Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32006R1898.pdf

23.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 369/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1898/2006

av den 14 december 2006

om fastställande av närmare tillämpningsbestämmelser för rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 16 och artikel 17.3, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EG) nr 510/2006 fastställdes allmänna bestämmelser för skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar och rådets förordning (EEG) nr 2081/92 (2) upphävdes.

(2)

För tydlighetens skull bör kommissionens förordning (EEG) nr 2037/93 av den 27 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2081/92 om skydd för geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (3) samt kommissionens förordning (EG) nr 383/2004 av den 1 mars 2004 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) nr 2081/92 avseende sammanfattningen av de viktigaste uppgifterna i produktspecifikationerna (4) upphävas och ersättas med en ny förordning.

(3)

De villkor på vilka en enskild fysisk eller juridisk person får ansöka om registrering bör fastställas. Särskild uppmärksamhet bör riktas mot avgränsningen av området, med beaktande av det traditionella produktionsområdet, och produktens egenskaper. Alla producenter som är etablerade i det definierade geografiska området bör kunna använda den registrerade beteckningen så länge villkoren i produktspecifikationen är uppfyllda.

(4)

Endast en beteckning som används i kommersiella sammanhang eller i normalt språkbruk, eller som har använts traditionellt för att hänvisa till den särskilda jordbruksprodukten eller det särskilda livsmedlet, får registreras. Särskilda regler avseende språkversioner av en beteckning, beteckningar som omfattar flera olika produkter, och beteckningar som helt eller delvis är homonyma med namn på växtsorter eller djurraser bör fastställas.

(5)

Det geografiska området bör definieras med hänsyn till sambandet samt på ett detaljerat och precist sätt så att producenter, behöriga myndigheter och kontrollorgan enkelt kan avgöra om verksamheten pågår i det avgränsade geografiska området.

(6)

En förteckning över råvaror till produkter för vilka ursprungsbeteckning registreras, och som enligt artikel 2.3 i förordning (EG) nr 510/2006 får komma från ett vidare geografiskt område än det område där produkterna bearbetas eller från ett annat område, bör upprättas. I enlighet med artikel 2.5 i förordning (EEG) nr 2081/92 har endast levande djur, kött och mjölk inkluderats i förteckningen. Av konsekvensskäl förslås inte några ändringar av denna förteckning.

(7)

Produktspecifikationen måste innehålla en beskrivning av de åtgärder som vidtagits för att styrka bevis på ursprung, som gör det möjligt att spåra varifrån produkten, råvaror, foder och andra komponenter som måste komma från det avgränsade geografiska området kommer.

(8)

Om förpackningen av en jordbruksprodukt eller ett livsmedel, eller produktionsmoment som rör deras presentation, t.ex. skivning eller rivning, är begränsat till ett bestämt geografiskt område, utgör detta en begränsning av den fria rörligheten för varor och friheten att tillhandahålla tjänster. Mot bakgrund av EG-domstolens rättspraxis kan sådana begränsningar endast införas om de är nödvändiga och proportionerliga för att upprätthålla en geografisk betecknings eller ursprungsbetecknings goda anseende. Införandet av sådana begränsningar måste motiveras.

(9)

För att säkerställa ett enhetligt genomförande av förordning (EG) nr 510/2006 bör förfaranden föreskrivas och blanketter avseende ansökningar, invändningar, ändringar och avregistreringar tillhandahållas.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för skyddade geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsområde

I denna förordning fastställs närmare tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 510/2006.

Artikel 2

Särskilda regler för grupper

En enskild fysisk eller juridisk person får betraktas som en grupp enligt artikel 5.1 andra stycket i förordning (EG) nr 510/2006 om det fastställs att båda följande villkor är uppfyllda:

a)

Den berörda personen är den ende producenten i det avgränsade geografiska området som vill lämna in en ansökan.

b)

Det avgränsade geografiska området har egenskaper som avsevärt skiljer sig från angränsande områdens, eller produktens egenskaper är skilda från egenskaper hos produkter som produceras i angränsande områden.

