Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32008R0994.pdf

11.10.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 271/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 994/2008

av den 8 oktober 2008

om ett standardiserat och skyddat registersystem i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG och Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (1), särskilt artikel 19.3,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG av den 11 februari 2004 om en mekanism för övervakning av utsläpp av växthusgaser inom gemenskapen och för genomförande av Kyotoprotokollet (2), särskilt artikel 6.1 första stycket andra meningen, och

av följande skäl:

(1)

För att det ska vara möjligt att kontrollera att utfärdanden, överföringar och annulleringar av utsläppsrätter går rätt till, och att transaktionerna sker i enlighet med de skyldigheter som följer av Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (nedan kallad klimatkonventionen) och Kyotoprotokollet, behövs ett samordnat registersystem för gemenskapen som består av de register som gemenskapen och medlemsstaterna har upprättat i enlighet med artikel 6 i beslut nr 280/2004/EG, som i sin tur omfattar de register som har upprättats i enlighet med artikel 19 i direktiv 2003/87/EG och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning (CITL), upprättad i enlighet med artikel 20 i samma direktiv.

(2)

I enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till miljöinformation och om upphävande av rådets direktiv 90/313/EEG (3) och beslut 13/CMP.1 av klimatkonventionens partskonferens i sin funktion som Kyotoprotokollets partsmöte (nedan kallat beslut 13/CMP.1), ska vissa rapporter regelbundet offentliggöras för att ge allmänheten tillgång till informationen i registersystemet (med vissa förbehåll på grund av sekretesskrav).

(3)

När information innehas eller bearbetas i enlighet med förordningen måste detta ske med iakttagande av gemenskapslagstiftningen om skydd av och den fria rörligheten för personuppgifter, främst Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (4), Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet och elektronisk kommunikation) (5) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (6).

(4)

Varje register ska innehålla minst ett partsdepåkonto, ett återlösenskonto och de annullerings- och ersättningskonton som krävs enligt beslut 13/CMP.1, och register som har upprättats i enlighet med artikel 19 i direktiv 2003/87/EG ska innehålla de nationella konton och depåkonton för verksamhetsutövare och andra personer som krävs för att direktivet ska kunna genomföras. Kontona ska ha en enhetlig utformning som garanterar registersystemets integritet och allmänhetens tillgång till informationen i systemet.

(5)

Enligt artikel 6 i beslut nr 280/2004/EG ska gemenskapen och medlemsstaterna upprätta och driva sina register och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning i enlighet med de funktionella och tekniska specifikationerna för datautbytesnormer för registersystem inom ramen för Kyotoprotokollet som har antagits genom beslut 12/CMP.1 av klimatkonferensen i sin funktion som Kyotoprotokollets partsmöte (nedan kallat beslut 12/CMP.1). När dessa specifikationer tillämpas i fråga om gemenskapens gemensamma registersystem kan de register som har upprättats i enlighet med artikel 19 i direktiv 2003/87/EG införlivas i de register som har upprättats i enlighet med artikel 6 i beslut nr 280/2004/EG.

(6)

För att se till att det inte finns några diskrepanser ska gemenskapens oberoende transaktionsförteckning göra automatiska kontroller vid alla processer rörande utsläppsrätter, kontrollerade utsläpp, konton och Kyotoenheter, och klimatkonventionens internationella transaktionsförteckning ska göra automatiska kontroller vid alla processer rörande Kyotoenheter. Processer som inte godkänns vid en kontroll ska avbrytas för att se till att transaktionerna i gemenskapens registersystem uppfyller kraven i direktiv 2003/87/EG och de krav som har utformats i enlighet med klimatkonventionen eller Kyotoprotokollet.

(7)

För att kraven i direktiv 2003/87/EG och de krav som har utformats i enlighet med klimatkonventionen eller Kyotoprotokollet ska kunna uppfyllas och systemets integritet kunna skyddas bör alla transaktioner i gemenskapens registersystem ske på ett enhetligt sätt och, vid behov, enligt en harmoniserad tidtabell.

(8)

För att skydda den information som finns i det gemensamma registersystemet ska adekvata och harmoniserade bestämmelser om autentisering och tillträdesrätt tillämpas.

(9)

Den centrala förvaltaren och varje registeradministratör ska begränsa driftsavbrotten i det gemensamma registersystemet till ett minimum genom att vidta alla rimliga åtgärder för att garantera tillgången till registren och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning, och genom att använda stabila system och förfaranden för att skydda all information.

(10)

Uppgifter om samtliga processer, verksamhetsutövare och personer i det gemensamma registersystemet bör sparas i enlighet med de datalagringsnormer som fastställs i de funktionella och tekniska specifikationerna för datautbytesnormer för registersystem inom ramen för Kyotoprotokollet, utarbetade i enlighet med beslut 12/CMP.1.

(11)

Gemenskapen ska göra alla ansträngningar som krävs för att säkerställa att alla medlemsstater för register, att gemenskapens oberoende transaktionsförteckning och klimatkonventionens internationella transaktionsförteckning senast den 1 december 2008 är sinsemellan sammanlänkade.

