Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32008L0074.pdf

19.7.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 192/51


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/74/EG

av den 18 juli 2008

om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/55/EG beträffande typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon samt om ändring av direktiv 2005/78/EG

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/55/EG av den 28 september 2005 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från motorer med kompressionständning som används i fordon samt mot utsläpp av gasformiga föroreningar från motorer med gnisttändning drivna med naturgas eller med gasol vilka används i fordon (1), särskilt artikel 7, och

av följande skäl:

(1)

Efter den ändring av tillämpningsområdet för direktiv 2005/55/EG som infördes genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon (2) krävs det att detta direktiv ändras ytterligare genom överförandet av de relevanta tekniska kraven. Det krävs därför också att kommissionens direktiv 2005/78/EG (3), som genomför ifrågavarande direktiv, ändras.

(2)

Som en följd av ändringen av tillämpningsområdet krävs att nya krav införs i den lagstiftning om utsläpp från tunga fordon som upprättats genom direktiv 2005/55/EG. Dessa krav omfattar provningsförfaranden som ska möjliggöra typgodkännande av tunga motorer och fordon med bensindrivna motorer.

(3)

Därutöver krävs att nu gällande krav för mätning av dieselmotorers röktäthet införs i direktiv 2005/78/EG. Detta beror på upphävandet av rådets direktiv 72/306/EEG av den 2 augusti 1972 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av föroreningar från dieselmotorer som används i fordon (4) så som föreskrivs i förordning (EG) nr 715/2007.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tekniska kommittén för motorfordon.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 2005/55/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1 ska ersättas med följande:

”Artikel 1

I detta direktiv gäller följande definitioner:

a)   fordon: varje fordon enligt definitionen i artikel 2 i direktiv 70/156/EEG med en referensvikt som överstiger 2 610 kg,

b)   motor: framdrivningskällan i ett fordon för vilken typgodkännande får beviljas som separat teknisk enhet enligt definitionen i artikel 2 i direktiv 70/156/EEG.

c)   miljövänligare fordon: fordon som drivs av en motor som uppfyller de tillåtna gränsvärden för utsläpp som anges i rad C i tabellerna i punkt 6.2.1 i bilaga I.”

2.

Bilagorna I, II, III och VI till direktiv 2005/55/EG ska ändras i enlighet med bilaga I till detta direktiv.

Artikel 2

Direktiv 2005/78/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2 ska ersättas med följande:

”Artikel 2

Genomförandeåtgärder för artiklarna 3 och 4 i direktiv 2005/55/EG fastställs i bilagorna II–VII till det här direktivet.

Bilaga VI ska tillämpas på typgodkännande av fordon med kompressionständningsmotorer och på sådana motorer.

Bilaga VII ska tillämpas på typgodkännande av fordon med gnisttändningsmotorer och på sådana motorer.”

2.

I punkt 1 i bilaga V ska avsnitt 2 ersättas med följande:

”Avsnitt 2:

direktivets nummer – 2005/55/EG”

3.

Bilagorna VI och VII såsom de anges i bilaga II till detta direktiv ska tilläggas.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterna ska före den 2 januari 2009 anta och offentliggöra de lagar och andra förordningar som är nödvändiga för att efterleva detta direktiv. De ska genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 3 januari 2009.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras och hur hänvisningen ska formuleras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdad i Bryssel den 18 juli 2008.

På kommissionens vägnar

Günter VERHEUGEN

Vice ordförande


(1)  EUT L 275, 20.10.2005, s. 1.

(2)  EUT L 171, 29.6.2007, s. 1.

(3)  EUT L 313, 29.11.2005, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2006/81/EG (EUT L 362, 20.12.2006, s. 92).

(4)  EGT L 190, 20.8.1972, s. 1.


BILAGA I

Ändringar av direktiv 2005/55/EG

1.

Bilaga I ska ändras på följande sätt:

a)

Avsnitt 1 ska ersättas med följande:

”1.

Detta direktiv tillämpas på begränsning av gas- och partikelformiga föroreningar, utsläppsbegränsande anordningars hela livslängd, överensstämmelse för fordon/motorer i bruk och omborddiagnossystem i alla motorfordon samt på de motorer som anges i artikel 1 med undantag för de fordon i kategorierna M1, N1, N2 och M2 för vilka typgodkännande beviljats enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 (1).

Från och med den 3 januari 2009 fram till de datum som anges i artikel 10.2 i förordning (EG) nr 715/2007 för nya godkännanden och i artikel 10.3 i den här förordningen för utökningar får typgodkännanden fortsätta att beviljas enligt detta direktiv för fordon i kategorierna N1, N2 och M2 med en referensvikt under 2 610 kg.

b)

I avsnitt 2.1 ska följande definitioner tilläggas:

” ’referensvikt’: fordonets vikt i körklart skick utom den enhetliga förarvikten av 75 kg och med ett fast tillägg av 100 kg.

