Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32007R1418.pdf

4.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 316/6


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1418/2007

av den 29 november 2007

om export för återvinning av visst avfall som förtecknas i bilaga III eller IIIA till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 till vissa länder som inte omfattas av OECD-beslutet om kontroll av gränsöverskridande transporter av avfall

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall (1), särskilt artikel 37.2 tredje stycket,

efter samråd med berörda länder, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har i enlighet med artikel 37.1 i förordning (EG) nr 1013/2006 skickat en skriftlig begäran till varje land som inte omfattas av OECD-rådets beslut C(2001)107/slutlig rörande revidering av beslut C(92)39/slutlig om kontroll av gränsöverskridande transporter av avfall avsett för återvinning. I begäran bad kommissionen att få en skriftlig bekräftelse på att sådant avfall som förtecknas i bilaga III eller bilaga IIIA till den förordningen och som inte omfattas av exportförbud enligt artikel 36 i samma förordning får exporteras från gemenskapen för återvinning i det berörda landet samt uppgift om vilka eventuella kontrollförfaranden som kommer att tillämpas i mottagarlandet.

(2)

I begäran uppmanades varje land att ange om de hade valt att tillämpa ett förbud eller ett förfarande med skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande eller att inte utföra några kontroller på sådant avfall.

(3)

Enligt artikel 37.2 första stycket i förordning (EG) nr 1013/2006 skulle kommissionen, innan den förordningen blev tillämplig, anta en förordning med beaktande av alla svar som inkommit. Kommissionen antog i enlighet med detta förordning (EG) nr 801/2007 (2). Ytterligare svar och förtydliganden som inkommit sedan det datumet ger emellertid en bättre förståelse av hur mottagarländernas svar bör tas i beaktande.

(4)

Kommissionen har nu fått svar på sin skriftliga begäran från Algeriet, Andorra, Argentina, Bangladesh, Benin, Botswana, Brasilien, Chile, Costa Rica, Egypten, Elfenbenskusten, Filippinerna, Georgien, Guyana, Hongkong (Kina), Indien, Indonesien, Israel, Kenya, Kina, Kirgizistan, Kroatien, Kuba, Libanon, Liechtenstein, Macao (Kina), Malawi, Malaysia, Mali, Marocko, Moldavien, Oman, Pakistan, Paraguay, Peru, Ryssland, Seychellerna, Sri Lanka, Sydafrika, Taiwan, Thailand, Tunisien, Vietnam och Vitryssland.

(5)

Vissa länder har inte skriftligt bekräftat att avfallet får exporteras till dem från gemenskapen för återvinning. I enlighet med artikel 37.2 andra stycket i förordning (EG) nr 1013/2006 ska det därför anses att dessa länder har valt ett förfarande med skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande.

(6)

Vissa länder har i sina svar tillkännagivit att de avser att följa kontrollförfaranden i enlighet med nationell lagstiftning vilka skiljer sig från dem som anges i artikel 37.1 i förordning (EG) nr 1013/2006. Dessutom, och i enlighet med artikel 37.3 i förordning (EG) nr 1013/2006, ska artikel 18 i den förordningen tillämpas på motsvarande sätt på sådana transporter, såvida avfallet inte också omfattas av förfarandet med skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande.

(7)

Förordning (EG) nr 801/2007 bör därför ändras i enlighet med detta. För tydlighetens skull är det, med tanke på det antal ändringar som krävs, lämpligt att upphäva den förordningen och ersätta den med den här förordningen. Avfall som i förordning (EG) nr 801/2007 klassats som att det inte omfattas av några kontroller i mottagarlandet, men som enligt den här förordningen kräver skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande, bör dock fortsätta att klassas som att det inte omfattas av några kontroller i mottagarlandet under en övergångsperiod på 60 dagar efter det att den här förordningen har trätt i kraft.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De förfaranden som anges i bilagan ska tillämpas vid export för återvinning av avfall som förtecknas i bilaga III eller IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006 som inte är förbjuden enligt artikel 36 i den förordningen till vissa länder som inte omfattas av OECD-rådets beslut C(2001)107/slutlig rörande revidering av beslut C(92)39/slutlig om kontroll av gränsöverskridande transporter av avfall avsett för återvinning.

Artikel 2

Förordning (EG) nr 801/2007 ska upphöra att gälla.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den fjortonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den dag den träder i kraft.

Förordning (EG) nr 801/2007 ska emellertid fortsätta att tillämpas under 60 dagar efter detta datum på avfall som förtecknas i kolumn c i bilagan till den förordningen och som förtecknas i kolumn b eller i kolumnerna b och d i bilagan till den här förordningen.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel 29 november 2007.

På kommissionens vägnar

Peter MANDELSON

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 190, 12.7.2006, s. 1.

(2)  EUT L 179, 7.7.2007, s. 6.


BILAGA

Rubrikerna på kolumnerna i denna bilaga avser följande:

a)

Förbud.

b)

Skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande i enlighet med artikel 35 i förordning (EG) nr 1013/2006.

c)

Ingen kontroll i mottagarlandet.

d)

Andra kontrollförfaranden kommer att följas i mottagarlandet i enlighet med gällande nationell lagstiftning. I likhet med avfall som förtecknas i kolumn c ska de allmänna informationskraven enligt artikel 18 i förordning (EG) nr 1013/2006 gälla på motsvarande sätt, såvida avfallet inte också förtecknas i kolumn b.

När två koder skiljs åt genom ett tankstreck ska detta förstås som att de två koderna och alla koder mellan dem omfattas.

När två koder skiljs åt genom ett semikolon ska detta förstås som att de två koderna i fråga omfattas.

Algeriet

a)

b)

c)

d)

GC030

ex 8908 00:

Endast om stommen kan innehålla asbest

GC030

ex 8908 00:

Förutom om stommen kan innehålla asbest

 

GC030

ex 8908 00:

Förutom om stommen kan innehålla asbest

GG030

ex 2621:

Om ingen analys läggs fram som bevis på att avfallet är ofarligt

GG030

ex 2621:

Om en analys läggs fram som bevis på att avfallet är ofarligt

 

GG030

ex 2621:

Om en analys läggs fram som bevis på att avfallet är ofarligt

GG040

ex 2621:

Om ingen analys läggs fram som bevis på att avfallet är ofarligt

GG040

ex 2621:

Om en analys läggs fram som bevis på att avfallet är ofarligt

 

GG040

ex 2621:

Om en analys läggs fram som bevis på att avfallet är ofarligt

 

 

 

Allt annat avfall som förtecknas i bilaga III till förordning (EG) nr 1013/2006

Andorra

a)

b)

c)

d)

Allt avfall som förtecknas i bilaga III till förordning (EG) nr 1013/2006

 

 

 

Argentina

a)

b)

c)

d)

 

B1010

 

 

B1020

 

 

 

 

B1030–B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070–B1130

 

 

B1140

 