Artikel 3

Särskilda regler för beteckningar

1.   Endast beteckningar som används, oavsett för kommersiellt bruk eller normalt språkbruk, för att hänvisa till den särskilda jordbruksprodukten eller livsmedlet får registreras.

Beteckningar på jordbruksprodukter eller livsmedel får endast registreras på de språk som traditionellt används eller har använts för att beskriva nämnda produkt i det avgränsade geografiska området.

2.   En beteckning skall registreras på sitt originalspråk. Om originalspråket inte skrivs med latinska bokstäver, skall även en transkription till latinska bokstäver registreras tillsammans med beteckningen på originalspråket.

3.   Beteckningar som är helt homonyma med namn på växtsorter eller djurraser för jämförbara produkter får inte registreras om det före utgången av det invändningsförfarande som fastställs i artikel 7 i förordning (EG) nr 510/2006 fastställs att sorten eller rasen omfattas av sådan kommersiell produktion utanför det avgränsade området före ansökningsdagen att konsumenterna skulle kunna förväxla de produkter som bär den registrerade beteckningen och sorten eller rasen.

Beteckningar som är delvis homonyma med namn på växtsorter eller djurraser får registreras, även om sorten eller rasen omfattas av avsevärd kommersiell produktion även utanför området, under förutsättning att konsumenten inte skulle kunna missta sig och förväxla de produkter som bär den registrerade beteckningen och sorten eller rasen.

4.   Om en ansökan om registrering av en beteckning eller ett godkännande av en ändring innehåller en beskrivning av jordbruksprodukten eller livsmedlet enligt artikel 4.2 b i förordning (EG) nr 510/2006 som beskriver flera särskilda produkter av samma typ, måste det för varje särskild produkt styrkas att kraven för registrering är uppfyllda.

I denna punkt avses med ”särskilda produkter” de produkter som särskiljs när de släpps ut på marknaden.

Artikel 4

Definition av det geografiska området

Det geografiska området skall avgränsas med hänsyn till det samband som avses i artikel 4.2 f i förordning (EG) nr 510/2006.

Det måste definieras på ett detaljerat, precist sätt som inte leder till några oklarheter.

Artikel 5

Särskilda regler för råvaror och foder

1.   Vid tolkningen av artikel 2.3 i förordning (EG) nr 510/2006 får endast levande djur, kött och mjölk betraktas som råvaror.

2.   Varje begränsning av råvarors ursprung för en geografisk beteckning måste motiveras i förhållande till det samband som avses i artikel 4.2 f ii i förordning (EG) nr 510/2006.

3.   För en produkt av animaliskt ursprung som betecknats som en ursprungsbeteckning skall närmare bestämmelser om ursprunget av och kvaliteten på foder inkluderas i produktspecifikationen. Foder skall, så långt det är praktiskt möjligt, komma från det avgränsade geografiska området.

Artikel 6

Bevis på ursprung

1.   Produktspecifikationen skall identifiera de förfaranden som aktörer måste följa för att kunna tillhandahålla uppgifter som styrker ursprung enligt artikel 4.2 d i förordning (EG) nr 510/2006 för produkten, råvaror, foder och andra komponenter som, enligt produktspecifikationen, måste komma från det avgränsade geografiska området.

2.   De aktörer som avses i punkt 1 skall kunna identifiera:

a)

leverantören, mängden och ursprunget för alla partier av råvaror och/eller mottagna produkter.

b)

mottagaren, mängden och slutprodukten för råvaror och/eller levererade produkter.

c)

sambandet mellan varje parti som mottas enligt led a och varje parti som levereras enligt led b.

Artikel 7

Samband

1.   Uppgifter som beskriver de samband som avses i artikel 4.2 f i förordning (EG) nr 510/2006 skall innehålla en förklaring till hur det avgränsade geografiska områdets egenskaper påverkar slutprodukten.

