlandet i syfte att utfärda ett exporttillstånd eller återexportintyg. Originalet av importtillståndet skall i enlighet med artikel 4.1 b ii i den förordningen inte lämnas ut förrän det motsvarande exporttillståndet eller återexportintyget har uppvisats.

Om exportlandets eller återexportlandets kopia inte återlämnas till den sökande, skall denne erhålla en skriftlig försäkran om att ett importtillstånd kommer att utfärdas och villkoren för detta.

Artikel 22

Handlingar som importören skall överlämna till tullkontoret

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 53 skall importören eller dennes godkände representant överlämna följande handlingar till det gränstullkontor som handhar införseln till gemenskapen och som utsetts i enlighet med artikel 12.1 i förordning (EG) nr 338/97:

1)

Importtillståndet i original (blankett 1).

2)

Innehavarens kopia (blankett 2).

3)

Om det anges i importtillståndet, all dokumentation från exportlandet eller återexportlandet.

I förekommande fall skall importören eller dennes godkände representant ange konossementets eller flygfraktsedelns nummer i fält 26.

Artikel 23

Tullkontorets handläggning

Det tullkontor som avses i artikel 22 eller i förekommande fall artikel 53.1 skall efter att ha fyllt i fält 27 i importtillståndet i original (blankett 1) och innehavarens kopia (blankett 2) återlämna den senare till importören eller till dennes godkände representant.

Importtillståndet i original (blankett 1) och all dokumentation från exportlandet eller återexportlandet skall vidarebefordras i enlighet med artikel 45.

KAPITEL V

IMPORTANMÄLNINGAR

Artikel 24

Handlingar som importören skall överlämna till tullkontoret

1.   Importören eller dennes godkände representant skall, i förekommande fall, fylla i fälten 1–13 i importanmälan i original (blankett 1) och importörens kopia (blankett 2) och, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 25, överlämna dem tillsammans med dokumentation från exportlandet eller återexportlandet till det tullkontor som handhar införseln till gemenskapen och som utsetts i enlighet med artikel 12.1 i förordning (EG) nr 338/97.

2.   Om importanmälan gäller exemplar av de arter som anges i bilaga C till förordning (EG) nr 338/97 får tullkontoret vid behov behålla exemplaren fram till dess att giltigheten av de åtföljande handlingar som avses i artikel 4.3 a och b i den förordningen har bekräftats.

Artikel 25

Tullkontorets handläggning

Det tullkontor som avses i artikel 24 eller, i förekommande fall, artikel 53.1 skall fylla i fält 14 i importanmälan i original (blankett 1) och importörens kopia (blankett 2) och därefter återlämna kopian till importören eller dennes godkände representant.

Importanmälan i original (blankett 1) och all dokumentation från exportlandet eller återexportlandet skall vidarebefordras i enlighet med artikel 45.

KAPITEL VI

EXPORTTILLSTÅND OCH ÅTEREXPORTINTYG

Artikel 26

Ansökan om exporttillstånd och återexportintyg

1.   Den som söker ett exporttillstånd eller återexportintyg skall, i förekommande fall, fylla i fälten 1, 3, 4, 5 och 8–23 i ansökningsblanketten och fälten 1, 3, 4, 5 och 8–22 i originalet och alla kopior. Medlemsstaterna får dock föreskriva att endast ansökningsblanketten skall fyllas i, och ansökan kan i ett sådant fall hänföra sig till mer än ett varuparti.

2.   Den eller de fullständigt ifyllda blanketterna skall skickas till den administrativa myndigheten i den medlemsstat på vars territorium exemplaren hålls och skall innehålla de upplysningar och åtföljas av de bevishandlingar som den myndigheten anser nödvändiga för att den på grundval av artikel 5 i förordning (EG) nr 338/97 skall kunna fastställa om ett tillstånd eller intyg skall utfärdas.

Om uppgifter utelämnas i ansökan, skall detta motiveras.

3.   Om en ansökan avser ett exporttillstånd eller återexportintyg som gäller exemplar för vilka en ansökan tidigare har avslagits, skall den sökande informera den administrativa myndigheten om detta.

4.   För exporttillstånd och återexportintyg som gäller exemplar som avses i artikel 65 skall den sökande på ett tillfredsställande sätt visa för den administrativa myndigheten att märkningskraven i artikel 66 är uppfyllda.

5.   Om innehavarens kopia av ett importtillstånd, importörens kopia av en importanmälan eller ett intyg utfärdat med stöd av en sådan handling uppvisas för att styrka en ansökan om återexportintyg, skall dessa handlingar återlämnas till sökanden först efter ändring av det antal exemplar som handlingen därefter skall omfatta.

En sådan handling skall inte återlämnas till den sökande om återexportintyg har beviljats för samtliga exemplar för vilka handlingen är giltig eller när handlingen har ersatts i enlighet med artikel 51.

6.   Den administrativa myndigheten skall fastställa alla styrkande handlingars giltighet, vid behov efter samråd med en administrativ myndighet i en annan medlemsstat.

7.   Punkterna 5 och 6 skall gälla när ett intyg uppvisas för att styrka en ansökan om exporttillstånd.

8.   Om exemplar har märkts individuellt under överinseende av en administrativ myndighet i en medlemsstat, för att underlätta hänvisning till de handlingar som avses i punkterna 5 och 7, skall det inte krävas att dessa handlingar uppvisas tillsammans med ansökan, förutsatt att deras referensnummer anges i ansökan.

9.   Om de styrkande handlingar som avses i punkterna 5–8 saknas, skall den administrativa myndigheten fastställa om de exemplar som skall exporteras eller återexporteras lagligen införts till eller förvärvats i gemenskapen, vid behov i samråd med en administrativ myndighet i en annan medlemsstat.

10.   Om en administrativ myndighet vid tillämpning av punkterna 3–9 samråder med en administrativ myndighet i en annan medlemsstat skall den senare svara inom en vecka.

Artikel 27

Handlingar som exportören eller återexportören skall överlämna till tullkontoret

Exportören eller återexportören eller dennes godkände representant skall överlämna exporttillståndet eller återexportintyget i original (blankett 1), innehavarens kopia (blankett 2) och den utfärdande myndighetens kopia (blankett 3) till ett tullkontor, utsett i enlighet med artikel 12.1 i förordning (EG) nr 338/97.

I förekommande fall skall exportören eller återexportören ange konossementets eller flygfraktsedelns nummer i fält 26.

Artikel 28

Tullkontorets handläggning

Det tullkontor som avses i artikel 27 skall efter att ha fyllt i fält 27 återlämna exporttillståndet eller återexportintyget i original (blankett 1) och innehavarens kopia (blankett 2) till exportören eller återexportören eller dennes godkände representant.

Den utfärdande myndighetens kopia (blankett 3) av exporttillståndet och återexportintyget skall vidarebefordras i enlighet med artikel 45.

Artikel 29

I förväg utfärdade tillstånd för plantskolor

Om en medlemsstat i enlighet med de riktlinjer som antagits av konventionens partskonferens registrerar plantskolor som exporterar artificiellt förökade exemplar av de arter som anges i bilaga A till förordning (EG) nr 338/97, får den förse de berörda plantskolorna med i förväg utfärdade exporttillstånd för arter som förtecknas i bilaga A eller B till den förordningen.

I fält 23 på dessa i förväg utfärdade exporttillstånd skall registreringsnummer anges tillsammans med följande deklaration:

”Tillståndet gäller endast artificiellt förökade växter i enlighet med CITES resolution Conf 11.11 (Rev. CoP13). Gäller endast följande taxonomiska enheter: ….”

KAPITEL VII

INTYG FÖR MOBIL UTSTÄLLNING

Artikel 30

Utfärdande

1.   Medlemsstaterna får utfärda intyg för mobil utställning för lagligt förvärvade exemplar som ingår i en mobil utställning och som uppfyller något av följande kriterier:

a)

De skall vara födda och uppvuxna i fångenskap i enlighet med artiklarna 54 och 55, eller ha förökats artificiellt i enlighet med artikel 56.

b)

De skall ha förvärvats i eller införts till gemenskapen innan bestämmelserna om de arter som förtecknas i bilagorna I, II eller III till konventionen eller i bilaga C till förordning (EEG) nr 3626/82 eller i bilagorna A, B och C till förordning (EG) nr 338/97 blev tillämpliga.

2.   Om det är fråga om levande djur skall ett intyg för mobil utställning avse endast ett exemplar.

3.   Ett fortsättningsblad skall bifogas intyget för mobil utställning och skall användas i enlighet med artikel 35.

4.   Om det är fråga om andra exemplar än levande djur, skall den administrativa myndigheten till intyget för mobil utställning foga ett översiktsblad som för varje exemplar visar alla de uppgifter som krävs i fälten 8–18 i förlagan i bilaga III.

Artikel 31

Användning

Ett intyg för mobil utställning får användas som

1)

ett importtillstånd i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 338/97,

2)

ett exporttillstånd eller återexportintyg i enlighet med artikel 5 i förordning (EG) nr 338/97,

3)

ett intyg i enlighet med artikel 8.3 i förordning (EG) nr 338/97 endast i syfte att låta exemplaren förevisas för allmänheten.

Artikel 32

Utfärdande myndighet

1.   Om den mobila utställningen har sitt ursprung i gemenskapen skall den administrativa myndigheten i ursprungsmedlemsstaten vara utfärdande myndighet för ett intyg för mobil utställning.

2.   Om den mobila utställningen har sitt ursprung i ett tredjeland skall den administrativa myndigheten i den första bestämmelsemedlemsstaten vara utfärdande myndighet för ett intyg för mobil utställning, och detta intyg skall utfärdas på grundval av ett likvärdigt intyg som erhålls från ursprungslandet.

3.   Om ett djur som omfattas av ett intyg för mobil utställning föder ungar under vistelsen i en medlemsstat, skall den medlemsstatens administrativa myndighet underrättas och utfärda ett tillstånd eller intyg.

Artikel 33

Krav avseende exemplaren

1.   För exemplar som omfattas av intyg för mobil utställning skall samtliga följande krav uppfyllas:

a)

Exemplaret skall vara registrerat av den utfärdande administrativa myndigheten.

b)

Exemplaret skall senast intygets sista giltighetsdag återföras till den medlemsstat där det är registrerat.

c)

Exemplaret skall ha en unik och permanent märkning i enlighet med artikel 66 om det är fråga om levande djur och skall i annat fall vara identifierat på ett sådant sätt att myndigheterna i varje medlemsstat där exemplaret förs in kan kontrollera att intyget motsvarar det exemplar som importeras eller exporteras.

2.   Punkt 1 a och b i denna artikel skall inte tillämpas för intyg för mobil utställning som utfärdats enligt artikel 32.2. I dessa fall skall intyget i fält 20 ha följande text:

”Detta intyg är giltigt endast om det åtföljs av ett intyg för mobil utställning i original utfärdat av ett tredjeland.”

Artikel 34

Ansökan

1.   Den som ansöker om ett intyg för mobil utställning skall, i förekommande fall, fylla i fälten 3 och 9–18 i ansökningsblanketten (blankett 3) och fälten 3 och 9–18 i originalet och alla kopior.

Medlemsstater får dock föreskriva att endast ansökningsblanketten skall fyllas i, och ansökan kan i ett sådant fall avse mer än ett intyg.

2.   Den fullständigt ifyllda blanketten skall överlämnas till den administrativa myndigheten i den medlemsstat där exemplaren finns eller, i det fall som avses i artikel 32.2, till den administrativa myndigheten i den första bestämmelsemedlemsstaten, tillsammans med de uppgifter och de bevishandlingar som den myndigheten anser nödvändiga för att den skall kunna bedöma om ett intyg skall utfärdas.

Om uppgifter utelämnas i ansökan, skall detta motiveras.

3.   Om ansökan avser ett intyg som gäller exemplar för vilka en sådan ansökan tidigare har avslagits, skall den sökande informera den administrativa myndigheten om detta.

Artikel 35

Handlingar som innehavaren skall överlämna till tullkontoret

1.   När det gäller intyg för mobil utställning som utfärdats enligt artikel 32.1 skall innehavaren eller dennes representant för kontrolländamål överlämna originalet av intyget (blankett 1) samt originalet och en kopia av fortsättningsbladet till ett tullkontor, utsett i enlighet med artikel 12.1 i förordning (EG) nr 338/97.

Tullkontoret skall efter att ha fyllt i fortsättningsbladet återlämna originalhandlingarna till innehavaren eller dennes godkände representant, påteckna kopian av fortsättningsbladet och vidarebefordra den påtecknade kopian till den behöriga administrativa myndigheten i enlighet med artikel 45.

2.   Punkt 1 i denna artikel skall tillämpas för intyg för mobil utställning som utfärdats enligt artikel 32.2, med undantag för att innehavaren eller dennes godkände representant för kontrolländamål också skall lämna in det originalintyg och fortsättningsblad som utfärdats av tredjelandet.

Tullkontoret skall efter att ha fyllt i båda fortsättningsbladen återlämna originalet av intyget för mobil utställning och fortsättningsbladet till importören eller dennes godkände representant och vidarebefordra en påtecknad kopia av fortsättningsbladet av det intyg som utfärdats av medlemsstatens administrativa myndighet till den myndigheten i enlighet med artikel 45.

Artikel 36

Ersättning

Ett intyg för mobil utställning som har försvunnit, stulits eller förstörts får ersättas endast av den myndighet som utfärdade det.

Det nya intyget skall ha samma nummer, om detta är möjligt, och samma sista giltighetsdag som originalhandlingen och skall i fält 20 ha följande text:

”Detta intyg är en bestyrkt kopia av originalet”

KAPITEL VIII

INTYG FÖR PERSONLIG EGENDOM

Artikel 37

Utfärdande

1.   Medlemsstaterna får utfärda intyg för personlig egendom till den lagliga ägaren av lagligt förvärvade levande djur som hålls för personliga, icke-kommersiella ändamål och som uppfyller följande kriterier:

a)

De är födda och uppvuxna i fångenskap i enlighet med artiklarna 54 och 55.

b)

De har förvärvats i eller införts till gemenskapen innan bestämmelserna om de arter som förtecknas i bilaga I, II eller III till konventionen eller i bilaga C till förordning (EEG) nr 3626/82 eller i bilagorna A, B och C till förordning (EG) nr 338/97 blev tillämpliga på dem.

2.   Ett intyg för personlig egendom får endast omfatta ett exemplar.

3.   Ett fortsättningsblad skall bifogas intyget för användning i enlighet med artikel 42.

Artikel 38

Användning

Förutsatt att det exemplar som intyget om personlig egendom avser åtföljs av sin lagliga ägare får intyget användas som

1)

ett importtillstånd i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 338/97,

2)

ett exporttillstånd eller återexportintyg i enlighet med artikel 5 i förordning (EG) nr 338/97, om bestämmelselandet medger detta.

Artikel 39

Utfärdande myndighet

1.   Om exemplaret har sitt ursprung i gemenskapen skall den administrativa myndigheten i den medlemsstat där exemplaret finns vara utfärdande myndighet för ett intyg för personlig egendom.

2.   Om exemplaret införs från ett tredjeland skall den administrativa myndigheten i den första bestämmelsemedlemsstaten vara utfärdande myndighet för ett intyg för personlig egendom, och detta intyg skall utfärdas på grundval av en likvärdig handling som utfärdats av tredjelandet i fråga.

3.   Intyget för personlig egendom skall ha följande text i fält 23 eller i en lämplig bilaga till intyget:

”Giltigt för flera gränsöverskridande förflyttningar om exemplaret åtföljs av ägaren. Den lagliga ägaren skall behålla originalblanketten.

Det exemplar som detta intyg avser får inte säljas eller på annat sätt överlåtas utom om det sker i enlighet med artikel 43 i kommissionens förordning (EG) nr 865/2006. Detta intyg kan inte överlåtas. Om exemplaret dör, blir stulet, förstörs eller förloras, eller om det säljs eller äganderätten till exemplaret överförs på annat sätt, skall detta intyg omedelbart återlämnas till den utfärdande myndigheten.

Detta intyg är giltigt endast om det åtföljs av ett fortsättningsblad som skall stämplas och undertecknas av en tulltjänsteman vid varje gränsövergång.

Detta intyg skall på inget sätt påverka staters rätt att införa strängare nationella bestämmelser om begränsningar eller villkor för hållande/innehav av levande djur.”

4.   Om ett djur som omfattas av ett intyg för personlig egendom föder ungar under vistelsen i en medlemsstat, skall den medlemsstatens administrativa myndighet underrättas och i förekommande fall utfärda ett tillstånd eller intyg.

Artikel 40

Krav på exemplaren

1.   För exemplar som omfattas av intyg för personlig egendom skall följande krav vara uppfyllda:

a)

Exemplaret skall vara registrerat av den administrativa myndigheten i den medlemsstat där ägaren har sin permanenta bosättning.

b)

Exemplaret skall senast intygets sista giltighetsdag återföras till den medlemsstat där det är registrerat.

c)

Exemplaret får inte användas för kommersiella ändamål utom på de villkor som anges i artikel 43.

d)

Exemplaret skall ha en unik och permanent märkning i enlighet med artikel 66.

2.   Punkt 1 a och b i denna artikel skall inte gälla för intyg för personlig egendom som utfärdats enligt artikel 39.2.

I dessa fall skall intyget i fält 23 ha följande text:

”Detta intyg är giltigt endast om det åtföljs av ett originalintyg för personlig egendom utfärdat av ett tredjeland och om det exemplar som det avser åtföljs av sin ägare.”

