Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32008R0605.pdf

27.6.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 166/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 605/2008

av den 20 juni 2008

om tillämpningsföreskrifter för kontrollintyg för import från tredjeland enligt artikel 11 i rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel

(Text av betydelse för EES)

(kodifierad version)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2092/91 av den 24 juni 1991 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 11.7 b, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EG) nr 1788/2001 av den 7 september 2001 om tillämpningsföreskrifter för kontrollintyg för import från tredjeland enligt artikel 11 i rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel (2) har ändrats flera gånger (3) på ett väsentligt sätt. För att skapa klarhet och överskådlighet bör den förordningen kodifieras.

(2)

Det är nödvändigt att inrätta ett system för att på gemenskapsnivå samordna vissa kontroller av sådana produkter importerade från tredjeland som är avsedda att saluföras med uppgifter om en ekologisk produktionsmetod.

(3)

Denna förordning ska tillämpas utan att det påverkar kontrollsystemet i artiklarna 8 och 9 i förordning (EEG) nr 2092/91 och i avsnitt B och C i bilaga III till nämnda förordning.

(4)

Denna förordning ska tillämpas utan att det påverkar gemenskapens tullbestämmelser eller några andra bestämmelser som reglerar importen av de produkter som avses i artikel 1 i förordning (EEG) nr 2092/91 och som är avsedda att saluföras i gemenskapen.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som avses i artikel 14 i förordning (EEG) nr 2092/91.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   I denna förordning fastställs närmare regler för det kontrollintyg som krävs enligt artikel 11.3 d och artikel 11.6 i förordning (EEG) nr 2092/91 samt beträffande uppvisande av ett sådant intyg för import som genomförs enligt artikel 11.6 i den förordningen.

2.   Denna förordning ska inte tillämpas på produkter som

inte är avsedda att övergå till fri omsättning inom gemenskapen, varken i oförändrat skick eller efter beredning,

importeras tullfritt i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 918/83 (4). Den här förordningen omfattar emellertid produkter som importeras tullfritt i enlighet med artiklarna 39 och 43 i förordning (EEG) nr 918/83.

Artikel 2

I denna förordning avses med

1.   kontrollintyg: det intyg som avses i artikel 11.3 d och 11.6 i förordning (EEG) nr 2092/91 och som omfattar en sändning,

2.   sändning: ett antal produkter som sorterar under ett eller flera KN-nummer, som omfattas av ett enda kontrollintyg, som transporteras med samma transportmedel, och som kommer från samma tredjeland,

3.   verifiering av sändning: den verifiering av kontrollintyget som utförs av medlemsstatens ansvariga myndigheter i enlighet med artikel 4.2 samt, om dessa myndigheter finner det lämpligt, av att själva produkterna motsvarar kraven i förordning (EEG) nr 2092/91,

4.   övergång till fri omsättning inom gemenskapen: det godkännande som ges av tullmyndigheten så att en sändning kan omsättas fritt inom gemenskapen,

5.   medlemsstatens ansvariga myndigheter: tullmyndigheterna eller andra myndigheter som utsetts av medlemsstaten.

Artikel 3

Artikel 11.3 d och 11.6, om kraven för utfärdande av kontrollintyget, och artikel 11.3 i förordning (EEG) nr 2092/91 ska tillämpas vid övergången till fri omsättning i gemenskapen av de produkter som avses i artikel 1 i förordning (EEG) nr 2092/91, vare sig dessa produkter importerats för att saluföras enligt artikel 11.3 eller enligt artikel 11.6 i den förordningen.

Artikel 4

1.   Övergången till fri omsättning inom gemenskapen för en sådan sändning med produkter som avses i artikel 1 i förordning (EEG) nr 2092/91 ska ske på följande villkor:

a)

Ett kontrollintyg i original ska lämnas in till medlemsstatens ansvariga myndighet.

b)

Sändningen ska verifieras av medlemsstatens ansvariga myndighet och kontrollintyget ska påtecknas enligt punkt 11 i denna artikel.

