Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

7.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 179/6


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 801/2007

av den 6 juli 2007

om export för återvinning av visst avfall som förtecknas i bilaga III eller IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006 till länder som inte omfattas av OECD-beslutet om kontroll av gränsöverskridande transporter av avfall

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall (1), särskilt artikel 37.2,

efter samråd med berörda länder, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har i enlighet med artikel 37.1 i förordning (EG) nr 1013/2006 skickat en skriftlig begäran till varje land som inte omfattas av OECD-rådets beslut C(2001)107/slutlig rörande revidering av beslut C(92)39/slutlig om kontroll av gränsöverskridande transporter av avfall avsett för återvinning. I begäran bad kommissionen att få en skriftlig bekräftelse på att sådant avfall som förtecknas i bilaga III eller bilaga IIIA till den förordningen och som inte omfattas av exportförbud enligt artikel 36 i samma förordning får exporteras från gemenskapen för återvinning i det berörda landet samt uppgift om vilka eventuella kontrollförfaranden som kommer att tillämpas i mottagarlandet.

(2)

I begäran uppmanades varje land att ange om de hade valt att tillämpa ett förbud eller ett förfarande med skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande eller att inte utföra några kontroller på sådant avfall.

(3)

Kommissionen har fått svar på sin skriftliga begäran från Algeriet, Andorra, Argentina, Botswana, Chile, Costa Rica, Filippinerna, Guyana, Indien, Kina, Kina (Hongkong), Liechtenstein, Moldavien, Oman, Peru, Ryssland, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Vietnam och Vitryssland.

(4)

Vissa länder har inte skriftligt bekräftat att avfallet får exporteras till dem från gemenskapen för återvinning. I enlighet med artikel 37.2 andra stycket i förordning (EG) nr 1013/2006 skall det därför anses att dessa länder har valt ett förfarande med skriftligt förhandsgodkännande.

(5)

Bestämmelserna i denna förordning bör ersätta bestämmelserna i kommissionens förordning (EG) nr 1547/1999 av den 12 juli 1999 om kontrollförfaranden i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 259/93 för transporter av vissa typer av avfall till vissa länder som inte omfattas av OECD-beslut C(92) 39 slutlig (2). Förordning (EG) nr 1547/1999 bör därför upphöra att gälla.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Vid export för återvinning av avfall som förtecknas i bilaga III eller IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006 till vissa länder som inte omfattas av OECD-beslutet skall, såvida inte export av sådant avfall är förbjuden enligt artikel 36 i den förordningen, sådana förfaranden tillämpas som motsvarar de berörda ländernas val mellan alternativen

a)

förbud,

b)

ett förfarande med skriftlig förhandsanmälan och förhandsgodkännande, eller

c)

ingen kontroll i mottagarlandet,

enligt vad som anges i bilagan.

Artikel 2

Kommissionens förordning (EG) nr 1547/1999 skall upphöra att gälla.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel 6 juli 2007.

På kommissionens vägnar

Peter MANDELSON

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 190, 12.7.2006, s. 1.

(2)  EGT L 185, 17.7.1999, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1792/2006 (EGT L 362, 20.12.2006, s. 1).


BILAGA

Vissa länders valda alternativ enligt artikel 37 i förordning (EG) nr 1013/2006

ALGERIET

a)

Förbud

b)

Skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande

c)

Ingen kontroll i mottagarlandet

GC030 ex 890800

GG030 ex 2621

GG040 ex 2621

Allt annat avfall

ANDORRA

a)

Förbud

b)

Skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande

c)

Ingen kontroll i mottagarlandet

Allt avfall

ARGENTINA

a)

Förbud

b)

Skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande

c)

Ingen kontroll i mottagarlandet

B1010

B1020

B1030

B1031

B1040

B1050

B1060

B1070

B1080

B1090

B1100

B1115

B1120

B1130

B1140

B1150

B1160

B1170

B1180

B1190

B1200

B1210

B1220

B1230

B1240

B1250

B2010

B2020

B2030

B2040

B2060

B2070

B2080

B2090

B2100

B2110

B2120

B2130

från B3010:

polyvinylalkohol

Härdade hartser eller kondensationsprodukter, inbegripet

ureaformaldehydhartser

fenolformaldehydhartser

melaminformaldehydhartser

epoxihartser

alkydhartser

polyamider

Följande avfall av fluorerade polymerer (1):

fluor-eten-propen (FEP)

perfluoralkoxyalkan

tetrafluoretylen/perfluorvinyleter (PFA)

tetrafluoretylen/perfluormetylvinyleter (MFA)

polyvinylfluorid (PVF)

polyvinylidenfluorid (PVDF)