’fordonsvikt i körklart skick’: den vikt som beskrivs i punkt 2.6 i bilaga I till direktiv 2007/46/EG.”

c)

Följande punkt 4.5 ska tilläggas:

”4.5.

På tillverkarens begäran ska ett typgodkännande av ett färdigbyggt fordon som lämnats enligt detta direktiv utökas till ett icke-färdigbyggt fordon med en referensvikt av högst 2 610 kg. Typgodkännanden ska utökas om tillverkaren kan visa att alla karosserikombinationer som avses bli monterade på det icke-färdigbyggda fordonet ökar fordonets referensvikt till mer än 2 610 kg.”

d)

I punkt 6.2 ska följande stycken införas efter det fjärde stycket:

”På bensinmotorer ska de provningsförfaranden som fastställs i bilaga VII till direktiv 2005/78/EG tillämpas.

På dieselmotorer ska provningsförfarandet för röktäthet i bilaga VI till direktiv 2005/78/EG tillämpas.”

2.

Bilaga II ska ändras på följande sätt:

a)

I tillägg 1 ska följande punkter 8.4, 8.4.1, 8.4.1.1 och 8.4.1.2 tilläggas:

”8.4.   Motorprestanda (för mätning av röktäthet)

8.4.1.   Effekt vid de sex mätpunkter som avses i punkt 2 i bilaga 4 till FN/ECE:s föreskrifter nr 24.

8.4.1.1.   Motoreffekt uppmätt på provningsbänken: …

8.4.1.2   Effekt uppmätt på fordonets hjul: …

Motorvarvtal (min–1)

Uppmätt effekt (kW)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

…”

b)

Följande tillägg 6 ska tilläggas:

”Tillägg 6

Uppgifter som krävs för provning av trafiksäkerhet

A.   Mätning av kolmonoxidutsläpp (2)

3.2.1.6.   Normalt motortomgångsvarvtal (inkl. tolerans) … min-1

3.2.1.6.1.   Förhöjt motortomgångsvarvtal (inkl. tolerans) … min-1

3.2.1.7.   Kolmonoxidhalt i avgasen med motorn i tomgång (3) … volymprocent enligt tillverkarens uppgift (endast gnisttändningsmotorer)

B.   Mätning av röktäthet

3.2.13.   Placering av absorptionskoefficientsymbolen (endast kompressionständningsmotorer): …

4.

KRAFTÖVERFÖRING (v)

4.3.   Motorsvänghjulets tröghetsmoment:…

4.3.1.   Överskjutande tröghetsmoment utan ilagd växel: …

3.

Tillägg 1 till bilaga III ska ändras på följande sätt:

a)

I avsnitt 2 ska punkt 2.7.4 ersättas med följande:

”2.7.4.   Partikelprovtagning

Ett enda filter ska användas under hela provningsförfarandet. De vägningsfaktorer för varje steg som anges i provningscykelförfarandet ska beaktas genom att ett prov som är proportionellt mot avgasmassflödet tas under varje enskilt steg av cykeln. Detta kan åstadkommas genom att provtagningsflödet, provtagningstiden och/eller utspädningsfaktorn anpassas i motsvarande mån så att villkoret för de effektiva vägningsfaktorerna i punkt 6.6 uppfylls.

Provtagningstiden i varje steg ska vara minst 4 sekunder per 0,01 vägningsfaktor. Provtagning ska ske så sent som möjligt inom varje steg. Partikelprovtagningen ska vara slutförd tidigast 5 sekunder före slutet av respektive steg.”

b)

I punkt 6 ska följande punkter 6.5 och 6.6 tilläggas:

”6.5.   Beräkning av det specifika utsläppet

Partikelutsläppet ska beräknas på följande sätt:

6.6.   Effektiv vägningsfaktor

Den effektiva vägningsfaktorn Wfei för varje steg ska beräknas på följande sätt:

De effektiva vägningsfaktorernas värde ska ligga inom ± 0,003 (0,005 för tomgångssteget) av de vägningsfaktorer som förtecknas i punkt 2.7.1 i detta tillägg.”

4.