Artikel 41

Ansökan

1.   Den som ansöker om ett intyg för personlig egendom skall, där så är lämpligt, fylla i fälten 1, 4 och 6–23 i ansökningsblanketten och fälten 1, 4 och 6–22 i originalet och alla kopior.

Medlemsstater får dock föreskriva att endast ansökningsblanketten skall fyllas i, och ansökan kan i ett sådant fall avse mer än ett intyg.

2.   Den fullständigt ifyllda blanketten skall överlämnas till en administrativ myndighet i den medlemsstat där exemplaren finns eller, i det fall som avses i artikel 39.2, till den administrativa myndigheten i den första bestämmelsemedlemsstaten, tillsammans med de uppgifter och de bevishandlingar som den myndigheten anser nödvändiga för att den skall kunna bedöma om ett intyg skall utfärdas.

Om uppgifter utelämnas i ansökan, skall detta motiveras.

Om ansökan avser ett intyg som gäller exemplar för vilka en sådan ansökan tidigare har avslagits, skall den sökande informera den administrativa myndigheten om detta.

Artikel 42

Handlingar som innehavaren skall överlämna till tullkontoret

1.   När det gäller import, export eller återexport av ett exemplar som omfattas av ett intyg för personlig egendom utfärdat enligt artikel 39.1, skall innehavaren av intyget för kontrolländamål överlämna originalet av intyget (blankett 1) samt originalet och en kopia av fortsättningsbladet till ett tullkontor, utsett i enlighet med artikel 12.1 i förordning (EG) nr 338/97.

Tullkontoret skall efter att ha fyllt i fortsättningsbladet återlämna originalhandlingarna till innehavaren, påteckna kopian av fortsättningsbladet och vidarebefordra den påtecknade kopian till den behöriga administrativa myndigheten i enlighet med artikel 45 i denna förordning.

2.   Punkt 1 i denna artikel skall gälla för intyg för personlig egendom som utfärdats enligt artikel 39.2, med undantag för att innehavaren för kontrolländamål också skall lämna in det originalintyg som utfärdats av tredjelandet.

Tullkontoret skall efter att ha fyllt i fortsättningsbladet återlämna originalhandlingarna till innehavaren och vidarebefordra en påtecknad kopia av fortsättningsbladet av det intyg som utfärdats av medlemsstatens administrativa myndighet till den myndigheten i enlighet med artikel 45.

Artikel 43

Försäljning av berörda exemplar

Om innehavaren av ett intyg för personlig egendom utfärdat enligt artikel 39.1 i denna förordning önskar sälja exemplaret, skall han först överlämna intyget till den utfärdande administrativa myndigheten och, om exemplaret tillhör en art som förtecknas i bilaga A till förordning (EG) nr 338/97, skall han ansöka hos den behöriga myndigheten om ett intyg enligt artikel 8.3 i den förordningen.

Artikel 44

Ersättning

Ett intyg för personlig egendom som har försvunnit, stulits eller förstörts får ersättas endast av den myndighet som utfärdade det.

Det nya intyget skall ha samma nummer, om detta är möjligt, och samma sista giltighetsdag som originalhandlingen och skall i fält 20 ha följande text:

”Detta intyg är en bestyrkt kopia av originalet”

KAPITEL IX

TULLFÖRFARANDE

Artikel 45

Vidarebefordran av handlingar som presenterats för tullkontoren

1.   Tullkontoren skall utan dröjsmål vidarebefordra alla handlingar som har presenterats för dem i enlighet med förordning (EG) nr 338/97 och den här förordningen till den berörda administrativa myndigheten i den egna medlemsstaten.

De administrativa myndigheter som tar emot sådana handlingar skall utan dröjsmål vidarebefordra de handlingar som har utfärdats av andra medlemsstater till de berörda administrativa myndigheterna tillsammans med alla styrkande handlingar som utfärdats i enlighet med konventionen.

2.   Genom undantag från punkt 1 får tullkontoren på elektronisk väg bekräfta att handlingar som utfärdats av den administrativa myndigheten i den egna medlemsstaten har uppvisats.

KAPITEL X

INTYG ENLIGT ARTIKEL 5.2 B, ARTIKLARNA 5.3, 5.4, 8.3 OCH ARTIKEL 9.2 B I FÖRORDNING (EG) NR 338/97

Artikel 46

Utfärdande myndighet

Intyg enligt artikel 5.2 b, artiklarna 5.3, 5.4, 8.3 och artikel 9.2 b i förordning (EG) nr 338/97 får, efter det att en ansökan enligt artikel 50 i den här förordningen lämnats in, utfärdas av den administrativa myndigheten i den medlemsstat där exemplaret finns.

Artikel 47

Intyg enligt artikel 5.2 b, 5.3 och 5.4 i förordning (EG) nr 338/97 (intyg som krävs för export eller återexport)

Intyg enligt artikel 5.2 b, 5.3 och 5.4 i förordning (EG) nr 338/97 skall ange vilken eller vilka av följande uppgifter som gäller de berörda exemplaren:

1)

De har tagits ur sin naturliga miljö i enlighet med gällande lagstiftning i ursprungsmedlemsstaten.

2)

De är övergivna eller förrymda exemplar som fångats eller samlats in i enlighet med gällande lagstiftning i den medlemsstat där fångsten eller insamlingen skedde.

3)

De har förvärvats i eller införts till gemenskapen i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 338/97.

4)

De har förvärvats i eller införts till gemenskapen före den 1 juni 1997 i enlighet med förordning (EEG) nr 3626/82.

5)

De har förvärvats i eller införts till gemenskapen före den 1 januari 1984 i enlighet med konventionen.

6)

De har förvärvats i eller införts till en medlemsstat innan de förordningar som anges i punkterna 3 eller 4 eller konventionen blev tillämpliga på dem eller blev tillämpliga i den medlemsstaten.

Artikel 48

Intyg enligt artikel 8.3 i förordning (EG) nr 338/97 (intyg för kommersiella ändamål)

1.   Ett intyg enligt artikel 8.3 i förordning (EG) nr 338/97 skall ange att exemplar av de arter som förtecknas i bilaga A till den förordningen är undantagna från ett eller flera förbud i artikel 8.1 i nämnda förordning på grund av något av följande skäl:

a)

De har förvärvats i eller införts till gemenskapen innan bestämmelserna om de arter som anges i bilaga A till förordning (EG) nr 338/97 eller i bilaga I till konventionen eller i bilaga C1 till förordning (EEG) nr 3626/82 blev tillämpliga på dem.

b)

De har sitt ursprung i en medlemsstat och har tagits ur sin naturliga miljö i enlighet med gällande lagstiftning i den medlemsstaten.

c)

De är, eller är del av eller härrör från djur som fötts och vuxit upp i fångenskap.

d)

De är godkända att användas för ett av de ändamål som anges i artikel 8.3 c och e–g i förordning (EG) nr 338/97.

2.   Den behöriga administrativa myndigheten i en medlemsstat får besluta att ett importtillstånd kan godtas som intyg för de ändamål som anges i artikel 8.3 i förordning (EG) nr 338/97 efter uppvisande av innehavarens kopia (blankett 2), om den i enlighet med artikel 8.3 i den förordningen innehåller uppgift om att exemplaren är undantagna från ett eller flera av förbuden i artikel 8.1 i samma förordning.

Artikel 49

Intyg enligt artikel 9.2 b i förordning (EG) nr 338/97 (intyg för förflyttning av levande exemplar)

Ett intyg enligt artikel 9.2 b i förordning (EG) nr 338/97 skall ange att förflyttning är tillåten av levande exemplar av en art som förtecknas i dess bilaga A från den föreskrivna plats som anges i importtillståndet eller i ett intyg som utfärdats tidigare.

Artikel 50

Ansökan om intyg enligt artikel 5.2 b, artiklarna 5.3, 5.4, 8.3 och artikel 9.2 b i förordning (EG) nr 338/97

1.   Den som ansöker om intyg enligt artikel 5.2 b, artiklarna 5.3, 5.4, 8.3 och artikel 9.2 b i förordning (EG) nr 338/97 skall, i förekommande fall, fylla i fälten 1, 2 och 4–19 i ansökningsblanketten och fälten 1 och 4–18 i originalet och alla kopior.

Medlemsstater får dock föreskriva att endast ansökningsblanketten skall fyllas i, och ansökan kan i ett sådant fall avse mer än ett intyg.

2.   Den fullständigt ifyllda blanketten skall överlämnas till en administrativ myndighet i den medlemsstat där exemplaren finns och innehålla de uppgifter och åtföljas av de bevishandlingar som den myndigheten anser nödvändiga för att den skall kunna bedöma om ett intyg skall utfärdas.

Om uppgifter utelämnas i ansökan, skall detta motiveras.

Om ansökan avser ett intyg som gäller exemplar för vilka en sådan ansökan tidigare har avslagits, skall den sökande informera den administrativa myndigheten om detta.

Artikel 51

Ändringar av tillstånd, anmälningar och intyg

1.   I de fall ett varuparti, som täcks av innehavarens kopia (blankett 2) av ett importtillstånd, eller en importörs kopia (blankett 2) av en importanmälan eller ett intyg, delas upp, eller när av andra orsaker uppgifterna i en sådan handling inte återspeglar den verkliga situationen, får den administrativa myndigheten vidta någon av följande åtgärder:

a)

Den får göra nödvändiga ändringar i de handlingarna i enlighet med artikel 4.2.

b)

Den får utfärda ett eller flera motsvarande intyg, för de ändamål som anges i artiklarna 47 och 48.

För tillämpningen av punkt b skall den administrativa myndigheten först fastställa att den handling som skall ersättas är giltig, vid behov i samråd med den administrativa myndigheten i en annan medlemsstat.

2.   När ett intyg utfärdas för att ersätta innehavarens kopia (blankett 2) av ett importtillstånd, eller en importörs kopia (blankett 2) av en importanmälan eller ett tidigare utfärdat intyg, skall denna handling behållas av den administrativa myndighet som utfärdar intyget.

3.   Ett tillstånd, en anmälan eller ett intyg som har försvunnit, stulits eller förstörts får ersättas endast av den myndighet som utfärdade handlingen.

4.   När en administrativ myndighet vid tillämpning av punkt 1 samråder med en administrativ myndighet i en annan medlemsstat skall den senare svara inom en vecka.

KAPITEL XI

ETIKETTER

Artikel 52

Användning av etiketter

1.   De etiketter som avses i artikel 2.6 skall endast användas i samband med icke‐kommersiella lån, gåvor och utbyte, mellan i vederbörlig ordning registrerade forskare och forskningsinstitutioner, av herbarieexemplar eller andra konserverade, torkade eller inkapslade museiexemplar och levande växter för vetenskapliga undersökningar.

2.   De forskare och forskningsinstitutioner som avses i punkt 1 skall av en administrativ myndighet i den medlemsstat där de befinner sig tilldelas ett registreringsnummer.

Registreringsnumret skall innehålla fem tecken i vilket de två första leden skall utgöras av ISO-landskoden med två bokstäver för den berörda medlemsstaten och de tre sista av ett unikt nummer som tilldelats varje institution av den behöriga administrativa myndigheten.

3.   De berörda forskarna och forskningsinstitutionerna skall fylla i fälten 1–5 på etiketten och vid återlämnandet av den etikettdel som skall användas för det ändamålet omedelbart upplysa den behöriga administrativa myndighet som de är registrerade hos om hur alla etiketter har använts.

KAPITEL XII

UNDANTAG FRÅN DET TULLFÖRFARANDE SOM AVSES I ARTIKEL 4.7 I FÖRORDNING (EG) NR 338/97

Artikel 53

Uppvisande av handlingar och kontroller vid ett annat gränstullkontor än det där införseln sker

1.   När ett varuparti som skall föras in till gemenskapen anländer till ett gränstullkontor via sjö-, flyg- eller järnvägstransport för att med samma transportmedel och utan mellanliggande lagring sändas vidare till ett annat tullkontor i gemenskapen, utsett i enlighet med artikel 12.1 i förordning (EG) nr 338/97, skall slutkontrollerna och uppvisandet av importhandlingarna ske vid det sistnämnda tullkontoret.

2.   När ett varuparti har kontrollerats vid ett tullkontor som utsetts i enlighet med artikel 12.1 i förordning (EG) nr 338/97 och sänts vidare till ett annat tullkontor för ytterligare tullförfaranden, skall det sistnämnda tullkontoret kräva uppvisande av innehavarens kopia (blankett 2) av ett importtillstånd, ifyllt i enlighet med artikel 23 i den här förordningen, eller importörens kopia (blankett 2) av en importanmälan, ifylld i enlighet med artikel 24 i den här förordningen, och får genomföra alla kontroller det finner nödvändiga för att fastställa att bestämmelserna i förordning (EG) nr 338/97 och i den här förordningen är uppfyllda.

KAPITEL XIII

EXEMPLAR FÖDDA OCH UPPVUXNA I FÅNGENSKAP OCH ARTIFICIELLT FÖRÖKADE EXEMPLAR

Artikel 54

Exemplar av djurarter födda och uppvuxna i fångenskap

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 55 skall ett exemplar av en djurart anses vara fött och uppvuxet i fångenskap endast om en behörig administrativ myndighet efter samråd med en behörig vetenskaplig myndighet i den berörda medlemsstaten är övertygad om att följande kriterier är uppfyllda:

1)

Exemplaret är, eller härrör från, avkomma som är född eller på annat sätt framställd i en kontrollerad miljö av någon av följande:

a)

Av föräldrar som parat sig eller på annat sätt överfört gameter i en kontrollerad miljö – vid sexuell fortplantning.

b)

Av föräldrar som hållits i en kontrollerad miljö när avkomman började utvecklas – vid asexuell fortplantning.

2)

Avelsbeståndet anskaffades i enlighet med på förvärvsdagen tillämplig lagstiftning och på ett sätt som inte inverkat menligt på de berörda arternas överlevnad i vilt tillstånd.

3)

Avelsbeståndet kan bibehållas utan tillförsel av vilda exemplar, bortsett från tillfälliga tillskott i enlighet med tillämplig lagstiftning och på ett sätt som inte inverkar menligt på den berörda artens överlevnad i vilt tillstånd, av djur, ägg och gameter endast avsedda för ett eller flera av följande ändamål:

a)

för att förhindra skadlig inavel, varvid storleken på dessa tillskott bestäms av behovet av nytt genetiskt material,

b)

för att ta vara på djur som konfiskerats i enlighet med artikel 16.3 i förordning (EG) nr 338/97,

c)

i undantagsfall för användning som avelsbestånd.

4)

Avelsbeståndet har redan producerat andra generationens eller följande generationers avkomma (F2, F3 osv.) i kontrollerad miljö eller förvaltas på ett sätt som bevisligen kan leda till produktion av andra generationens avkomma i kontrollerad miljö.

Artikel 55

Fastställande av härstamning

När en behörig myndighet vid tillämpning av artikel 54, artikel 62.1 eller artikel 63.1 anser det nödvändigt att fastställa ett djurs härstamning genom analys av dess blod eller vävnader, skall analysresultaten eller de prov som behövs ställas till förfogande på det sätt som myndigheten föreskriver.

Artikel 56

Artificiellt förökade exemplar av växtarter

1.   Ett exemplar av en växtart skall anses vara artificiellt förökat endast om den berörda medlemsstatens behöriga administrativa myndighet i samråd med en vetenskaplig myndighet är övertygad om att följande kriterier är uppfyllda:

a)

Exemplaret är, eller härrör från, växter som är uppodlade från frön, sticklingar, delningar, kallusvävnad eller annan växtvävnad, sporer eller annat förökningsmaterial under kontrollerade förhållanden.

b)

Det odlade föräldrabeståndet anskaffades i enlighet med på förvärvsdagen tillämplig lagstiftning och underhålls på ett sätt som inte inverkar menligt på artens överlevnad i vilt tillstånd.

c)

Skötselmetoden ger långsiktig garanti för att det odlade föräldrabeståndet kan bibehållas.

d)

Vad beträffar inympade växter, har både rotstocken och ympkvisten förökats artificiellt i enlighet med punkterna a, b och c.

För tillämpningen av punkt a skall med kontrollerade förhållanden avses en icke-naturlig miljö som är kraftigt styrd av människan, vilket kan, men är inte begränsat till att, innefatta jordbearbetning, gödsling, ogräsbekämpning, bevattning eller plantskolebehandling såsom plantering i kruka, i trädgårdssängar och väderskydd.

2.   Virke från träd odlade i enartsbestånd skall anses vara artificiellt förökat i enlighet med punkt 1.

KAPITEL XIV

PERSONLIGA TILLHÖRIGHETER OCH HUSHÅLLSFÖREMÅL

Artikel 57

Införsel och återinförsel till gemenskapen av personliga tillhörigheter eller hushållsföremål

1.   Undantaget från artikel 4 i förordning (EG) nr 338/97 för personliga tillhörigheter eller hushållsföremål enligt artikel 7.3 i den förordningen skall inte gälla för exemplar som används för kommersiell förtjänst, säljs, visas för kommersiella ändamål, bevaras för försäljning, saluförs eller transporteras för försäljning.

Undantaget skall endast gälla exemplar, inbegripet jakttroféer, som uppfyller ett av följande villkor:

a)

De ingår i det personliga bagaget hos resande som kommer från ett tredjeland.

b)

De ingår i personligt lösöre tillhörande en fysisk person som flyttar sin permanenta bosättning från ett tredjeland till gemenskapen.

c)

De utgör jakttroféer som tagits av en resande och importeras vid ett senare tillfälle.

