Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32008R0734.pdf

30.7.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 201/8


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 734/2008

av den 15 juli 2008

om skydd av känsliga marina ekosystem mot de negativa verkningarna av fiske med bottenredskap på öppet hav

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGITDENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Gemenskapen är avtalsslutande part i Förenta nationernas havsrättskonvention och i avtalet om tillämpning av bestämmelserna i Förenta nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982 om bevarande och förvaltning av gränsöverskridande och långvandrande fiskbestånd. I dessa internationella instrument föreskrivs att enskilda stater är skyldiga att samarbeta för att bevara de levande resurserna på öppet hav och att samarbetet ska bedrivas direkt mellan stater eller genom lämpliga regionala eller subregionala organisationer och överenskommelser för fiskeriförvaltning.

(2)

Att det saknas en regional fiskeriförvaltningsorganisation eller -överenskommelse befriar inte de enskilda staterna från deras skyldighet enligt havsrättskonventionen att med avseende på sina medborgare anta sådana åtgärder som kan vara nödvändiga för att bevara de levande resurserna på öppet hav, inklusive för att skydda känsliga marina ekosystem mot skadlig påverkan från fiskeverksamhet.

(3)

I artikel 2 i rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (2), föreskrivs att gemenskapen ska tillämpa försiktighetsmetoden genom att vidta åtgärder för att minimera fiskeverksamhetens påverkan på de marina ekosystemen. Enligt artikel 7 i samma förordning får kommissionen, efter en motiverad begäran från en medlemsstat eller på eget initiativ, besluta om nödåtgärder, om det finns tecken på ett allvarligt hot mot bevarandet av levande akvatiska resurser eller det marina ekosystemet på grund av fiskeverksamhet och detta kräver omedelbara åtgärder.

(4)

Gemenskapen har tagit ställning för bevarandet av marina ekosystem som korallrev, undervattensberg, djuphavskoraller, hydrotermiska skorstenar och svampkolonier. Det finns riklig vetenskaplig information som visar att dessa ekosystems integritet hotas av fiske med bottenredskap. Gemenskapen har redan antagit åtgärder för att förbjuda bottenfiske i de områden i gemenskapens vatten där det finns sådana ekosystem. Den har också medverkat till antagandet av liknande åtgärder för öppet hav, inom ramen för alla existerande regionala fiskeriförvaltningsorganisationer som har behörighet att reglera fiske med bottenredskap. Den har också aktivt bidragit till att inrätta nya organisationer eller införa nya överenskommelser med målet att alla världens hav ska omfattas av lämpliga regionala system för bevarande och förvaltning av fisket. För vissa områden på öppet hav har det emellertid visat sig vara mycket svårt att inrätta ett sådant organ.

(5)

Genom resolution 61/105, som antogs av Förenta nationernas generalförsamling den 8 december 2006, har det internationella samfundet enats om att det krävs omedelbara åtgärder för att skydda känsliga marina ekosystem mot de destruktiva följderna av fiske med bottenredskap, antingen genom sträng reglering av sådan verksamhet genom regionala fiskeriförvaltningsorganisationer eller -överenskommelser, eller genom att enskilda stater inför stränga regler för fartyg som för deras flagg och som bedriver verksamhet i områden som inte regleras av någon sådan organisation eller överenskommelse.

Generalförsamlingen har lämnat riktlinjer för vilken typ av åtgärder som bör antas. Det arbete som har utförts inom FAO för att utarbeta internationella riktlinjer för förvaltningen av denna fiskeverksamhet inom ramen för uppförandekoden för ansvarsfullt fiske har också stor betydelse, såväl för utformningen och antagandet av sådana åtgärder som för medlemsstaternas tillämpning av dem.

(6)

Gemenskapen har en stor flotta som bedriver bottenfiske i områden som inte regleras av någon regional fiskeriförvaltningsorganisation eller -överenskommelse med behörighet att reglera sådan fiskeverksamhet, där inrättandet av en sådan organisation eller införandet av en sådan överenskommelse inte kan förväntas inom den närmaste tiden. Utan att de fortsatta ansträngningarna för att åtgärda de kvarstående geografiska luckorna i systemet för internationell fiskeriförvaltning påverkas, måste gemenskapen fullgöra sina åtaganden enligt havsrätten avseende bevarandet av de marina levande tillgångarna i dessa områden och därför anta lämpliga åtgärder för dessa flottor. Detta måste ske i enlighet med generalförsamlingens riktlinjer i resolution 61/105.