Allt annat avfall från B3010

från B3010:

polyvinylbutyral

polyvinylacetat

från B3020:

Papper eller kartong, tillverkat huvudsakligen av mekanisk massa (t.ex. tidningar, tidskrifter och liknande tryckalster).

Annat, inbegripet men inte begränsat till 2. osorterat returpapper.

Allt annat avfall från B3020

B3030

B3035

B3040

B3050

B3060

B3065

från B3070:

Deaktiverat svampmycel från framställning av penicillin för användning i djurfoder

Allt annat avfall från B3070

B3080

B3090

B3100

B3110

B3120

B3130

B3140

B4010

B4020

B4030

GB040

262030

262090

GC010

GC020

GC030 ex 890800

GC050

GE020 ex 7001

ex 701939

GF010

GG030 ex 2621

GG040 ex 2621

GH013 391530

ex 390410—40

GN010 ex 050200

GN020 ex 050300

GN030 ex 050590

VITRYSSLAND

a)

Förbud

b)

Skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande

c)

Ingen kontroll i mottagarlandet

från B1010:

Skrot av germanium

Skrot av vanadin

Skrot av hafnium, indium, niob, rhenium och gallium

Skrot av torium

från B1010: Allt annat avfall

från B1020:

Skrot av beryllium

Skrot av tellur

från B1020: Allt annat avfall

från B1030:

Stoft av vanadin

från B1030: Allt annat avfall

från B1031:

Stoft av titan

från B1031: Allt annat avfall

B1040

B1050

B1060

B1070

B1080

B1090

B1100

B1115

Övergångsmetaller från B1120

Lantanider (sällsynta jordartsmetaller) från B1120

B1130

B1140

B1150

B1160

B1170

B1180

B1190

B1200

B1210

B1220

B1230

B1240

B1250

B2010

från B2020:

Glasavfall i icke-spridbar form från

Krossglas och annat avfall och skrot av glas, med undantag av glas från katodstrålerör och annat aktiverat glas

Glasavfall innehållande särskilda ämnen

Allt annat avfall från B2020

B2030

från B2040:

Delvis raffinerat kalciumsulfat bildat vid avsvavling av rökgaser

Slagg från framställning av koppar, kemiskt stabiliserad, med hög järnhalt (mer än 20 %) och bearbetad enligt industriella specifikationer (t.ex. DIN 4301 och DIN 8201), huvudsakligen för byggändamål och blästring

från B2040:

Avfall av gipsplattor från rivning av byggnader

Svavel i fast form

Kalk från framställning av kalciumcyanamid (med pH under 9)

Natrium-, kalium- och kalciumklorider

Karborundum (kiselkarbid)

Krossad betong

Glasavfall innehållande litium-tantal och litium-niob

B2060

B2070

B2080

B2090

B2100

B2110

från B2120: Avfall av sura och basiska lösningar innehållande särskilda ämnen

Allt annat avfall från B2120

B2130

från B3010:

Följande plastmaterial eller en blandning av dessa framställda enligt specifikation, under förutsättning att de inte blandas med annat avfall:

Plastskrot av följande icke-halogenerade polymerer och sampolymerer:

eten

styren

polypropen

polyetentereftalat

akrylnitril

butadien

polyamider

polybutentereftalat

polykarbonater

akrylpolymerer

polyuretan (ej innehållande klorfluorkarboner)

polymetylmetakrylat

polyvinylalkohol

polyvinylbutyral

polyvinylacetat

Härdade hartser eller kondensationsprodukter, inbegripet

ureaformaldehydhartser

fenolformaldehydhartser

melaminformaldehydhartser

epoxihartser

alkydhartser

polyamider

från B3010:

Följande plastmaterial eller en blandning av dessa framställda enligt specifikation, under förutsättning att de inte blandas med annat avfall:

Plastskrot av följande icke-halogenerade polymerer och sampolymerer:

polyacetaler

polyetrar

polyfenylsulfider

alkaner C10-C13 (mjukgörare)

polysiloxaner

* Följande avfall av fluorerade polymerer:

fluor-eten-propen (FEP)

perfluoralkoxyalkan

tetrafluoretylen/perfluorvinyleter (PFA)

tetrafluoretylen/perfluormetylvinyleter (MFA)

polyvinylfluorid (PVF)

polyvinylidenfluorid (PVDF)

B3020

från B3030:

Avfall av ull eller av fina eller grova djurhår, inbegripet garnavfall, men inte rivet avfall och riven lump

Allt annat avfall från B3030

B3035

B3040

B3050

från B3060:

Ullfett: återstoder från bearbetning av fettartade ämnen eller av animaliska eller vegetabiliska vaxer

Ben och kvicke, obearbetade, avfettade, enkelt preparerade (men inte tillformade), behandlade med syra eller befriade från gelatin

Fiskavfall

Allt annat avfall från B3060

B3065

från B3070:

Avfall av människohår

Allt annat avfall från B3070

B3080

B3090

B3100

B3110

B3120

B3130

B3140

B4010

B4020

B4030

ex GB040: Galvaniskt slagg innehållande koppar

ex GB040: Slagg från ädelmetaller

GC010

GC020

GC030 ex 890800

GC050

ex GE020: Glasfiberavfall med fysikaliskt-kemiska egenskaper liknande asbest

GE020 ex 7001

ex 701939

GF010

GG030 ex 2621

GG040 ex 2621

GH013 391530

ex 390410—40

GN010 ex 050200

GN020 ex 050300

GN030 ex 050590

BOTSWANA

a)

Förbud

b)

Skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande

c)

Ingen kontroll i mottagarlandet

B1

B2

B3010

från B3020: Allt annat avfall

från B3020:

Följande ämnen, under förutsättning att de inte blandats med farligt avfall: Avfall och förbrukade varor av papper eller kartong

av oblekt papper eller kartong eller av wellpapp eller kartong

av annat papper eller annan kartong, tillverkade huvudsakligen av blekt kemisk massa, inte färgade i mälden

av papper eller kartong, tillverkade huvudsakligen av mekanisk massa (t.ex. tidningar, tidskrifter och liknande tryckalster)

B3030

B3035

B3036

B3060

B3065

GB040 7112 262030 262090

GC010

GC020

GC030 ex 890800

GC050

GE020 ex 7001

ex 701939

GF010

GG030 ex 2621

GG040 ex 2621

GH013 391530

ex 390410—40

GN010 ex 050200

GN020 ex 050300

GN030 ex 050590

CHILE

a)

Förbud

b)

Skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande

c)

Ingen kontroll i mottagarlandet

B1010

B1031

B1050

B1070

B1080

B1115

B1250

B2060

B2130

B3010

B3030

B3035

B3060

B3065

GB040 7112 262030 262090

GC010

GC020

GC030 ex 890800

GC050

GE020 ex 7001

från 701939

GF010

GG030 ex 2621

GG040 ex 2621

GH013 391530

Ex 390410—40

GN010 ex 050200

GN020 ex 050300

GN030 ex 050590

Allt annat avfall

KINA

a)

Förbud

b)

Skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande

c)

Ingen kontroll i mottagarlandet

från B1010:

Skrot av molybden

Skrot av kobolt

Skrot av vismut

Skrot av zirkonium

Skrot av mangan

Skrot av germanium

Skrot av hafnium, indium, niob, rhenium och gallium

Skrot av torium

Skrot av sällsynta jordartsmetaller

Skrot av krom

från B1010:

Skrot av volfram

Skrot av magnesium

Skrot av titan

Skrot av vanadin

från B1010:

Ädelmetaller (guld, silver och platinagruppen, men inte kvicksilver)

Skrot av järn eller stål

Skrot av koppar

Skrot av nickel

Skrot av aluminium

Skrot av zink

Skrot av tenn

Skrot av tantal

B1020

B1030

B1031

B1040

B1050

B1060

B1070

B1080

B1090

Allt annat avfall från B1100

från B1100:

Hårdzink

B1115

från B1120

Lantanider (sällsynta jordartsmetaller)

Allt annat avfall från B1120

B1130

B1140

B1150

B1160

B1170

B1180

B1190

B1200

B1210

B1220

B1230

B1240

B1250

B2010

B2020

B2030

B2040

B2060

B2070

B2080

B2090

B2100

B2110

B2120

B2130

från B3010:

Följande plastmaterial eller en blandning av dessa framställda enligt specifikation, under förutsättning att de inte blandas med annat avfall:

Plastskrot av följande icke-halogenerade polymerer och sampolymerer:

eten

styren

polypropen

polyetentereftalat

akrylnitril

butadien

polyacetaler

polyamider

polybutentereftalat

polykarbonater

Härdade hartser eller kondensationsprodukter, inbegripet

ureaformaldehydhartser

melaminformaldehydhartser

epoxihartser

alkydhartser

från B3010:

Följande plastmaterial eller en blandning av dessa framställda enligt specifikation, under förutsättning att de inte blandas med annat avfall:

polyetrar

polyfenylsulfider

akrylpolymerer

alkaner C10-C13 (mjukgörare)

polyuretan (ej innehållande klorfluorkarboner)

polysiloxaner

polymetylmetakrylat

polyvinylalkohol

polyvinylbutyral

polyvinylacetat

Härdade hartser eller kondensationsprodukter, inbegripet

fenolformaldehydhartser

polyamider

Följande avfall av fluorerade polymerer (2):

fluor-eten-propen (FEP)

perfluoralkoxyalkan

tetrafluoretylen/perfluorvinyleter (PFA)

tetrafluoretylen/perfluormetylvinyleter (MFA)

polyvinylfluorid (PVF)

polyvinylidenfluorid (PVDF)

B3020

Allt annat avfall från B3030

från B3030:

Från avfall av bomull (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)

Garnavfall (inbegripet trådavfall)

Övriga.

Avfall (inbegripet kamavfall och garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av

konstfibrer

regenatfibrer

B3035

B3040

B3050

Allt annat avfall från B3060

från B3060:

Från avfall från agrara livsmedelsindustrier, under förutsättning att det inte är smittsamt

Ben och kvicke, obearbetade, avfettade, enkelt preparerade (men inte tillformade), behandlade med syra eller befriade från gelatin

B3065

B3070

B3080

B3090

B3100

B3110

B3120

B3130

B3140

B4010

B4020

B4030

GB040 7112 262030 262090

GC010

GC020

GC030 ex 890800

GC050

GE020 ex 7001

ex 701939

GF010

GG030 ex 2621

GG040 ex 2621

GH013 391530

ex 390410—40

GN010 ex 050200

GN020 ex 050300

GN030 ex 050590

KINA (HONGKONG)

a)

Förbud

b)

Skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande

c)

Ingen kontroll i mottagarlandet

från B1010: Skrot av tantal

Allt annat avfall från B1010

B1020

B1030

B1031

B1040

B1050

B1060

B1070

B1080

B1090

från B1100: Avfall från eldfast väggbeklädnad, även smältdeglar, som härrör från smältning av koppar

Allt annat avfall från B1100

B1115

från B1120

Lantanider (sällsynta jordartsmetaller)

Allt annat avfall från B1120

B1130

B1140

B1150

B1160

B1170

B1180

B1190

B1200

B1210

B1220

B1230

B1240

B1250

B2010

B2020

B2030

B2040

B2060

B2070

B2080

B2090

B2100

B2110

B2120

B2130

från B3010:

Följande plastmaterial eller en blandning av dessa framställda enligt specifikation, under förutsättning att de inte blandas med annat avfall:

polyacetaler

polyetrar

alkaner C10-C13 (mjukgörare)

* Följande avfall av fluorerade polymerer:

fluor-eten-propen (FEP)

perfluoralkoxyalkan

tetrafluoretylen/perfluorvinyleter (PFA)

tetrafluoretylen/perfluormetylvinyleter (MFA)

polyvinylfluorid (PVF)

polyvinylidenfluorid (PVDF)

från B3010:

Följande plastmaterial eller en blandning av dessa framställda enligt specifikation, under förutsättning att de inte blandas med annat avfall:

Plastskrot av följande icke-halogenerade polymerer och sampolymerer:

eten

styren

polypropen

polyetentereftalat

akrylnitril

butadien

polyamider

polybutentereftalat

polykarbonater

polyfenylsulfider

akrylpolymerer

polyuretan (ej innehållande klorfluorkarboner)

polysiloxaner

polymetylmetakrylat

polyvinylalkohol

polyvinylbutyral

polyvinylacetat

Härdade hartser eller kondensationsprodukter, inbegripet

ureaformaldehydhartser

fenolformaldehydhartser

melaminformaldehydhartser

epoxihartser

alkydhartser

polyamider

B3020

B3030

B3035

B3040

B3050

B3060

B3065

B3070

B3080

B3090

B3100

B3110

B3120

B3130

B3140

B4010

B4020

B4030

GB040 7112 262030 262090

GC010

GC020

GC030 ex 890800

GC050

GE020 ex 7001

ex 701939

GF010

GG030 ex 2621

GG040 ex 2621

GH013 391530

ex 390410—40

GN010 ex 050200

GN020 ex 050300

GN030 ex 050590

COSTA RICA

a)

Förbud

b)

Skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande

c)

Ingen kontroll i mottagarlandet

Allt avfall

GUYANA

a)

Förbud

b)

Skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande

c)

Ingen kontroll i mottagarlandet

Allt avfall

INDIEN

a)

Förbud

b)

Skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande

c)

Ingen kontroll i mottagarlandet

Allt avfall

LIECHTENSTEIN

a)

Förbud

b)

Skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande

c)

Ingen kontroll i mottagarlandet

Allt avfall

MOLDAVIEN

a)

Förbud

b)

Skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande

c)

Ingen kontroll i mottagarlandet

från B3020:

från B3020:

Följande ämnen, under förutsättning att de inte blandats med farligt avfall: Avfall och förbrukade varor av papper eller kartong

av oblekt papper eller kartong eller av wellpapp eller kartong

av annat papper eller annan kartong, tillverkade huvudsakligen av blekt kemisk massa, inte färgade i mälden

av papper eller kartong, tillverkade huvudsakligen av mekanisk massa (t.ex. tidningar, tidskrifter och liknande tryckalster)

Allt annat avfall

OMAN

a)

Förbud

b)

Skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande

c)

Ingen kontroll i mottagarlandet

Allt annat avfall från B1010

från B1010:

Skrot av järn eller stål

Allt annat avfall

PERU

a)

Förbud

b)

Skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande

c)

Ingen kontroll i mottagarlandet

Allt avfall

FILIPPINERNA

a)

Förbud

b)

Skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande

c)

Ingen kontroll i mottagarlandet

från B1010: Skrot av kobolt

Allt annat avfall från B1010

från B1020:

Skrot av bly (utom blybatterier)

Allt annat avfall från B1020

B1030

B1031

B1040

B1050

B1060

B1070

B1080

B1090

B1100

B1115

från B1120: Kobolt, lantan

Allt annat avfall från B1120

B1150

B1160

B1170

B1180

B1190

B1200

B1210

B1220

B1230

B1240

B1250

B2010

B2020

från B2030:

Avfall och skrot av kermeter (metallkeramiska kompositer)

från B2030:

Keramiskt baserade fibrer, som inte anges någon annanstans

B2040

B2060

B2070

B2080

B2090

B2100

B2110

B2120

B2130

B3010

B3020

B3030

B3035

B3040

B3050

B3060

B3065

B3070

B3080

B3090

B3100

B3110

B3120

B3130

B3140

B4010

B4020

B4030

GB040 7112 262030 262090

GC010

GC020

GC030 ex 890800

GC050

GE020 ex 7001

ex 701939

GF010

GG030 ex 2621

GG040 ex 2621

GH013 391530

ex 390410—40

GN010 ex 050200

GN020 ex 050300

GN030 ex 050590

RYSSLAND

a)

Förbud

b)

Skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande

c)