I tillägg 1 till bilaga VI ska följande punkter tilläggas:

1.5.   Resultat av provning av vevhusutsläpp: …

1.6.   Resultat av provning av kolmonoxidutsläpp

Provning

Kolmonoxidvärde

(volymprocent)

Lambda (4)

Motorvarvtal

(min-1)

Oljetemperatur i motorn

(°C)

Tomgångsprovning vid lågt varvtal

 

N/A

 

 

Tomgångsprovning vid högt varvtal

 

 

 

 

1.7.   Resultat av provning av röktäthet

1.7.1.   Vid konstant varvtal:

Motorvarvtal (min-1)

Nominellt flöde G

(liter/sekund)

Absorptionsgränsvärden

(m-1)

Uppmätta absorptionsvärden (m-1)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.7.2.   Provningar av fri acceleration

1.7.2.1.   Motorprovning i enlighet med punkt 4.3 i bilaga VI till direktiv 2005/78/EG

Procentandel av högsta varvtal

Procentandel av största vridmoment vid varvtal per minut angivet i m-1

Uppmätt absorptionsvärde m-1

Korrigerat absorptionsvärde m-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.2.2.   Under fri acceleration

1.7.2.2.1.   Uppmätt värde för absorptionskoefficienten: … m-1

1.7.2.2.2.   Korrigerat värde för absorptionskoefficienten: … m-1

1.7.2.2.3.   Absorptionskoefficientsymbolens placering på fordonet:…

1.7.2.3.   Fordonsprovning enligt punkt 3 i bilaga VI till direktiv 2005/78/EG

1.7.2.3.1.   Korrigerat absorptionsvärde: … m-1

1.7.2.3.2.   Varvtal per minut vid start: … varv per minut, min-1

1.7.3.   Angiven högsta nettoeffekt … kW vid … min-1

1.7.4.   Opacimeterns fabrikat och typ: …

1.7.5.   Motortypens viktigaste egenskaper

1.7.5.1.   Motorns arbetssätt: fyrtakts-/tvåtakts (5)

1.7.5.2.   Cylindrarnas antal och utformning: …

1.7.5.3.   Cylindervolym: … cm3

1.7.5.4.   Bränsletillförsel: direktinsprutning/indirekt insprutning (5)

1.7.5.5.   Förkompressionsutrustning JA/NEJ (5)


(1)  EUT L 171, 29.6.2007, s. 1.”

(2)  Numreringen i informationsdokumentet överensstämmer med den numrering som används i typgodkännanderamdirektivet (2008/74/EG).

(3)  Ange toleransen.”

(4)  Lambdaformel: Tillägg 1 till bilaga IV.

(5)  Stryk det som inte är tillämpligt (det finns fall då inget behöver strykas när mer än en port är tillämplig).”


BILAGA II

BILAGA VI

Mätning av röktäthet

1.   INLEDNING

1.1   I denna bilaga beskrivs kraven för mätning av tätheten i avgasutsläpp från kompressionständningsmotorer.

2.   DEN KORRIGERADE ABSORPTIONSKOEFFICIENTENS SYMBOL

2.1   En symbol för den korrigerade absorptionskoefficienten ska anbringas på varje fordon som överensstämmer med en fordonstyp på vilken denna provning tillämpas. Symbolen ska bestå av en rektangel som omger ett tal som i m–1 uttrycker den korrigerade absorptionskoefficient som vid tidpunkten för godkännandet erhålls från provningen vid fri acceleration. Provningsmetoden beskrivs i punkt 4.

2.2   Symbolen ska vara lätt läsbar och outplånlig. Den ska fastsättas på ett väl synligt och lätt tillgängligt ställe vars läge ska anges närmare i det tillägg till typgodkännandeintyget som finns i bilaga VI till Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/55/EG (1).

2.3   I figur 1 ges ett exempel på symbolen.

Figur 1

Minsta mått b = 5,6 mm

Ovanstående symbol anger att den korrigerade absorptionskoefficienten är 1,30 m±1.

3.   ANVISNINGAR OCH PROVNINGAR

3.1   Anvisningarna och provningarna ska vara de som anges i del III, punkt 24, i FN/ECE:s föreskrifter nr 24 (2), med det undantag som beskrivs i punkt 3.2.

3.2   Hänvisningen till bilaga 2 i punkt 24.1 i FN/ECE:s föreskrifter nr 24 ska förstås som en hänvisning till bilaga VI till direktiv 2005/55/EG.

4.   TEKNISKA KRAV

4.1   De tekniska kraven ska vara de som fastställs i bilagorna 4, 5, 7, 8, 9 och 10 i FN/ECE:s föreskrifter nr 24, med de undantag som beskrivs i punkterna 4.2, 4.3 och 4.4.

4.2   Provning med konstant varvtal över fullbelastningskurvan

4.2.1   Hänvisningarna till bilaga 1 i punkterna 3.1 i bilaga 4 till FN/ECE:s föreskrifter nr 24 ska förstås som hänvisningar till bilaga II till direktiv 2005/55/EG.