2.   Det ursprungliga kontrollintyget ska vara utformat i enlighet med punkterna 3–10, och den förlaga och de uppgifter som återfinns i bilaga I.

3.   Kontrollintyget ska utfärdas av

a)

den myndighet eller det organ i det tredjelandet i fråga som nämns i bilagan till kommissionens förordning (EEG) nr 94/92 (5), eller

b)

den myndighet eller det organ som har godkänts för att utfärda kontrollintyg enligt artikel 11.6 i förordning (EEG) nr 2092/91.

4.   Den myndighet eller det organ som utfärdar kontrollintyget ska

a)

endast utfärda intyget och påteckna intygandet i fält 15 efter en kontroll av alla relevanta inspektionsdokument, inbegripet särskilt produktionsplanen för de berörda produkterna, transportdokument och kommersiella dokument, och sedan myndigheten eller organet antingen har genomfört en fysisk kontroll av den aktuella sändningen innan den lämnar det tredjeland som är avsändarland, eller har fått en uttrycklig försäkran från exportörens sida om att de varor som sändningen omfattar har tillverkats och/eller bearbetats i enlighet med de bestämmelser som tillämpas av den berörda myndigheten eller det berörda kontrollorganet med avseende på import och saluföring i gemenskapen av produkter som anges i artikel 1 i förordning (EEG) nr 2092/91, i enlighet med artikel 11.3 eller 11.6 i den förordningen,

b)

förse varje intyg som utfärdas med ett serienummer samt registrera alla utfärdade intyg.

5.   Kontrollintyget ska utfärdas på ett av gemenskapens officiella språk och fyllas i, utom när det gäller stämplar och underskrifter, antingen helt och hållet med versaler eller helt och hållet med maskinskrift.

Kontrollintyget ska helst skrivas på ett av de officiella språken i bestämmelsemedlemsstaten. Om det är nödvändigt kan de ansvariga myndigheterna i medlemsstaten begära att kontrollintyget översätts till ett av de officiella språken i den medlemsstaten.

Obestyrkta ändringar eller raderingar gör att intyget blir ogiltigt.

6.   Kontrollintyget ska utgöras av ett enda originaldokument.

Den förste mottagaren eller, i förekommande fall, importören får dock ta en kopia av intyget för att kunna informera kontrollmyndigheten eller kontrollorganet enligt bestämmelserna i avsnitt C punkt 3 i bilaga III till förordning (EEG) nr 2092/91. Varje sådan kopia ska vara märkt med ”KOPIA” i form av tryckt text eller stämpelavtryck.

7.   I det kontrollintyg som avses i punkt 3 b ska i fält 16 införas ett intygande från den behöriga myndigheten i den medlemsstat som beviljat tillståndet enligt artikel 11.6 i förordning (EEG) nr 2092/91 i samband med att intyget lämnas in enligt punkt 1.

8.   Den behöriga myndighet i en medlemsstat som beviljat ett tillstånd får delegera befogenheten att intyga i fält 16 till den kontrollmyndighet eller det kontrollorgan som genomför kontroller hos importören enligt artiklarna 8 och 9 i förordning (EEG) nr 2092/91, eller till de myndigheter som fastställts vara medlemsstatens ansvariga myndigheter.

9.   Deklarationen i fält 16 behöver inte göras

a)

när importören visar ett originaldokument som garanterar att sändningen omfattas av ett tillstånd som utfärdats av den behöriga myndigheten i medlemsstaten enligt artikel 11.6 i förordning (EEG) nr 2029/91, eller

b)

när den medlemsstats myndighet som har utfärdat tillståndet enligt artikel 11.6 i förordning (EEG) nr 2092/91 har belagt på ett tillfredsställande sätt, direkt till den myndighet som ansvarar för verifieringen av sändningen, att denna omfattas av ett sådant tillstånd. Detta förfarande, där bevis lämnas in direkt, är frivilligt för den medlemsstat som utfärdar tillståndet.