(7)

Ett avgörande inslag i generalförsamlingens rekommendationer är åtgärder för att på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga information bedöma om enskild fiskeverksamhet med bottenredskap skulle få betydande negativa verkningar för känsliga marina ekosystem och säkerställa att denna verksamhet, om den bedöms få betydande negativa verkningar, förvaltas på ett sätt som hindrar detta eller inte tillåts fortsätta.

(8)

Genomförandet av denna rekommendation innebär att de berörda fiskefartygen tillåts att fiska om de har ett särskilt fisketillstånd, utfärdat i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1627/94 av den 27 juni 1994 om allmänna bestämmelser för särskilda fisketillstånd (3) och kommissionens förordning (EG) nr 2943/95 av den 20 december 1995 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1627/94 (4). Utfärdandet av tillstånden och tillståndens giltighet måste dessutom omfattas av särskilda villkor, som säkerställer att den godkända fiskeverksamhetens verkningar har bedömts på lämpligt sätt och att fiskeverksamheten är förenlig med denna bedömning.

(9)

Genomförandet av generalförsamlingens rekommendationer kräver också lämpliga övervakningsåtgärder för att säkerställa att villkoren för utfärdandet av tillstånden följs. I dessa ingår observatörer ombord samt särskilda bestämmelser för de satellitbaserade fartygsövervakningssystemen vid tekniska problem eller om systemet upphör att fungera, vilka går utöver bestämmelserna i kommissionens förordning (EG) nr 2244/2003 av den 18 december 2003 om närmare föreskrifter för det satellitbaserade övervakningssystemet för fartyg (5).

(10)

Arbetet med att identifiera känsliga marina ekosystem i områden som inte regleras av en regional fiskeriförvaltningsorganisation pågår och de tillgängliga vetenskapliga rönen är sparsamma. Det är därför absolut nödvändigt att förbjuda användningen av bottenredskap inom områden där ingen korrekt vetenskaplig bedömning har genomförts av de betydande negativa verkningar som sådan fiskeverksamhet kan ha på känsliga marina ekosystem.

(11)

Överträdelser av specifika villkor, t.ex. de som rör icke bedömda områden, drift av fartygsövervakningssystemet och ändrad fiskeplats vid oförutsett påträffande av känsliga marina ekosystem, kan leda till oåterkalleliga skador på dessa ekosystem och bör därför tas upp i förteckningen över allvarliga överträdelser i rådets förordning (EG) nr 1447/1999 av den 24 juni 1999 om att upprätta en förteckning över sådana beteenden som utgör allvarliga överträdelser av den gemensamma fiskeripolitikens bestämmelser (6).

(12)

Den del av personskyddet som rör behandling av personuppgifter regleras av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (7), som fullt ut är tillämplig på behandling av personuppgifter med avseende på den här förordningen, särskilt när det gäller den registrerades rättigheter till tillträde till liksom rättelser, blockerande och radering av uppgifter och anmälan till tredje part. Detta område behandlas därför inte närmare i den här förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsområde

1.   Denna förordning ska tillämpas på fiskefartyg från gemenskapen som fiskar med bottenredskap på öppet hav.

2.   Denna förordning ska inte tillämpas på fiskefartyg från gemenskapen som bedriver fiskeverksamhet inom följande områden:

a)

Områden som lyder under en regional fiskeriförvaltningsorganisation eller där det finns en regional överenskommelse om behörigheten att reglera sådan fiskeverksamhet.

b)

Områden för vilka en process för inrättande av en regional fiskeriförvaltningsorganisation pågår och där deltagarna i en sådan process har kommit överens om interimsåtgärder för att skydda känsliga marina ekosystem mot de destruktiva följderna av fiske med bottenredskap.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

a)   marina ekosystem: dynamiska komplex av växt-, djur- och mikroorganismsamhällen och deras icke-levande miljö, vilka interagerar som en funktionell enhet.