2.   I fråga om ursprungsbeteckning skall produktspecifikationen innehålla:

a)

närmare uppgifter om det geografiska området, inklusive naturliga och mänskliga faktorer, som är relevanta för sambandet,

b)

närmare uppgifter om jordbruksproduktens, eller livsmedlets egenskaper eller kvalitet som väsentligen eller uteslutande beror på det geografiska området,

c)

en beskrivning av orsakssambandet mellan de uppgifter som avses i led a och de uppgifter som avses i led b.

3.   I fråga om geografisk beteckning skall produktspecifikationen innehålla:

a)

närmare uppgifter om det geografiska området som är relevanta för sambandet,

b)

närmare uppgifter om jordbruksproduktens, eller livsmedlets kvalitet, anseende eller egenskaper som beror på det geografiska området,

c)

en beskrivning av orsakssambandet mellan de uppgifter som avses i led a och de uppgifter som avses i led b.

4.   När det gäller en geografisk beteckning skall det av produktspecifikationen tydligt framgå om den grundas på en särskild kvalitet eller ett särskilt anseende eller på andra egenskaper som kan hänföras till dess geografiska ursprung.

Artikel 8

Förpackning i det avgränsade geografiska området

Om den ansökande gruppen fastställer i produktspecifikationen att förpackningen av den jordbruksprodukt eller det livsmedel som avses i artikel 4.2 e i förordning (EG) nr 510/2006 måste ske i det avgränsade geografiska området, skall gruppen motivera sådana produktspecifika begränsningar i fråga om fri rörlighet för varor och frihet att tillhandahålla tjänster.

Artikel 9

Särskilda regler för märkning

Medlemsstaterna får föreskriva att namnet på den myndighet eller det organ som avses i artikel 4.2 g i förordning (EG) nr 510/2006 måste framgå av märkningen av den jordbruksprodukt eller det livsmedel som betecknats som en skyddad ursprungsbeteckning eller en skyddad geografisk beteckning som produceras inom deras territorier.

Artikel 10

Ansökan om registrering

1.   En ansökan om registrering skall bestå av de dokument som krävs enligt artikel 5.7 eller 5.9 i förordning (EG) nr 510/2006 och en elektronisk kopia av produktspecifikationen och det sammanfattande dokumentet i de fall de dokumenten krävs enligt artikel 5.7 eller 5.9.

Information om den ansökande gruppens rättsliga status, storlek och sammanfattning skall också lämnas in.

2.   Den dag då en ansökan lämnas till kommissionen är den dag då ansökan registrerades av kommissionen i Bryssel.

Artikel 11

Sammanfattande dokument

1.   Ett sammanfattande dokument skall upprättas i enlighet med blanketten i bilaga I till denna förordning för varje ansökan om registrering av en ursprungsbeteckning eller en geografisk beteckning enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 510/2006 och för varje ansökan om godkännande av en ändring enligt artikel 9.2 i den förordningen.

2.   Typ av jordbruksprodukt eller livsmedelsprodukt skall anges i enlighet med klassificeringen i bilaga II till denna förordning.

3.   Beskrivningen av produkten i det sammanfattande dokumentet måste inkludera särskilda tekniska uppgifter som normalt används inom den produkttypen för att beskriva produkten, inklusive där så är lämpligt organoleptiska uppgifter.

Artikel 12

Ansökningar som skär över nationella gränser

Om flera grupper lämnar in en gemensam ansökan om en beteckning som anger ett geografiskt område som skär över nationella gränser eller då en traditionell beteckning är förknippad med ett geografiskt område som skär över nationella gränser skall följande regler tillämpas:

i)

I de fall endast medlemsstater berörs, skall det nationella invändningsförfarande som avses i artikel 5.5 i förordning (EG) nr 510/2006 genomföras i alla berörda medlemsstater. Ansökan skall lämnas in av någon av dessa medlemsstater på de andras vägnar, inklusive förklaringarna från alla de berörda medlemsstaterna enligt artikel 5.7 c i den förordningen.

ii)