4.2.2   Det referensbränsle som anges i punkt 3.2 i bilaga 4 till FN/ECE:s föreskrifter nr 24 ska förstås som en hänvisning till referensbränslet i bilaga IV till direktiv 2005/55/EG som lämpar sig för de utsläppsgränsvärden för vilka fordonet/motorn typgodkänns.

4.3   Provning under fri acceleration

4.3.1   Hänvisningarna till tabell 2, bilaga 2 i punkt 2.2 i bilaga 5 till FN/ECE:s föreskrifter nr 24 ska förstås som hänvisningar till tabellen i punkt 1.7.2.1 i bilaga VI till direktiv 2005/55/EG.

4.3.2   Hänvisningarna till punkt 7.3 i bilaga 1 i punkt 2.3 i bilaga 5 till FN/ECE:s föreskrifter nr 24 ska förstås som hänvisningar till punkt 4 i tillägg 6 till bilaga II till direktiv 2005/55/EG.

4.4   “ECE”-metod för mätning av kompressionständningsmotorers nettoeffekt

4.4.1   Hänvisningarna i punkt 7 i bilaga 10 till FN/ECE:s föreskrifter nr 24 till tillägget till denna bilaga ska förstås som hänvisningar till bilaga II till direktiv 2005/55/EG.

4.4.2   Hänvisningarna i punkterna 7 och 8 i bilaga 10 till FN/ECE:s föreskrifter nr 24 till bilaga 1 ska förstås som hänvisningar till bilaga II till direktiv 2005/55/EG.

BILAGA VII

Krav för typgodkännande av de s.i.-motorer som drivs med bensin

DEL 1

Provning av kolmonoxidutsläpp

1.   INLEDNING

1.1   I detta tillägg beskrivs provningsförfarandet för mätning av kolmonoxidutsläpp vid tomgångsvarvtal (normala och förhöjda).

1.2   Vid normalt motortomgångsvarvtal är den högsta tillåtna kolmonoxidhalten i avgaserna den som fastställs av fordonstillverkaren. Den högsta kolmonoxidhalten får emellertid inte överstiga 0,3 volymprocent. Vid förhöjt tomgångsvarvtal får kolmonoxidhalten av avgaserna inte överstiga 0,2 volymprocent då motorvarvtalet är minst 2 000 min–1 och lambda är 1 ± 0,03 i enlighet med tillverkarens anvisningar.

2.   ALLMÄNNA KRAV

2.1   De allmänna kraven ska vara de som fastställs i punkterna 5.3.7.1–5.3.7.4 i FN/ECE:s föreskrifter nr 83 (3).

2.2   Tillverkaren ska fylla i den tabell som anges i bilaga VI till direktiv 2005/55/EG på grundval av de krav som fastställs i punkt 2.1.

2.3   Tillverkaren ska bekräfta noggrannheten i det lambdavärde som registreras vid tidpunkten för typgodkännandet i punkt 2.1 som representativt för typiska serieproducerade fordon inom 24 månader från det datum då typgodkännandet beviljades av den tekniska tjänsten. En bedömning ska göras med utgångspunkt i undersökningar och studier av serieproducerade fordon.

3.   TEKNISKA KRAV

3.1   De tekniska kraven ska vara de som fastställs i bilaga 5 till FN/ECE:s föreskrifter nr 83 med de undantag som anges i punkt 3.2.

3.2   De referensbränslen som anges i punkt 2.1 i avsnitt 2 i bilaga 5 till FN/ECE:s föreskrifter nr 83 ska syfta på den lämpliga referens till bränsleanvisningar som ingår i bilaga IX till förordningen (genomförandeförordning för Euro 5 och 6).

DEL 2

Kontroll av vevhusgasutsläpp

1.   INLEDNING

1.1   I denna del beskrivs förfarandet för kontroll av utsläpp av vevhusgaser.

1.2   När det provas i enlighet med denna del får motorns vevhusventilationssystem inte tillåta utsläpp av några vevhusgaser i atmosfären.

2.   ALLMÄNNA KRAV

2.1   De allmänna kraven för provningens utförande ska vara de som fastställs i avsnitt 2 i bilaga 6 till FN/ECE:s föreskrifter nr 83.

3.   TEKNISKA KRAV

3.1   De tekniska kraven ska vara de som fastställs i avsnitten 3–6 i bilaga 6 till FN/ECE:s föreskrifter nr 83.


(1)  EUT L 275, 20.10.2005, s. 1.

(2)  EUT L 326, 24.11.2006, s. 1.

(3)  EUT L 70, 9.3.2007, s. 171.