(12)

Varje register ska utfärda tilldelade utsläppsenheter (nedan kallade AAU) enligt beslut 13/CMP.1 och utfärda utsläppsrätter enligt kraven i artikel 11 i direktiv 2003/87/EG. Registren ska se till att de håller en reserv av tilldelade utsläppsenheter som motsvarar den mängd utsläppsrätter som de har utfärdat, för att säkerställa att transaktionerna med utsläppsrätter kan följas upp med motsvarande överföringar av tilldelade utsläppsenheter genom ett system med årlig clearing. Transaktioner med utsläppsrätter mellan två register ska göras via en kommunikationslänk som inbegriper gemenskapens oberoende transaktionsförteckning, medan transaktioner med Kyotoenheter ska göras via en kommunikationslänk som inbegriper både gemenskapens oberoende transaktionsförteckning och klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckning. Det bör antas bestämmelser för att säkerställa att medlemsstater som inte kan utfärda tilldelade utsläppsenheter inom ramen för Kyotoprotokollet eftersom de inte har något bindande åtagande om utsläppsminskning, kan fortsätta sitt lika deltagande i gemenskapens system för handel med utsläppsrätter. Ett sådant deltagande skulle inte vara möjligt under perioden 2008–2012 eftersom dessa medlemsstater, till skillnad från alla andra medlemsstater, inte kan utfärda utsläppsrätter som är kopplade till tilldelade utsläppsenheter som erkänns inom ramen för Kyotoprotokollet. Sådant lika deltagande bör tillåtas genom en specifik mekanism inom gemenskapens register.

(13)

Denna förordning återspeglar det faktum att de för närvarande gällande funktionella och tekniska specifikationerna för datautbytesstandarder för registersystem inom ramen för Kyotoprotokollet, utarbetade av klimatkonventionens sekretariat, ännu inte gör det möjligt för registren att ansluta sig till den internationella transaktionsförteckningen via gemenskapens oberoende transaktionsförteckning. En sådan möjlighet skulle låta gemenskapen fastställa den erforderliga registerinfrastrukturen på ett mycket enklare sätt och framför allt skulle det inte behövas två uppkopplingar mellan registren och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning. Om klimatkonventionens sekretariat inom sex månader från anslutningen till klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckning införlivar och tillbörligen reglerar de ovan nämnda möjligheterna i de funktionella och tekniska specifikationerna för datautbytesstandarder enligt vad gemenskapen begärde 2007, skulle kommissionen omgående lägga fram ett förslag till ändring av förordningen i syfte att förenkla registersystemets infrastruktur innan medlemsstaterna och gemenskapen möter några kostnader för att utveckla den programvara som krävs för att uppfylla förordningen.

(14)

I kommissionens förordning (EG) nr 2216/2004 av den 21 december 2004 om ett standardiserat och skyddat registersystem i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG och Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG (7) fastställdes allmänna bestämmelser, funktionella och tekniska specifikationer och krav på drift och underhåll för det standardiserade och skyddade systemet som består av register i form av standardiserade databaser med gemensamma dataelement. För den rättsliga klarhetens skull bör förordning (EG) nr 2216/2004 därför ersättas i sin helhet.

(15)

De åtgärder som föreslås i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för klimatförändringar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

SYFTE OCH DEFINITIONER

Artikel 1

Syfte

I förordningen beskrivs båda allmänna krav och krav rörande drift och underhåll för det standardiserade och skyddade registersystemet bestående av register och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning som avses i artikel 20.1 i direktiv 2003/87/EG. Likaså beskrivs ett kommunikationssystem mellan gemenskapens oberoende transaktionsförteckning och den oberoende transaktionsförteckning som har upprättats, drivs och underhålls av sekretariatet för Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (nedan kallad klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckning).

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller definitionerna i artikel 3 i direktiv 2003/87/EG. Dessutom gäller även följande definitioner:

a)   perioden 2005–2007: den period från den 1 januari 2005 till den 31 december 2007 som avses i artikel 11.1 i direktiv 2003/87/EG,

b)   perioden 2008–2012 och efterföljande perioder: den period från den 1 januari 2008 till den 31 december 2012 och efterföljande perioder som avses i artikel 11.2 i direktiv 2003/87/EG,

c)   kontoinnehavare: den som har ett konto i registersystemet,

d)   tilldelad utsläppsenhet (AAU): en enhet utfärdad i enlighet med artikel 7.3 i beslut nr 280/2004/EG (Assigned Amount Unit, förkortat AAU),

e)   tilldelad mängd: en mängd växthusgasutsläpp angiven i ton koldioxidekvivalenter, beräknad på grundval av utsläppsnivåer fastställda i enlighet med artikel 7 i beslut nr 280/2004/EG,

f)   CDM-registret: det register för mekanismen för ren utveckling som upprättades, drivs och underhålls av det verkställande organet för mekanismen för ren utveckling i enlighet med artikel 12 i Kyotoprotokollet och beslut 13/CMP.1 av partskonferensen i funktion av Kyotoprotokollets partsmöte,