2.   Undantaget från artikel 4 i förordning (EG) nr 338/97 för personliga tillhörigheter eller hushållsföremål enligt artikel 7.3 i den förordningen skall inte gälla för exemplar av arter som förtecknas i bilaga A till den förordningen, om de införs till gemenskapen för första gången av en person som har sin permanenta bosättning i gemenskapen eller som står i begrepp att bosätta sig i gemenskapen.

3.   Första gången en person som har sin permanenta bosättning i gemenskapen för in personliga tillhörigheter eller hushållsföremål, inbegripet jakttroféer, som innefattar exemplar av de arter som förtecknas i bilaga B till förordning (EG) nr 338/97 i gemenskapen, skall det inte krävas att ett importtillstånd visas upp för tullen, om originalet av ett exportdokument eller återexportdokument och en kopia av detta kan visas upp.

Tullen skall vidarebefordra originalet i enlighet med artikel 45 i denna förordning och återlämna den stämplade kopian till innehavaren.

4.   När en person som har sin permanenta bosättning i gemenskapen återinför i gemenskapen personliga tillhörigheter eller hushållsföremål, inbegripet jakttroféer, som innefattar exemplar av de arter som förtecknas i bilaga A eller B till förordning (EG) nr 338/97, skall det inte krävas att ett importtillstånd visas upp för tullen, förutsatt att ett av följande dokument uppvisas:

a)

Den av tullen påtecknade innehavarens kopia (blankett 2) av ett tidigare använt gemenskapstillstånd för import eller export.

b)

Kopian av det exportdokument eller återexportdokument som avses i punkt 3.

c)

Bevis för att exemplaren förvärvats inom gemenskapen.

5.   Genom undantag från punkterna 3 och 4 skall uppvisande av importtillstånd eller (åter)exporttillstånd inte krävas för införsel eller återinförsel till gemenskapen av följande föremål som förtecknas i bilaga B till förordning (EG) nr 338/97:

a)

Högst 250 g kaviar av störarter (Acipenseriformes spp.) per person.

b)

Högst tre regnrör (kaktusstammar, Cactaceae spp.) per person.

c)

Högst fyra döda, bearbetade exemplar av Crocodylia spp. (med undantag av kött och jakttroféer) per person.

d)

Högst tre skal av Strombus gigas per person.

Artikel 58

Export och återexport från gemenskapen av personliga tillhörigheter och hushållsföremål

1.   Undantaget från artikel 5 i förordning (EG) nr 338/97 för personliga tillhörigheter eller hushållsföremål enligt artikel 7.3 i den förordningen skall inte gälla för exemplar som används för kommersiell förtjänst, säljs, visas för kommersiella ändamål, bevaras för försäljning, saluförs eller transporteras för försäljning.

Undantaget skall endast gälla exemplar som uppfyller ett av följande villkor:

a)

De ingår i det personliga bagaget hos resande som är på väg till ett tredjeland.

b)

De ingår i personligt lösöre tillhörande en fysisk person som flyttar sin permanenta bosättning från gemenskapen till ett tredjeland.

2.   Vid export skall undantaget från artikel 5 i förordning (EG) nr 338/97 för personliga tillhörigheter eller hushållsföremål enligt artikel 7.3 i den förordningen inte gälla för exemplar av arter som ingår i förteckningen i bilaga A eller B till den förordningen.

3.   När en person som har sin permanenta bosättning i gemenskapen återexporterar personliga tillhörigheter eller hushållsföremål, inbegripet jakttroféer, som innefattar exemplar av arter som förtecknas i bilaga A eller B till förordning (EG) nr 338/97 skall det inte krävas att ett återexportintyg visas upp för tullen, förutsatt att följande dokument uppvisas:

a)

Den av tullen påtecknade innehavarens kopia (blankett 2) av ett tidigare använt gemenskapstillstånd för import eller export.

b)

Den kopia av export- eller återexportdokumentet som avses i artikel 57.3 i denna förordning.

c)

Bevis för att exemplaren förvärvats inom gemenskapen.

4.   Genom undantag från punkterna 2 och 3 skall uppvisande av export- eller återexportdokument inte krävas för export eller återexport från gemenskapen av de föremål som anges i punkterna a–d i artikel 57.5.

KAPITEL XV

UNDANTAG

Artikel 59

Undantag från artikel 8.1 i förordning (EG) nr 338/97 enligt artikel 8.3 i samma förordning

1.   Undantag för de exemplar som avses i artikel 8.3 a, b och c i förordning (EG) nr 338/97 skall medges endast om den sökande på ett tillfredsställande sätt har visat för den behöriga administrativa myndigheten att de villkor som anges i nämnda artikel och i artikel 48 i den här förordningen har uppfyllts.

2.   Undantag för de exemplar som avses i artikel 8.3 d i förordning (EG) nr 338/97 skall medges endast om den sökande på ett tillfredsställande sätt har visat för den behöriga administrativa myndigheten, sedan den senare samrått med en behörig vetenskaplig myndighet, att de villkor som anges i artikel 48 i den här förordningen har uppfyllts och att de berörda exemplaren är födda och uppvuxna i fångenskap eller artificiellt förökade i enlighet med artiklarna 54, 55 och 56 i den här förordningen.

3.   Undantag för de exemplar som avses i artikel 8.3 e, f och g i förordning (EG) nr 338/97 skall medges endast om den sökande på ett tillfredsställande sätt har visat för den behöriga administrativa myndigheten, sedan den senare samrått med en behörig vetenskaplig myndighet, att de villkor som anges i nämnda artikel och i artikel 48 i den här förordningen har uppfyllts.

4.   Undantag för de exemplar som avses i artikel 8.3 h i förordning (EG) nr 338/97 skall medges endast om den sökande på ett tillfredsställande sätt har visat för den behöriga administrativa myndigheten att de berörda exemplaren har tagits ur sin naturliga miljö i en medlemsstat och i enlighet med dess lagstiftning.

5.   Undantag enligt artikel 8.3 i förordning (EG) nr 338/97 skall beviljas för levande ryggradsdjur endast om den sökande på ett tillfredsställande sätt kan visa för den behöriga administrativa myndigheten att de tillämpliga bestämmelserna i artikel 66 i den här förordningen har uppfyllts.

Artikel 60

Undantag från artikel 8.1 i förordning (EG) nr 338/97 för vetenskapliga institutioner

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 9 i förordning (EG) nr 338/97 får ett undantag från förbudet i artikel 8.1 i den förordningen medges för vetenskapliga institutioner som godkänts av en administrativ myndighet, efter samråd med en behörig vetenskaplig myndighet, genom utfärdande av ett intyg som omfattar alla exemplar som ingår i de berörda institutionernas samling av de i bilaga A till förordning (EG) nr 338/97 angivna arterna som är avsedda för följande:

1)

Avel i fångenskap eller artificiell förökning som är till fördel för de berörda arternas bevarande.

2)

Forskning eller utbildning som syftar till de berörda arternas fortlevnad och bevarande.

Försäljning av exemplar som omfattas av sådana intyg får endast ske till andra vetenskapliga institutioner som innehar ett sådant intyg.

Artikel 61

Undantag från artikel 8.1 och 8.3 i förordning (EG) nr 338/97

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 9 i förordning (EG) nr 338/97 skall förbudet i artikel 8.1 i den förordningen mot köp, erbjudande om köp eller förvärv i kommersiellt syfte av exemplar av de arter som förtecknas i bilaga A till samma förordning och bestämmelsen i artikel 8.3 i den förordningen om att undantag från dessa förbud skall medges genom att intyg utfärdas i varje enskilt fall, inte tillämpas när de berörda exemplaren uppfyller något av följande kriterier:

1)

De omfattas av ett av de artspecifika intyg som föreskrivs i artikel 48 i den här förordningen.

2)

De omfattas av ett av de allmänna undantag som föreskrivs i artikel 62 i den här förordningen.

Artikel 62

Allmänna undantag från artikel 8.1 och 8.3 i förordning (EG) nr 338/97

Bestämmelsen i artikel 8.3 i förordning (EG) nr 338/97 om att undantag från förbuden i artikel 8.1 i den förordningen skall medges genom att intyg utfärdas i varje enskilt fall skall inte avse, och inget intyg skall heller krävas, i följande fall:

1)

Exemplar av i fångenskap födda och uppvuxna djur av de arter som anges i bilaga X till den här förordningen och hybrider av dessa, under förutsättning att exemplar av arter som är försedda med not är märkta i enlighet med artikel 66.1 i den här förordningen.

2)

Artificiellt förökade exemplar av växtarter.

3)

Bearbetade exemplar som förvärvats för mer än 50 år sedan enligt artikel 2 w i förordning (EG) nr 338/97.

Artikel 63

I förväg utfärdade intyg enligt artikel 8.3 i förordning (EG) nr 338/97

1.   För tillämpning av artikel 8.3 d i förordning (EG) nr 338/97 får en medlemsstat tillhandahålla i förväg utfärdade intyg för uppfödare som godkänts för detta ändamål av en administrativ myndighet, förutsatt att dessa håller uppfödningsregister och att de på begäran visar upp dessa för den behöriga administrativa myndigheten.

Sådana intyg skall i fält 20 innehålla följande text:

”Intyget gäller endast följande taxonomiska enheter: …”

2.   För tillämpning av artikel 8.3 d och h i förordning (EG) nr 338/97 får en medlemsstat tillhandahålla i förväg utfärdade intyg för personer som godkänts av en administrativ myndighet för att på grundval av sådana intyg sälja döda exemplar som uppfötts i fångenskap och/eller ett litet antal döda exemplar som legalt fångats i sin naturliga miljö inom gemenskapen, förutsatt att dessa personer uppfyller följande krav:

a)

De skall föra ett register som på begäran visas upp för den behöriga administrativa myndigheten och som innehåller uppgifter om sålda exemplar eller arter, dödsorsak, om den är känd, vilka personer exemplaren anskaffades från och såldes till.

b)

De skall lämna en årlig rapport till den behöriga administrativa myndigheten med uppgifter om försäljning under året, typ och antal exemplar, berörda arter samt hur exemplaren anskaffades.

KAPITEL XVI

MÄRKNINGSKRAV

Artikel 64

Märkning av exemplar för import och för kommersiella aktiviteter inom gemenskapen

1.   Importtillstånd för följande föremål skall utfärdas endast när den sökande på ett tillfredsställande sätt kan visa för den behöriga administrativa myndigheten att exemplaren har märkts individuellt i enlighet med bestämmelserna i artikel 66.6:

a)

Exemplar som härrör från uppfödning av djur i fångenskap, som har godkänts av konventionens partskonferens.

b)

Exemplar som härrör från ranchuppfödning av vilda djur, som har godkänts av konventionens partskonferens.

c)

Exemplar från en population av arter som förtecknas i bilaga I till konventionen för vilka en exportkvot har godkänts av konventionens partskonferens.

d)

Obearbetade betar från afrikansk elefant och kapade bitar av sådana betar som både är minst 20 cm långa och väger över 1 kg.

e)

Oberedda, garvade och/eller färdigarbetade skinn, slaksidor, svansar, halsar, fötter, ryggremsor och andra delar av krokodiler som har exporterats till gemenskapen samt hela obearbetade, garvade eller färdigarbetade skinn och slaksidor av krokodiler som har återexporterats till gemenskapen.

f)

Levande exemplar av arter av ryggradsdjur som förtecknas i bilaga A till förordning (EG) nr 338/97 och som tillhör en mobil utställning.

g)

Alla typer av behållare för kaviar av Acipenseriformes spp., inklusive burkar, glas eller askar i vilka sådan kaviar direktförpackas.

2.   För tillämpningen av artikel 8.5 i förordning (EG) nr 338/97 skall alla behållare för kaviar som avses i punkt 1 g i denna artikel märkas i enlighet med artikel 66.6 i denna förordning, om inte annat följer av de kompletterande bestämmelserna i artikel 66.7.

Artikel 65

Märkning av exemplar för export och återexport

1.   Återexportintyg för exemplar som avses i artikel 64.1 a–d och f som inte har modifierats i avsevärd grad skall utfärdas endast om den sökande på ett tillfredsställande sätt har visat för den administrativa myndigheten att originalmärkningen är intakt.

2.   Återexportintyg för hela oberedda, garvade och/eller färdigarbetade skinn och slaksidor av krokodiler skall utfärdas endast om den sökande på ett tillfredsställande sätt har visat för den administrativa myndigheten att de ursprungliga etiketterna är intakta eller, om dessa har försvunnit eller tagits bort, att exemplaren har märkts med en återexportetikett.

3.   Exporttillstånd och återexportintyg för alla typer av behållare för kaviar som avses i artikel 64.1 g skall utfärdas endast om behållaren är märkt i enlighet med artikel 66.6.

4.   Exporttillstånd för levande ryggradsdjur av arter som förtecknas i bilaga A till förordning (EG) nr 338/97 skall utfärdas endast om den sökande på ett tillfredsställande sätt kan visa för den behöriga administrativa myndigheten att de tillämpliga kraven i artikel 66 i den här förordningen har uppfyllts.

Artikel 66

Märkningsmetoder

1.   Vid tillämpning av artiklarna 33.1, 40.1, 59.5 och 65.4 skall i punkterna 2 och 3 i denna artikel gälla.

2.   Fåglar som är födda och uppvuxna i fångenskap skall märkas i enlighet med punkt 8, eller, när den behöriga administrativa myndigheten finner det styrkt att denna metod på grund av artens fysiska eller beteendemässiga egenskaper inte kan användas, med hjälp av en individuellt numrerad mikrochip-transponder som säkras mot olaga förändringar och som överensstämmer med ISO-standarderna 11784:1996 (E) och 11785:1996 (E).

3.   Levande ryggradsdjur, utom fåglar födda och uppvuxna i fångenskap, skall märkas med hjälp av en individuellt numrerad mikrochip-transponder som säkras mot olaga förändringar och som överensstämmer med ISO-standarderna 11784:1996 (E) och 11785:1996 (E) eller, när den behöriga myndigheten finner det styrkt att denna metod på grund av exemplarets/artens fysiska eller beteendemässiga egenskaper inte är lämplig, göras identifierbara med individuellt numrerade ringar, band, märken, tatueringar och liknande, eller på annat lämpligt sätt.

4.   Artiklarna 33.1, 40.1, 48.2, 59.5 och 65.4 skall inte tillämpas när den behöriga administrativa myndigheten anser det styrkt att de fysiska egenskaperna hos exemplaren i fråga vid tidpunkten för utfärdandet av tillämpligt intyg inte gör det möjligt att på ett säkert sätt tillämpa någon märkning.

I det fallet skall den berörda administrativa myndigheten utfärda ett transaktionsspecifikt intyg och registrera detta i fält 20 i intyget eller, om en märkningsmetod kan användas på ett säkert sätt vid en senare tidpunkt, tillfoga lämpliga föreskrifter för detta.

Exemplarspecifika intyg, intyg för mobil utställning och intyg för personlig egendom skall inte utfärdas för sådana exemplar.

5.   Exemplar som före den 1 januari 2002 har märkts med en mikrochip-transponder som inte överensstämmer med ISO-standarderna 11784:1996 (E) och 11785:1996 (E), eller som före den 1 juni 1997 har märkts med hjälp av en av de metoder som anges i punkt 3 eller i enlighet med punkt 6, innan de fördes in till gemenskapen, skall anses ha märkts i enlighet med bestämmelserna i punkterna 2 och 3.

6.   De exemplar som avses i artikel 64.1 och artikel 65 skall märkas enligt den metod som har godkänts eller rekommenderats för de berörda exemplaren av konventionens partskonferens, och i synnerhet skall de behållare för kaviar som avses i artikel 64.1 g samt artiklarna 64.2 och 65.3 märkas individuellt med hjälp av icke‐återanvändningsbara etiketter som fästs på varje ursprunglig behållare.

7.   Endast de packnings- eller ompackningsföretag som är licensierade av den administrativa myndigheten i en medlemsstat skall ha rätt att bearbeta och förpacka eller omförpacka kaviar för export, återexport eller handel inom gemenskapen.

Licensierade packnings- eller ompackningsföretag skall åläggas att på lämpligt sätt bokföra de kvantiteter kaviar som importeras, exporteras, återexporteras, produceras på plats eller lagras. Bokföringen skall vara tillgänglig för inspektion av den administrativa myndigheten i den aktuella medlemsstaten.

Den administrativa myndigheten skall tilldela varje sådant packnings- eller ompackningsföretag en unik registreringskod.

8.   Fåglar som har fötts och vuxit upp i fångenskap, samt andra fåglar som fötts i en kontrollerad miljö, skall märkas med hjälp av en individuellt märkt sömlöst försluten benring.

Med sömlöst försluten benring avses en ring eller ett band i en heldragen ögla utan brott eller skarv, som inte har bearbetats eller rörts på något sätt, av en storlek som gör att den inte kan avlägsnas från en fullvuxen fågel efter att ha anbringats under fågelns första dagar och som tillverkats speciellt för det ändamålet.

Artikel 67

Skonsamma märkningsmetoder

Vid märkning av levande djur på gemenskapens territorium genom fastsättande av märken, band, ringar eller andra anordningar eller genom märkning av en del av djurets kropp eller implantat av en mikrochip-transponder, skall detta genomföras med vederbörlig omsorg om exemplaret i fråga och med hänsyn till dess välbefinnande och naturliga beteende.

Artikel 68

Ömsesidigt erkännande av märkningsmetoder

1.   Medlemsstaternas behöriga myndigheter skall godta de märkningsmetoder som har godkänts av de behöriga myndigheterna i andra medlemsstater i enlighet med bestämmelserna i artikel 66.

2.   Om ett tillstånd eller intyg krävs enligt bestämmelserna i denna förordning, skall fullständiga uppgifter om exemplarets märkning anges i den aktuella handlingen.