 

 

 

B1150–B1170

 

 

B1180; B1190

 

 

 

 

B1200–B1230

 

 

B1240

 

 

 

 

B1250–B2110

 

 

B2120; B2130

 

 

 

Från B3010:

Plastskrot av följande icke-halogenerade polymerer och sampolymerer:

Polyvinylalkohol

Härdade hartser eller kondensationsprodukter

Avfall av fluorerade polymerer (1)

Från B3010:

Allt annat avfall

 

 

Från B3020:

Papper eller kartong, tillverkade huvudsakligen av mekanisk massa (t.ex. tidningar, tidskrifter och liknande tryckalster)

Annat, inbegripet men inte begränsat till 2. osorterat skrot

Från B3020:

Allt annat avfall

 

 

 

B3030; B3035

 

B3030; B3035

 

B3040; B3050

 

 

 

B3060

 

B3060

 

B3065

 

 

Från B3070:

Deaktiverat svampmycel från framställning av penicillin för användning i djurfoder

Från B3070:

Allt annat avfall

 

B3070

 

B3080–B3110

 

 

 

B3120

 

B3120

B3130-B4020

 

 

 

 

B4030

 

 

 

GB040

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

GC020

 

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

GC030

ex 8908 00

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10–40

 

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

GN010

ex 0502 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN030

ex 0505 90

 

GN030

ex 0505 90

Bangladesh

a)

b)

c)

d)

Från B1010:

Allt annat avfall

 

 

Från B1010:

Skrot av järn eller stål

Skrot av aluminium

B1020–B2130

 

 

 

Från B3010:

Allt annat avfall

 

 

Från B3010:

Plastskrot av följande icke-halogenerade polymerer och sampolymerer:

Eten

Styren

Från B3020:

Allt annat avfall

 

 

Från B3020:

Följande avfall och förbrukade varor av papper eller kartong:

Oblekt papper eller kartong eller wellpapp eller kartong

Annat papper eller annan kartong, tillverkade huvudsakligen av blekt kemisk massa, inte färgade i mälden

B3030–B4030

 

 

 

GB040

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10–40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 

 

Benin

a)

b)

c)

d)

Allt avfall som förtecknas i bilaga III till förordning (EG) nr 1013/2006

 

 

 

Botswana

a)

b)

c)

d)

 

Allt avfall som förtecknas i bilaga III till förordning (EG) nr 1013/2006

 

 

Brasilien

a)

b)

c)

d)

 

Från B1010:

Ädelmetaller (guld, silver, platinagruppen, men inte kvicksilver)

Skrot av järn eller stål

Skrot av nickel

Skrot av zink

Skrot av tenn

Skrot av volfram

Skrot av molybden

Skrot av tantal

Skrot av magnesium

Skrot av kobolt

Skrot av vismut

Skrot av titan

Skrot av zirkonium

Skrot av mangan

Skrot av germanium

Skrot av vanadin

Skrot av hafnium, indium, niob, rhenium och gallium

Skrot av krom

Från B1010:

Skrot av koppar

Skrot av aluminium

Skrot av torium

Skrot av sällsynta jordartsmetaller

Från B1010:

Ädelmetaller (guld, silver, platinagruppen, men inte kvicksilver)

Skrot av järn eller stål

Skrot av nickel

Skrot av zink

Skrot av tenn

Skrot av volfram

Skrot av molybden

Skrot av tantal

Skrot av magnesium

Skrot av kobolt

Skrot av vismut

Skrot av titan

Skrot av zirkonium

Skrot av mangan

Skrot av germanium

Skrot av vanadin

Skrot av hafnium, indium, niob, rhenium och gallium

Skrot av krom

B1020–B1040

 

 

 

 

B1050

 

B1050

B1060

 

 

 

 

B1070; B1080

 

B1070; B1080

B1090

 

 

 

Från B1100:

Zinkdrosser (ogranulerad slagg):

Toppdross (> 90 % Zn)

Bottendross (> 92 % Zn)

Dross från varmgalvanisering (> 92 % Zn)

Avfall från eldfast väggbeklädnad, även smältdeglar, som härrör från smältning av koppar

Från B1100:

Hårdzink

Zinkdrosser (ogranulerad slagg):

Dross från gjutning (> 85 % Zn)

Avdragen zinkslagg (skimmings)

Slagg från bearbetning av ädelmetaller för vidare raffinering

Tantalhaltig tennslagg med lägre tennhalt än 0,5 %

Från B1100:

Dross från aluminiumsmältning, med undantag av saltslagg

Från B1100:

Hårdzink

Zinkdrosser (ogranulerad slagg):

Dross från gjutning (> 85 % Zn)

Avdragen zinkslagg (skimmings)

Slagg från bearbetning av ädelmetaller för vidare raffinering

Tantalhaltig tennslagg med lägre tennhalt än 0,5 %

B1115

 

 

 

 

B1120; B1130

 

B1120; B1130

B1140

 

 

 

 

B1150; B1160

 

B1150; B1160

B1170–B1190

 

 

 

B1180

 

 

 

 

B1200–B1250

 

B1200–B1250

 

 

B2010; B2020

 

 

Från B2030:

Avfall och skrot av kermeter (metallkeramiska kompositer)

Från B2030:

Allt annat avfall

Från B2030:

Avfall och skrot av kermeter (metallkeramiska kompositer)

Från B2040:

Slagg från framställning av koppar, kemiskt stabiliserad, med hög järnhalt (mer än 20 %) och bearbetad enligt industriella specifikationer (t.ex. DIN 4301 och DIN 8201), huvudsakligen för byggändamål och blästring

Från B2040:

Avfall av gipsplattor från rivning av byggnader

Glasavfall innehållande litium-tantal och litium-niob

Från B2040:

Allt annat avfall

Från B2040:

Avfall av gipsplattor från rivning av byggnader

Glasavfall innehållande litium-tantal och litium-niob

 

 

B2060

 

 

B2070–B2110

 

B2070–B2110

B2120; B2130

 

 

 

 

 

B3010; B3020

 

Från B3030:

Begagnade kläder och andra begagnade textilvaror

Från B3030:

Allt annat avfall

 

Från B3030:

Allt annat avfall

 

B3035

 

B3035

B3040

 

 

 

 

 

B3050–B3065

 

 

 

B3060

 

Från B3070:

Deaktiverat svampmycel från framställning av penicillin för användning i djurfoder

 

Från B3070:

Avfall av människohår

Halmavfall

 

 

 

B3080; B3090

 

B3100–B3120

 

 

 

 

 

B3130

 

B3140–B4030

 

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

GC010

 

GC010

 

GC020

 

GC020

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

GG030

ex 2621

 

GG030

ex 2621

 

GG040

ex 2621

 

GG040

ex 2621

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10–40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

Chile

a)

b)

c)

d)

 

 

 

B1010

 

 

 

B1031

 

 

 

B1050

 

 

 