10.   Dokumentet med de bevis som krävs enligt punkt 9 a och b ska omfatta:

a)

Importtillståndets referensnummer och datum då tillståndet upphör att gälla.

b)

Importörens namn och adress.

c)

Namn på det tredjeland som är ursprungsland.

d)

Uppgifter om det kontrollorgan eller den myndighet som utfärdat intyget samt, om inspektionen inte utförs av samma kontrollorgan eller myndighet, uppgifter om kontrollorganet eller myndigheten i det tredjelandet.

e)

Produktnamnen.

11.   Vid verifiering av en sändning med de produkter som avses i artikel 1 i förordning (EEG) nr 2092/91 ska medlemsstatens ansvariga myndigheter skriva på originalet till kontrollintyget i fält 17 och skicka tillbaka intyget till den person som har överlämnat det.

12.   Den första mottagaren ska vid mottagandet av sändningen fylla i fält 18 i originalet till kontrollintyget för att intyga att sändningen har tagits emot enligt avsnitt C punkt 6 i bilaga III till förordning (EEG) nr 2092/91.

Den förste mottagaren ska därefter skicka originalet till intyget till den importör som anges i fält 11, enligt andra och tredje meningarna i artikel 11.3 d och första stycket femte meningen i artikel 11.6 i förordning (EEG) nr 2092/91, utom då intyget ska medfölja sändningen för den beredning som avses i artikel 5.1 i den här förordningen.

Artikel 5

1.   Då en sändning som kommer från ett tredjeland är avsedd för lagring i tullager eller aktiv förädling enligt ett suspensionssystem som anges i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 (6), och för att genomgå en eller flera beredningar som de definieras i artikel 4.3 i förordning (EEG) nr 2092/91, ska sändningen innan den första beredningen utförs bli föremål för de åtgärder som anges i artikel 4.1 i den här förordningen.

Beredningen kan omfatta exempelvis

förpackning eller ompackning, eller

märkning med uppgift om ekologisk produktionsmetod.

Det påtecknade originalet av kontrollintyget ska medfölja sändningen efter det att den har genomgått nämnda beredning och ska visas upp för medlemsstatens behöriga myndighet som ska verifiera sändningen innan denna övergår till fri omsättning.

Därefter ska originalet till kontrollintyget i förekommande fall skickas tillbaka till den importör som anges i fält 11 i intyget för att uppfylla kraven enligt andra och tredje meningarna i artikel 11.3 d och första stycket femte meningen i artikel 11.6 i förordning (EEG) nr 2092/91.

2.   Om en sändning från tredjeland som ännu inte övergått till fri omsättning inom gemenskapen är avsedd att i en medlemsstat delas upp i flera delpartier i enlighet med ett suspensivt tullförfarande enligt förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen, ska sändningen innan denna uppdelning äger rum bli föremål för de åtgärder som avses i artikel 4.1 i denna förordning.

För vart och ett av de delpartier som blir resultatet av uppdelningen ska ett utdrag ur kontrollintyget överlämnas till medlemsstatens ansvariga myndigheter i enlighet med förlagan med dithörande information i bilaga II till denna förordning. Medlemsstatens ansvariga myndighet ska påteckna utdraget ur kontrollintyget i fält 14.

En kopia av det påtecknade utdraget ur kontrollintyget ska förvaras tillsammans med originalkontrollintyget av den person som i fält 11 i kontrollintyget anges som förste importör av sändningen. Kopian ska förses med märkningen ”KOPIA” i form av tryckt text eller stämpelavtryck.

Efter uppdelningen ska det påtecknade originalet av varje utdrag ur kontrollintyget medfölja det berörda partiet och ska visas upp för medlemsstatens behöriga myndighet som ska verifiera det berörda partiet innan det övergår till fri omsättning.

Mottagaren av ett parti ska vid mottagandet fylla i fält 15 i originalet till utdraget ur kontrollintyget för att intyga att partiet tagits emot enligt punkt 7a i de allmänna bestämmelserna i bilaga III till förordning (EEG) nr 2092/91.