I de fall endast tredjeländer berörs, skall de villkor som fastställs i artikel 5.9 i förordning (EG) nr 510/2006 vara uppfyllda för samtliga länder. Ansökan skall lämnas till kommissionen av något av de tredjeländer som ingår i den ansökande gruppen på de andras vägnar, antingen direkt eller via dess myndigheter, och inkludera uppgifter som styrker att beteckning är skyddad i varje berört tredjeland enligt artikel 5.9 i den förordningen.

iii)

I de fall minst en medlemsstat och minst ett tredjeland berörs, skall det nationella invändningsförfarande som avses i artikel 5.5 i förordning (EG) nr 510/2006 genomföras i alla berörda medlemsstater och de villkor som fastställs i artikel 5.9 i förordning (EG) nr 510/2006 uppfyllas i varje berört tredjeland. Ansökan skall lämnas till kommissionen av någon av de berörda medlemsstaterna eller av något av de berörda tredjeländer som ingår i den ansökande gruppen, antingen direkt eller via dess myndigheter, och inkludera förklaringar från alla de berörda medlemsstaterna enligt artikel 5.7 c i den förordningen och uppgifter som styrker att beteckningen är skyddad i varje berört tredjeland enligt artikel 5.9 i den förordningen.

Artikel 13

Invändningar

1.   Invändningar enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 510/2006 får framföras i enlighet med blanketten i bilaga III till denna förordning.

2.   När kommissionen undersöker om invändningen kan tas upp till prövning, i enlighet med artikel 7.3 i förordning (EG) nr 510/2006, skall den kontrollera att skälen och motiveringen till invändningen anges i förklaringen.

3.   Den sexmånadersperiod som avses i artikel 7.5 i förordning (EG) nr 510/2006 skall börja den dag då kommissionens sänder en uppmaning till de berörda parterna att söka förlikning.

4.   När det förfarande som anges i artikel 7.5 andra stycket första meningen i förordning (EG) nr 510/2006 har löpt ut skall den medlemsstat eller det tredjeland som inkommit med ansökan meddela resultaten av varje samråd till kommissionen inom en månad och i detta syfte använda blanketten i bilaga IV till denna förordning.

Artikel 14

Benämningar och symboler

1.   De gemenskapssymboler som avses i artikel 8 i förordning (EG) nr 510/2006 skall reproduceras i enlighet med bilaga V till denna förordning. Benämningarna ”skyddad ursprungsbeteckning” och ”skyddad geografisk beteckning” som anges i symbolerna får ersättas av motsvarande ord på gemenskapens andra officiella språk i enlighet med vad som fastställs i bilaga V till denna förordning.

2.   Om de gemenskapssymboler eller benämningar som avses i artikel 8 i förordning (EG) nr 510/2006 anges på märkningen av en produkt, skall de åtföljas av den registrerade beteckningen.

Artikel 15

Register

1.   Kommissionen skall vid sitt säte i Bryssel föra ett ”Register över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar”, nedan kallat ”registret”.

2.   Vid ikraftträdandet av en rättsakt genom vilket en beteckning registreras skall kommissionen föra in följande uppgifter i registret:

a)

produktens registrerade beteckning i enlighet med bestämmelserna i artikel 3.2 i denna förordning,

b)

information om att beteckningen är skyddad som en geografisk beteckning eller en ursprungsbeteckning,

c)

produktens klass enligt bilaga II till denna förordning,

d)

angivelse av ursprungsland,

och

e)

hänvisning till den akt genom vilket beteckningen registrerades.

3.   När det gäller de beteckningar som automatiskt förs in i registret i kraft av artikel 17.1 i förordning (EG) nr 510/2006 skall kommissionen, senast den 31 december 2007, föra in de uppgifter som avses i punkt 2 i denna artikel i registret.

Artikel 16

Ändringar av en specifikation

1.   En ansökan om godkännande av en ändring av en produktspecifikation skall upprättas i enlighet med bilaga VI till denna förordning.

