Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32008R0967.pdf

3.10.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 264/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 967/2008

av den 29 september 2008

om ändring av förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37.2,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande, och

av följande skäl:

(1)

Genom rådets förordning (EG) nr 834/2007 (1) infördes regler om obligatoriska uppgifter i märkningen på ekologiska produkter och i dessa ingår, från och med den 1 januari 2009, gemenskapens logotyp på färdigförpackade livsmedel i enlighet med artikel 24.1 b i den förordningen.

(2)

Det har visat sig att gemenskapens nuvarande logotyp i enlighet med bilaga V till rådets förordning (EEG) nr 2092/91 av den 24 juni 1991 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel (2), kan förväxlas med andra nuvarande logotyper för skyddade geografiska beteckningar och skyddade ursprungsbeteckningar i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1898/2006 av den 14 december 2006 om fastställande av närmare tillämpningsbestämmelser för rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (3) och med logotypen för garanterade traditionella specialiteter som definieras i kommissionens förordning (EG) nr 1216/2007 av den 18 oktober 2007 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 509/2006 om garanterade traditionella specialiteter av jordbruksprodukter och livsmedel (4).

(3)

Att märkningen av en produkt är informativ med en särskiljande och tilltalande gemenskapslogotyp som symboliserar ekologisk produktion och tydligt identifierar produkten är av vikt för att konsumenterna ska kunna uppfatta vad det är för slags produkt. Det tar tid att utveckla en sådan gemenskapslogotyp och att även göra den känd bland allmänheten.

(4)

För att undvika onödiga ekonomiska och organisatoriska bördor för operatörerna, bör den obligatoriska användningen av gemenskapslogotypen skjutas upp under den tid det tar att skapa den nya gemenskapslogotypen. Detta beslut hindrar inte operatörerna från att, på frivillig grund, använda den nuvarande logotyp som definieras i bilaga V till förordning (EEG) nr 2092/91.

(5)

Förordning (EG) nr 834/2007 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1

I artikel 42 i förordning (EG) nr 834/2007 ska följande stycke läggas till:

”Artikel 24.1 b och c ska dock tillämpas från och med den 1 juli 2010.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 september 2008.

På rådets vägnar

M. BARNIER

Ordförande


(1)  EUT L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  EGT L 198, 22.7.1991, s. 1.

(3)  EUT L 369, 23.12.2006, s. 1.

(4)  EUT L 275, 19.10.2007, s. 3.