g)   central förvaltare: den person som har utsetts av kommissionen i enlighet med artikel 20 i direktiv 2003/87/EG,

h)   utsläppsrätter enligt kapitel VI: utsläppsrätter som har utfärdats av register enligt kapitel VI,

i)   register enligt kapitel VI: ett register som drivs av en medlemsstat som inte kan utfärda tilldelade utsläppsenheter, av andra orsaker än att registret skulle ha konstaterats vara obehörigt att överföra utsläppsminskningsenheter, tilldelade utsläppsenheter och certifierade utsläppsminskningar i enlighet med bestämmelserna i beslut 11/CMP.1 av partskonferensen i funktion av Kyotoprotokollets partsmöte,

j)   behörig myndighet: den eller de myndigheter som en medlemsstat har utsett i enlighet med artikel 18 i direktiv 2003/87/EG,

k)   Kyotoenhet: tilldelade utsläppsenheter (AAU), sänkkrediter (RMU), utsläppsminskningsenheter (ERU) och certifierade utsläppsminskningar (CER),

l)   långsiktig certifierad utsläppsminskning (lCER): en certifierad utsläppsminskning utfärdad för en verksamhet i ett avbeskognings- eller återbeskogningsprojekt inom mekanismen för ren utveckling som, om inte annat bestäms enligt beslut 5/CMP.1 av partskonferensen i funktion av Kyotoprotokollets partsmöte, upphör att gälla samtidigt som krediteringsperioden för utsläppsminskningar för den verksamhet för vilken den utfärdades löper ut,

m)   register: ett register som upprättats, drivs och underhålls i enlighet med artikel 6 i beslut nr 280/2004/EG och artikel 19 i direktiv 2003/87/EG,

n)   sänkkredit: en enhet utfärdad i enlighet med artikel 3 i Kyotoprotokollet (Removal Unit, förkortat RMU),

o)   standardutsläppsrätter: utsläppsrätter som utfärdas av register som inte är register enligt kapitel VI,

p)   tillfällig certifierad utsläppsminskning: en certifierad utsläppsminskning utfärdad för en verksamhet i ett avbeskognings- eller återbeskogningsprojekt inom mekanismen för ren utveckling som, om inte annat anges i beslut 5/CMP.1, upphör att gälla i slutet av den åtagandeperiod enligt Kyotoprotokollet som följer på perioden då den utfärdades (temporary CER, förkortat tCER),

q)   tredjelandsregister: ett register som upprättats, drivs och underhålls av ett statligt organ utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

r)   transaktion: en process som gäller utfärdande, omvandling, överföring, annullering, ersättning, återlösen, överflyttning eller ändring av sista datum för en Kyotoenhet eller en process som beskrivs i artikel 31.1 d och e rörande en utsläppsrätt,

s)   kontrollör: en kontrollinrättning enligt definitionen i bilaga I punkt 5 m i kommissionens beslut 2007/589/EG (8).

KAPITEL II

REGISTER OCH TRANSAKTIONSFÖRTECKNINGAR

Artikel 3

Register

1.   Varje medlemsstat och kommissionen ska inrätta ett register i form av en standardiserad elektronisk databas.

2.   Medlemsstater som inte kan utfärda tilldelade utsläppsenheter av andra orsaker än att de inte skulle vara behöriga att överföra utsläppsminskningsenheter, tilldelade utsläppsenheter och certifierade utsläppsminskningar enligt bestämmelserna i beslut 11/CMP.1, ska upprätta register enligt specialbestämmelserna i kapitel VI.

3.   Varje register ska uppfylla de krav på maskinvara, nätverk och programvara som definieras i datautbytesformatet som anges i artikel 9.

Artikel 4

Gemensamma register

En medlemsstat eller kommissionen får upprätta, driva och underhålla sitt register gemensamt med andra medlemsstater eller med gemenskapen, men registren måste kunna särskiljas.

Artikel 5

Gemenskapens oberoende transaktionsförteckning

1.   Gemenskapens oberoende transaktionsförteckning ska inrättas av kommissionen i form av en standardiserad elektronisk databas.

2.   Gemenskapens oberoende transaktionsförteckning ska uppfylla de krav på maskinvara, nätverk och programvara som definieras i datautbytesformatet som anges i artikel 9.

3.   Den centrala förvaltaren ska driva och underhålla transaktionsförteckningen i enlighet med denna förordning.

4.   Transaktionsförteckningen ska kunna utföra alla processer som anges i artikel 31.1 på ett korrekt sätt.

Artikel 6

Direkt kommunikationslänk mellan register och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning

1.   En direkt kommunikationslänk ska inrättas mellan varje register och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning.

2.   Den centrala förvaltaren ska aktivera kommunikationslänken efter att de testningsförfaranden som beskrivs i datautbytesformatet enligt artikel 9 har genomförts med framgång, och den centrala förvaltaren ska anmäla aktiveringen till berörd registeradministratör.