2.   Vid en ansökan om godkännande av ändringar av en produktspecifikation enligt artikel 9.2 i förordning (EG) nr 510/2006 skall

a)

de uppgifter som krävs enligt artikel 5.7 i förordning (EG) nr 510/2006 innehålla den vederbörligen ifyllda ansökan som avses i punkt 1 och den förklaring som avses i artikel 5.7 c i den förordningen,

b)

de uppgifter som krävs enligt artikel 5.9 i förordning (EG) nr 510/2006 bestå av den vederbörligen ifyllda ansökan enligt punkt 1 samt den föreslagna uppdaterade produktspecifikationen,

c)

de uppgifter som skall offentliggöras i enlighet med artikel 6.2 i förordning (EG) nr 510/2006 innehålla det vederbörligen ifyllda dokument som upprättats i enlighet med bilaga VI till denna förordning.

3.   Vid ändringar enligt artikel 9.3 eller 9.4 i förordning (EG) nr 510/2006 som kommissionen har godkänt, skall kommissionen offentliggöra de ändrade produktspecifikationerna.

4.   För att en ändring skall kunna betraktas som mindre får den inte

a)

avse viktiga egenskaper hos produkten,

b)

ändra sambandet,

c)

innefatta en ändring av beteckningen, eller någon del av beteckningen på produkten,

d)

påverka det avgränsade geografiska området,

e)

utgöra en ökad begränsning av handeln med produkten eller dess råvaror.

5.   Om kommissionen beslutar att godkänna en ändring av specifikationen som innefattar eller utgör en ändring av de uppgifter som förts in i det register som avses i artikel 15 i denna förordning, skall den stryka de ursprungliga uppgifterna från registret och föra in de nya uppgifterna i registret med verkan från den dag då detta beslut träder i kraft.

6.   Uppgifter som lämnas till kommissionen i enlighet med denna artikel skall lämnas i både pappersformat och elektroniskt format. Den dag då en ansökan om ändring lämnas till kommissionen är den dag då ansökan registrerades av kommissionen i Bryssel.

Artikel 17

Avregistrering

1.   Kommissionen kan komma till slutsatsen det inte längre är möjligt att uppfylla villkoren i produktspecifikationen för en jordbruksprodukt eller ett livsmedel som omfattas av en skyddad beteckning, eller att detta inte längre kan säkerställas, i synnerhet om de villkor som fastställs i artikel 11 i förordning (EG) nr 510/2006 inte är uppfyllda och situationen sannolikt inte kommer att förändras.

2.   En ansökan om avregistrering enligt artikel 12.2 i förordning (EG) nr 510/2006 skall upprättas i enlighet med bilaga VII till denna förordning.

De uppgifter som krävs enligt artiklarna 5.7 och 5.9 i förordning (EG) nr 510/2006 skall inkludera av den vederbörligen ifyllda ansökan om avregistrering enligt första stycket i denna punkt.

Artikel 5.6 i förordning (EG) nr 510/2006 skall inte vara tillämplig.

Ansökan om avregistrering skall offentliggöras enligt artikel 6.1 i förordning (EG) nr 510/2006.

De uppgifter som skall offentliggöras enligt artikel 6.2 i förordning (EG) nr 510/2006 skall inkludera det vederbörligen ifyllda dokument som upprättats i enlighet med bilaga VII till denna förordning.

Invändningar skall endast tas upp till prövning enligt artikel 7.3 i förordning (EG) nr 510/2006 om de visar att en intresserad person är fortsatt kommersiellt beroende av den registrerade beteckningen.

3.   När en avregistrering träder i kraft skall kommissionen stryka beteckningen från det register som avses i artikel 15 i denna förordning.

4.   Uppgifter som lämnas till kommissionen i enlighet med denna artikel skall skickas i både pappersformat och elektroniskt format.

Artikel 18

Övergångsbestämmelser

1.   Om, i enlighet med artikel 17.2 i förordning (EG) nr 510/2006, det sammanfattande dokumentet ersätts av sammanfattningen av produktspecifikationerna skall nämnda sammanfattning upprättas i enlighet med blanketten i bilaga VIII till denna förordning.