Ingen kontroll i mottagarlandet

B1010

B1020

B1030

B1031

B1040

B1050

B1060

B1070

B1080

B1090

B1100

B1115

B1120

B1130

B1140

B1150

B1160

B1170

B1180

B1190

B1200

B1210

B1220

B1230

B1240

B1250

B2010

B2020

B2030

B2040

B2060

B2070

B2080

B2090

B2100

B2110

B2120

B2130

B3010

B3020

B3030

B3035

B3040

B3050

B3060

B3065

B3070

B3080

B3090

B3100

B3110

B3120

B3130

B3140

B4010

B4020

B4030

GB040 7112 262030 262090

GC010

GC020

GC030 ex 890800

GC050

GE020 ex 7001

GE020 ex 701939

GF010

GG030 ex 2621

GG040 ex 2621

GH013 391530

ex 390410—40

GN010 ex 050200

GN020 ex 050300

GN030 ex 050590

SRI LANKA

a)

Förbud

b)

Skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande

c)

Ingen kontroll i mottagarlandet

Allt avfall

TAIWAN

a)

Förbud

b)

Skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande

c)

Ingen kontroll i mottagarlandet

från B1010:

Ädelmetaller (guld, silver och platinagruppen, men inte kvicksilver)

Skrot av tantal

Skrot av molybden

Skrot av kobolt

Skrot av vismut

Skrot av zirkonium

Skrot av mangan

Skrot av vanadin

Skrot av hafnium, indium, niob, rhenium och gallium

Skrot av torium

Skrot av sällsynta jordartsmetaller

Skrot av krom

från B1010:

Skrot av järn eller stål

Skrot av koppar

Skrot av nickel

Skrot av aluminium

Skrot av zink

Skrot av tenn

Skrot av volfram

Skrot av magnesium

Skrot av titan

Skrot av germanium

B1020

B1030

B1031

B1040

B1050

B1060

B1070

B1080

B1090

från B1100:

Dross från aluminiumsmältning, med undantag av saltslagger

Avfall från eldfast väggbeklädnad, även smältdeglar, som härrör från smältning av koppar

Slagg från bearbetning av ädelmetaller för vidare raffinering

Tantalhaltig tennslagg med lägre tennhalt än 0,5 %

från B1100:

Hårdzink

Zinkdrosser (ogranulerad slagg)

Toppdross (> 90 % Zn)

Bottendross (> 92 % Zn)

Dross från gjutning (> 85 % Zn)

Dross från varmgalvanisering (> 92 % Zn)

Avdragen zinkslagg

B1115

B1120

B1130

B1140

B1150

B1160

B1170

B1180

B1190

B1200

B1210

B1220

B1230

B1240

B1250

B2010

B2020

B2030

Allt annat avfall från B2040

från B2040:

Slagg från framställning av koppar, kemiskt stabiliserad, med hög järnhalt (mer än 20 %) och bearbetad enligt industriella specifikationer (t.ex. DIN 4301 och DIN 8201), huvudsakligen för byggändamål och blästring

B2060

B2070

B2080

B2090

B2100

B2110

B2120

B2130

från B3010:

polyuretan (ej innehållande klorfluorkarboner)

Härdade hartser eller kondensationsprodukter

Allt annat avfall under ex B3010

B3020

B3030

B3035

B3040

B3050

B3060

B3065

B3070

B3080

B3090

B3100

B3110

B3120

B3130

B3140

B4010

B4020

B4030

GB040 7112 262030 262090

GC010

GC020

GC030 ex 890800

GC050

GE020 ex 7001

ex 701939

GF010

GG030 ex 2621

GG040 ex 2621

GH013 391530

ex 390410—40

GN010 ex 050200

GN020 ex 050300

GN030 ex 050590

THAILAND

a)

Förbud

b)

Skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande

c)

Ingen kontroll i mottagarlandet

B1010

B1020

B1030

B1020

B1030

B1031

B1040

B1050

B1060

B1070

B1080

B1090

Allt annat avfall från B1100

från B1100:

Avfall från eldfast väggbeklädnad, även smältdeglar, som härrör från smältning av koppar