KAPITEL XVII

RAPPORTER OCH INFORMATION

Artikel 69

Rapporter om import, export och återexport

1.   Medlemsstaterna skall föra statistik över de importer till och exporter eller återexporter från gemenskapen som genomförts med tillstånd och intyg utfärdade av deras administrativa myndigheter, oberoende av platsen för införseln eller återexporten eller exporten.

Medlemsstaterna skall, i enlighet med artikel 15.4 a i förordning (EG) nr 338/97, och med beaktande av den tidplan som anges i punkt 4 i denna artikel, översända denna information för föregående kalenderår till kommissionen för de arter som anges i bilagorna A, B och C till den förordningen, i elektronisk form och i enlighet med de riktlinjer för upprättande och överlämnande av årsrapporter enligt konventionen som har utfärdats av konventionens sekretariat.

Dessa rapporter skall innefatta information om beslagtagna och förverkade varupartier.

2.   Den information som avses i punkt 1 skall presenteras i två separata delar enligt följande:

a)

En del om import, export och återexport av exemplar av arter förtecknade i bilagorna till konventionen.

b)

En del om import, export och återexport av exemplar av andra arter förtecknade i bilagorna A, B och C till förordning (EG) nr 338/97 och om införsel till gemenskapen av exemplar av arter förtecknade i bilaga D till denna.

3.   Med avseende på import av varupartier som innehåller levande djur skall medlemsstaterna, när detta är möjligt, redovisa hur många procent av exemplar av arter som anges i bilagorna A och B till förordning (EG) nr 338/97 som var döda vid införseln till gemenskapen.

4.   Den redovisning som avses i punkterna 1, 2 och 3 skall före den 15 juni varje år översändas till kommissionen för föregående kalenderår och redovisas per art och per exportland eller återexportland.

5.   Informationen enligt artikel 15.4 c i förordning (EG) nr 338/97 skall innehålla uppgifter om vilka lagar och andra författningar som antagits för att genomföra och upprätthålla bestämmelserna i förordning (EG) nr 338/97 och i denna förordning.

Dessutom skall medlemsstaterna rapportera följande:

a)

Personer och organisationer som registrerats i enlighet med artiklarna 18 och 19 i denna förordning.

b)

Vetenskapliga institutioner som registrerats i enlighet med artikel 60 i denna förordning.

c)

Uppfödare som godkänts i enlighet med artikel 63 i denna förordning.

d)

Packnings- eller ompackningsföretag för kaviar med licens i enlighet med artikel 66.7 i denna förordning.

e)

Användningen av sundhetscertifikat i enlighet med artikel 17 i denna förordning.

Artikel 70

Ändringar av bilagorna till förordning (EG) nr 338/97

1.   För att kunna förbereda ändringar i bilagorna till förordning (EG) nr 338/97 i enlighet med artikel 15.5 i den förordningen, skall medlemsstaterna med avseende på arter som redan förtecknats i bilagorna till den förordningen och de arter som kan komma i fråga för att ingå i förteckningen överlämna all relevant information till kommissionen avseende

a)

deras biologiska status och handelsstatus,

b)

användningen av exemplar av sådana arter,

c)

metoder för att kontrollera handelsexemplar.

2.   Kommissionen skall överlämna varje förslag till ändring av bilaga B eller D till förordning (EG) nr 338/97 i enlighet med artikel 3.2 c eller d eller artikel 3.4 a i den förordningen för yttrande till gruppen för vetenskapliga undersökningar som avses i artikel 17 i den förordningen innan förslagen överlämnas till kommittén.

KAPITEL XVIII

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 71

Avslag på ansökan om importtillstånd

1.   Så snart en restriktion enligt artikel 4.6 i förordning (EG) nr 338/97 har införts och tills den upphävs skall medlemsstaterna avslå ansökningar om importtillstånd för exemplar som exporteras från det berörda ursprungslandet eller de berörda ursprungsländerna.

2.   Genom undantag från punkt 1 får importtillstånd utfärdas om en ansökan om importtillstånd lämnades in innan restriktionen infördes och den behöriga administrativa myndigheten i medlemsstaten anser det styrkt att det finns ett avtal eller en order som har medfört att betalning har skett eller att exemplaren redan har sänts.

3.   Giltighetstiden för ett importtillstånd som utfärdats enligt punkt 2 får inte överskrida en månad.

4.   De restriktioner som avses i punkt 1 skall, om inte annat särskilt anges, inte gälla

a)

exemplar som fötts och vuxit upp i fångenskap enligt artiklarna 54 och 55 eller är artificiellt förökade enligt artikel 56,

b)

exemplar som importerats för de ändamål som anges i artikel 8.3 e–g i förordning (EG) nr 338/97,

c)

levande eller döda exemplar som utgör en del av bohaget för personer som flyttar till gemenskapen för att bosätta sig där.

Artikel 72

Övergångsbestämmelser

1.   Intyg som utfärdats i enlighet med artikel 11 i förordning (EEG) nr 3626/82 och artikel 22 i kommissionens förordning (EEG) nr 3418/83 (4) får fortsätta att användas för de syften som anges i artikel 5.2 b, 5.3 b–d, artikel 5.4 och artikel 8.3 a och d–h i förordning (EG) nr 338/97.

2.   Undantag som beviljats från förbuden i artikel 6.1 i förordning (EEG) nr 3626/82 skall gälla till och med deras sista giltighetsdag, om denna är angiven.

3.   Medlemsstaterna får fortsätta att utfärda import- och exporttillstånd, återexportintyg, intyg för mobil utställning och intyg för personlig egendom enligt formuläret i bilaga I till förordning (EG) nr 1808/2001 under ett år efter det att den här förordningen trätt i kraft.

Artikel 73

Anmälan av genomförandebestämmelser

Medlemsstaterna skall till kommissionen och konventionens sekretariat anmäla de specifika bestämmelser som de antar för att genomföra denna förordning samt alla de rättsliga instrument som används och de åtgärder som vidtas för att tillämpa och verkställa den. Kommissionen skall vidarebefordra denna information till de övriga medlemsstaterna.

Artikel 74

Upphävande

Förordning (EG) nr 1808/2001 skall upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen skall anses som hänvisningar till denna förordning och skall läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga XII.

Artikel 75

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 maj 2006.

På kommissionens vägnar

Stavros DIMAS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 61, 3.3.1997, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1332/2005 (EUT L 215, 19.8.2005, s. 1).

(2)  EGT L 384, 31.12.1982, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2727/95 (EGT L 284, 28.11.1995, s. 3).

(3)  EGT L 250, 19.9.2001, s. 1.

(4)  EGT L 344, 7.12.1983, s. 1.


BILAGA I

Anvisningar och förklaringar

1.

Fyll i den egentliga (åter)exportörens namn och adress, inte en representants. Om det gäller ett intyg för personlig egendom skall den lagliga ägarens fullständiga namn och adress anges.

2.

Exporttillstånd eller återexportintyg skall vara giltiga i högst sex månader och importtillstånd i högst tolv månader. Intyg för personlig egendom skall vara giltiga i högst tre år. Efter den sista giltighetsdagen skall dessa handlingar anses som ogiltiga och originalet och alla kopior skall genast återlämnas av innehavaren till den myndighet som utfärdat tillståndet. Ett importtillstånd är inte giltigt om motsvarande handling enligt konventionen från det exporterande/återexporterande landet används för export/återexport efter dess sista giltighetsdag eller om införseln till gemenskapen sker mer än sex månader efter dess utfärdandedatum.

3.

Fyll i den egentliga importörens namn och adress, inte en representants. Skall inte fyllas i om det gäller ett intyg för personlig egendom.

5.

Skall inte fyllas i om det gäller ett intyg för personlig egendom.

6.

För levande exemplar av arter förtecknade i bilaga A, utom exemplar födda och uppvuxna i fångenskap och artificiellt förökade exemplar, får den utfärdande myndigheten föreskriva på vilken plats de skall förvaras genom angivelse i detta fält. Varje förflyttning från den angivna platsen – utom vid brådskande veterinärbehandling och förutsatt att exemplaren genast återförs till den godkända platsen – måste godkännas i förväg av den behöriga administrativa myndigheten.

8.

Beskrivningen skall vara så noggrann som möjligt och innehålla en kod med tre bokstäver i enlighet med bilaga VII till rådets förordning (EG) nr 865/2006 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem.

9–10.

Använd enheter för kvantitet och/eller nettomängd i enlighet med dem som anges i bilaga VII till förordning (EG) nr 865/2006.

11.

Fyll i numret på den bilaga till konventionen (I, II eller III) i vilken arten finns angiven vid utfärdandet av tillståndet/intyget.

12.

Fyll i beteckningen på den bilaga till förordning (EG) nr 338/97 (A, B eller C) i vilken arten finns angiven vid utfärdandet av tillståndet/intyget.

13.

Använd en av följande koder för att ange ursprung:

W

Exemplar tagna från sin naturliga miljö.

R

Exemplar anskaffade från en anläggning för ranchuppfödning av vilda djur.

D

Djur enligt bilaga A, uppfödda i fångenskap för kommersiellt ändamål, och växter enligt bilaga A, artificiellt förökade för kommersiellt ändamål i enlighet med kapitel XIII i förordning (EG) nr 865/2006, eller delar av eller produkter av sådana djur eller växter.

A

Växter enligt bilaga A, artificiellt förökade för icke‐kommersiellt ändamål, och växter enligt bilagorna B och C, artificiellt förökade i enlighet med kapitel XIII i förordning (EG) nr 865/2006, liksom delar av eller produkter av sådana växter.

C

Djur enligt bilaga A, uppfödda i fångenskap för icke‐kommersiellt ändamål, och djur enligt bilagorna B och C, uppfödda i fångenskap i enlighet med kapitel XIII i förordning (EG) nr 865/2006, liksom delar och produkter av sådana djur.

F

Djur som är födda i fångenskap men inte uppfyller villkoren i kapitel XIII i förordning (EG) nr 865/2006, liksom delar och produkter av sådana djur.

I

Beslagtagna eller förverkade exemplar (1).

O

Anskaffade innan konventionen blev tillämplig (1).

U

Okänt ursprung (måste motiveras).

14.

Använd en av följande koder för att ange ändamålet för (åter)exporten/importen:

B

Avel i fångenskap eller artificiell förökning

E

Utbildning

G

Botaniska trädgårdar

H

Jakttroféer

L

Upprätthållande av lagen/rättsligt/kriminaltekniskt ändamål

M

Medicinska ändamål (inbegripet biomedicinsk forskning)

N

Återinförande eller införande i naturen

P

Personliga ägodelar

Q

Cirkusar och mobila utställningar

S

Vetenskapliga ändamål

T

Kommersiella ändamål

Z

Djurparker

15–17.

Ursprungslandet är det land där exemplaren har insamlats eller infångats i naturen, fötts eller vuxit upp i fångenskap eller artificiellt förökats. Om detta är ett tredjeland skall fälten 16 och 17 innehålla information om relevant tillstånd. När exemplar med ursprung i en medlemsstat exporteras från en annan medlemsstat, skall endast ursprungsmedlemsstaten anges i fält 15.

18–20.

Det sista återexportlandet när det gäller återexportintyg är det återexporterande tredjeland från vilket exemplaren importerades innan de återexporterades från gemenskapen. I fråga om importtillstånd är återexportlandet det återexporterande tredjeland från vilket exemplaren skall importeras. Fälten 19 och 20 skall innehålla uppgifter om relevant återexportintyg.

21.

Det vetenskapliga namnet skall anges i enlighet med de standardverk för nomenklatur som anges i bilaga VIII till förordning (EG) nr 865/2006.

23–25.

För officiellt bruk.

26.

Importören/exportören/återexportören eller dennes representant skall i tillämpliga fall ange numret på konossementet eller flygfraktsedeln.

27.

Skall fyllas i av det tullkontor där införsel till gemenskapen sker, eller det där (åter)export sker. Vid införsel skall originalet (blankett 1) återlämnas till den berörda medlemsstatens administrativa myndighet och innehavarens kopia (blankett 2) till importören. Vid export/återexport skall kopian för retur från tullkontoret till den utfärdande myndigheten (blankett 3) återlämnas till den administrativa myndigheten i den berörda medlemsstaten och originalet (blankett 1) och innehavarens kopia (blankett 2) till exportören/återexportören.

Anvisningar och förklaringar

1.

Fyll i den egentliga (åter)exportörens namn och adress, inte en representants. Om det gäller ett intyg för personlig egendom skall den lagliga ägarens fullständiga namn och adress anges.

2.

Exporttillstånd och återexportintyg skall vara giltiga i högst sex månader och importtillstånd i högst tolv månader. Intyg för personlig egendom skall vara giltiga i högst tre år. Efter den sista giltighetsdagen skall dessa handlingar anses som ogiltiga och originalet och alla kopior skall genast återlämnas av innehavaren till den myndighet som utfärdat tillståndet. Ett importtillstånd är inte giltigt om motsvarande handling enligt konventionen från det exporterande/återexporterande landet används för export/återexport efter dess sista giltighetsdag eller om införseln till gemenskapen sker mer än sex månader efter dess utfärdandedatum.

3.

Fyll i den egentliga importörens namn och adress, inte en representants. Skall inte fyllas i om det gäller ett intyg för personlig egendom.

5.

Skall inte fyllas i om det gäller ett intyg för personlig egendom.

6.

För levande exemplar av arter förtecknade i bilaga A, utom exemplar födda och uppvuxna i fångenskap och artificiellt förökade exemplar, får den utfärdande myndigheten föreskriva på vilken plats de skall förvaras genom angivelse i detta fält. Varje förflyttning från den angivna platsen – utom vid brådskande veterinärbehandling och förutsatt att exemplaren genast återförs till den godkända platsen – måste godkännas i förväg av den behöriga administrativa myndigheten.

8.

Beskrivningen skall vara så noggrann som möjligt och innehålla en kod med tre bokstäver i enlighet med bilaga VII till rådets förordning (EG) nr 865/2006 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem.

9–10.

Använd enheter för kvantitet och/eller nettomängd i enlighet med dem som anges i bilaga VII till förordning (EG) nr 865/2006.

11.

Fyll i numret på den bilaga till konventionen (I, II eller III) i vilken arten finns angiven vid utfärdandet av tillståndet/intyget.

12.

Fyll i beteckningen på den bilaga till förordning (EG) nr 338/97 (A, B eller C) i vilken arten finns angiven vid utfärdandet av tillståndet/intyget.

13.

Använd en av följande koder för att ange ursprung:

W

Exemplar tagna från sin naturliga miljö.

R

Exemplar anskaffade från en anläggning för ranchuppfödning av vilda djur.

D

Djur enligt bilaga A, uppfödda i fångenskap för kommersiellt ändamål, och växter enligt bilaga A, artificiellt förökade för kommersiellt ändamål i enlighet med kapitel XIII i förordning (EG) nr 865/2006, eller delar av eller produkter av sådana djur eller växter.

A

Växter enligt bilaga A, artificiellt förökade för icke‐kommersiellt ändamål, och växter enligt bilagorna B och C, artificiellt förökade i enlighet med kapitel XIII i förordning (EG) nr 865/2006, liksom delar av eller produkter av sådana växter.

C

Djur enligt bilaga A, uppfödda i fångenskap för icke‐kommersiellt ändamål, och djur enligt bilagorna B och C, uppfödda i fångenskap i enlighet med kapitel XIII i förordning (EG) nr 865/2006, liksom delar och produkter av sådana djur.

F

Djur som är födda i fångenskap men inte uppfyller villkoren i kapitel XIII i förordning (EG) nr 865/2006, liksom delar och produkter av sådana djur.

I

Beslagtagna eller förverkade exemplar (2).

O

Anskaffade innan konventionen blev tillämplig (2).

U

Okänt ursprung (måste motiveras).

14.

Använd en av följande koder för att ange ändamålet för (åter)exporten/importen:

B

Avel i fångenskap eller artificiell förökning

E

Utbildning

G

Botaniska trädgårdar

H

Jakttroféer

L

Upprätthållande av lagen/rättsligt/kriminaltekniskt ändamål

M

Medicinska ändamål (inbegripet biomedicinsk forskning)

N

Återinförande eller införande i naturen

P

Personliga ägodelar

Q

Cirkusar och mobila utställningar

S

Vetenskapliga ändamål

T

Kommersiella ändamål

Z

Djurparker

15–17.

Ursprungslandet är det land där exemplaren har insamlats eller infångats i naturen, fötts eller vuxit upp i fångenskap eller artificiellt förökats. Om detta är ett tredjeland skall fälten 16 och 17 innehålla information om relevant tillstånd. När exemplar med ursprung i en medlemsstat exporteras från en annan medlemsstat, skall endast ursprungsmedlemsstaten anges i fält 15.

18–20.

Det sista återexportlandet när det gäller återexportintyg är det återexporterande tredjeland från vilket exemplaren importerades innan de återexporterades från gemenskapen. I fråga om importtillstånd är återexportlandet det återexporterande tredjeland från vilket exemplaren skall importeras. Fälten 19 och 20 skall innehålla uppgifter om relevant återexportintyg.

21.

Det vetenskapliga namnet skall anges i enlighet med de standardverk för nomenklatur som anges i bilaga VIII till förordning (EG) nr 865/2006.

23–25.

För officiellt bruk.

26.

Importören/exportören/återexportören eller dennes representant skall i tillämpliga fall ange numret på konossementet eller flygfraktsedeln.

27.