3.   Alla processer utom de som gäller Kyotoenheter ska göras genom datautbyte via denna direkta kommunikationslänk.

Artikel 7

Indirekt kommunikationslänk mellan register och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning via klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckning

1.   En indirekt kommunikationslänk mellan registren och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning via klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckning ska anses vara upprättad när transaktionsförteckningarna är länkade efter ett beslut som den centrala förvaltaren har fattat efter samråd med kommittén för klimatförändringar. Den centrala förvaltaren ska upprätta och underhålla en sådan länk när

a)

alla register framgångsrikt har slutfört klimatkonventionens initieringsprocedur, och

b)

gemenskapens oberoende transaktionsförteckning och klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckning har den funktionalitet som krävs och de kan länka till varandra.

2.   Om villkoren enligt punkt 1 inte uppfylls kan kommissionen, förutsatt att den får stöd av majoriteten i kommittén för klimatförändringar, beordra att den centrala förvaltaren inrättar och underhåller en sådan länk.

3.   De beslut som avses i punkterna 1 och 2 ska om möjligt antas minst tre månader innan de genomförs.

4.   Alla processer som gäller Kyotoenheter ska göras genom datautbyte via klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckning.

Artikel 8

Registeradministratörer

1.   Varje medlemsstat och kommissionen ska utse en registeradministratör som ska driva och underhålla deras respektive register i enlighet med denna förordning. Registeradministratören för gemenskapens register ska vara den centrala förvaltaren.

2.   Medlemsstaterna och kommissionen ska se till att inga intressekonflikter råder mellan registeradministratören och kontoinnehavarna eller mellan registeradministratören och den centrala förvaltaren.

3.   Varje medlemsstat ska underrätta kommissionen om identiteten och kontaktuppgifterna för den som administrerar medlemsstatens register.

4.   Medlemsstaterna och kommissionen ska behålla det slutgiltiga ansvaret och behörigheten i fråga om hur deras register sköts.

5.   Kommissionen ska samordna genomförandet av kraven i denna förordning med registeradministratörerna i medlemsstaterna och med den centrala förvaltaren. Särskilt gäller att kommissionen ska sammankalla registeradministratörernas arbetsgrupp till regelbundna möten för att samråda om frågor och procedurer som hör samman med driften av registren och genomförandet av denna förordning. Registeradministratörernas arbetsgrupp ska komma överens om gemensamma driftsförfaranden för genomförandet av denna förordning. Arbetsordningen för registeradministratörernas arbetsgrupp ska antas av kommittén för klimatförändringar.

Artikel 9

Datautbytesformat

Den centrala förvaltaren ska se till att registeradministratörerna får tillgång till det datautbytesformat som krävs för utbyte av data mellan register och transaktionsförteckningar, inbegripet identifikationskoder, automatiserade kontroller och svarskoder såväl som testningsförfaranden och säkerhetskrav som är nödvändiga när datautbytet ska startas upp. Datautbytesformatet och revideringar av det ska antas med majoritetsstöd av kommittén för klimatförändringar efter samråd med registeradministratörernas arbetsgrupp. Datautbytesformatet ska följa de funktionella och tekniska specifikationerna för datautbytesnormer för registersystem inom ramen för Kyotoprotokollet, utarbetade i enlighet med beslut 12/CMP.1.

KAPITEL III

REGISTERINNEHÅLL

AVSNITT 1

Konton

Artikel 10

Partskonton och nationella konton

1.   Varje register ska innehålla följande partskonton:

a)

Minst ett partsdepåkonto.

b)

Ett annulleringskonto för perioden 2008–2012 och ett för varje efterföljande period.

c)

Ett återlösenskonto för perioden 2008–2012 och ett för varje efterföljande period.

d)

Ett depositionskonto för tilldelade utsläppsenheter inom systemet för handel med utsläppsrätter för perioden 2008–2012 och ett för varje efterföljande period.

2.   Varje register ska innehålla följande nationella konton:

a)

Minst ett nationellt depåkonto.

b)

Minst ett nationellt konto för borttagning av utsläppsrätter för perioden 2008–2012 och ett för varje efterföljande period.

3.   Endast Kyotoenheter ska hållas på partskontona medan endast utsläppsrätter ska hållas på de nationella kontona. Kyotoenheter som hålls på annullerings- och återlösenskonton får inte överföras till något annat konto inom registret eller i andra register. Med undantag av processen för återkallande av en transaktion får utsläppsrätter som hålls på det nationella kontot för borttagning av utsläppsrätter inte överföras till något annat konto inom registret eller i andra register.

