Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

24.5.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 136/9


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 24 januari 2008

om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilagan till Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG i fråga om undantag för tillämpningar av bly och kadmium

[delgivet med nr K(2008) 268]

(Text av betydelse för EES)

(2008/385/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG av den 27 januari 2003 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (1), särskilt artikel 5.1 b, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 2002/95/EG ska kommissionen utvärdera vissa farliga ämnen som är förbjudna enligt artikel 4.1 i direktivet.

(2)

Vissa material och komponenter som innehåller bly och kadmium bör undantas från förbudet, eftersom användningen av dessa farliga ämnen i dessa specifika material och komponenter ännu är ofrånkomlig. Det är ännu inte möjligt att ersätta kadmium i omvandlare. Kvicksilverfria lampor för bakgrundsbelysningen i platta bildskärmar är ännu inte tillgängliga utan bly, och det finns inga praktiska ersättningar för blyoxid i argon- och kryptonlaserrör.

(3)

Direktiv 2002/95/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

Kommissionen har samrått med berörda parter i enlighet med artikel 5.2 i direktiv 2002/95/EG.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som upprättats i enlighet med artikel 18 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/12/EG (2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till direktiv 2002/95/EG ska ändras på det sätt som anges i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdad i Bryssel den 24 januari 2008.

På kommissionens vägnar

Stavros DIMAS

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 37, 13.2.2003, s. 19. Direktivet senast ändrat genom Kommissionens beslut 2006/692/EG (EUT L 283, 14.10.2006, s. 50).

(2)  EUT L 114, 27.4.2006, s. 9.


BILAGA

Följande punkter ska läggas till i bilagan till direktiv 2002/95/EG som punkter 30–32:

”30.

Kadmiumlegeringar som elektromekanisk lödmetall i elektriska ledare som används direkt på röstspolen i omvandlare i högtalare med stor effekt och ljudeffektnivåer på 110 dB (A) eller mer.

31.

Bly i lödmaterial i kvicksilverfria flata lysrör (som exempelvis används för bildskärmar med flytande kristaller eller design- och industribelysning).

32.

Blyoxid i glasfritta för montering av glasskivor för argon- och kryptonlaserrör.”