Skall fyllas i av det tullkontor där införsel till gemenskapen sker, eller det där (åter)export sker. Vid införsel skall originalet (blankett 1) återlämnas till den berörda medlemsstatens administrativa myndighet och innehavarens kopia (blankett 2) till importören. Vid export/återexport skall kopian för retur från tullkontoret till den utfärdande myndigheten (blankett 3) återlämnas till den administrativa myndigheten i den berörda medlemsstaten och originalet (blankett 1) och innehavarens kopia (blankett 2) till exportören/återexportören.

Anvisningar och förklaringar

1.

Fyll i den egentliga (åter)exportörens namn och adress, inte en representants. Om det gäller ett intyg för personlig egendom skall den lagliga ägarens fullständiga namn och adress anges.

2.

Exporttillstånd eller återexportintyg skall vara giltiga i högst sex månader och importtillstånd i högst tolv månader. Intyg för personlig egendom skall vara giltiga i högst tre år. Efter den sista giltighetsdagen skall dessa handlingar anses som ogiltiga och utan någon som helst laga kraft och originalet och alla kopior skall genast återlämnas av innehavaren till den myndighet som utfärdat tillståndet. Ett importtillstånd är inte giltigt om motsvarande handling enligt konventionen från det exporterande/återexporterande landet används för export/återexport efter dess sista giltighetsdag eller om införseln till gemenskapen sker mer än sex månader efter dess utfärdandedatum.

3.

Fyll i den egentliga importörens namn och adress, inte en representants. Skall inte fyllas i om det gäller ett intyg för personlig egendom.

5.

Skall inte fyllas i om det gäller ett intyg för personlig egendom.

6.

För levande exemplar av arter förtecknade i bilaga A, utom exemplar födda och uppvuxna i fångenskap och artificiellt förökade exemplar, får den utfärdande myndigheten föreskriva på vilken plats de skall förvaras genom angivelse i detta fält. Varje förflyttning från den angivna platsen – utom vid brådskande veterinärbehandling och förutsatt att exemplaren genast återförs till den godkända platsen – måste godkännas i förväg av den behöriga administrativa myndigheten.

8.

Beskrivningen skall vara så noggrann som möjligt och innehålla en kod med tre bokstäver i enlighet med bilaga VII till rådets förordning (EG) nr 865/2006 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem.

9–10.

Använd enheter för kvantitet och/eller nettomängd i enlighet med dem som anges i bilaga VII till förordning (EG) nr 865/2006.

11.

Fyll i numret på den bilaga till konventionen (I, II eller III) i vilken arten finns angiven vid utfärdandet av tillståndet/intyget.

12.

Fyll i beteckningen på den bilaga till förordning (EG) nr 338/97 (A, B eller C) i vilken arten finns angiven vid utfärdandet av tillståndet/intyget.

13.

Använd en av följande koder för att ange ursprung:

W

Exemplar tagna från sin naturliga miljö.

R

Exemplar anskaffade från en anläggning för ranchuppfödning av vilda djur.

D

Djur enligt bilaga A, uppfödda i fångenskap för kommersiellt ändamål, och växter enligt bilaga A, artificiellt förökade för kommersiellt ändamål i enlighet med kapitel XIII i förordning (EG) nr 865/2006, eller delar av eller produkter av sådana djur eller växter.

A

Växter enligt bilaga A, artificiellt förökade för icke‐kommersiellt ändamål, och växter enligt bilagorna B och C, artificiellt förökade i enlighet med kapitel XIII i förordning (EG) nr 865/2006, liksom delar av eller produkter av sådana växter.

C

Djur enligt bilaga A, uppfödda i fångenskap för icke‐kommersiellt ändamål, och djur enligt bilagorna B och C, uppfödda i fångenskap i enlighet med kapitel XIII i förordning (EG) nr 865/2006, liksom delar och produkter av sådana djur.

F

Djur som är födda i fångenskap men inte uppfyller villkoren i kapitel XIII i förordning (EG) nr 865/2006, liksom delar och produkter av sådana djur.

I

Beslagtagna eller förverkade exemplar (3).

O

Anskaffade innan konventionen blev tillämplig (3).

U

Okänt ursprung (måste motiveras).

14.

Använd en av följande koder för att ange ändamålet för (åter)exporten/importen:

B

Avel i fångenskap eller artificiell förökning

E

Utbildning

G

Botaniska trädgårdar

H

Jakttroféer

L

Upprätthållande av lagen/rättsligt/kriminaltekniskt ändamål

M

Medicinska ändamål (inbegripet biomedicinsk forskning)

N

Återinförande eller införande i naturen

P

Personliga ägodelar

Q

Cirkusar och mobila utställningar

S

Vetenskapliga ändamål

T

Kommersiella ändamål

Z

Djurparker

15–17.

Ursprungslandet är det land där exemplaren har insamlats eller infångats i naturen, fötts eller vuxit upp i fångenskap eller artificiellt förökats. Om detta är ett tredjeland skall fälten 16 och 17 innehålla information om relevant tillstånd. När exemplar med ursprung i en medlemsstat exporteras från en annan medlemsstat, skall endast ursprungsmedlemsstaten anges i fält 15.

18–20.

Det sista återexportlandet när det gäller återexportintyg är det återexporterande tredjeland från vilket exemplaren importerades innan de återexporterades från gemenskapen. I fråga om importtillstånd är återexportlandet det återexporterande tredjeland från vilket exemplaren skall importeras. Fälten 19 och 20 skall innehålla uppgifter om relevant återexportintyg.

21.

Det vetenskapliga namnet skall anges i enlighet med de standardverk för nomenklatur som anges i bilaga VIII till förordning (EG) nr 865/2006.

23–25.

För officiellt bruk.

26.

Importören/exportören/återexportören eller dennes representant skall i tillämpliga fall ange numret på konossementet eller flygfraktsedeln.

27.

Skall fyllas i av det tullkontor där införsel till gemenskapen sker, eller det där (åter)export sker. Vid införsel skall originalet (blankett 1) återlämnas till den berörda medlemsstatens administrativa myndighet och innehavarens kopia (blankett 2) till importören. Vid export/återexport skall kopian för retur från tullkontoret till den utfärdande myndigheten (blankett 3) återlämnas till den administrativa myndigheten i den berörda medlemsstaten och originalet (blankett 1) och innehavarens kopia (blankett 2) till exportören/återexportören.

Anvisningar och förklaringar

1.

Fyll i den egentliga (åter)exportörens namn och adress, inte en representants. Om det gäller ett intyg för personlig egendom skall den lagliga ägarens fullständiga namn och adress anges.

2.

Inte tillämpligt.

3.

Fyll i den egentliga importörens namn och adress, inte en representants. Skall inte fyllas i om det gäller ett intyg för personlig egendom.

5.

Skall inte fyllas i om det gäller ett intyg för personlig egendom.

6.

Fylls i på ansökningsblanketten endast om det gäller levande exemplar av arter förtecknade i bilaga A, utom exemplar födda och uppvuxna i fångenskap och artificiellt förökade exemplar.

8.

Beskrivningen skall vara så noggrann som möjligt och innehålla en kod med tre bokstäver i enlighet med bilaga VII till rådets förordning (EG) nr 865/2006 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem.

9–10.

Använd enheter för kvantitet och/eller nettomängd i enlighet med dem som anges i bilaga VII till förordning (EG) nr 865/2006.

11.

Fyll i numret på den bilaga till konventionen (I, II eller III) i vilken arten finns angiven vid utfärdandet av tillståndet/intyget.

12.

Fyll i beteckningen på den bilaga till förordning (EG) nr 338/97 (A, B eller C) i vilken arten finns angiven vid tiden för ansökan.

13.

Använd en av följande koder för att ange ursprung:

W

Exemplar tagna från sin naturliga miljö.

R

Exemplar anskaffade från en anläggning för ranchuppfödning av vilda djur.

D

Djur enligt bilaga A, uppfödda i fångenskap för kommersiellt ändamål, och växter enligt bilaga A, artificiellt förökade för kommersiellt ändamål i enlighet med kapitel XIII i förordning (EG) nr 865/2006, eller delar av eller produkter av sådana djur eller växter.

A

Växter enligt bilaga A, artificiellt förökade för icke-kommersiellt ändamål, och växter enligt bilagorna B och C, artificiellt förökade i enlighet med kapitel XIII i förordning (EG) nr 865/2006, liksom delar av eller produkter av sådana växter.

C

Djur enligt bilaga A, uppfödda i fångenskap för icke‐kommersiellt ändamål, och djur enligt bilagorna B och C, uppfödda i fångenskap i enlighet med kapitel XIII i förordning (EG) nr 865/2006, liksom delar och produkter av sådana djur.

F

Djur som är födda i fångenskap men inte uppfyller villkoren i kapitel XIII i förordning (EG) nr 865/2006, liksom delar och produkter av sådana djur.

I

Beslagtagna eller förverkade exemplar (4).

O

Anskaffade innan konventionen blev tillämplig (4).

U

Okänt ursprung (måste motiveras).

14.

Använd en av följande koder för att ange ändamålet för (åter)exporten/importen:

B

Avel i fångenskap eller artificiell förökning

E

Utbildning

G

Botaniska trädgårdar

H

Jakttroféer

L

Upprätthållande av lagen/rättsligt/kriminaltekniskt ändamål

M

Medicinska ändamål (inbegripet biomedicinsk forskning)

N

Återinförande eller införande i naturen

P

Personliga ägodelar

Q

Cirkusar och mobila utställningar

S

Vetenskapliga ändamål

T

Kommersiella ändamål

Z

Djurparker

15–17.

Ursprungslandet är det land där exemplaren har insamlats eller infångats i naturen, fötts eller vuxit upp i fångenskap eller artificiellt förökats. Om detta är ett tredjeland skall fälten 16 och 17 innehålla information om relevant tillstånd. När exemplar med ursprung i en medlemsstat exporteras från en annan medlemsstat, skall endast ursprungsmedlemsstaten anges i fält 15.

18–20.

Det sista återexportlandet när det gäller återexportintyg är det återexporterande tredjeland från vilket exemplaren importerades innan de återexporterades från gemenskapen. I fråga om importtillstånd är återexportlandet det återexporterande tredjeland från vilket exemplaren skall importeras. Fälten 19 och 20 skall innehålla uppgifter om relevant återexportintyg.

21.

Det vetenskapliga namnet skall anges i enlighet med de standardverk för nomenklatur som anges i bilaga VIII till förordning (EG) nr 865/2006.

23.

Lämna så utförlig information som möjligt och ange orsaken till eventuella utelämnanden av begärda uppgifter.


(1)  Får användas endast tillsammans med annan kod för ursprung.

(2)  Får användas endast tillsammans med annan kod för ursprung.

(3)  Får användas endast tillsammans med annan kod för ursprung.

(4)  Får användas endast tillsammans med annan kod för ursprung.


BILAGA II

Anvisningar och förklaringar

1.

Fyll i importörens eller dennes representants fullständiga namn och adress.

4.

Ursprungsland är det land där exemplaren har fångats in i sin naturliga miljö, fötts eller vuxit upp i fångenskap eller artificiellt förökats.

5.

Skall fyllas i endast om det land från vilket exemplaren importeras inte är ursprungslandet.

6.

Beskrivningen skall vara så noggrann som möjligt.

9.

Det vetenskapliga namnet skall vara det namn som används i bilaga C eller bilaga D till förordning (EG) nr 338/97.

10.

Ange III för arter som finns förtecknade i bilaga III till konventionen.

12.

Ange beteckning (C eller D) på den bilaga till förordning (EG) nr 338/97 där arten finns förtecknad.

13.

Importören skall överlämna det undertecknade originalet (blankett 1) och importörens kopia (blankett 2), där så är tillämpligt tillsammans med handlingar i enlighet med bilaga III till konventionen från det (åter)exporterande landet till tullkontoret vid införseln till gemenskapen.

14.

Tullkontoret skall sända det stämplade originalet (blankett 1) till den administrativa myndigheten i det egna landet och återlämna importörens stämplade kopia (blankett 2) till importören eller dennes representant.

Anvisningar och förklaringar

1.

Fyll i importörens eller dennes representants fullständiga namn och adress.

4.

Ursprungsland är det land där exemplaren har fångats in i sin naturliga miljö, fötts eller vuxit upp i fångenskap eller artificiellt förökats.

5.

Skall fyllas i endast om det land från vilket exemplaren importeras inte är ursprungslandet.

6.

Beskrivningen skall vara så noggrann som möjligt.

9.

Det vetenskapliga namnet skall vara det namn som används i bilaga C eller bilaga D till förordning (EG) nr 338/97.

10.

Ange III för arter som finns förtecknade i bilaga III till konventionen.

12.

Ange beteckning (C eller D) på den bilaga till förordning (EG) nr 338/97 där arten finns förtecknad.

13.

Importören skall överlämna det undertecknade originalet (blankett 1) och importörens kopia (blankett 2), där så är tillämpligt tillsammans med handlingar i enlighet med bilaga III till konventionen från det (åter)exporterande landet till tullkontoret vid införseln till gemenskapen.

14.

Tullkontoret skall sända det stämplade originalet (blankett 1) till den administrativa myndigheten i det egna landet och återlämna importörens stämplade kopia (blankett 2) till importören eller dennes representant.


BILAGA III

Anvisningar och förklaringar

1.

Den utfärdande myndigheten skall ge intyget ett unikt nummer.

2.

Intygets sista giltighetsdag får inte infalla senare än tre år efter utfärdandedagen. Om den mobila utställningen har sitt ursprung i ett tredjeland, får sista giltighetsdag inte infalla senare än den dag som anges på ett likvärdigt intyg från det landet.

3.

Fyll i fullständigt namn, permanent adress och land för ägaren till det exemplar som omfattas av intyget. Intyget är ogiltigt utan ägarens underskrift.

4.

Den utfärdande myndighetens namn, adress och land bör vara förtryckt på blanketten.

5.

Detta fält är förtryckt för att ange att intyget är giltigt för flera gränsöverskridande förflyttningar av exemplaret tillsammans med utställningen och endast för syften som innebär att exemplaret förevisas för allmänheten i enlighet med artikel 8.3 i förordning (EG) nr 338/97 samt för att klargöra att intyget inte skall samlas in, utan följa med exemplaret/ägaren. Detta fält kan också användas för att motivera utelämnande av vissa uppgifter.

6.

Detta fält är förtryckt för att ange att gränsöverskridande förflyttningar är tillåtna till alla länder som godtar detta intyg i enlighet med nationell lag.

7.

Detta fält är förtryckt med koden Q för cirkusar och mobila utställningar.

8.

Ange numret på kontrollmärket om ett sådant sätts i fält 19.

9.

Det vetenskapliga namnet skall anges i enlighet med de standardverk för nomenklatur som anges i bilaga VIII till rådets förordning (EG) nr 865/2006 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem.

10.

Beskriv så noggrant som möjligt det exemplar som omfattas av intyget, inbegripet identitetsmärken (etiketter, ringar, unika märkningar osv.), så att myndigheterna i det konventionsland där utställningen förs in kan fastställa att intyget motsvarar det aktuella exemplaret. Exemplarets kön och dess ålder när intyget utfärdas bör om möjligt anges.

11.

Ange totalt antal exemplar. För levande djur bör antalet i normala fall vara ett. Om det är fråga om fler än ett exemplar anges ”se bifogade förteckning”.

12.

Fyll i numret på den bilaga till konventionen (I, II eller III) i vilken arten finns angiven vid utfärdandet av tillståndet/intyget.

13.

Fyll i beteckningen på den bilaga till förordning (EG) nr 338/97 (A, B eller C) i vilken arten finns angiven vid utfärdandet av tillståndet/intyget.

14.

Använd nedanstående koder för att ange ursprung. Detta intyg får inte användas för exemplar om kod W, R, F eller U anges för ursprung, såvida de inte förvärvats i eller införts till gemenskapen innan bestämmelserna om de arter som förtecknas i bilaga I, II eller III till konventionen eller i bilaga C till förordning (EEG) nr 3626/82 eller i bilagorna A, B och C till förordning (EG) nr 338/97 blev tillämpliga. I sådana fall skall även kod O anges.

W

Exemplar tagna från sin naturliga miljö.

R

Exemplar anskaffade från en anläggning för ranchuppfödning av vilda djur.

A

Växter enligt bilaga A, artificiellt förökade för icke‐kommersiellt ändamål, och växter enligt bilagorna B och C, artificiellt förökade i enlighet med kapitel XIII i förordning (EG) nr 865/2006, liksom delar av eller produkter av sådana växter.

C

Djur enligt bilaga A, uppfödda i fångenskap för icke‐kommersiellt ändamål, och djur enligt bilagorna B och C, uppfödda i fångenskap i enlighet med kapitel XIII i förordning (EG) nr 865/2006, liksom delar och produkter av sådana djur.

F

Djur som är födda i fångenskap men inte uppfyller villkoren i kapitel XIII i förordning (EG) nr 865/2006, liksom delar och produkter av sådana djur.

U

Okänt ursprung (måste motiveras).

O

Anskaffade innan konventionen blev tillämplig (får användas tillsammans med annan kod för ursprung).

15–16.

Ursprungslandet är det land där exemplaren har insamlats eller infångats i naturen, fötts eller vuxit upp i fångenskap eller artificiellt förökats. Om detta är ett tredjeland skall fält 16 innehålla information om relevant tillstånd. När exemplar med ursprung i en medlemsstat exporteras från en annan medlemsstat, skall endast ursprungsmedlemsstaten anges i fält 15.

17.

I detta fält måste utställningens registreringsnummer anges.

18.