4.   Depositionskontot för handelssystemets tilldelade utsläppsenheter ska för klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckning utses till ett partsdepåkonto, men kontot ska endast kunna hålla tilldelade utsläppsenheter. Tilldelade utsläppsenheter som hålls på depositionskontot för handelssystemets tilldelade utsläppsenheter får inte överföras till ett verksamhetsutövardepåkonto eller persondepåkonto inom registret eller i andra register. Med undantag av processerna för transaktionsåterkallelse, clearing av utsläppsrättsöverföringar med tilldelade utsläppsenheter och tillägg av tilldelade utsläppsenheter till sparade utsläppsrätter, får tilldelade utsläppsenheter som hålls på depositionskontot för handelssystemets tilldelade utsläppsenheter inte överföras till ett partsdepåkonto inom registret eller i andra register förrän den berörda handelsperiodens sista clearing har slutförts.

5.   Nationella konton ska öppnas i enlighet med artikel 12.

6.   Nationella konton ska följa det datautbytesformat som anges i artikel 9.

Artikel 11

Specialkonton i gemenskapens register

1.   Gemenskapens register ska innehålla följande konton utöver de konton som ska skapas enligt artikel 10:

a)

Ett centralt clearingkonto inom systemet för handel med utsläppsrätter för perioden 2008–2012 och ett för varje efterföljande period.

b)

Ett enda depositionskonto för register enligt kapitel VI för handelssystemets tilldelade utsläppsenheter, för alla register enligt kapitel VI för perioden 2008–2012 och ett för varje efterföljande period.

2.   På de specialkonton som anges i punkt 1 a och b ska endast hållas tilldelade utsläppsenheter.

3.   Registeradministratörerna ska kunna se aktuellt saldo och transaktionerna på det centrala clearingkontot i systemet för handel med utsläppsrätter.

Artikel 12

Öppnandet av partskonton och nationella konton

1.   Medlemsstatens behöriga organ och kommissionen ska ansöka hos respektive registeradministratör om att i sina register öppna partskonton och nationella konton.

2.   Sökanden ska ge registeradministratören den information som anges i bilaga I.

Registeradministratören kan begära att sökanden lämnar ytterligare information, förutsatt att begäran är rimlig.

3.   Registeradministratören ska inom tio arbetsdagar från mottagandet av en ansökan enligt punkt 1 eller från öppnandet av kommunikationslänken mellan registret och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning, beroende på vilket som inträffar senast, öppna kontot i registret i enlighet med processen för öppnande av konto.

4.   Om det sker ändringar i den information som lämnades till registeradministratören i enlighet med punkt 1, ska sökanden inom tio arbetsdagar underrätta registeradministratören. Registeradministratören ska inom tio arbetsdagar från det att underrättelsen inkom uppdatera informationen i enlighet med processen för uppdatering av konton.

5.   Registeradministratören får begära att sökanden godtar rimliga villkor rörande de frågor som anges i bilaga II.

Artikel 13

Avslutande av partskonton och nationella konton

Om medlemsstatens behöriga organ ansöker om att ett partsdepåkonto eller ett nationellt konto i dess register ska avslutas, ska registeradministratören inom tio arbetsdagar från det att ansökan inkom avsluta kontot i enlighet med processen för avslutande av konto. Om kommissionens behöriga organ ansöker om att ett partsdepåkonto eller ett nationellt konto i gemenskapens register ska avslutas, ska den centrala förvaltaren inom tio arbetsdagar från det att ansökan inkom avsluta kontot i enlighet med processen för avslutande av konto.

Artikel 14

Verksamhetsutövardepåkonton och personliga depåkonton

1.   Medlemsstaternas register ska för varje anläggning innehålla ett verksamhetsutövardepåkonto öppnat i enlighet med artikel 15, och för varje person som anhåller om det minst ett persondepåkonto öppnat i enlighet med artikel 17.

2.   På verksamhetsutövardepåkonton och personliga depåkonton ska det gå att hålla standardutsläppsrätter och, där medlemsstatens lagstiftning tillåter det, Kyotoenheter. Registeradministratörerna ska underrätta den centrala förvaltaren om typen av Kyotoenheter som får hållas på verksamhetsutövardepåkonton och persondepåkonton i deras register.

Artikel 15

Öppnande av verksamhetsutövardepåkonto

1.   Inom tio arbetsdagar från det att en verksamhetsutövares tillstånd att släppa ut växthusgaser vid en viss anläggning för första gången träder i kraft eller från öppnandet av kommunikationslänken mellan registret och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning, beroende på vilket som inträffar senast, ska den behöriga myndigheten eller, om den behöriga myndigheten kräver det, verksamhetsutövaren ge registeradministratören för medlemsstatens register den information som anges i bilaga III.

2.   Registeradministratören ska inom tio arbetsdagar från mottagandet av informationen enligt punkt 1 eller från öppnandet av kommunikationslänken mellan registret och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning, beroende på vilket som inträffar senast, för varje anläggning öppna ett verksamhetsutövardepåkonto i sitt register i enlighet med processen för öppnande av konto.

3.   Om det sker ändringar i den information som lämnades till registeradministratören i enlighet med punkt 1, ska den behöriga myndigheten eller, om den behöriga myndigheten kräver det, verksamhetsutövaren inom tio arbetsdagar underrätta registeradministratören. Registeradministratören ska inom tio arbetsdagar från det att underrättelsen inkom uppdatera informationen om verksamhetsutövaren i enlighet med processen för uppdatering av konton.