Slagg från bearbetning av ädelmetaller för vidare raffinering

Tantalhaltig tennslagg med lägre tennhalt än 0,5 %

B1115

B1120

B1130

B1140

B1150

B1160

B1170

B1180

B1190

B1200

B1210

B1220

B1230

B1240

B1250

B2010

B2020

B2030

från B2040:

Slagg från framställning av koppar, kemiskt stabiliserad, med hög järnhalt (mer än 20 %) och bearbetad enligt industriella specifikationer (t.ex. DIN 4301 och DIN 8201), huvudsakligen för byggändamål och blästring

Kalk från framställning av kalciumcyanamid (med pH under 9)

Glasavfall innehållande litium‐tantal och litium‐niob

Allt annat avfall från B2040

B2060

B2070

B2080

B2090

B2100

B2110

B2120

B2130

från B3010:

Plastskrot av icke-halogenerade polymerer och sampolymerer:

Följande avfall av fluorerade polymerer (3)

från B3010:

Härdade hartser eller kondensationsprodukter

B3020

från B3030:

Avfall (inbegripet kamavfall och garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av konstfibrer

Begagnade trasor, snöravfall, tågvirke, rep och kablar samt förslitna artiklar av snöre, tågvirke, rep och kablar av textil

Allt annat avfall från B3030

B3035

från B3040:

Annat avfall av gummi (utom sådant avfall som anges någon annanstans)

från B3040:

Avfall och skrot av hårdgummi (t.ex. ebonit)

B3050

B3060

B3065

B3070

B3080

B3090

B3100

B3110

B3120

B3130

B3140

B4010

B4020

B4030

GB040 7112 262030 262090

GC010

GC020

GC030 ex 890800

GC050

GE020 ex 7001

ex 701939

GF010

GG030 ex 2621

GG040 ex 2621

GH013 391530

ex 390410—40

GN010 ex 050200

GN020 ex 050300

GN030 ex 050590

VIETNAM

a)

Förbud

b)

Skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande

c)

Ingen kontroll i mottagarlandet

från B1010:

Ädelmetaller (guld, silver och platinagruppen, men inte kvicksilver)

Skrot av tantal

Skrot av kobolt

Skrot av vismut

Skrot av germanium

Skrot av vanadin

Skrot av hafnium, indium, niob, rhenium och gallium

Skrot av torium

Skrot av sällsynta jordartsmetaller

från B1010:

Skrot av järn eller stål

Skrot av koppar

Skrot av nickel

Skrot av aluminium

Skrot av zink

Skrot av tenn

Skrot av volfram

Skrot av molybden

Skrot av magnesium

Skrot av titan

Skrot av zirkonium

Skrot av mangan

Skrot av krom

från B1020:

Skrot av beryllium

Skrot av kadmium

Skrot av selen

Skrot av tellur

från B1020:

Skrot av antimon

Skrot av bly (utom blybatterier)

B1030

B1031

B1040

B1050

B1060

B1070

B1080

B1090

B1100

B1115

B1120

B1130

B1140

B1150

B1160

B1170

B1180

B1190

B1200

B1210

B1220

B1230

B1240

B1250

B2010

B2020

B2030

Allt annat avfall från B2040

från B2040:

Delvis raffinerat kalciumsulfat bildat vid avsvavling av rökgaser

B2060

B2070

B2080

B2090

B2100

B2110

B2120

B2130

från B3010: Allt annat avfall

från B3010:

eten

styren

polypropen

polyetentereftalat

polykarbonater

B3020

B3030

B3035

B3040

B3050

B3060

B3065

B3070

B3080

B3090

B3100

B3110

B3120

B3130

B3140

B4010

B4020

B4030

GB040 7112 262030 262090

GC010

GC020

GC030 ex 890800

GC050

GE020 ex 7001

ex 701939

GF010

GG030 ex 2621

GG040 ex 2621

GH013 391530

ex 390410—40

GN010 ex 050200

GN020 ex 050300

GN030 ex 050590


(1)  Se fotnot på s. 64 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 (EUT L 190, 12.7.2006, s. 1).

(2)  Se fotnot på s. 64 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 (EUT L 190, 12.7.2006, s. 1).

(3)  Se fotnot på s. 64 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 (EUT L 190, 12.7.2006, s. 1).