B1070; B1080

 

 

 

B1115

 

 

 

B1250

 

 

 

B2060

 

 

 

B2130

 

 

 

B3010

 

 

 

B3030

 

 

 

B3035

 

 

 

B3060; B3065

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10–40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 

Allt annat avfall som förtecknas i bilaga III till förordning (EG) nr 1013/2006

 

Costa Rica

a)

b)

c)

d)

Allt avfall som förtecknas i bilaga III till förordning (EG) nr 1013/2006

 

 

 

Egypten

a)

b)

c)

d)

Från B1010:

Skrot av krom

 

 

Från B1010:

Allt annat avfall

B1020–B1040

 

 

 

 

B1050–B1070

 

 

B1080–B1140

 

 

 

 

B1150

 

 

B1160–B1190

 

 

 

 

 

 

B1220; B1230

 

B1240

 

 

 

 

 

B1250

B2010; B2020

 

 

 

 

B2030

 

 

Från B2040:

Slagg från framställning av koppar, kemiskt stabiliserad, med hög järnhalt (mer än 20 %) och bearbetad enligt industriella specifikationer (t.ex. DIN 4301 och DIN 8201), huvudsakligen för byggändamål och blästring

Från B2040:

Allt annat avfall

 

 

 

B2060–B2080

 

 

B2090

 

 

 

 

B2100–B2110

 

 

B2120

 

 

 

 

B2130

 

 

B3010

 

 

 

Från B3020:

Avfall och förbrukade varor av papper eller kartong av

annat 2. osorterat skrot

Från B3020:

Allt annat avfall

 

 

 

B3030–B3110

 

 

B3120

 

 

 

 

B3130–B4030

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

 

GF010

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10–40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 

 

Elfenbenskusten

a)

b)

c)

d)

 

 

 

B1250

 

 

 

Från B3030:

Begagnade kläder och andra begagnade textilvaror

 

 

 

B3140

Allt annat avfall som förtecknas i bilaga III till förordning (EG) nr 1013/2006

 

 

 

Filippinerna

a)

b)

c)

d)

Från B1010:

Skrot av kobolt

Från B1010:

Allt annat avfall

 

 

Från B1020:

Skrot av bly (med undantag av blybatterier)

Från B1020:

Allt annat avfall

 

 

 

B1030–B1115

 

 

Från B1120:

Kobolt, lantan

Från B1120:

Allt annat avfall

 

 

 

B1130–B1150

 

 

B1160; B1170

 

 

 

 

B1180–B1220

 

 

B1230; B1240

 

 

 

 

B1250

 

 

B2010

 

 

 

 

 

B2020

 

 

Från B2030:

Avfall och skrot av kermeter (metallkeramiska kompositer)

Från B2030:

Keramiskt baserade fibrer, som inte anges eller ingår någon annanstans

 

 

B2040

 

 

B2060

 

 

 

 

B2070–B3010

 

 

 

 

B3020–B3050

 

 

B3060–B3070

 

 

 

 

B3080

 

 

B3090–B3140

 

 

B4010; B4020

 

 

 

 

B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10–40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 

Georgien

a)

b)

c)

d)

 

 

B1010; B1020

 

 

B1030

 

 

B1031–B1080

 

 

 

 

B1090

 

 

B1100; B1115

 

 

 

 

B1120–B2130

 

 

 

 

B3010–B3030

 

 

B3035

 

 

B3040

 

 

 

 

 

B3050

 

 

B3060; B3065

 

 

B3070; B3080

 

 

 

 

B3090–B3110

 

 

B3120–B4010

 

 

 

 

 

 

 

 

B4020

 

 

B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10–40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 

Guyana

a)

b)

c)

d)

 

 

 

Allt avfall som förtecknas i bilaga III till förordning (EG) nr 1013/2006

Hongkong (Kina)

a)

b)

c)

d)

Från B1010:

Skrot av tantal

 

 

Från B1010:

Allt annat avfall

 

 

 

B1020

B1030–B1040

 

 

 

 

 

 

B1050

B1060–B1090

 

 

 

Från B1100:

Avfall från eldfast väggbeklädnad, även smältdeglar, som härrör från smältning av koppar

 

 

Från B1100:

Allt annat avfall

 

 

 

B1115

Från B1120:

Lantanider (sällsynta jordartsmetaller)

 

 

Från B1120:

Allt annat avfall

 

 

 

B1130

B1140–B1190

 

 

 

 

 

 

B1200

B1210; B1220

 

 

 

 

 

 

B1230

B1240

 

 

 

 

 

 

B1250–B2060

B2070; B2080

 

 

 

 

 

 

B2090

B2100–B2130

 

 

 

Från B3010:

Plastskrot av följande icke-halogenerade polymerer och sampolymerer:

Polyacetaler

Polyetrar

Alkaner C10–C13 (mjukgörare)

Följande avfall av fluorerade polymerer (2):

Fluor-eten-propen (FEP)

Perfluoralkoxyalkan

Tetrafluoretylen/perfluorvinyleter (PFA)

Tetrafluoretylen/perfluormetylvinyleter (MFA)

Polyvinylfluorid (PVF)

Polyvinylidenfluorid (PVDF)

 

 

Från B3010:

Plastskrot av följande icke-halogenerade polymerer och sampolymerer:

Eten

Styren

Polypropen

Polyetentereftalat

Akrylnitril

Butadien

Polyamider

Polybutentereftalat

Polykarbonater

Polyfenylsulfider

Akrylpolymerer

Polyuretan (ej innehållande klorfluorkarboner)

Polysiloxaner

Polymetylmetakrylat

Polyvinylalkohol

Polyvinylbutyral

Polyvinylacetat

Härdade hartser eller kondensationsprodukter

 

 

 

B3020; B3030

B3035

 

 

 

 

 

 

B3040–B3060

B3065

 

 

 

 

 

 

B3070–B3090

B3100–B3130

 

 

 

 

 

 

B3140

B4010–B4030

 

 

 

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10–40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

Indien

a)

b)

c)

d)

 

 

 

Från B1010:

Skrot av järn eller stål

Skrot av koppar

Skrot av nickel

Skrot av aluminium

Skrot av zink

Skrot av tenn

Skrot av magnesium

 

 

B1020

 

 

Från B3010:

Allt annat avfall

Från B3010:

Plastskrot av följande icke-halogenerade polymerer och sampolymerer:

Polyetentereftalat

 

 

 

B3020

 

 

Från B3030:

Allt annat avfall

 

Från B3030:

Begagnade trasor, snöravfall, tågvirke, rep och kablar samt förslitna artiklar av snöre, tågvirke, rep och kablar av textil

 

Allt annat avfall som förtecknas i bilaga III till förordning (EG) nr 1013/2006

 

 

Indonesien

a)

b)

c)

d)

 

 

 

B1010; B1020

B1030–B1100

 

 

 

 

 

 

B1115

B1120–B2010

 

 

 

 