4.   Registeradministratören får begära att verksamhetsutövarna godtar rimliga villkor rörande de frågor som anges i bilaga II, innan registeradministratören skapar eller ger tillträde till kontot.

Artikel 16

Avslutande av verksamhetsutövardepåkonto

1.   Om ett tillstånd för utsläpp av växthusgaser har upphävts eller överlämnats för en anläggning som därmed inte längre täcks av något sådant tillstånd ska den behöriga myndigheten inom tio arbetsdagar underrätta registeradministratören. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2 ska registeradministratören mellan den 1 maj och den 30 juni påföljande år avsluta alla verksamhetsutövardepåkonton som berörs av upphävandet eller överlämnandet i enlighet med processen för avslutande av konto, om noteringarna för den berörda anläggningen i den senaste tabellen över fullgörandestatus är större än eller lika med noll. Om noteringarna för anläggningen i den senaste tabellen över fullgörandestatus är mindre än noll ska registeradministratören avsluta anläggningens konto på första arbetsdagen efter det att noteringen blir större än eller lika med noll eller på första arbetsdagen efter att den behöriga myndigheten ålägger registeradministratören att avsluta kontot med motiveringen att det är osannolikt att anläggningens verksamhetsutövare kommer att överlämna ytterligare utsläppsrätter.

2.   Om ett verksamhetsutövardepåkonto som registeradministratören ska avsluta i enlighet med punkt 1 har ett positivt saldo av utsläppsrätter eller Kyotoenheter ska registeradministratören först uppmana verksamhetsutövaren att anvisa ett annat konto i registersystemet som utsläppsrätterna och Kyotoenheterna kan överföras till. Om verksamhetsutövaren inte besvarar uppmaningen inom 60 kalenderdagar ska registeradministratören överföra utsläppsrätterna till det nationella depåkontot och Kyotoenheterna till ett partsdepåkonto.

3.   I fall där den behöriga myndigheten har underrättat registeradministratören om upphävande eller överlämnande av tillstånd för utsläpp av växthusgaser som tillhör en anläggning som är kopplad till ett konto som finns med i den berörda nationella fördelningsplanen som har lämnats in enligt artikel 38, ska registeradministratören före avslutande av kontot lämna förslag till följande ändringar till den nationella fördelningsplanen:

a)

Att ur den nationella fördelningsplanen ta bort alla utsläppsrätter som har fördelats till anläggningen i den nationella fördelningsplanen men som ännu inte har överförts till anläggningens verksamhetsutövardepåkonto.

b)

Att lägga till motsvarande antal utsläppsrätter i den nationella fördelningsplanens del för mängden utsläppsrätter som inte har fördelats på befintliga anläggningar.

4.   Förslaget ska lämnas till gemenskapens oberoende transaktionsförteckning som automatiskt ska kontrollera och genomföra det enligt processen för uppdatering av den nationella fördelningsplanstabellen vid stängning.

Artikel 17

Öppnande av persondepåkonto

1.   Ansökan om öppnande av ett persondepåkonto ska lämnas till registeradministratören för medlemsstatens register. Sökanden ska ge registeradministratören den information som registeradministratören rimligen kan kräva. Informationen ska innehålla de uppgifter som anges i bilaga I.

2.   Registeradministratören ska inom tio arbetsdagar från mottagandet av en ansökan enligt punkt 1 eller från öppnandet av kommunikationslänken mellan registret och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning, beroende på vilket som inträffar senast, öppna ett persondepåkonto i registret i enlighet med processen för öppnande av konto.

3.   Registeradministratören får öppna högst 99 persondepåkonton i registret i en och samma persons namn.

4.   Om det sker ändringar i den information som lämnades till registeradministratören i enlighet med punkt 1, ska sökanden inom tio arbetsdagar underrätta registeradministratören. Registeradministratören ska inom tio arbetsdagar från det att underrättelsen inkom uppdatera informationen i enlighet med processen för uppdatering av konton.

5.   Registeradministratören får begära att de sökande som avses i punkt 1 godtar rimliga villkor rörande de frågor som anges i bilaga II, innan registeradministratören skapar eller ger tillträde till kontot.

Artikel 18

Avslutande av persondepåkonto

1.   Om en person ansöker om att ett persondepåkonto ska avslutas, ska registeradministratören inom tio dagar från det att ansökan inkom avsluta kontot i enlighet med processen för avslutande av konto.

2.   Om persondepåkontots saldo är noll och inga transaktioner har registrerats under ett år, kan registeradministratören underrätta kontoinnehavaren om att kontot kommer att avslutas inom 60 kalenderdagar, om registeradministratören inte dessförinnan får en begäran från kontoinnehavaren om att kontot ska bli kvar. Om registeradministratören inte får någon sådan begäran ska kontot avslutas i enlighet med processen för avslutande av konto.

