Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32006R0956.pdf

29.6.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 175/41


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 956/2006

av den 28 juni 2006

om ändring av förordning (EEG) nr 94/92 avseende den förteckning över de icke-medlemsländer som vissa jordbruksprodukter som erhålls genom organisk produktion måste härröra från för att få marknadsföras i gemenskapen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2092/91 av den 24 juni 1991 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 11.1 a, och

av följande skäl:

(1)

Den förteckning över de icke-medlemsländer som vissa jordbruksprodukter som erhållits genom en ekologisk produktionsmetod måste härröra från för att få marknadsföras i gemenskapen i enlighet med artikel 11.1 i förordning (EEG) nr 2092/91 (nedan kallad ”förteckningen”) fastställs i bilagan till kommissionens förordning (EEG) nr 94/92 av den 14 januari 1992 om genomförande av den ordning för import från tredje land som föreskrivs i förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel (2).

(2)

Vissa jordbruksprodukter som importeras från Indien marknadsförs för närvarande i gemenskapen i enlighet med det undantag som föreskrivs i artikel 11.6 i förordning (EEG) nr 2092/91.

(3)

Indien lämnade in en begäran till kommissionen om att inkluderas i förteckningen. Indien har lämnat de uppgifter som krävs enligt artikel 2.2 i förordning (EEG) nr 94/92.

(4)

Granskningen av dessa uppgifter och efterföljande diskussion med de indiska myndigheterna har lett fram till slutsatsen att de bestämmelser som gäller i det landet för produktion och kontroll av jordbruksprodukter är likvärdiga med dem som fastställs i förordning (EEG) nr 2092/91.

(5)

Kommissionen har genomfört en granskning på platsen av de produktionsregler och kontrollförfaranden som faktiskt tillämpas i Indien, i enlighet med artikel 11.5 i förordning (EEG) nr 2092/91.

(6)

Den tid som Costa Rica och Nya Zeeland skall finnas med i förteckningen löper ut den 30 juni 2006. För att undvika handelsstörningar finns det ett behov av att förlänga tiden då dessa länder skall finnas med i förteckningen med ytterligare en period.

(7)

Australien har informerat kommissionen om att ett kontrollorgan har ändrat sitt namn och har rättat namnet på ett annat kontrollorgan.

(8)

Schweiz har uppmanat kommissionen att ändra villkoren för dess medtagande i förteckningen i enlighet med avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter (3), godkänt genom rådets och kommissionens beslut 2002/309/EG, Euratom (4), och särskilt i enlighet med bilaga 9 till det avtalet om ekologiskt producerade jordbruksprodukter och livsmedel.

(9)

Schweiz har lämnat de uppgifter som krävs enligt artikel 2.5 i förordning (EEG) nr 94/92. Granskningen av de uppgifter som lämnats ledde till slutsatsen att villkoren är likvärdiga med dem som fastställs i gemenskapens lagstiftning.

(10)

Nya Zeeland har informerat kommissionen om att ett kontrollorgan har ändrat sitt namn.

(11)

Förordning (EEG) nr 94/92 bör därför ändras i enlighet med detta.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning överensstämmer med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 14 i förordning (EEG) nr 2092/91.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EEG) nr 94/92 skall ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 juni 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 198, 22.7.1991, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 780/2006 (EUT L 137, 25.5.2006, s. 9).

(2)  EGT L 11, 17.1.1992, s. 14. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 746/2004 (EUT L 122, 26.4.2004, s. 10).

(3)  EGT L 114, 30.4.2002, s. 132.

(4)  EGT L 114, 30.4.2002, s. 1.


BILAGA

Bilagan till förordning (EEG) nr 94/92 skall ändras på följande sätt:

1.

I texten som avser Australien skall punkt 3 ersättas med följande:

”3.

Kontrollorgan:

Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS) (Department of Agriculture, Fisheries and Forestry)

Bio-dynamic Research Institute (BDRI)

Organic Growers of Australia Inc. (OGA)

Organic Food Chain Pty Ltd (OFC)

National Association of Sustainable Agriculture, Australia (NASAA)

Australian Certified Organic Pty. Ltd”

2.

I texten som avser Costa Rica skall punkt 5 ersättas med följande:

”5.

Landet skall finnas med i förteckningen till och med den 30.6.2011”

3.

Efter den text som avser Costa Rica skall följande text läggas till:

”INDIEN

1.

Produktkategorier:

a)

Obearbetade spannmålsprodukter enligt artikel 1.1 a i förordning (EEG) nr 2092/91.

b)

Livsmedel som huvudsakligen består av en eller flera ingredienser av vegetabiliskt ursprung enligt artikel 1.1 b i förordning (EEG) nr 2092/91.

2.

Ursprung: Produkter av kategori 1 a och ekologiskt producerade ingredienser i produkter i kategori 1 b som har producerats i Indien.

3.

Kontrollorgan:

BVQI (India) Pvt. Ltd

Ecocert SA (India Branch Office)

IMO Control Private Limited

Indian Organic Certification Agency (INDOCERT)

International Resources for Fairer Trade

Lacon Quality Certification Pvt. Ltd

Natural Organic Certification Association

OneCert Asia Agri Certification private Limited

SGS India Pvt. Ltd

Skal International (India)

Uttaranchal State Organic Certification Agency (USOCA)

4.

Organ som utfärdar intyget: Samma som i punkt 3

5.

Landet skall finnas med i förteckningen: till och med den 30 juni 2009”

4.

Texten som handlar om Schweiz skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 skall ersättas med följande:

”1.

Produktkategorier:

a)

Obearbetade vegetabiliska produkter, djur och obearbetade animalieprodukter enligt artikel 1.1 a i förordning (EEG) nr 2092/91, med undantag av

produkter som producerats under den omställningsperiod som anges i artikel 5.5 i den förordningen.

b)

Bearbetade vegetabiliska jordbruksprodukter och bearbetade animalieprodukter som är avsedda som livsmedel enligt definitionen i artikel 1.1 b i förordning (EEG) nr 2092/91, med undantag av

produkter som anges i artikel 5.5 i den förordningen och som innehåller en ingrediens av jordbruksursprung som producerats under omställningsperioden.”

b)

Punkt 3 skall ersättas med följande:

”3.

Kontrollorgan:

Institut für Marktökologie (IMO)

bio.inspecta AG

Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- und Management-Systeme (SQS)

Bio Test Agro (BTA)”

5.

Texten som handlar om Nya Zeeland skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 3 skall ersättas med följande:

”3.

Kontrollorgan:

AgriQuality

BIO-GRO New Zealand”

b)

Punkt 5 skall ersättas med följande:

”5.

Landet skall finnas med i förteckningen till och med den 30 juni 2011”