 

 

B2020

Från B2030:

Keramiskt baserade fibrer, som inte anges eller ingår någon annanstans

 

 

Från B2030:

Avfall och skrot av kermeter (metallkeramiska kompositer)

Från B2040:

Allt annat avfall

 

 

B2040:

Glasavfall innehållande litium-tantal och litium-niob

B2060–B3010

 

 

 

 

 

 

B3020

Från B3030:

Begagnade kläder och andra begagnade textilvaror

Begagnade trasor, snöravfall, tågvirke, rep och kablar samt förslitna artiklar av snöre, tågvirke, rep och kablar av textil

 

 

Från B3030:

Allt annat avfall

B3035

 

 

 

 

 

 

B3040–B3090

B3100–B3130

 

 

 

 

 

 

B3140

B4010–B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10–40

 

 

 

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

Israel

a)

b)

c)

d)

 

 

 

Allt avfall som förtecknas i bilaga III till förordning (EG) nr 1013/2006

Kenya

a)

b)

c)

d)

 

B1010–B1030

 

 

B1031

 

 

 

 

B1040–B1080

 

 

B1090

 

 

 

Från B1100:

Zinkdrosser (ogranulerad slagg):

Dross från varmgalvanisering (> 92 % Zn)

Avdragen zinkslagg (skimmings)

Dross från aluminiumsmältning, med undantag av saltslagg

Avfall från eldfast väggbeklädnad, även smältdeglar, som härrör från smältning av koppar

Slagg från bearbetning av ädelmetaller för vidare raffinering

Tantalhaltig tennslagg med lägre tennhalt än 0,5 %

Från B1110:

Hårdzink

Zinkdrosser (ogranulerad slagg):

Toppdross (> 90 % Zn)

Bottendross (> 92 % Zn)

Dross från gjutning (> 85 % Zn)

 

 

Från B1120:

Allt annat avfall

Från B1120:

Mangan

Järn

Zink

 

 

B1130–B2130

 

 

 

 

B3010

 

 

B3020

 

 

 

Från B3030:

Blånor och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av mjukhampa (Cannabis sativa L.)

Begagnade trasor, snöravfall, tågvirke, rep och kablar samt förslitna artiklar av snöre, tågvirke, rep och kablar av textil som inte är sorterade

Från B3030:

Allt annat avfall

 

 

B3035–B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

B4010–B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10–40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 

 

Kina

a)

b)

c)

d)

Från B1010:

Ädelmetaller (guld, silver, platinagruppen, men inte kvicksilver)

Skrot av molybden

Skrot av kobolt

Skrot av vismut

Skrot av zirkonium

Skrot av mangan

Skrot av germanium

Skrot av vanadin

Skrot av hafnium, indium, niob, rhenium och gallium

Skrot av torium

Skrot av sällsynta jordartsmetaller

Skrot av krom

 

 

Från B1010:

Skrot av järn eller stål

Skrot av koppar

Skrot av nickel

Skrot av aluminium

Skrot av zink

Skrot av tenn

Skrot av volfram

Skrot av tantal

Skrot av magnesium

Skrot av titan

Från B1020:

Allt annat avfall

 

 

Från B1020:

Övergångsmetaller som innehåller > 10 % V2O5

B1030

 

 

 

Från B1031:

Allt annat avfall

 

 

Från B1031:

Volfram, titan, tantal

B1040

 

 

 

 

 

 

B1050

B1060

 

 

 

 

 

 

B1070; B1080

B1090

 

 

 

Från B1100:

Allt annat avfall

 

 

Från B1100:

Hårdzink

 

 

 

B1115

Från B1120:

Lantanider (sällsynta jordartsmetaller)

 

 

Från B1120:

Allt annat avfall

B1130–B1200

 

 

 

 

 

 

B1210

B1220

 

 

 

 

 

 

B1230

B1240

 

 

 

 

 

 

B1250

B2010; B2020

 

 

 

Från B2030:

Avfall och skrot av kermeter (metallkeramiska kompositer), förutom wc-skrot

Allt annat avfall

 

 

Från B2030:

Avfall och skrot av kermeter (metallkeramiska kompositer)

Endast wc-skrot

B2040–B2130

 

 

 

Från B3010:

Följande härdade hartser eller kondensationsprodukter:

Ureaformaldehydhartser

Melaminformaldehydhartser

Epoxihartser

Alkydhartser

 

 

Från B3010:

Plastskrot av icke-halogenerade polymerer och sampolymerer

Följande härdade hartser eller kondensationsprodukter:

Fenolformaldehydhartser

Polyamider

Följande avfall av fluorerade polymerer (3):

Fluor-eten-propen (FEP)

Perfluoralkoxyalkan

Tetrafluoretylen/perfluorvinyleter (PFA)

Tetrafluoretylen/perfluormetylvinyleter (MFA)

Polyvinylfluorid (PVF)

Polyvinylidenfluorid (PVDF)

 

 

 

B3020

Från B3030:

Allt annat avfall

 

 

Från B3030:

Följande avfall av bomull:

Garnavfall (inbegripet trådavfall)

Annat avfall

Följande avfall (inbegripet kamavfall och garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av konstfibrer:

av syntetfibrer

av regenatfibrer

B3035; B3040

 

 

 

 

 

 

B3050

Från B3060:

Allt annat avfall

 

 

Från B3060:

Ben och kvicke, obearbetade, avfettade, enkelt preparerade (men inte tillformade), behandlade med syra eller befriade från gelatin

B3065–B4030

 

 

 

Från GB040

7112

2620 30

2620 90:

Allt annat avfall

 

 

Från GB040

7112

2620 30

2620 90:

Endast slagg från bearbetning av koppar

 

 

 

GC010

Från GC020:

Allt annat avfall

 

 

Från GC020:

Endast trådavfall, motorskrot

 

 

 

GC030

:

ex 8908 00

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10–40

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 

 

Kirgizistan

a)

b)

c)

d)

 

 

 

Allt avfall som förtecknas i bilaga III till förordning (EG) nr 1013/2006

Kroatien

a)

b)

c)

d)

 

Allt avfall som förtecknas i bilaga III till förordning (EG) nr 1013/2006

 

Allt avfall som förtecknas i bilaga III till förordning (EG) nr 1013/2006

Kuba

a)

b)

c)

d)

 

 

Allt avfall som förtecknas i bilaga III till förordning (EG) nr 1013/2006

 

Libanon

a)

b)

c)

d)

Från B1010:

Skrot av krom

Från B1010:

Allt annat avfall

 

B1010

B1020–B1090

 

 

B1020–B1090

Från B1100:

Avdragen zinkslagg (skimmings)

Dross från aluminiumsmältning, med undantag av saltslagg

Från B1100:

Hårdzink

Zinkdrosser (ogranulerad slagg):

Toppdross (> 90 % Zn)

Bottendross (> 92 % Zn)

Dross från gjutning (> 85 % Zn)