b)   känsliga marina ekosystem: marina ekosystem vilkas integritet (dvs. ekosystemets struktur eller funktion) enligt bästa tillgängliga vetenskapliga rön och försiktighetsprincipen riskerar att utsättas för betydande negativa verkningar till följd av fysisk kontakt med bottenredskap under normal fiskeverksamhet, bland annat korallrev, undervattensberg, hydrotermiska skorstenar, kallvattenkoraller och kallvattensvampkolonier. De känsligaste ekosystemen är sådana som lätt störs och som dessutom återhämtar sig mycket långsamt, eller kanske inte alls.

c)   betydande negativa verkningar: sådana verkningar (bedömda enskilt, i kombination med andra verkningar eller kumulativt) som hotar ekosystemets integritet, så att drabbade populationernas förmåga till återväxt skadas, livsmiljöernas naturliga produktivitet långsiktigt försämras eller en betydande förlust av artrikedom, livsmiljöer eller samhällstyper uppstår på mer än tillfällig basis.

d)   bottenredskap: redskap som vid normal fiskeverksamhet kommer i kontakt med havsbottnen, bland annat bottentrålar, skrapredskap, bottengarn, förankrade backor/långrevar, tinor/mjärdar och fällor.

Artikel 3

Särskilt fisketillstånd

1.   För att bedriva sådant fiske som avses i artikel 1.1 ska gemenskapens fiskefartyg ha ett särskilt fisketillstånd.

2.   Det särskilda fisketillståndet ska utfärdas i enlighet med förordning (EG) nr 1627/94 och omfattas av de villkor som fastställs i denna förordning.

Artikel 4

Villkor för utfärdande

1.   Ansökningar om särskilt fisketillstånd enligt artikel 3.1 ska åtföljas av en detaljerad fiskeplan, där särskilt följande anges:

a)

Den plats där fiskeverksamheten kommer att bedrivas.

b)

De arter som fisket avser.

c)

Typ av redskap och på vilket djup de kommer att användas.

d)

Havsbottnens batymetriska profil i det avsedda fiskeområdet, om denna information inte redan är tillgänglig för de behöriga myndigheterna i den berörda flaggstaten.

2.   De behöriga myndigheterna ska utfärda ett särskilt fisketillstånd efter att ha gjort en bedömning av de potentiella verkningarna av fartygets planerade fiskeverksamhet och dragit slutsatsen att denna verksamhet sannolikt inte kommer att få betydande negativa verkningar för känsliga marina ekosystem.

3.   För genomförandet av den bedömning som avses i punkt 2 ska de behöriga myndigheterna använda bästa tillgängliga vetenskapliga och tekniska uppgifter om platserna med känsliga marina ekosystem i de områden där de berörda fiskefartygen avser att bedriva verksamhet. Uppgifterna, om sådana finns tillgängliga, ska omfatta vetenskapliga uppgifter som kan ligga till grund för en uppskattning av sannolikheten för att sådana ekosystem påträffas. Bedömningen ska omfatta relevanta uppgifter som framkommit i samband med en av oberoende experter utförd vetenskaplig granskning.

4.   När risken för betydande negativa verkningar för känsliga marina ekosystem utvärderas inom ramen för den bedömning som avses i punkt 2, ska man på lämpligt sätt beakta de olika förhållanden som råder inom områden där fiske med bottenredskap är väletablerat och inom områden där sådant fiske inte har bedrivits eller endast bedrivs sporadiskt.

5.   De behöriga myndigheterna ska tillämpa försiktighetskriterier vid den bedömning som avses i punkt 2. Om det råder tvivel om huruvida de negativa verkningarna är betydande eller inte, ska de anse att de sannolika negativa verkningar som framgår av det vetenskapliga utlåtandet är betydande.

6.   Om bedömningen leder till slutsatsen att verksamhet i enlighet med den inlämnade fiskeplanen kan få betydande negativa verkningar för känsliga marina ekosystem, ska de behöriga myndigheterna specificera de bedömda riskerna och ge sökandena möjlighet att ändra fiskeplanen, så att riskerna kan undvikas. Om ingen sådan ändring görs, ska de behöriga myndigheterna inte utfärda det särskilda fisketillstånd som ansökan gäller.

Artikel 5

Villkor för giltighet

1.   Av det särskilda fisketillståndet enligt artikel 3.1 ska det uttryckligen framgå att den avsedda fiskeverksamheten hela tiden måste överensstämma med den fiskeplan som lämnats in enligt artikel 4.1.