2.   När det gäller beteckningar som registrerats före ikraftträdandet av förordning (EG) nr 510/2006 skall kommissionen, på en medlemsstats begäran, offentliggöra ett sammanfattande dokument som lämnats av den medlemsstaten och upprättats i enlighet med blanketten i bilaga I till denna förordning. Offentliggörandet skall åtföljas av en hänvisning till offentliggörandet av specifikationen.

3.   Bestämmelserna i denna förordning skall vara tillämpliga från den dag den träder i kraft, med förbehåll för följande:

a)

Bestämmelserna i artiklarna 2 till 8 skall endast vara tillämpliga på förfaranden för registrering och godkännande av ändringar i de fall där offentliggörandet enligt artikel 6.2 i förordning (EG) nr 510/2006 eller artikel 6.2 i förordning (EEG) nr 2081/92 inte har skett före ikraftträdandet av denna förordning.

b)

Bestämmelserna i artiklarna 10, 11, 12, 16.1, 16.2, 16.3, 16.6 och 17.2 skall endast vara tillämpliga på ansökningar om registrering, godkännanden av ändringar och ansökningar om avregistrering som mottagits efter den 30 mars 2006;

c)

Bestämmelserna i artiklarna 13.1–13.3 skall endast vara tillämpliga på invändningsförfaranden för vilka den sexmånadersperiod som avses i artikel 7.1 i förordning (EG) nr 510/2006 inte har börjat den dag då denna förordning träder i kraft. Bestämmelserna i artikel 13.4 skall endast vara tillämpliga på invändningsförfaranden för vilka den sexmånadersperiod som avses i artikel 7.1 inte har löpt ut vid ikraftträdandet av denna förordning.

d)

Bestämmelserna i artikel 14.2 skall börja tillämpas senast den 1 januari 2008, utan att det påverkar produkter som släpps ut på marknaden före det datumet.

Artikel 19

Upphävande

Förordningarna (EEG) nr 2037/93 och (EG) nr 383/2004 skall upphöra att gälla.

Hänvisningar till de upphävda förordningarna skall anses som hänvisningar till denna förordning.

Artikel 20

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 18.3 b skall dock tillämpas från och med den 31 mars 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 december 2006.

På kommissions vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s.12.

(2)  EGT L 208, 24.7.1992, s. 1.

(3)  EGT L 185, 28.7.1993, s. 5. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2168/2004 (EUT L 371, 18.12.2004, s. 12).

(4)  EUT L 64, 2.3.2004, s. 16.


BILAGA I


BILAGA II

KLASSIFICERING AV PRODUKTER FÖR TILLÄMPNING AV RÅDETS FÖRORDNING (EG) Nr 510/2006

1.   JORDBRUKSPRODUKTER I BILAGA I TILL FÖRDRAGET AVSEDDA ATT ANVÄNDAS SOM LIVSMEDEL

Klass 1.1. Färskt kött (och slaktbiprodukter)

Klass 1.2. Köttprodukter (värmebehandlade, saltade, rökta etc.)

Klass 1.3. Ost

Klass 1.4. Andra produkter från djur (ägg, honung, diverse mjölkprodukter utom smör etc.)

Klass 1.5. Oljor och fetter (smör, margarin, oljor etc.)

Klass 1.6. Frukt, grönsaker och spannmål, bearbetade eller obearbetade

Klass 1.7. Färsk fisk, färska blötdjur och kräftdjur samt produkter framställda därav

Klass 1.8. Övriga produkter i bilaga I till fördraget (kryddor etc.)

2.   LIVSMEDEL SOM ANGES I BILAGA I TILL FÖRORDNINGEN

Klass 2.1. Öl

Klass 2.2. Naturligt mineralvatten och källvatten (har upphört) (1)

Klass 2.3. Drycker framställda av växtextrakt

Klass 2.4. Bröd, konditorivaror, konfekt, skorpor och andra bagerivaror

Klass 2.5. Naturliga gummi- och hartsvaror

Klass 2.6. Senapspasta

Klass 2.7. Pastaprodukter

3.   JORDBRUKSPRODUKTER SOM ANGES I BILAGA II TILL FÖRORDNINGEN

Klass 3.1. Hö

Klass 3.2. Eteriska oljor

Klass 3.3. Kork

Klass 3.4. Koschenill (obearbetad produkt av animaliskt ursprung)