Dross från varmgalvanisering (> 92 % Zn)

Avfall från eldfast väggbeklädnad, även smältdeglar, som härrör från smältning av koppar

Slagg från bearbetning av ädelmetaller för vidare raffinering

Tantalhaltig tennslagg med lägre tennhalt än 0,5 %

 

B1100

 

B1115

 

B1115

B1120–B1140

 

 

B1120–B1140

 

B1150–B2030

 

B1150–B2030

Från B2040:

Allt annat avfall

Från B2040:

Slagg från framställning av koppar, kemiskt stabiliserad, med hög järnhalt (mer än 20 %) och bearbetad enligt industriella specifikationer (t.ex. DIN 4301 och DIN 8201), huvudsakligen för byggändamål och blästring

 

B2040

B2060–B2130

 

 

B2060–B2130

Från B3010:

Plastskrot av följande ickehalogenerade polymerer och sampolymerer:

Polyvinylalkohol

Polyvinylbutyral

Polyvinylacetat

Härdade hartser eller kondensationsprodukter

Följande avfall av fluorerade polymerer (4):

Fluor-eten-propen (FEP)

Perfluoralkoxyalkan

Tetrafluoretylen/perfluorvinyleter (PFA)

Tetrafluoretylen/perfluormetylvinyleter (MFA)

Polyvinylfluorid (PVF)

Polyvinylidenfluorid (PVDF)

Från B3010:

Plastskrot av följande icke-halogenerade polymerer och sampolymerer:

Eten

Styren

Polypropen

Polyetentereftalat

Akrylnitril

Butadien

Polyacetaler

Polyamider

Polybutentereftalat

Polykarbonater

Polyetrar

Polyfenylsulfider

Akrylpolymerer

Alkaner C10–C13 (mjukgörare)

Polyuretan (ej innehållande klorfluorkarboner)

Polysiloxaner

Polymetylmetakrylat

 

B3010:

 

B3020–B3130

 

B3020–B3130

B3140

 

 

B3140

 

B4010–B4030

 

B4010–B4030

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

GC010

 

GC010

 

GC020

 

GC020

GC030

ex 8908 00

 

 

GC030

ex 8908 00

GC050

 

 

GC050

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

GF010

 

GF010

 

GG030

ex 2621

 

GG030

ex 2621

 

GG040

ex 2621

 

GG040

ex 2621

 

GH013

3915 30

ex 3904 10–40

 

GH013

3915 30

ex 3904 10–40

 

GN010

ex 0502 00

 

GN010

ex 0502 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN030

ex 0505 90

 

GN030

ex 0505 90

Liechtenstein

a)

b)

c)

d)

 

 

 

Allt avfall som förtecknas i bilaga III till förordning (EG) nr 1013/2006

Macao (Kina)

a)

b)

c)

d)

Allt avfall som förtecknas i bilaga III till förordning (EG) nr 1013/2006

 

 

 

Malawi

a)

b)

c)

d)

Allt avfall som förtecknas i bilaga III till förordning (EG) nr 1013/2006

 

 

 

Malaysia

a)

b)

c)

d)

Från B1010:

Skrot av nickel

Skrot av zink

Skrot av volfram

Skrot av tantal

Skrot av magnesium

Skrot av titan

Skrot av mangan

Skrot av germanium

Skrot av vanadin

Skrot av hafnium, indium, niob, rhenium och gallium

Skrot av sällsynta jordartsmetaller

Skrot av krom

Från B1010:

Skrot av molybden

Skrot av kobolt

Skrot av vismut

Skrot av zirkonium

Skrot av torium

Från B1010:

Ädelmetaller (guld, silver, platinagruppen, men inte kvicksilver)

Skrot av järn eller stål

Skrot av koppar

Skrot av aluminium

Skrot av tenn

 

B1020–B1100

 

 

 

 

 

B1115

 

B1120–B1140

 

 

 

 

 

B1150

 

B1160–B1190

 

 

 

 

 

B1200; B1210

 

B1220–B1240

 

 

 

 

 

B1250–B2030

 

Från B2040:

Delvis raffinerat kalciumsulfat bildat vid avsvavling av rökgaser

Slagg från framställning av koppar, kemiskt stabiliserad, med hög järnhalt (mer än 20 %) och bearbetad enligt industriella specifikationer (t.ex. DIN 4301 och DIN 8201), huvudsakligen för byggändamål och blästring

 

Från B2040:

Allt annat avfall

 

 

 

B2060

 

B2070; B2080

 

 

 

 

 

B2090

 

B2100

 

 

 

 

 

B2110–B2130

 

B3010

 

 

 

 

 

B3020–B3035

 

B3040

 

 

 

 

Från B3050:

Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn, briketter, pelletar eller liknande former

Från B3050:

Korkavfall; krossad, granulerad eller malen kork

 

 

Från B3060:

Torkat och steriliserat vegetabiliskt avfall samt vegetabiliska återstoder och biprodukter av sådana slag som används vid utfodring av djur, som inte anges någon annanstans, även i form av pelletar (endast riskli och andra biprodukter under 2302 20 100/900)

Ben och kvicke, obearbetade, avfettade, enkelt preparerade (men inte tillformade), behandlade med syra eller befriade från gelatin

Kakaoskal och annat kakaoavfall

Avfall från agrara livsmedelsindustrier med undantag av de biprodukter som uppfyller nationella och internationella krav och normer för livsmedel eller djurfoder

 

Från B3060:

Torkat och steriliserat vegetabiliskt avfall samt vegetabiliska återstoder och biprodukter av sådana slag som används vid utfodring av djur, som inte anges någon annanstans, även i form av pelletar (endast riskli och andra biprodukter under 2302 20 100/900)

Avfall från agrara livsmedelsindustrier med undantag av de biprodukter som uppfyller nationella och internationella krav och normer för livsmedel eller djurfoder

 

 

B3065–B3140

 

B4010

 

 

 

 

 

B4020

 

B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10–40

 

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

GN010

ex 0502 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN030

ex 0505 90

 

GN030

ex 0505 90

Mali

a)

b)

c)

d)

Från B1010:

Allt annat avfall

Från B1010:

Skrot av krom

 

 

 

B1020

 

 

B1030–B1040

 

 

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070; B1080

 

 

B1090–B1120

 

 

 

 

B1130

 

 

B1140–B2030

 

 

 

Från B2040:

Allt annat avfall

Från B2040:

Slagg från framställning av koppar, kemiskt stabiliserad, med hög järnhalt (mer än 20 %) och bearbetad enligt industriella specifikationer (t.ex. DIN 4301 och DIN 8201), huvudsakligen för byggändamål och blästring

Svavel i fast form

 

 

 

B2060

 

 

B2070–B2100

 

 

 

 

B2110; B2120

 

 

B2130–B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10–40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 

Marocko

a)

b)

c)

d)

 

Från B1010:

Skrot av järn eller stål

Skrot av volfram

Skrot av molybden

Skrot av tantal

Skrot av magnesium

Skrot av kobolt

Skrot av vismut

Skrot av zirkonium

Skrot av germanium

Skrot av vanadin

Skrot av hafnium, indium, niob, rhenium och gallium

Skrot av torium

 

Från B1010:

Ädelmetaller (guld, silver, platinagruppen, men inte kvicksilver)

Skrot av koppar

Skrot av nickel

Skrot av aluminium

Skrot av zink

Skrot av tenn

Skrot av titan

Skrot av mangan

Skrot av sällsynta jordartsmetaller

Skrot av krom

 

Från B1020:

Skrot av antimon

Skrot av bly (med undantag av blybatterier)

Skrot av tellur

 

Från B1020:

Skrot av beryllium

Skrot av kadmium

Skrot av selen

 

B1030–B1200

 

 

 

 

 

B1210

 

B1220–B1250

 

 

 

 

 

B2010–B2020

 

Från B2030:

Keramiskt baserade fibrer, som inte anges eller ingår någon annanstans

 

Från B2030:

Avfall och skrot av kermeter (metallkeramiska kompositer)

 

B2040–B2130

 

 

 

Från B3010:

Plastskrot av följande icke-halogenerade polymerer och sampolymerer:

Styren

Butadien

Polyacetaler

Polyamider

Polybutentereftalat

Polykarbonater

Polyetrar

Polyfenylsulfider

Akrylpolymerer

Alkaner C10–C13 (mjukgörare)

Polysiloxaner

Polymetylmetakrylat

Polyvinylbutyral

Polyvinylacetat

Följande avfall av fluorerade polymerer (5):

Fluor-eten-propen (FEP)

Perfluoralkoxyalkan

Tetrafluoretylen/perfluorvinyleter (PFA)

Tetrafluoretylen/perfluormetylvinyleter (MFA)

Polyvinylfluorid (PVF)

Polyvinylidenfluorid (PVDF)

 

Från B3010:

Plastskrot av följande ickehalogenerade polymerer och sampolymerer:

Eten

Polypropen

Polyetentereftalat

Akrylnitril

Polyuretan (ej innehållande klorfluorkarboner)

Polyvinylalkohol

Härdade hartser eller kondensationsprodukter

 

 

 

B3020–B3050

 

Från B3060:

Allt annat avfall

 

Från B3060:

Kakaoskal och annat kakaoavfall

 

 

 

B3065

 

B3070–B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10–40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 

Moldavien

a)

b)

c)

d)

Från B3020:

Allt annat avfall

Från B3020:

Oblekt papper eller kartong eller wellpapp eller kartong

Annat papper eller annan kartong, tillverkade huvudsakligen av blekt kemisk massa, inte färgade i mälden

Papper eller kartong, tillverkade huvudsakligen av mekanisk massa (t.ex. tidningar, tidskrifter och liknande tryckalster)

 

 

Allt annat avfall som förtecknas i bilaga III till förordning (EG) nr 1013/2006

 

 

 

Oman

a)

b)

c)

d)

Från B1010:

Allt annat avfall

Från B1010:

Skrot av järn eller stål

 

 

Allt annat avfall som förtecknas i bilaga III till förordning (EG) nr 1013/2006

 

 

 

Pakistan

a)

b)

c)

d)

Från B3060:

Avfall från framställning av vin

 

 

 

B3140

 

 

 

Från GN010 ex 0502 00:

Avfall av borst av svin

 

 

 

 

 

 

Allt annat avfall som förtecknas i bilaga III till förordning (EG) nr 1013/2006

Paraguay

a)

b)

c)

d)

 

 

Allt avfall som förtecknas i bilaga III till förordning (EG) nr 1013/2006

 

Peru

a)

b)

c)

d)

 

Från B3030:

Avfall av ull eller av fina eller grova djurhår, inbegripet garnavfall, men inte rivet avfall och riven lump

Avfall av bomull (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)

Blånor och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av mjukhampa (Cannabis sativa L.)

Blånor och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av jute och andra bastfibrer för textilt ändamål (med undantag av lin, hampa och rami)

Blånor och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av sisal och andra textilfibrer från växter av släktet Agave

Blånor, kamavfall och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av kokosfibrer

Blånor, kamavfall och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av abaca (manillahampa eller Musa textilis Nee)

Blånor, kamavfall och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av rami och andra växtfibrer, som inte anges någon annanstans

 

Från B3030:

Avfall av natursilke (inbegripet silkeskokonger, inte lämpliga för avhaspling, garnavfall samt rivet avfall och riven lump)

Blånor och avfall av lin

Avfall (inbegripet kamavfall och garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av konstfibrer

Begagnade kläder och andra begagnade textilvaror

Begagnade trasor, snöravfall, tågvirke, rep och kablar samt förslitna artiklar av snöre, tågvirke, rep och kablar av textil

 

Från B3060:

Ullfett: återstoder från bearbetning av fetter, feta oljor eller andra fettartade ämnen eller av animaliska eller vegetabiliska vaxer

Ben och kvicke, obearbetade, avfettade, enkelt preparerade (men inte tillformade), behandlade med syra eller befriade från gelatin

 

Från B3060:

Allt annat avfall

 

Från B3065:

Avfall av ätbara fetter och oljor av animaliskt ursprung (t.ex. frityroljor), förutsatt att de inte uppvisar någon av de [farliga] egenskaper som anges i bilaga III till Baselkonventionen

 

Från B3065:

Avfall av ätbara fetter och oljor av vegetabiliskt ursprung (t.ex. frityroljor), förutsatt att de inte uppvisar någon av de [farliga] egenskaper som anges i bilaga III till Baselkonventionen

 

 

 

Allt annat avfall som förtecknas i bilaga III till förordning (EG) nr 1013/2006

Ryssland

a)

b)

c)

d)

 

B1010–B2120

 

B1010–B2120

B2130

 

 

 

 

B3010–B3030

 

B3010–B3030

B3035; B3040

 

 

 

 

B3050–B3070

 

B3050–B3070

B3080

 

 

 

 

B3090

 

B3090

B3100

 

 

 

 

B3110–B3130

 

B3110–B3130

B3140

 

 

 

 

B4010–B4030

 

B4010–B4030

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

GC010

 

GC010

 

GC020

 

GC020

 

GC030

ex 8908 00

 

GC030

ex 8908 00

 

GC050

 

GC050

GE020

ex 7001

GE020

ex 7019 39

 

GE020

ex 7019 39

 

GF010

 

GF010

 

GG030

ex 2621

 

GG030

ex 2621

 

GG040

ex 2621

 

GG040

ex 2621

 

GH013

3915 30

ex 3904 10–40

 

GH013

3915 30

ex 3904 10–40

 

GN010

ex 0502 00

 

GN010

ex 0502 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN030

ex 0505 90

 

GN030

ex 0505 90

Seychellerna

a)

b)

c)

d)