2.   Om omständigheter som den person som ansvarar för fartygets verksamhet inte kan styra kräver att de inlämnade planerna ändras, ska samma person utan dröjsmål informera de behöriga myndigheterna om detta och ange vilka ändringar av den ursprungliga planen som planeras. De behöriga myndigheterna ska granska ändringarna och får inte godkänna dessa om de innebär att fiskeverksamheten förflyttas till områden där känsliga marina ekosystem påträffas eller sannolikt kommer att påträffas.

3.   Om fiskeplanen enligt artikel 4.1 under andra omständigheter än de som anges i punkt 2 i denna artikel inte följs, ska flaggmedlemsstaten återkalla det särskilda fisketillstånd som har utfärdats till det berörda fiskefartyget.

Artikel 6

Icke bedömda områden

1.   Inom de områden där ingen egentlig vetenskaplig bedömning har genomförts och gjorts tillgänglig ska det vara förbjudet att använda bottenredskap. Detta förbud ska omfattas av den översyn av denna förordning som föreskrivs i artikel 13.

2.   Fiske med bottenredskap ska vara tillåtet på de villkor som fastställs i denna förordning, om denna vetenskapliga bedömning visar att känsliga marina ekosystem inte äventyras.

Artikel 7

Oförutsett påträffande av känsliga marina ekosystem

1.   Om ett fiskefartyg påträffar känsliga marina ekosystem under fiskeinsatsen, ska det omedelbart upphöra med fisket eller avstå från att börja fiska på den berörda platsen. Det ska återuppta fisket först när det har nått en alternativ plats minst 5 sjömil från den plats där ekosystemet påträffades inom det område som anges i fartygets fiskeplan enligt artikel 4.1.

2.   Om ett annat känsligt marint ekosystem påträffas på den alternativa fiskeplatsen enligt punkt 1, ska fartyget fortsätta att flytta sig i enlighet med bestämmelserna i den punkten, till dess att det når en plats där det inte finns några känsliga marina ekosystem.

3.   Fiskefartyget ska utan dröjsmål rapportera alla ekosystem som påträffas till de behöriga myndigheterna och lämna exakta uppgifter om art, tid och plats samt övriga relevanta omständigheter.

Artikel 8

Områdesavstängning

1.   Medlemsstaterna ska kartlägga de områden där det ska vara förbjudet att fiska med bottenredskap, på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga rön om förekomst eller sannolik förekomst av känsliga marina ekosystem i det område där deras fiskefartyg är verksamma. Medlemsstaterna ska utan dröjsmål genomföra dessa avstängningar för sina fartyg och omedelbart meddela kommissionen detta. Kommissionen ska utan dröjsmål vidarebefordra meddelandet till alla medlemsstater.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 7 i förordning (EG) nr 2371/2002 ska kommissionen i enlighet med artikel 37 i fördraget om så är lämpligt förelägga rådet förslag om antagande av gemenskapsåtgärder för att genomföra områdesstängningar, oavsett om detta görs på grundval av den information som medlemsstaterna anmält eller på eget initiativ.

Artikel 9

Satellitbaserat kontrollsystem för fartyg

1.   Trots vad som sägs i artikel 11.1 i förordning (EG) nr 2244/2003 ska fartygets befälhavare, för den händelse satellitövervakningsutrustningen ombord på fartyget drabbas av ett tekniskt fel eller upphör att fungera, rapportera fartygets geografiska läge till flaggmedlemsstaten varannan timme.

2.   Efter återkomsten från fiskeresan får fartyget inte på nytt lämna hamn förrän de behöriga myndigheterna bedömer att satellitövervakningsutrustningen fungerar tillfredsställande.

Artikel 10

Allvarliga överträdelser

1.   All fiskeverksamhet från och med den tidpunkt då fartyget gjorde avsteg från sin fiskeplan under andra omständigheter än de som anges i artikel 5.2 ska betraktas som fiske utan innehav av fisketillstånd och därmed som sådant beteende som utgör en allvarlig överträdelse av den gemensamma fiskeripolitikens bestämmelser.