Mottagaren av ett parti ska förvara utdraget ur kontrollintyget i minst två år så att kontrollorganet och/eller kontrollmyndigheten kan ta del av det.

3.   Den beredning och uppdelning som avses i punkterna 1 och 2 ska utföras enligt de tillämpliga bestämmelserna i artiklarna 8 och 9 i förordning (EEG) nr 2092/91, de allmänna bestämmelserna i bilaga III till den förordningen samt de särskilda bestämmelserna i avsnitten B och C i samma bilaga, särskilt punkterna 3 och 6 i avsnitt C. Beredning och uppdelning ska utföras enligt artikel 5 i förordning (EEG) nr 2092/91.

Artikel 6

Utan att det påverkar några åtgärder eller verksamheter enligt artikel 9.9 och/eller artikel 10a i förordning (EEG) nr 2092/91 får produkter som inte uppfyller kraven i den förordningen bara övergå till fri omsättning inom gemenskapen om alla uppgifter om ekologiska produktionsmetoder avlägsnas från märkning, reklam och annonsering samt medföljande dokument.

Artikel 7

1.   Medlemsstaternas ansvariga myndigheter och de myndigheter i medlemsstaterna som svarar för genomförandet av förordning (EEG) nr 2092/91, liksom berörda kontrollmyndigheter och kontrollorgan, ska bistå varandra vid tillämpningen av denna förordning.

2.   Medlemsstaterna ska informera varandra och kommissionen om vilka myndigheter de har utsett enligt artikel 2.5, samt vilka befogenheter de har delegerat för tillämpningen av artikel 4.8, liksom om vilka rutiner som i förekommande fall tillämpas i enlighet med artikel 4.9 b. Denna information ska uppdateras av medlemsstaterna så snart förhållandena ändras.

Artikel 8

Förordning (EG) nr 1788/2001 ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till denna förordning och ska läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga IV.

Artikel 9

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 juni 2008.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 198, 22.7.1991, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 404/2008 (EUT L 120, 7.5.2008, s. 8).

(2)  EGT L 243, 13.9.2001, s. 3. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 746/2004 (EUT L 122, 26.4.2004, s. 10).

(3)  Se bilaga III.

(4)  EGT L 105, 23.4.1983, s. 1.

(5)  EGT L 11, 17.1.1992, s. 14.

(6)  EGT L 302, 19.10.1992, s. 1.


BILAGA I

Förlaga till kontrollintyg för import av ekologiska produkter till Europeiska gemenskapen

Förlagan till intyget har fastställts när det gäller

text,

form, ett enda papper,

layout och de enskilda fältens storlek.


BILAGA II

Förlaga till utdrag ur kontrollintyg

Förlagan till utdraget har fastställts när det gäller

text,

form,

layout och de enskilda fältens storlek.


BILAGA III

Upphävd förordning och en förteckning över dess ändringar i kronologisk ordning

Kommissionens förordning (EG) nr 1788/2001

(EGT L 243, 13.9.2001, s. 3)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1113/2002

(EGT L 168, 27.6.2002, s. 31)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1918/2002

(EGT L 289, 26.10.2002, s. 15)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 746/2004

(EUT L 122, 26.4.2004, s. 10)

Endast artikel 3


BILAGA IV

Jämförelsetabell

Förordning (EG) nr 1788/2001

Denna förordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4.1–4.9

Artikel 4.1–4.9

Artikel 4.10 inledningen

Artikel 4.10 inledningen

Artikel 4.10 första till femte strecksatsen

Artikel 4.10 a–e

Artikel 4.11 och 4.12

Artikel 4.11 och 4.12

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 7 första och andra stycket

Artikel 7.1 och 7.2

Artikel 7 tredje stycket

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 9

Bilaga I

Bilaga I

Bilaga II

Bilaga II

Bilaga III

Bilaga IV