 

GF010

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 

Allt annat avfall som förtecknas i bilaga III till förordning (EG) nr 1013/2006

 

 

 

Sri Lanka

a)

b)

c)

d)

 

Allt avfall som förtecknas i bilaga III till förordning (EG) nr 1013/2006

 

 

Sydafrika

a)

b)

c)

d)

 

Allt avfall som förtecknas i bilaga III till förordning (EG) nr 1013/2006

 

 

Taiwan

a)

b)

c)

d)

 

Från B1010:

Ädelmetaller (guld, silver, platinagruppen, men inte kvicksilver)

Skrot av molybden

Skrot av tantal

Skrot av kobolt

Skrot av vismut

Skrot av zirkonium

Skrot av mangan

Skrot av vanadin

Skrot av hafnium, indium, niob, rhenium och gallium

Skrot av torium

Skrot av sällsynta jordartsmetaller

Skrot av krom

 

Från B1010:

Skrot av järn eller stål

Skrot av koppar

Skrot av nickel

Skrot av aluminium

Skrot av zink

Skrot av tenn

Skrot av volfram

Skrot av magnesium

Skrot av titan

Skrot av germanium

 

B1020–B1031

 

 

B1040

 

 

 

 

B1050–B1090

 

 

 

Från B1100:

Dross från aluminiumsmältning, med undantag av saltslagg

Avfall från eldfast väggbeklädnad, även smältdeglar, som härrör från smältning av koppar

Slagg från bearbetning av ädelmetaller för vidare raffinering

Tantalhaltig tennslagg med lägre tennhalt än 0,5 %

 

Från B1100:

Hårdzink

Zinkdrosser (ogranulerad slagg):

Toppdross (> 90 % Zn)

Bottendross (> 92 % Zn)

Dross från gjutning (> 85 % Zn)

Dross från varmgalvanisering (> 92 % Zn)

Avdragen zinkslagg (skimmings)

 

B1115; B1120

 

 

 

 

 

B1130

 

B1140–B1220

 

 

 

 

 

B1230

 

B1240

 

 

B1250

 

 

 

 

B2010–B2030

 

 

 

Från B2040:

Allt annat avfall

 

Från B2040:

Slagg från framställning av koppar, kemiskt stabiliserad, med hög järnhalt (mer än 20 %) och bearbetad enligt industriella specifikationer (t.ex. DIN 4301 och DIN 8201), huvudsakligen för byggändamål och blästring

 

B2060–B2130

 

 

 

Från B3010:

Plastskrot av följande icke-halogenerade polymerer och sampolymerer:

Polyuretan (ej innehållande klorfluorkarboner)

Härdade hartser eller kondensationsprodukter

 

Från B3010:

Allt annat avfall

 

 

 

B3020

 

B3030; B3035

 

 

 

 

 

B3040; B3050

 

B3060–B4030

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

GF010

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10–40

GN010

ex 0502 00

 

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 

Thailand

a)

b)

c)

d)

 

 

B1010

 

 

B1020; B1030

 

 

 

 

B1031

 

 

B1040–B1090

 

 

 

Från B1100:

Allt annat avfall

Från B1100:

Avfall från eldfast väggbeklädnad, även smältdeglar, som härrör från smältning av koppar

Slagg från bearbetning av ädelmetaller för vidare raffinering

Tantalhaltig tennslagg med lägre tennhalt än 0,5 %

 

 

B1115–B1140

 

 

 

 

B1150

 

 

B1160–B1240

 

 

B1250

 

 

 

 

B2010; B2020

 

 

 

 

B2030

 

 

Från B2040:

Slagg från framställning av koppar, kemiskt stabiliserad, med hög järnhalt (mer än 20 %) och bearbetad enligt industriella specifikationer (t.ex. DIN 4301 och DIN 8201), huvudsakligen för byggändamål och blästring

Kalk från framställning av kalciumcyanamid (med pH under 9)

Glasavfall innehållande litium-tantal och litium-niob

Från B2040:

Allt annat avfall

 

 

 

B2060; B2070

 

 

B2080; B2090

 

 

 

 

B2100

 

 

B2110–B2130

 

 

 

Från B3010:

Plastskrot av icke-halogenerade polymerer och sampolymerer

Följande avfall av fluorerade polymerer (6):

Fluor-eten-propen (FEP)

Perfluoralkoxyalkan

Tetrafluoretylen/perfluorvinyleter (PFA)

Tetrafluoretylen/perfluormetylvinyleter (MFA)

Polyvinylfluorid (PVF)

Polyvinylidenfluorid (PVDF)

Från B3010:

Härdade hartser eller kondensationsprodukter

 

 

 

B3020

 

 

Från B3030:

Avfall (inbegripet kamavfall och garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av konstfibrer

Begagnade trasor, snöravfall, tågvirke, rep och kablar samt förslitna artiklar av snöre, tågvirke, rep och kablar av textil

Från B3030:

Allt annat avfall

 

 

B3035

 

 

 

Från B3040:

Annat avfall av gummi (med undantag av sådant avfall som anges någon annanstans)

Från B3040:

Avfall och skrot av hårdgummi (t.ex. ebonit)

 

 

 

B3050–B3140

 

 

B4010–B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10–40

 

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

Tunisien

a)

b)

c)

d)

 

B1010

 

 

B1020–B1220

 

 

 

 

B1230; B1240

 

 

B1250

 

 

 

 

B2010

 

 

B2020; B2030

 

 

 

Från B2040:

Allt annat avfall

Från B2040:

Kalk från framställning av kalciumcyanamid (med pH under 9)

Natrium-, kalium- och kalciumklorider

Karborundum (kiselkarbid)

 

 

B2060–B2130

 

 

 

Från B3010:

Följande avfall av fluorerade polymerer (7):

Fluor-eten-propen (FEP)

Perfluoralkoxyalkan

Tetrafluoretylen/perfluorvinyleter (PFA)

Tetrafluoretylen/perfluormetylvinyleter (MFA)

Polyvinylfluorid (PVF)

Polyvinylidenfluorid (PVDF)

Från B3010:

Plastskrot av icke-halogenerade polymerer och sampolymerer

Härdade hartser eller kondensationsprodukter

 

 

 

B3020

 

 

 

Från B3030:

Allt annat avfall

Från B3030:

Begagnade kläder och andra begagnade textilvaror

 

 

B3035–B3065

 

 

Från B3070:

Deaktiverat svampmycel från framställning av penicillin för användning i djurfoder

Från B3070:

Avfall av människohår

Halmavfall

 

 

 

B3080

 

 

B3090–B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

B4010–B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10–40

 

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 

Vietnam

a)

b)

c)

d)

Från B1010:

Ädelmetaller (guld, silver, platinagruppen, men inte kvicksilver)

Skrot av tantal

Skrot av kobolt

Skrot av vismut

Skrot av germanium

Skrot av vanadin

Skrot av hafnium, indium, niob, rhenium och gallium

Skrot av torium

Skrot av sällsynta jordartsmetaller

 