Artikel 19

Behöriga ombud

1.   Varje kontoinnehavare ska utse minst ett behörigt ombud för varje partskonto, nationellt konto och persondepåkonto och minst två behöriga ombud för varje verksamhetsutövardepåkonto. En kontoinnehavares begäran om genomförande av en process ska lämnas till registeradministratören av ett behörigt ombud på kontoinnehavarens vägnar.

2.   Medlemsstaterna och kommissionen får tillåta att kontoinnehavare i deras register utser extra behöriga ombud, vars medgivande, utöver medgivandet från det behöriga ombudet, krävs för att en begäran om genomförande av någon av de processer som gäller transaktioner med Kyotoenheter ska kunna skickas till registeradministratören.

3.   Varje kontrollör ska utse minst ett behörigt ombud som ska ha i uppgift att notera eller godkänna noteringen av kontrollerade årsutsläpp för en anläggning som finns upptagen i ett register.

4.   Varje registeradministratör och den centrala förvaltaren ska utse minst ett behörigt ombud var, som ska ha i uppgift att driva och underhålla registren respektive gemenskapens oberoende transaktionsförteckning.

5.   Endast fysiska personer kan utses som behöriga ombud.

Artikel 20

Underrättelser

Registeradministratören ska omedelbart underrätta kontoinnehavaren om öppnande, uppdatering eller avslutande av hans konton.

AVSNITT 2

Rapportering och sekretess

Artikel 21

Rapportering

1.   Registeradministratören ska på registrets webbplats och på ett öppet och organiserat sätt tillhandahålla den information som anges i bilaga IV, med den regelbundenhet och för de mottagare som anges i den bilagan. Registeradministratören får inte lämna ut annan information från registret.

2.   Den centrala förvaltaren ska på gemenskapens oberoende transaktionsförtecknings webbplats och på ett öppet och organiserat sätt tillhandahålla den information som anges i bilaga IV, med den regelbundenhet och för de mottagare som anges i den bilagan. Den centrala förvaltaren får inte lämna ut annan information från gemenskapens oberoende transaktionsförteckning.

3.   På varje sådan webbplats ska det finnas möjligheter för mottagarna till de rapporter som anges i bilaga IV att använda sökfunktioner på rapporterna.

4.   Varje registeradministrator har ansvaret för att informationen som härrör från hans register är korrekt.

Varken gemenskapens oberoende transaktionsförteckning eller registren ska begära att kontoinnehavarna lämnar prisinformation rörande utsläppsrätter eller Kyotoenheter.

Artikel 22

Sekretess

1.   All information som finns i registren och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning, särskilt om allt som finns på kontona och alla transaktioner, ska anses vara sekretessbelagd för alla andra ändamål än när det gäller att genomföra kraven enligt denna förordning, direktiv 2003/87/EG eller nationell lag.

2.   Informationen i registren får inte användas utan kontoinnehavarens medgivande, utom när det gäller drift och underhåll av registren i enlighet med denna förordning.

3.   Den centrala förvaltaren, de behöriga myndigheterna och registeradministratörerna får endast genomföra processer när detta är nödvändigt för utövandet av funktionen som central förvaltare, behörig myndighet eller registeradministrator.

AVSNITT 3

Tabeller, koder och identifierare

Artikel 23

Nationella fördelningsplaner

Gemenskapens oberoende transaktionsförteckning ska innehålla en nationell fördelningsplan för varje medlemsstat för perioden 2008–2012 och för varje efterföljande period. Den nationella fördelningsplanen ska innehålla följande information:

a)

Totalantalet utsläppsrätter som utfärdas: i en enskild cell totalantalet utsläppsrätter som kommer att utfärdas för den period som den nationella fördelningsplanen omfattar.

b)

Totalantalet utsläppsrätter som inte har fördelats till deltagare (reserv): i en enskild cell totalantalet utsläppsrätter (utfärdade eller förvärvade) som har avsatts för nya deltagare och för auktionering för den period som den nationella fördelningsplanen omfattar.

c)

År: i enskilda celler och i stigande ordning för varje år som den nationella fördelningsplanen omfattar.

d)

Anläggningens ID: i enskilda celler i stigande ordning. De uppräknade anläggningarna ska inbegripa unilateralt införlivade anläggningar enligt artikel 24 i direktiv 2003/87/EG och ska inte inbegripa anläggningar som undantas tillfälligt enligt artikel 27 i direktiv 2003/87/EG.

e)

Fördelade utsläppsrätter: de utsläppsrätter som för ett specifikt år ska fördelas till en specifik anläggning ska anges i den cell som kopplar det året till den berörda anläggningens ID.

Artikel 24

Koder

Alla register ska innehålla inkoder och svarskoder för att garantera att den information som utbyts under varje process tolkas rätt. Inkoderna och svarskoderna ska motsvara de koder som ingår i datautbytesformatet som anges i artikel 9.