2.   Upprepad underlåtenhet att fullgöra de skyldigheter som fastställs i artiklarna 6, 7 och 9 ska betraktas som sådant beteende som utgör en allvarlig överträdelse av den gemensamma fiskeripolitikens bestämmelser.

Artikel 11

Observatörer

1.   Det ska finnas observatörer ombord på alla fartyg för vilka ett särskilt fisketillstånd enligt artikel 3.1 har utfärdats. Observatörerna ska observera fartygets fiskeverksamhet under hela genomförandet av fiskeplanen enligt artikel 4.1.

Antalet observatörer som täcker fiskeverksamheten inom ett fiskeområde ska ses över den 30 juli 2009.

2.   Observatören ska

a)

på ett oberoende sätt och i samma format som det som används i fartygets loggbok registrera de fångstuppgifter som föreskrivs i artikel 6 i rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken (8),

b)

registrera alla sådana fall av ändringar av fiskeplanen som avses i artikel 5.2,

c)

dokumentera eventuella fall av oförutsedda påträffanden av känsliga marina ekosystem enligt artikel 7 och därvid samla in information som kan vara till nytta i samband med skyddet av platsen,

d)

registrera de djup på vilka fiskeredskap används,

e)

lämna en rapport till den berörda medlemsstatens behöriga myndigheter inom 20 dagar efter observationsperiodens slut. En kopia av denna rapport ska skickas till kommissionen inom 30 dagar efter mottagandet av en skriftlig begäran.

3.   Observatören får inte vara något av följande:

a)

Släkt med fartygets befälhavare eller med något annat befäl ombord på det fiskefartyg där han eller hon är placerad.

b)

Anställd hos befälhavaren på det fiskefartyg där han eller hon är placerad.

c)

Anställd hos befälhavarens företrädare.

d)

Anställd hos ett företag som kontrolleras av befälhavaren eller dennes företrädare.

e)

Släkt med befälhavarens företrädare.

Artikel 12

Uppgifter

1.   För de fiskefartyg som för deras flagg och omfattas av denna förordning, ska medlemsstaterna för varje kalenderhalvår, inom tre månader från och med utgången av samma kalenderhalvår, sända kommissionen en rapport om följande:

a)

Som komplement till kraven enligt artikel 18 i förordning (EEG) nr 2847/93, uppgifter om de fångster som tagits av fiskefartyg enligt artikel 1, sammanställda på grundval av de uppgifter som registrerats i loggböcker, inklusive fullständiga uppgifter om fiskedagar ute ur hamn och observatörernas rapporter, uppdelade på kvartal, typ av fiskeredskap och fiskart.

b)

De i artikel 1.1 angivna fiskefartygens efterlevnad av fiskeplanerna och villkoren i artiklarna 6, 7 och 8 samt de åtgärder som har vidtagits för att åtgärda och bestraffa sådana fall av underlåtenhet och allvarliga överträdelser som avses i artikel 10.

c)

Genomförandet av artikel 8.

2.   De rapporter som lämnats in enligt punkt 1 ska åtföljas av alla konsekvensbedömningar som berörda medlemsstater genomfört i enlighet med artikel 4.2 under den sexmånadersperiod som rapporten omfattar.

3.   Kommissionen ska offentliggöra de uppgifter som lämnats in enligt punkterna 1 och 2, bl.a. via FAO, och ska utan dröjsmål överlämna dem till de berörda vetenskapliga organen samt på begäran till medlemsstaterna.

Artikel 13

Översyn

Kommissionen ska senast den 30 juni 2010 överlämna en rapport om tillämpningen av denna förordning till Europaparlamentet och rådet. Rapporten ska vid behov åtföljas av förslag till ändringar av denna förordning.

Artikel 14

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den trettionde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 juli 2008.

På rådets vägnar

M. BARNIER

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 4 juni 2008 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 59. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 865/2007 (EUT L 192, 24.7.2007, s. 1).

(3)  EGT L 171, 6.7.1994, s. 7.

(4)  EGT L 308, 21.12.1995, s. 15.

(5)  EUT L 333, 20.12.2003, s. 17.

(6)  EGT L 167, 2.7.1999, s. 5.

(7)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

(8)  EGT L 261, 20.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1967/2006 (EUT L 409, 30.12.2006, s. 11. Rättad i EUT L 36, 8.2.2007, s. 6).