 

Från B1010:

Skrot av järn eller stål

Skrot av koppar

Skrot av nickel

Skrot av aluminium

Skrot av zink

Skrot av tenn

Skrot av volfram

Skrot av molybden

Skrot av magnesium

Skrot av titan

Skrot av zirkonium

Skrot av mangan

Skrot av krom

Från B1020:

Skrot av beryllium

Skrot av kadmium

Skrot av selen

Skrot av tellur

 

 

Från B1020:

Skrot av antimon

Skrot av bly (med undantag av blybatterier)

B1030–B1190

 

 

 

 

 

 

B1200

B1210–B2010

 

 

 

 

 

 

B2020

B2030

 

 

 

Från B2040:

Allt annat avfall

 

 

Från B2040:

Delvis raffinerat kalciumsulfat bildat vid avsvavling av rökgaser

B2060–B2130

 

 

 

 

Från B3010:

Allt annat avfall än plastskrot av följande icke-halogenerade polymerer och sampolymerer:

Eten

Styren

Polypropen

Polyetentereftalat

Polykarbonater

 

B3010

 

 

 

B3020

B3030–B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

 

 

 

GC010

GC020

 

 

 

 

 

 

GC030

ex 8908 00

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10–40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 

 

Vitryssland

a)

b)

c)

d)

 

Från B1010:

Skrot av germanium

Skrot av vanadin

Skrot av hafnium, indium, niob, rhenium och gallium

Skrot av torium

Från B1010:

Allt annat avfall

 

 

Från B1020:

Skrot av beryllium

Skrot av tellur

Från B1020:

Allt annat avfall

 

Från B1030:

Endast stoft av vanadin

Från B1030:

Allt avfall utom sådant som innehåller stoft av vanadin

 

 

Från B1031:

Endast stoft av titan

Från B1031:

Allt avfall utom sådant som innehåller stoft av titan

 

 

 

 

B1040; B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070

 

 

B1080

 

 

 

 

B1090

 

 

B1100; B1115

 

 

 

Från B1120:

Övergångsmetaller

Från B1120:

Lantanider (sällsynta jordartsmetaller)

 

 

 

B1130–B1170

 

 

B1180

 

 

 

 

B1190

 

 

B1200–B1240

 

 

 

 

B1250

 

 

B2010

 

 

 

B2020

Från B2020:

Endast avfall som inte innehåller ämnen som Vitryssland ska specificera

 

 

 

B2030

 

 

Från B2040:

Delvis raffinerat kalciumsulfat bildat vid avsvavling av rökgaser

Slagg från framställning av koppar, kemiskt stabiliserad, med hög järnhalt (mer än 20 %) och bearbetad enligt industriella specifikationer (t.ex. DIN 4301 och DIN 8201), huvudsakligen för byggändamål och blästring

Glasavfall innehållande litiumtantal och litiumniob

Från B2040:

Avfall av gipsplattor från rivning av byggnader

Svavel i fast form

Kalk från framställning av kalciumcyanamid (med pH under 9)

Natrium-, kalium- och kalciumklorider

Karborundum (kiselkarbid)

Krossad betong

 

 

B2060; B2070

 

 

 

 

B2080; B2090

 

 

B2100; B2110

 

 

Från B2120:

Endast avfall av sura och basiska lösningar som innehåller ämnen som Vitryssland specificerat

Från B2120:

Allt avfall förutom sådant av sura och basiska lösningar som innehåller ämnen som Vitryssland specificerat

 

 

 

 

B2130

 

 

Från B3010:

Plastskrot av följande icke-halogenerade polymerer och sampolymerer:

Eten

Styren

Polypropen

Polyetentereftalat

Akrylnitril

Butadien

Polyamider

Polybutentereftalat

Polykarbonater

Akrylpolymerer

Polyuretan (ej innehållande klorfluorkarboner)

Polymetylmetakrylat

Polyvinylalkohol

Polyvinylbutyral

Polyvinylacetat

Härdade hartser eller kondensationsprodukter

Från B3010:

Plastskrot av följande icke-halogenerade polymerer och sampolymerer:

Polyacetaler

Polyetrar

Polyfenylsulfider

Alkaner C10–C13 (mjukgörare)

Polysiloxaner

Följande avfall av fluorerade polymerer (8):

Fluor-eten-propen (FEP)

Perfluoralkoxyalkan

Tetrafluoretylen/perfluorvinyleter (PFA)

Tetrafluoretylen/perfluormetylvinyleter (MFA)

Polyvinylfluorid (PVF)

Polyvinylidenfluorid (PVDF)

 

 

 

B3020

 

 

Från B3030:

Avfall av ull eller av fina eller grova djurhår, inbegripet garnavfall, men inte rivet avfall och riven lump

Från B3030:

Allt annat avfall

 

 

 

B3035

 

 

B3040

 

 

 

 

B3050

 

 

Från B3060:

Ullfett: återstoder från bearbetning av fetter, feta oljor eller andra fettartade ämnen eller av animaliska eller vegetabiliska vaxer

Ben och kvicke, obearbetade, avfettade, enkelt preparerade (men inte tillformade), behandlade med syra eller befriade från gelatin

Fiskavfall

Från B3060:

Allt annat avfall

 

 

 

B3065

 

 

Från B3070:

Avfall av människohår

Från B3070:

Allt annat avfall

 

 

B3080–B3100

 

 

 

 

B3110; B3120

 

 

B3130; B3140

 

 

 

 

B4010–B4030

 

Från GB040 7112

2620 30

2620 90:

Endast galvanisk slagg innehållande koppar

 

Från GB040: 7112

2620 30

2620 90

Endast slagg från ädelmetaller

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

Från GE020

ex 7001

ex 7019 39:

Endast glasfiberavfall med fysikalisk-kemiska egenskaper liknande asbest

 

Från GE020

ex 7001

ex 7019 39:

Allt avfall förutom glasfiberavfall med fysikalisk-kemiska egenskaper liknande asbest

 

 

 

GF010

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10–40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 


(1)  Se fotnot på s. 64 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 (EUT L 190, 12.7.2006, s. 1).

(2)  Se fotnot på s. 64 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 (EUT L 190, 12.7.2006, s. 1).

(3)  Se fotnot på s. 64 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 (EUT L 190, 12.7.2006, s. 1).

(4)  1 Se fotnot på s. 64 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 (EUT L 190, 12.7.2006, s. 1).

(5)  Se fotnot på s. 64 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 (EUT L 190, 12.7.2006, s. 1).

(6)  Se fotnot på s. 64 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 (EUT L 190, 12.7.2006, s. 1).

(7)  Se fotnot på s. 64 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 (EUT L 190, 12.7.2006, s. 1).

(8)  Se fotnot på s. 64 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 (EUT L 190, 12.7.2006, s. 1).