Ange förvärvsdag endast för exemplar som förvärvats i eller införts till gemenskapen innan bestämmelserna om de arter som förtecknas i bilaga I, II eller III till konventionen eller i bilaga C till förordning (EEG) nr 3626/82 eller i bilagorna A, B och C till förordning (EG) nr 338/97 blev tillämpliga.

19.

Skall fyllas i av den tjänsteman som utfärdar intyget. Ett intyg får utfärdas endast av den administrativa myndigheten i det land där en utställning är baserad och endast om utställningens ägare har registrerat alla uppgifter om exemplaret hos den myndigheten. Om utställningen kommer från ett tredjeland får ett intyg utfärdas endast av den administrativa myndigheten i första bestämmelselandet. Den utfärdande tjänstemannens fullständiga namn skall anges. Stämpel, underskrift och, i tillämpliga fall, kontrollmärkets nummer skall vara tydligt läsbara.

20.

Detta fält kan användas för hänvisningar till nationell lagstiftning eller kompletterande särskilda villkor för gränsöverskridande förflyttningar som ställs av den utfärdande myndigheten.

21.

Detta fält är förtryckt med en hänvisning till det bifogade fortsättningsbladet där alla gränsöverskridande förflyttningar skall anges.

När denna handling upphör att gälla skall den, utan hinder av punkt 5, återlämnas till den utfärdande myndigheten.

Innehavaren eller dennes representant skall för kontrolländamål överlämna originalet av detta intyg (blankett 1) – och i tillämpliga fall det intyg för mobil utställning som utfärdats av ett tredjeland – och lämna in åtföljande fortsättningsblad eller (om intyget är utfärdat på grundval av en likvärdig handling från ett tredjeland) de båda fortsättningsbladen och kopior av dessa till ett tullkontor utsett i enlighet med artikel 12.1 i förordning (EG) nr 338/97. Tullkontoret skall, efter att ha fyllt i fortsättningsbladet eller -bladen, återlämna originalet av detta intyg (blankett 1), originalintyget utfärdat av ett tredjeland (i tillämpliga fall) samt fortsättningsbladet eller -bladen till innehavaren eller dennes representant. En påtecknad kopia av fortsättningsbladet av det intyg som utfärdats av medlemsstatens administrativa myndighet skall vidarebefordras av tullkontoret till den behöriga administrativa myndigheten i enlighet med artikel 23 i förordning (EG) nr 865/2006.

Anvisningar och förklaringar

3.

Fyll i fullständigt namn, permanent adress och land för ägaren till det exemplar som omfattas av intyget (inte en representants). Intyget är ogiltigt utan ägarens underskrift.

8.

Ange numret på kontrollmärket om ett sådant sätts i fält 19.

9.

Det vetenskapliga namnet skall anges i enlighet med de standardverk för nomenklatur som anges i bilaga VIII till rådets förordning (EG) nr 865/2006 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem.

10.

Beskriv så noggrant som möjligt det exemplar som omfattas av intyget, inbegripet identitetsmärken (etiketter, ringar, unika märkningar osv.), så att myndigheterna i det konventionsland där utställningen förs in kan fastställa att intyget motsvarar det aktuella exemplaret. Exemplarets kön och dess ålder när intyget utfärdas bör om möjligt anges.

11.

Ange totalt antal exemplar. För levande djur bör antalet i normala fall vara ett. Om det är fråga om fler än ett exemplar anges ”se bifogade förteckning”.

12.

Fyll i numret på den bilaga till konventionen (I, II eller III) i vilken arten finns angiven vid tiden för ansökan.

13.

Fyll i beteckningen på den bilaga till förordning (EG) nr 338/97 (A, B eller C) i vilken arten finns angiven vid tiden för ansökan.

14.

Använd nedanstående koder för att ange ursprung. Detta intyg får inte användas för exemplar om kod W, R, F eller U anges för ursprung, såvida de inte förvärvats i eller införts till gemenskapen innan bestämmelserna om de arter som förtecknas i bilaga I, II eller III till konventionen eller i bilaga C till förordning (EEG) nr 3626/82 eller i bilagorna A, B och C till förordning (EG) nr 338/97 blev tillämpliga. I sådana fall skall även kod O anges.

W

Exemplar tagna från sin naturliga miljö.

R

Exemplar anskaffade från en anläggning för ranchuppfödning av vilda djur.

A

Växter enligt bilaga A, artificiellt förökade för icke‐kommersiellt ändamål, och växter enligt bilagorna B och C, artificiellt förökade i enlighet med kapitel XIII i förordning (EG) nr 865/2006, liksom delar av eller produkter av sådana växter.

C

Djur enligt bilaga A, uppfödda i fångenskap för icke‐kommersiellt ändamål, och djur enligt bilagorna B och C, uppfödda i fångenskap i enlighet med kapitel XIII i förordning (EG) nr 865/2006, liksom delar och produkter av sådana djur.

F

Djur som är födda i fångenskap men inte uppfyller villkoren i kapitel XIII i förordning (EG) nr 865/2006, liksom delar och produkter av sådana djur.

U

Okänt ursprung (måste motiveras).

O

Anskaffade innan konventionen blev tillämplig (får användas till sammans med annan kod för ursprung).

15–16.

Ursprungslandet är det land där exemplaren har insamlats eller infångats i naturen, fötts eller vuxit upp i fångenskap eller artificiellt förökats. Om detta är ett tredjeland (dvs. inte ett EU-land) skall fält 16 innehålla information om relevant tillstånd. När exemplar med ursprung i en medlemsstat exporteras från en annan medlemsstat, skall endast ursprungsmedlemsstaten anges i fält 15.

17.

I detta fält måste utställningens registreringsnummer anges.

18.

Ange förvärvsdag endast för exemplar som förvärvats i eller införts till gemenskapen innan bestämmelserna om de arter som förtecknas i bilaga I, II eller III till konventionen eller i bilaga C till förordning (EEG) nr 3626/82 eller i bilagorna A, B och C till förordning (EG) nr 338/97 blev tillämpliga.

19.

Lämna så utförlig information som möjligt och ange orsaken till eventuella utelämnanden av begärda uppgifter.


BILAGA IV


BILAGA V

Anvisningar och förklaringar

1.

Fyll i den egentliga intygsinnehavarens fullständiga namn och adress, inte en representants.

2.

Skall fyllas i endast om det i importtillståndet för de berörda exemplaren anges på vilken plats de skall hållas eller om exemplar som fångats i sin naturliga miljö i en medlemsstat måste hållas på en godkänd plats.

Varje förflyttning från den angivna platsen – utom vid brådskande veterinärbehandling och förutsatt att exemplaren genast återförs till den godkända platsen – måste godkännas i förväg av den behöriga administrativa myndigheten (se fält 19).

4.

Beskrivningen skall vara så noggrann som möjligt och innehålla en kod med tre bokstäver i enlighet med bilaga VII till förordning (EG) nr 865/2006 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem.

5–6.

Använd enheter för kvantitet och/eller nettomängd i enlighet med dem som anges i bilaga VII till förordning (EG) nr 865/2006.

7.

Fyll i numret på den bilaga till konventionen (I, II eller III) i vilken arten finns angiven vid utfärdandet av tillståndet/intyget.

8.

Fyll i beteckningen på den bilaga till förordning (EG) nr 338/97 (A, B eller C) i vilken arten finns angiven vid utfärdandet av tillståndet/intyget.

9.

Använd en av följande koder för att ange ursprung:

W

Exemplar tagna från sin naturliga miljö.

R

Exemplar anskaffade från en anläggning för ranchuppfödning av vilda djur.

D

Djur enligt bilaga A, uppfödda i fångenskap för kommersiellt ändamål, och växter enligt bilaga A, artificiellt förökade för kommersiellt ändamål i enlighet med kapitel XIII i förordning (EG) nr 865/2006, eller delar av eller produkter av sådana djur eller växter.

A

Växter enligt bilaga A, artificiellt förökade för icke-kommersiellt ändamål, och växter enligt bilagorna B och C, artificiellt förökade i enlighet med kapitel XIII i förordning (EG) nr 865/2006, liksom delar av eller produkter av sådana växter.

C

Djur enligt bilaga A, uppfödda i fångenskap för icke-kommersiellt ändamål, och djur enligt bilagorna B och C, uppfödda i fångenskap i enlighet med kapitel XIII i förordning (EG) nr 865/2006, liksom delar och produkter av sådana djur.

F

Djur som är födda i fångenskap men inte uppfyller villkoren i kapitel XIII i förordning (EG) nr 865/2006, liksom delar och produkter av sådana djur.

I

Beslagtagna eller förverkade exemplar (1).

O

Anskaffade innan konventionen blev tillämplig  (1).

U

Okänt ursprung (måste motiveras).

10–12.

Ursprungslandet är det land där exemplaren har insamlats eller infångats i naturen, fötts eller vuxit upp i fångenskap eller artificiellt förökats.

13–15.

Importmedlemsstaten är i förekommande fall den medlemsstat som har utfärdat importtillståndet för de berörda exemplaren.

16.

Det vetenskapliga namnet skall anges i enlighet med de standardverk för nomenklatur som anges i bilaga VIII till förordning (EG) nr 865/2006.

Anvisningar och förklaringar

1.

Fyll i den sökandes fullständiga namn och adress, inte en representants.

2.

Fylls i på ansökningsblanketten endast om det gäller levande exemplar av arter förtecknade i bilaga A, utom exemplar födda och uppvuxna i fångenskap och artificiellt förökade exemplar.

4.

Beskrivningen skall vara så noggrann som möjligt och innehålla en kod med tre bokstäver i enlighet med bilaga VII till förordning (EG) nr 865/2006 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem.

5–6.

Använd enheter för kvantitet och/eller nettomängd i enlighet med dem som anges i bilaga VII till förordning (EG) nr 865/2006.

7.

Fyll i numret på den bilaga till konventionen (I, II eller III) i vilken arten finns angiven vid tiden för ansökan.

8.

Fyll i beteckningen på den bilaga till förordning (EG) nr 338/97 (A, B eller C) i vilken arten finns angiven vid tiden för ansökan.

9.

Använd en av följande koder för att ange ursprung:

W

Exemplar tagna från sin naturliga miljö.

R

Exemplar anskaffade från en anläggning för ranchuppfödning av vilda djur.

D

Djur enligt bilaga A, uppfödda i fångenskap för kommersiellt ändamål, och växter enligt bilaga A, artificiellt förökade för kommersiellt ändamål i enlighet med kapitel XIII i förordning (EG) nr 865/2006, eller delar av eller produkter av sådana djur eller växter.

A

Växter enligt bilaga A, artificiellt förökade för icke‐kommersiellt ändamål, och växter enligt bilagorna B och C, artificiellt förökade i enlighet med kapitel XIII i förordning (EG) nr 865/2006, liksom delar av eller produkter av sådana växter.

C

Djur enligt bilaga A, uppfödda i fångenskap för icke‐kommersiellt ändamål, och djur enligt bilagorna B och C, uppfödda i fångenskap i enlighet med kapitel XIII i förordning (EG) nr 865/2006, liksom delar och produkter av sådana djur.

F

Djur som är födda i fångenskap men inte uppfyller villkoren i kapitel XIII i förordning (EG) nr 865/2006, liksom delar och produkter av sådana djur.

I

Beslagtagna eller förverkade exemplar (2).

O

Anskaffade innan konventionen blev tillämplig (2).

U

Okänt ursprung (måste motiveras).

10–12.

Ursprungslandet är det land där exemplaren har insamlats eller infångats i naturen, fötts eller vuxit upp i fångenskap eller artificiellt förökats.

13–15.

Importmedlemsstaten är i förekommande fall den medlemsstat som har utfärdat importtillståndet för de berörda exemplaren.

16.

Det vetenskapliga namnet skall anges i enlighet med de standardverk för nomenklatur som anges i bilaga VIII till förordning (EG) nr 865/2006.

18.

Lämna så utförlig information som möjligt och ange orsaken till eventuella utelämnanden av begärda uppgifter.


(1)  Får användas endast tillsammans med annan kod för ursprung.

(2)  Får användas endast tillsammans med annan kod för ursprung.


BILAGA VI


BILAGA VII

Koder som skall införas i beskrivningen av exemplar, samt måttenheter som skall användas i tillstånd och intyg i enlighet med artikel 5 1 och artikel 2.

Beskrivning

Kod

Föredragna enheter

Alternativa enheter

Förklaring

Bark

BAR

kg

 

Bark från träd (färsk, torkad eller mald, oberedd)

Kropp

BOD

antal

kg

Huvudsakligen hela, döda djurkroppar, innefattande färsk eller beredd fisk, uppstoppade sköldpaddor, konserverade fjärilar, reptiler i sprit, hela uppstoppade jakttroféer m.m.

Ben

BON

kg

antal

Ben, inbegripet käkar

Calipee

CAL

kg

 

Calipee eller calipash (sköldpaddsbrosk för soppor)

Ryggsköldar

CAP

antal

kg

Råa eller obehandlade hela ryggsköldar av Testudinata (sköldpaddor)

Snideri

CAR

kg

m3

Sniderier (inklusive trä och färdiga träprodukter som möbler, musikinstrument och konsthantverk). Obs! Av vissa arter kan mer än en typ av produkt snidas (t.ex. horn och ben); vid behov skall produkttyp anges i beskrivningen (t.ex. hornsnideri)

Kaviar

CAV

kg

 

Obefruktade döda bearbetade ägg (rom) från alla arter av Acipenseriformes spp., s.k. (rysk) kaviar

Flis

CHP

kg

 

Träflis, särskilt Aquilaria malaccensis och Pterocarpus santalinus

Klo

CLA

antal

kg

Klor, t.ex. av Felidae, Ursidae eller Crocodylia (Obs! det som deklareras som ”sköldpadds-klor” är oftast inte klor utan fjäll)

Väv

CLO

m2

kg

Väv: om väven inte är helt tillverkad av hår från en CITES-art skall hårets vikt om möjligt anges under HAI i stället

Korall (naturlig)

COR

kg

antal

Döda koraller och korallsten (Obs! Handeln skall dokumenteras i antal delar endast om korallexemplaren transporteras i vatten)

Kultur

CUL

antal behållare eller dylikt

 

Kulturer av artificiellt förökade växter

Produkter

DER

kg/l

 

Produkter (som inte tas upp på annat håll i denna tabell)

Torkade växter

DPL

antal

 

Torkade växter, t.ex. herbarieexemplar

Öron

EAR

antal

 

Öron, huvudsakligen av elefant

Ägg

EGG

antal

kg

Hela döda eller urblåsta ägg (se även kaviar)

Ägg (levande)

EGL

antal

kg

Levande ägg, huvudsakligen från fåglar och reptiler men även från fisk och ryggradslösa djur

Äggskal

SHE

g/kg

 

Råa eller obearbetade äggskal, utom hela ägg

Extrakt

EXT

kg

l

Extrakt, huvudsakligen växtextrakt

Fjädrar

FEA

kg/antal vingar

antal

Fjädrar, vid föremål (t.ex. tavlor) tillverkade av fjädrar, ange antalet föremål

Fiber

FIB

kg

m

Fiber, t.ex. växtfibrer, men även strängar till tennisracketar

Fena

FIN

kg

 

Färska, frysta eller torkade fenor, hela eller delar

Fiskyngel

FIG

kg

antal

Ung fisk, ett eller två år gammal, för akvariehandel, kläckerier eller utsättning

Blommor

FLO

kg

 

Blommor

Blomkruka

FPT

antal

 

Blomkrukor tillverkade av växtdelar, t.ex. fiber av trädormbunke (Obs! Levande växter som marknadsförs i samplanteringskrukor skall registreras som ”levande växter” och inte som krukor)

Grodlår

LEG

kg

 

Grodlår

Frukt

FRU

kg

 

Frukt

Fot

FOO

antal

 

Fötter av exempelvis elefant, noshörning, flodhäst, lejon, krokodil el. dyl.