Klass 3.5. Blommor och prydnadsväxter

Klass 3.6. Ull

Klass 3.7. Korgvide

Klass 3.8. Skäktat lin


(1)  Används endast för registreringar och ansökningar före den 31 mars 2006


BILAGA III


BILAGA IV


BILAGA V

REPRODUKTION AV GEMENSKAPSSYMBOLER OCH BENÄMNINGAR

1.   GEMENSKAPSSYMBOLER I FÄRG ELLER SVART/VITT

När symboler används i färg, kan direkta färger (Pantone) eller fyrfärgstryck användas. Se nedan för referensfärger.

2.   GEMENSKAPSSYMBOL I NEGATIV

Om förpackningens eller etikettens bakgrundsfärg är mörk, kan en negativ symbol användas i förpackningens eller etikettens grundfärg.

3.   KONTRAST MOT BAKGRUNDSFÄRG

Om symbolen används i färg mot bakgrundsfärger som gör att den blir svår att läsa används symbolen med ett avgränsande område runt omkring så att kontrasten mot bakgrundsfärgen blir bättre:

4.   YPOGRAFI

Det typsnitt som används för texten måste vara Times Roman.

5.   FÖRMINSKNING

Minimistorleken på gemenskapssymbolen är 15 mm i diameter.

6.   ”SKYDDAD URSPRUNGSBETECKNING” OCH DESS FÖRKORTNINGAR PÅ EG-SPRÅKEN

EG-språk

Benämningar

Förkortningar

ES

denominación de origen protegida

DOP

CS

chránené oznacení původu

CHOP

DA

beskyttet oprindelsesbetegnelse

BOB

DE

geschützte Ursprungsbezeichnung

g.U.

ET

kaitstud päritolunimetus

KPN

EL

προστατευόμενη oνομασία προέλευσης

ΠΟΠ

EN

skyddad ursprungsbeteckning

SUB

FR

appellation d’origine protégée

AOP

IT

denominazione d’origine protetta

DOP

LV

aizsargāts cilmes vietas nosaukums

ACVN

LT

saugoma kilmės vietos nuoroda

SKVN

HU

oltalom alatt álló eredetmegjelölés

OEM

MT

denominazzjoni protetta ta’ oriġini

DPO

NL

beschermde oorsprongsbenaming

BOB

PL

chroniona nazwa pochodzenia

CHNP

PT

denominação de origem protegida

DOP

SK

chránené oznacenie pôvodu

CHOP

SL

zascitena oznacba porekla

ZOP

FI

suojattu alkuperänimitys

SAN

SV

skyddad ursprungsbeteckning

SUB

7.   ”SKYDDAD GEOGRAFISK BETECKNING” OCH DESS FÖRKORTNINGAR PÅ EG-SPRÅKEN

EGC-språk

Benämningar

Förkortningar

ES

indicación geográfica protegida

IGP

CS

chránené zemepisné oznacení

CHZO

DA

beskyttet geografisk betegnelse

BGB

DE

geschützte geografische Angabe

g.g.A.

ET

kaitstud geograafiline tähis

KGT

EL

προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη

ΠΓΕ

EN

skyddad geografisk beteckning

SGB

FR

indication géographique protégée

IGP

IT

indicazione geografica protetta

IGP

LV

aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde

AģIN

LT

saugoma geografinė nuoroda

SGN

HU

oltalom alatt álló földrajzi jelzés

OFJ

MT

indikazzjoni ġeografika protetta

IĠP

NL

beschermde geografische aanduiding

BGA

PL

chronione oznaczenie geograficzne

CHOG

PT

indicação geográfica protegida

IGP

SK

chránené zemepisné oznacenie

CHZO

SL

zascitena geografska oznacba

ZGO

FI

suojattu maantieteellinen merkintä

SMM

SV

skyddad geografisk beteckning

SGB


BILAGA VI


BILAGA VII


BILAGA VIII