Galla

GAL

kg

 

Galla

Gallblåsa

GAB

antal

kg

Gallblåsa

Klädesplagg

GAR

antal

 

Klädesplagg, inklusive handskar och hattar men inte skor; även tillbehör eller dekorationer på klädesplagg

Genitalier

GEN

kg

antal

Testiklar och torkade penisar

Ympad rotstock

GRS

antal

 

Ympad rotstock (utan ympkvistarna)

Hår

HAI

kg

g

Hår, inklusive allt djurhår, t.ex. av elefant, jak, vikunja, guanaco

Horn

HOR

antal

kg

Horn, även horn från hjortdjur

Lädervaror (små)

LPS

antal

 

Små, tillverkade lädervaror, t.ex. skärp, hängslen, cykelsadlar, checkhäftes- eller kreditkortshållare, örhängen, handväskor, nyckelringar, anteckningsböcker, portmonnäer, skor, tobakspungar, plånböcker, klockarmband

Lädervaror (stora)

LPL

antal

 

Stora, tillverkade lädervaror, t.ex. portföljer, möbler, resväskor, reskoffertar

Levande

LIV

antal

 

Levande djur och växter. För exemplar av levande koraller som transporteras i vatten skall endast antalet delar registreras

Blad

LVS

antal

kg

Blad

Stockar

LOG

m3

 

Allt obehandlat trä, med eller utan bark och kvistar, eller grovt tillsågat, för förädling till bland annat sågat virke, massaved eller fanerskivor. Obs! Vid handel med virke av trä för särskilda ändamål (t.ex. lignum vitae, Guaiacum spp.) skall mängden anges i kg

Kött

MEA

kg

 

Kött, inklusive fiskkött men inte hel fisk (se ”kropp”)

Medicin

MED

kg/l

 

Medicin

Mysk

MUS

g

 

Mysk

Olja

OIL

kg

l

Olja, t.ex. av sköldpadda, säl, val, fisk, olika växter

Delar av ben

BOP

kg

 

Bendelar, obearbetade

Delar av horn

HOP

kg

 

Horndelar, obearbetade, inklusive fragment

Delar av elfenben

IVP

kg

 

Elfenbensdelar, obearbetade, inklusive fragment

Tavlor

PLA

m2

 

Tavlor av pälsskinn, inklusive mattor tillverkade av flera skinn

Pulver

POW

kg

 

Pulver

Rot

ROO

antal

kg

Rötter, lökar, rotknölar eller rotstammar

Sågat virke

SAW

m3

 

Trä sågat på längden eller producerat i en profilskärningsprocess, normalt sett tjockare än 6 mm. Obs! Vid handel med sågat virke av trä för särskilda ändamål (t.ex. lignumvitae, Guaiacum spp.) skall mängden anges i kg

Fjäll

SCA

kg

 

Fjäll, t.ex. av sköldpadda, andra reptiler, fisk, myrkottar

Frö

SEE

kg

 

Frö

Skal

SHE

antal

kg

Obearbetade skal av blötdjur

Sida

SID

antal

 

Sidor eller flaksidor, dock inte Tinga frames av krokodil (se ”skinn”)

Skelett

SKE

antal

 

Huvudsakligen hela skelett

Skinn

SKI

antal

 

Huvudsakligen hela skinn, färska eller garvade, inklusive Tinga frames av krokodil

Skinnbit

SKP

antal

 

Skinnbitar, inklusive avklipp och avfall, oberett eller garvat skinn

Skalle

SKU

antal

 

Skalle

Soppa

SOU

kg

l

Soppa, t.ex. sköldpaddssoppa

Exemplar (vetenskapligt)

SPE

kg/l/ml

 

Vetenskapliga exemplar, inklusive blod, vävnad (t.ex. njure, mjälte), histologiska preparat osv.

Stjälk

STE

antal

kg

Växtstjälkar

Simblåsa

SWI

kg

 

Hydrostatiskt organ, inklusive husbloss/störlim

Svans

TAI

antal

kg

Svansar, t.ex. av kajmaner (till läder) eller räv (till klädgarnityr, kragar, boor m.m.)

Tänder

TEE

antal

kg

Tänder av exempelvis val, lejon, flodhäst, krokodil m.fl.

Timmer

TIM

m3

kg

Obearbetat virke utom sågtimmer och sågat virke

Troféer

TRO

antal

 

Alla trofédelar av ett djur vid gemensam export utgör tillsammans en trofé: t.ex. horn (2), skalle, krage, ryggskinn, svans och fötter (dvs. tio föremål). Men om t.ex. skalle och horn är de enda delarna av ett djur som exporteras, skall dessa registreras tillsammans som en trofé. I annat fall skall föremålen registreras var för sig. En hel uppstoppad kropp skall klassificeras under BOD och enbart ett skinn under SKI.

Betar

TUS

antal

kg

Huvudsakligen hela betar, bearbetade eller ej, inklusive betar av elefant, flodhäst, valross, narval, dock inte andra tänder

Fanerskivor

svarvat faner

planskuret faner

VEN

m3, m2

kg

Tunna skikt eller skivor av trä av jämn tjocklek, normalt sett högst 6 mm, normalt sett svarvat (svarvat faner) eller skuret (planskuret faner) för tillverkning av plywood, för möbelfaner, fanerbehållare osv.

Vax

WAX

kg

 

Vax, inklusive ambra

Hel

WHO

kg

antal

Djur eller växt i sin helhet (dött eller levande exemplar)

Enheter (motsvarande icke-metriska enheter kan användas)

g

= gram

kg

= kilogram

l

= liter

cm3

= kubikcentimeter

ml

= milliliter

m

= meter

m2

= kvadratmeter

m3

= kubikmeter

antal

= antal exemplar


BILAGA VIII

Standardverk för den nomenklatur som skall användas enligt artikel 5.4 vid angivelse av det vetenskapliga namnet på arter i tillstånd och intyg

a)   Mammalia

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. 1993. Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Second edition. Smithsonian Institution Press, Washington. (för alla däggdjur – med undantag av följande namn som används för vilda former av dessa arter [hellre än tamformernas namn]: Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii, Ovis orientalis ophion)

Alperin, R. 1993. Callithrix argentata (Linnaeus, 1771): taxonomic observations and description of a new subspecies. Boletim do Museu Paraense Emilio Goeldi, Serie Zoologia 9: 317–328. (för Callithrix marcai)

Dalebout, M. L., Mead, J. G., Baker, C. S., Baker, A. N. & van Helden, A. L. 2002. A new species of beaked whale Mesoplodon perrini sp. n. (Cetacea: Ziphiidae) discovered through phylogenetic analyses of mitochondrial DNA sequences. Marine Mammal Science 18: 577–608. (för Mesoplodon perrini)

Ferrari, S. F. & Lopes, M. A. 1992. A new species of marmoset, genus Callithrix Erxleben 1777 (Callitrichidae, Primates) from western Brazilian Amazonia. Goeldiana Zoologia 12: 1–13. (för Callithrix nigriceps)

Flannery, T. F. & Groves, C. P. 1998. A revision of the genus Zaglossus (Monotremata, Tachyglossidae), with description of new species and subspecies. Mammalia 62: 367–396. (för Zaglossus attenboroughi)

Groves, C. P. 2000. The genus Cheirogaleus: unrecognized biodiversity in dwarf lemurs. International Journal of Primatology 21: 943–962. (för Cheirogaleus minusculus & Cheirogaleus ravus)

van Helden, A. L., Baker, A. N., Dalebout, M. L., Reyes, J. C., van Waerebeek, K. & Baker, C. S. 2002. Resurrection of Mesoplodon traversii (Gray, 1874), senior synonym of M. bahamondi Reyes, van Waerebeek, Cárdenas & Yáñez, 1995 (Cetacea: Ziphiidae). Marine Mammal Science 18: 609–621. (för Mesoplodon traversii)

Honess, P. E. & Bearder, S. K. 1997. Descriptions of the dwarf galago species of Tanzania. African Primates 2: 75–79. (för Galagoides rondoensis & Galagoides udzungwensis)

Kingdon, J. 1997. The Kingdon fieldguide to African mammals. London, Academic Press. (för Miopithecus ogouensis)

Kobayashi, S. & Langguth, A. 1999. A new species of titi monkey, Callicebus Thomas, from north-eastern Brazil (Primates, Cebidae). Revista Brasileira de Zoologia 16: 531–551. (för Callicebus coimbrai)

Mittermeier, R. A., Schwarz, M. & Ayres, J. M. 1992. A new species of marmoset, genus Callithrix Erxleben, 1777 (Callitrichidae, Primates) from the Rio Maues Region, State of Amazonas, central Brazilian Amazonia. Goeldiana Zoologia 14: 1–17. (för Callithrix mauesi)

Rasoloarison, R. M., Goodman, S. M. & Ganzhorn, J. U. 2000. Taxonomic revision of mouse lemurs (Microcebus) in the western portions of Madagascar. International Journal of Primatology 21: 963–1019. (för Microcebus berthae, Microcebus sambiranensis & Microcebus tavaratra)

Rice, D. W. 1998. Marine Mammals of the World. Systematics and distribution. Special Publication Number 4: i–ix, 1–231. The Society for Marine Mammals. (för Balaenoptera)

Richards, G. C. & Hall, L. S. 2002. A new flying-fox of the genus Pteropus (Chiroptera: Pteropodidae) from Torres Strait, Australia. Australian Zoologist 32: 69–75. (för Pteropus banakrisi)

van Roosmalen, M. G. M., van Roosmalen, T., Mittermeier, R. A. & Rylands, A. B. 2000. Two new species of marmoset, genus Callithrix Erxleben, 1777 (Callitrichidae, Primates), from the Tapajós/Madeira interfluvium, south Central Amazonia, Brazil. Neotropical Primates 10 (Suppl.): 2–18. (för Callicebus bernhardi & Callicebus stephennashi)

van Roosmalen, M. G. M, van Roosmalen, T., Mittermeier, R. A. & da Fonseca, G. A. B. 1998. A new and distinctive species of marmoset (Callitrichidae, Primates) from the lower Rio Aripuana, State of Amazonas, central Brazilian Amazonia. Goeldiana Zoologia 22: 1–27. (för Callithrix humilis)

van Roosmalen, M. G. M., van Roosmalen, T., Mittermeier, R. A. & Rylands, A. B. 2000. Two new species of marmoset, genus Callithrix Erxleben, 1777 (Callitrichidae, Primates), from the Tapajós/Madeira interfluvium, south Central Amazonia, Brazil. Neotropical Primates 8: 2–18. (för Callithrix acariensis & Callithrix manicorensis)

Schwartz, J. H. 1996. Pseudopotto martini: a new genus and species of extant lorisiform primate. Anthropological Papers of the American Museum of Natural History 78: 1–14. (för Pseudopotto martini)

Silva Jr, J. & Noronha, M. 1996. Discovery of a new species of marmoset in the Brazilian Amazon. Neotropical Primates 4: 58–59. (för Callithrix saterei)

Thalmann, U. & Geissmann, T. 2000. Distributions and geographic variation in the western woolly lemur (Avahi occidentalis) with description of a new species (A. unicolor). International Journal of Primatology 21: 915–941. (för Avahi unicolor)

Wang, J. Y., Chou, L.-S. & White, B. N. 1999. Molecular Ecology 8: 1603–1612. (för Tursiops aduncus)

Zimmerman, E., Cepok, S., Rakotoarison, N., Zietemann, V. & Radespiel, U. 1998. Sympatric mouse lemurs in north west Madagascar: a new rufous mouse lemur species (Microcebus ravelobensis). Folia Primatologica 69: 106–114. (för Microcebus ravelobensis)

b)   Aves

Morony, J. J., Bock, W. J. & Farrand, J., Jr. 1975. A Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. (för namn på ordningar och familjer av fåglar)

Sibley, C. G. & Monroe, B. L., Jr. 1990. Distribution and Taxonomy of Birds of the World. Yale University Press, New Haven. Sibley, C. G. & Monroe, B. L., Jr. 1993. Supplement to the Distribution and Taxonomy of Birds of the World. Yale University Press, New Haven. (för fågelarter med undantag av Psittaciformes & Trochilidae)

Collar, N. J. 1997. Family Psittacidae (Parrots). Pp. 280–477 in del Hoyo, J., Elliot, A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 4. Sandgrouse to Cuckoos. Lynx Edicions, Barcelona. (för Psittacidae)

Gaban-Lima, R., Raposo, M. A. & Hofling, E. 2002. Description of a new species of Pionopsitta (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. Auk 119: 815–819. (för Pionopsitta aurantiocephala)

Howell, S. N. G. & Robbins, M. B. 1995. Species limits of the Least Pygmy-Owl (Glaucidium minutissimum) complex. Wilson Bulletin 107: 7–25. (för Glaucidium parkeri)

Lafontaine, R. M. & Moulaert, N. 1998. A new species of scops owl (Otus: Aves): taxonomy and conservation status. Journal of African Zoology 112: 163–169. (för Otus moheliensis)

Lambert, F. R. & Rasmussen, P. C. 1998. A new scops owl from Sangihe Island, Indonesia. Bulletin of the British Ornithologists' Club 204–217. (för Otus collari)

Olsen, J., Wink, M., Sauer-Gürth, H. & Trost, S. 2002. A new Ninox owl from Sumba, Indonesia. Emu 102: 223–231. (för Ninox sumbaensis)

Rasmussen, P. C. 1998. A new scops-owl from Great Nicobar Island. Bulletin of the British Ornithologists' Club 118: 141‐153. (för Otus alius)

Rasmussen, P. C. 1999. A new species of hawk-owl Ninox from North Sulawesi, Indonesia. Wilson Bulletin 111: 457–464. (för Ninox ios)

Robbins, M. B. & Stiles, F. G. 1999. A new species of pygmy-owl (Strigidae: Glaucidium) from the Pacific slope of the northern Andes. Auk 116: 305–315. (för Glaucidium nubicola)

Rowley, I. 1997. Family Cacatuidae (Cockatoos). Pp. 246–279 in del Hoyo, J., Elliot, A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 4. Sandgrouse to Cuckoos. Lynx Edicions, Barcelona. (för Cacatuidae = Psittacidae)

Schuchmann, K. L. 1999. Family Trochilidae (Hummingbirds). Pp. 468–680 in del Hoyo, J., Elliot, A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 5. Barn-owls to Hummingbirds. Lynx Edicions, Barcelona. (för Trochilidae)

da Silva, J. M. C., Coelho, G. & Gonzaga, P. 2002. Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy-owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. Ararajuba 10 (2): 123–130 (för Glaucidium mooreorum)

Whittaker, A. 2002. A new species of forest-falcon (Falconidae: Micrastur) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. Wilson Bulletin 114 (4): 421–445. (för Micrastur mintoni)

c)   Reptilia

Andreone, F., Mattioli, F., Jesu, R. & Randrianirina, J. E. 2001. Two new chameleons of the genus Calumma from north-east Madagascar, with observations on hemipenial morphology in the Calumma furcifer group (Reptilia, Squamata, Chamaeleonidae). Herpetological Journal 11: 53–68. (för Calumma vatosoa & Calumma vencesi)

Avila Pires, T. C. S. 1995. Lizards of Brazilian Amazonia. Zool. Verh. 299: 706 pp. (för Tupinambis)

Böhme, W. 1997. Eine neue Chamäleonart aus der Calumma gastrotaenia – Verwandtschaft Ost-Madagaskars. Herpetofauna (Weinstadt) 19 (107): 5–10. (för Calumma glawi)

Böhme, W. 2003. Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae). Zoologische Verhandelingen. Leiden 341: 1–43. (för Varanidae)

Broadley, D. G. 2002. CITES Standard reference for the species of Cordylus (Cordylidae, Reptilia), utarbetad på begäran av CITES nomenklaturkommitté. CoP12 Inf. 14. (för Cordylus)

Cei, J. M. 1993. Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina – herpetofauna de las selvas subtropicales, puna y pampa. Monografie XIV, Museo Regionale di Scienze Naturali. (för Tupinambis)

Colli, G. R., Péres, A. K. & da Cunha, H. J. 1998. A new species of Tupinambis (Squamata: Teiidae) from central Brazil, with an analysis of morphological and genetic variation in the genus. Herpetologica 54: 477–492. (för Tupinambis cerradensis)

Dirksen, L. 2002. Anakondas. NTV Wissenschaft. (för Eunectes beniensis)

Hallmann, G., Krüger, J. & Trautmann, G. 1997. Faszinierende Taggeckos – Die Gattung Phelsuma: 1–229 – Natur & Tier-Verlag. ISBN 3-931587-10-X. (för släktet Phelsuma)

Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. & Chippindale, P. T. 2000. Systematics of pythons of the Morelia amethistina complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species. Herpetological Monographs 14: 139–185. (för Morelia clastolepis, Morelia nauta & Morelia tracyae, samt upphöjning av Morelia kinghorni till artstatus)

Hedges, B. S., Estrada, A. R. & Diaz, L. M. 1999. New snake (Tropidophis) from western Cuba. Copeia 1999(2): 376–381. (för Tropidophis celiae)

Hedges, B. S. & Garrido, O. 1999. A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba. Journal of Herpetology 33: 436–441. (för Tropidophis spiritus)

Hedges, B. S., Garrido, O. & Diaz, L. M. 2001. A new banded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from north‐central Cuba. Journal of Herpetology 35: 615–617. (för Tropidophis morenoi)

Hedges, B. S. & Garrido, O. 2002. Journal of Herpetology 36: 157–161. (för Tropidophis hendersoni)

Jacobs, H. J. 2003. A further new emerald tree monitor lizard of the Varanus prasinus species group from Waigeo, West Irian (Squamata: Sauria: Varanidae). Salamandra 39(2): 65–74. (för Varanus boehmei)

Jesu, R., Mattioli, F. & Schimenti, G. 1999. On the discovery of a new large chameleon inhabiting the limestone outcrops of western Madagascar: Furcifer nicosiai sp. nov. (Reptilia, Chamaeleonidae). Doriana 7(311): 1–14. (för Furcifer nicosiai)

Karl, H.-V. & Tichy, G. 1999. Mauritiana 17: 277–284. (för sköldpaddor)

Keogh, J. S., Barker, D. G. & Shine, R. 2001. Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (Python curtus group) in Southeast Asia. Biological Journal of the Linnean Society 73: 113–129. (för Python breitensteini & Python brongersmai)

Klaver, C. J. J. & Böhme, W. 1997. Chamaeleonidae. Das Tierreich 112: 85 pp. (för Bradypodion, Brookesia, Calumma, Chamaeleo & Furcifer – med undantag av att Calumma andringitaensis, C. guillaumeti, C. hilleniusi & C. marojezensis erkänns som egna arter)

Manzani, P. R. & Abe, A. S. 1997. A new species of Tupinambis Daudin, 1802 (Squamata, Teiidae) from central Brazil. Boletim do Museu Nacional Nov. Ser. Zool. 382: 1–10. (för Tupinambis quadrilineatus)

Manzani, P. R. & Abe, A. S. 2002. Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro 60(4): 295–302. (för Tupinambis palustris)

Massary, J.-C. de & Hoogmoed, M. 2001. The valid name for Crocodilurus lacertinus auctorum (nec Daudin, 1802) (Squamata: Teiidae). Journal of Herpetology 35: 353–357. (för Crocodilurus amazonicus)

McCord, W. P., Iverson, J. B., Spinks, P. Q. & Shaffer, H. B. 2000. A new genus of Geoemydid turtle from Asia. Hamadryad 25: 86–90. (för Leucocephalon)

McCord, W. P. & Pritchard, P. C. H. 2002. A review of the softshell turtles of the genus Chitra, with the description of new taxa from Myanmar and Indonesia (Java). Hamadryad 27 (1): 11–56. (för Chitra vandijki)

McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. & Touré, T. A. 1999. Snake Species of the World. A TaxonomicandGeographic Reference. Vol. 1. The Herpetologists' League, Washington, DC. (för Loxocemidae, Pythonidae, Boidae, Bolyeriidae, Tropidophiidae & Viperidae – med undantag av att släktena Acrantophis, Sanzinia, Calabaria & Lichanura behålls och Epicrates maurus erkänns som en egen art)

Nussbaum, R. A., Raxworthy, C. J., Raselimanana, A. P. & Ramanamanjato, J. B. 2000. New species of day gecko, Phelsuma Gray (Reptilia: Squamata: Gekkonidae), from the Reserve Naturelle Integrale d'Andohahela, south Madagascar. Copeia 2000: 763–770. (för Phelsuma malamakibo)

Perälä, J. 2001. A new species of Testudo (Testudines: Testudinidae) from the Middle East, with implications for conservation. Journal of Herpetology 35: 567–582. (för Testudo werneri)

Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. & Wells, K. D. 1998. Herpetology. (för avgränsning av familjer inom underordningen Sauria)

Rösler, H., Obst, F. J. & Seipp, R. 2001. Eine neue Taggecko-Art von Westmadagaskar: Phelsuma hielscheri sp. n. (Reptilia: Sauria: Gekkonidae). Zool. Abhandl. Staatl. Mus. Tierk. Dresden 51: 51–60. (för Phelsuma hielscheri)

Slowinski, J. B. & Wüster, W. 2000. A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma). Herpetologica 56: 257–270. (för Naja mandalayensis)

Tilbury, C. 1998. Two new chameleons (Sauria: Chamaeleonidae) from isolated Afromontane forests in Sudan and Ethiopia. Bonner Zoologische Beiträge 47: 293–299. (för Chamaeleo balebicornutus & Chamaeleo conirostratus)

Webb, R. G. 2002. Observations on the Giant Softshell Turtle, Pelochelys cantorii, with description of a new species. Hamadryad 27 (1): 99–107. (för Pelochelys signifera)

Wermuth, H. & Mertens, R. 1996 (reprint). Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. Gustav Fischer Verlag, Jena. (för Crocodylia, Testudinata & Rhynchocephalia)

Wilms, T. 2001. Dornschwanzagamen: Lebensweise, Pflege, Zucht: 1–142 – Herpeton Verlag, ISBN 3-9806214-7-2. (för släktet Uromastyx)

Wüster, W. 1996. Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras Naja naja species complex. Toxicon 34: 339–406. (för Naja atra, Naja kaouthia, Naja oxiana, Naja philippinensis, Naja sagittifera, Naja samarensis, Naja siamensis, Naja sputatrix & Naja sumatrana)

d)   Amphibia

Frost, D. R., ed. 2002. Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference. http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html, den 23 augusti 2002.

e)   Elasmobranchii, Actinopterygii & Sarcopterygii

Eschmeier, W. N. 1998. Catalog of Fishes. 3 vols. California Academy of Sciences. (för alla fiskar)

Horne, M. L., 2001. A new seahorse species (Syngnathidae: Hippocampus) from the Great Barrier Reef – Records of the Australian Museum 53: 243–246. (för Hippocampus)

Kuiter, R. H., 2001. Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species – Records of the Australian Museum 53: 293–340. (för Hippocampus)

Kuiter, R. H., 2003. A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: Hippocampus) from Lord Howe Island – Records of the Australian Museum 55: 113–116. (för Hippocampus)

Lourie, S. A., & J. E. Randall, 2003. A new pygmy seahorse, Hippocampus denise (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo‐Pacific – Zoological Studies 42: 284–291. (för Hippocampus)

Lourie, S. A., A. C. J. Vincent & H. J. Hall, 1999. Seahorses. An identification guide to the world's species and their conservation. Project Seahorse, ISBN 0 9534693 0 1 (Andra upplagan finns på cd-rom). (för Hippocampus)

f)   Arachnida

Lourenço, W. R. & Cloudsley-Thompson, J. C. 1996. Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention. Biogeographica 72(3): 133–143. (för skorpioner av släktet Pandinus)

Platnick, N. I. 2004 och senare uppdateringar. The World Spider Catalog. Nätupplaga på följande webbadress: http://research.amnh.org/entomology/spiders/catalog/THERAPHOSIDAE.html. (för spindlar av släktet Brachypelma)

g)   Insecta

Matsuka, H. 2001. Natural History of Birdwing Butterflies: 1–367. Matsuka Shuppan, Tokyo. ISBN 4-9900697-0-6. (för fågelfjärilar av släktena Ornithoptera, Trogonoptera och Troides)

FLORA

The Plant-Book, second edition, (D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (omtryckt med rättelser 1998) (för släktnamn på alla växter som förtecknas i bilagorna till konventionen, om de inte ersätts av standardförteckningar antagna av partskonferensen).

A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8th edition, (J. C. Willis, reviderad av H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press) (för släktnamn som inte anges i The Plant-Book, om de inte ersätts av standardförteckningar antagna av partskonferensen enligt referenserna i nedanstående stycken).

A World List of Cycads (D. W. Stevenson, R. Osborne & K. D. Hill, 1995; In: P. Vorster (Ed.), Proceedings of the Third International Conference on Cycad Biology, pp. 55–64, Cycad Society of South Africa, Stellenbosch) med uppdateringar godkända av nomenklaturkommittén. Namnreferensverk för arter av familjerna Cycadaceae, Stangeriaceae & Zamiaceae.

CITES Bulb Checklist (A. P. Davis et al., 1999, sammanställd av Royal Botanic Gardens, Kew, Storbritannien) med uppdateringar godkända av nomenklaturkommittén. Namnreferensverk för arter av släktena Cyclamen (Primulaceae) & Galanthus & Sternbergia (Liliaceae).

CITES Cactaceae Checklist, second edition, (1999, sammanställd av D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, Storbritannien) med uppdateringar godkända av nomenklaturkommittén. Namnreferensverk för arter av familjen Cactaceae.

CITES Carnivorous Plant Checklist, second edition, (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, Storbritannien) med uppdateringar godkända av nomenklaturkommittén. Namnreferensverk för arter av släktena Dionaea, Nepenthes & Sarracenia.

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, sammanställd av Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zürich, Schweiz, i samarbete med Royal Botanic Gardens, Kew, Storbritannien) med uppdateringar godkända av nomenklaturkommittén. Namnreferensverk för arter av släktena Aloe & Pachypodium.

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001) med uppdateringar godkända av nomenklaturkommittén. Namnreferensverk för arter av släktet Taxus.

CITES Orchid Checklist, (sammanställd av Royal Botanic Gardens, Kew, Storbritannien) med uppdateringar godkända av nomenklaturkommittén. Namnreferensverk för arter av släktena Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione & Sophronitis (Vol. 1, 1995); Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula & Encyclia (Vol. 2, 1997); & Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides & Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda & Vandopsis (Vol. 3, 2001).

CITES Checklist ofSucculent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), Second edition (S. Carter & U. Eggli, 2003, utgiven av Bundesamt für Naturschutz, Bonn, Tyskland) efter anmälan om publicering och synpunkter från parterna, med uppdateringar godkända av nomenklaturkommittén. Namnreferensverk för suckulenta arter av släktet Euphorbia.

Dicksonia species of the Americas (2003, sammanställd av Botanische Gärten i Bonn och Bundesamt für Naturschutz, Bonn, Tyskland) efter anmälan om publicering och synpunkter från parterna, med uppdateringar godkända av nomenklaturkommittén. Namnreferensverk för arter av släktet Dicksonia.

Checklist of CITES species (2005 och senare uppdateringar) utgiven av UNEP–WCMC kan användas som en informell översikt över de vetenskapliga namn som partskonferensen har antagit för de djurarter som förtecknas i bilagorna till konventionen och som en informell sammanfattning av informationen i de standardverk som har antagits för CITES‐nomenklaturen.


BILAGA IX

1.

Koder för angivelse i tillstånd och intyg av ändamålet för en transaktion enligt artikel 5.5

B

Avel i fångenskap eller artificiell förökning

E

Utbildning

G

Botaniska trädgårdar

H

Jakttroféer

L

Upprätthållande av lagen/rättsligt/kriminaltekniskt ändamål

M

Medicinska ändamål (inbegripet biomedicinsk forskning)

N

Återinförande eller införande i naturen

P

Personliga ägodelar

Q

Cirkusar och mobila utställningar

S

Vetenskapliga ändamål

T

Kommersiella ändamål

Z

Djurparker

2.

Koder för angivelse i tillstånd och intyg av exemplarens ursprung enligt artikel 5.6

W

Exemplar tagna från sin naturliga miljö

R

Exemplar anskaffade från en anläggning för ranchuppfödning av vilda djur

D

Djur enligt bilaga A, uppfödda i fångenskap för kommersiellt ändamål, och växter enligt bilaga A, artificiellt förökade för kommersiellt ändamål i enlighet med kapitel XIII i förordning (EG) nr 865/2006, eller delar av eller produkter av sådana djur eller växter

A

Växter enligt bilaga A, artificiellt förökade för icke-kommersiellt ändamål, och växter enligt bilagorna B och C, artificiellt förökade i enlighet med kapitel XIII i förordning (EG) nr 865/2006, liksom delar av eller produkter av sådana växter

C

Djur enligt bilaga A, uppfödda i fångenskap för icke-kommersiellt ändamål, och djur enligt bilagorna B och C, uppfödda i fångenskap i enlighet med kapitel XIII i förordning (EG) nr 865/2006, liksom delar och produkter av sådana djur

F

Djur som är födda i fångenskap men inte uppfyller villkoren i kapitel XIII i förordning (EG) nr 865/2006, liksom delar och produkter av sådana djur

I

Beslagtagna eller förverkade exemplar (1)

O

Anskaffade innan konventionen blev tillämplig (1)

U

Okänt ursprung (måste motiveras)


(1)  Får användas endast tillsammans med annan kod för ursprung.


BILAGA X

DJURARTER SOM AVSES I ARTIKEL 62.1

Aves

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas laysanensis

Anas querquedula

Aythya nyroca

Branta ruficollis

Branta sandvicensis

Oxyura leucocephala

GALLIFORMES

Phasianidae

Catreus wallichi

Colinus virginianus ridgwayi

Crossoptilon crossoptilon

Crossoptilon mantchuricum

Lophophurus impejanus

Lophura edwardsi

Lophura swinhoii

Polyplectron emphanum

Syrmaticus ellioti

Syrmaticus humiae

Syrmaticus mikado

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba livia

PSITTACIFORMES

Psittacidae

Cyanoramphus novaezelandiae

Psephotus dissimilis

PASSERIFORMES

Fringillidae

Carduelis cucullata


BILAGA XI

Typer av biologiska prover som avses i artikel 18 och deras användning

Typ av prov

Typisk provstorlek

Provets användning

Blod, vätska

Droppar eller 5 ml helblod i ett rör med tillsats av antikoagulant – kan försämras inom 36 timmar

Hematologi och biokemiska standardtest för sjukdomsdiagnos, taxonomisk forskning, biomedicinsk forskning

Blod, torrt (utstryk)

En droppe blod i utstryk på ett objektglas, vanligen med tillsats av kemiskt fixativ

Blodkroppsräkning och screening för att påvisa sjukdomsalstrande parasiter

Blod, koagel (serum)

5 ml blod i ett rör med eller utan blodkoagel

Serologi och påvisande av antikroppar för sjukdomsdiagnos, biomedicinsk forskning

Vävnader, fixerade

5 mm3 vävnadsbitar i fixativ

Histologi och elektronmikroskopi för att påvisa sjukdom, taxonomisk forskning, biomedicinsk forskning

Vävnader, färska (utom ägg, sperma och embryon)

5 mm3 vävnadsbitar, i vissa fall frysta

Mikrobiologi och toxikologi för att påvisa organismer och gifter, taxonomisk forskning, biomedicinsk forskning

Svabbprov

Små vävnadsbitar i ett rör eller på en svabb

Odling av bakterier, svamp osv. för att diagnostisera sjukdom

Hår, hud, fjädrar, fjäll

Små, i vissa fall mycket små, bitar av epidermis i ett rör (volym högst 10 ml) med eller utan fixativ

Genetiska och kriminaltekniska undersökningar, påvisande av parasiter och patogener och andra test

Cellinjer och vävnadskulturer

Ingen begränsning av provstorlek

Cellinjer är artificiella produkter som odlas antingen som primära eller kontinuerliga cellinjer. De har en bred användning vid testning i samband med framställning av vacciner och andra läkemedelsprodukter samt inom taxonomisk forskning (t.ex. kromosomstudier och DNA-extraktion)

DNA

Små mängder blod (högst 5 ml), hår, fjäderfollikel, muskel- och organvävnad (t.ex. lever, hjärta), renat DNA osv.

Könsbestämning, identifiering, kriminaltekniska undersökningar, taxonomisk forskning, biomedicinsk forskning

Sekret (saliv, gift, mjölk)

1–5 ml i flaskor

Fylogenetisk forskning, framställning av antiserum, biomedicinsk forskning


BILAGA XII

Jämförelsetabell

Förordning (EG) nr 1808/2001

Denna förordning

Artikel 1 a och b

Artikel 1 led 1 och 2

Artikel 1 c

Artikel 1 d, e och f

Artikel 1 led 3, 4 och 5

Artikel 1 led 6, 7 och 8

Artikel 2.1 och 2.2

Artikel 2.1 och 2.2

Artikel 2.3 och 2.4

Artikel 2.3 och 2.4

Artikel 2.5 och 2.6

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4.1 och 4.2

Artikel 4.1 och 4.2

Artikel 4.3 a och b

Artikel 5 första stycket led 1 och 2

Artikel 5 första stycket led 3

Artikel 4.3 c, d och e

Artikel 5 första stycket led 4, 5 och 6

Artikel 4.4

Artikel 6

Artikel 4.5

Artikel 7

Artikel 5

Artikel 8

Artikel 6

Artikel 9

Artikel 7.1

Artikel 10

Artikel 7.2

Artikel 11

Artikel 7.3 och 7.4

Artikel 12

Artikel 8.1

Artikel 13

Artikel 8.2

Artikel 14

Artikel 8.3

Artikel 15.1 och 15.2

Artikel 8.4

Artikel 15.3 och 15.4

Artikel 8.5

Artikel 16

Artikel 8.6 och 8.7

Artikel 17

Artikel 18–19

Artikel 9

Artikel 20

Artikel 10

Artikel 21

Artikel 11

Artikel 22

Artikel 12

Artikel 23

Artikel 13

Artikel 24

Artikel 14

Artikel 25

Artikel 15

Artikel 26

Artikel 16

Artikel 27

Artikel 17

Artikel 28

Artikel 18

Artikel 29

Artiklarna 30–44

Artikel 19

Artikel 45

Artikel 20.1

Artikel 46

Artikel 20.2

Artikel 47

Artikel 20.3 a och b

Artikel 48.1 a och b

Artikel 20.3 c

Artikel 20.3 d och e

Artikel 48.1 c och d

Artikel 20.4

Artikel 49

Artikel 20.5 och 20.6

Artikel 50.1 och 50.2

Artikel 21

Artikel 51

Artikel 22

Artikel 52

Artikel 23

Artikel 53

Artikel 24

Artikel 54

Artikel 25

Artikel 55

Artikel 26

Artikel 56

Artikel 27.1 första och andra strecksatserna och följande text

Artikel 57.1 a, b och c

Artikel 27.2, 27.3 och 27.4

Artikel 57.2, 57.3 och 57.4

Artikel 27.5 a och b

Artikel 57.5 a och b

Artikel 57.5 c och d

Artikel 28.1 första och andra strecksatserna

Artikel 58.1 a och b

Artikel 28.2 och 28.3

Artikel 58.2 och 58.3

Artikel 28.4 a och b

Artikel 58.4

Artikel 29

Artikel 59

Artikel 30

Artikel 60

Artikel 31

Artikel 61

Artikel 32

Artikel 62

Artikel 33

Artikel 63

Artikel 34.1

Artikel 34.2 a–f

Artikel 64.1 a–f

Artikel 34.2 g och h

Artikel 64.2

Artikel 35.1 och 35.2

Artikel 65.1 och 65.2

Artikel 35.3 a och b

Artikel 65.3

Artikel 65.4

Artikel 36.1

Artikel 66.1, 66.2 och 66.3

Artikel 36.2

Artikel 66.4

Artikel 36.3 och 36.4

Artikel 66.5 och 66.6

Artikel 66.7

Artikel 36.5

Artikel 66.8

Artikel 37

Artikel 67

Artikel 38

Artikel 68

Artikel 39

Artikel 69

Artikel 40

Artikel 70

Artikel 41

Artikel 71

Artikel 42

Artikel 74

Artikel 43

Artikel 72

Artikel 44

Artikel 73

Artikel 45

Artikel 75

Bilaga I

Bilaga I

Bilaga II

Bilaga II

Bilaga III

Bilaga IV

Bilaga III

Bilaga V

Bilaga IV

Bilaga VI

Bilaga V

Bilaga VII

Bilaga VI

Bilaga VIII

Bilaga VII

Bilaga IX

Bilaga VIII

Bilaga X

Bilaga XI

Bilaga XII