Artikel 25

Kontokoder och alfanumerisk identifiering

Innan ett konto öppnas ska registeradministratören ge kontot en unik kontokod och den alfanumeriska identifiering som kontoinnehavaren har uppgivit i informationen som ska lämnas i enlighet med bilagorna I och III. Innan kontot skapas ska registeradministratören också ge kontoinnehavaren en unik kontoinnehavarkod.

KAPITEL IV

KONTROLLER OCH PROCESSER

AVSNITT 1

Spärrande av konton

Artikel 26

Spärrande av verksamhetsutövardepåkonto

1.   Om en anläggnings kontrollerade årsutsläpp för föregående år inte har noterats i registret senast den 1 april med början 2006, ska registeradministratören spärra anläggningens verksamhetsutövardepåkonto för utgående överföringar av utsläppsrätter och Kyotoenheter.

2.   Registeradministratören ska häva spärren när anläggningens kontrollerade årsutsläpp enligt punkt 1 har noterats i registret.

3.   Registeradministratören ska omedelbart underrätta kontoinnehavaren och den behöriga myndigheten när ett verksamhetsutövardepåkonto spärras och när spärren hävs.

4.   Punkt 1 gäller inte processen för överlämnande av utsläppsrätter, processen för överlämnande av certifierade utsläppsminskningar och utsläppsminskningsenheter eller processen för sparande av utsläppsrätter.

AVSNITT 2

Automatiska kontroller och dataredovisningsprocessen

Artikel 27

Diskrepanser upptäckta av gemenskapens oberoende transaktionsförteckning

1.   Den centrala förvaltaren ska se till att gemenskapens oberoende transaktionsförteckning utför automatiska kontroller av alla processer för att se till att det inte finns några avvikelser (nedan kallade diskrepanser) som gör att den föreslagna processen inte uppfyller kraven enligt direktiv 2003/87/EG och denna förordning.

2.   Om en diskrepans i en process upptäcks vid de automatiska kontrollerna enligt punkt 1 ska den centrala förvaltaren omedelbart underrätta berörda registeradministratörer genom att sända en automatiserad svarskod.

3.   När registeradministratören för det inledande registret får en sådan svarskod för en process enligt punkt 2 ska han avbryta processen och underrätta gemenskapens oberoende transaktionsförteckning. Berörda registeradministratörer ska omedelbart underrätta berörda kontoinnehavare om att processen har avbrutits.

Artikel 28

Inkonsekvenser upptäckta av gemenskapens oberoende transaktionsförteckning

1.   Den centrala förvaltaren ska se till att gemenskapens oberoende transaktionsförteckning regelbundet inleder en dataredovisningsprocess för att kontrollera att transaktionsförteckningens och de enskilda registrens noteringar av alla innehav av utsläppsrätter och Kyotoenheter motsvarar varandra. För detta ändamål ska gemenskapens oberoende transaktionsförteckning registrera alla processer.

2.   Om en avvikelse (nedan kallad inkonsekvens) upptäcks vid dataredovisningsprocessen, dvs. om information rörande utsläppsrätter, konton eller Kyotoenheter som erhållits från ett register som en del av den periodiska redovisningsprocessen avviker från informationen som finns i någondera av transaktionsförteckningarna, ska den centrala förvaltaren omedelbart underrätta berörda registeradministratörer. Om inkonsekvensen inte korrigeras ska den centrala förvaltaren se till att gemenskapens oberoende transaktionsförteckning inte tillåter ytterligare processförlopp rörande de utsläppsrätter, konton eller Kyotoenheter som berörs av inkonsekvensen.

Artikel 29

Diskrepanser upptäckta av klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckning

Om klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckning efter en automatisk kontroll underrättar berörda registeradministratörer om en diskrepans i en process som de har inlett, ska registeradministratören för det inledande registret avbryta processen och underrätta klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckning. Berörda registeradministratörer ska omedelbart underrätta berörda kontoinnehavare om att processen har avbrutits.

Artikel 30

Automatiska registerkontroller

Registeradministratören ska före och under varje process se till att lämpliga automatiska kontroller görs i registret i syfte att kunna upptäcka diskrepanser och avbryta processen före de automatiska kontrollerna i gemenskapens och klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckningar.

AVSNITT 3

Utförande och slutgiltigt godkännande av processer

Artikel 31

Processer

1.   Registren ska kunna genomföra följande typer av processer:

a)

Processer rörande kontoförvaltning:

i)

Skapa konto.

ii)

Uppdatera konto.

iii)

Avsluta konto.

b)

Processer rörande kontrollerade utsläpp:

i)

Notera kontrollerade utsläpp.

ii)

Uppdatera kontrollerade utsläpp.

c)

Dataredovisning.

d)

Processer rörande transaktioner för att generera utsläppsrätter eller Kyotoenheter:

i)

Utfärda Kyotoenheter.

ii)

Utfärda utsläppsrätter.

iii)

Korrigera utsläppsrätter.

e)

Andra processer rörande utsläppsrätter:

i)

Fördela utsläppsrätter.

ii)

Ta bort utsläppsrätter.

iii)

Överlämna utsläppsrätter.

iv)

Överföra utsläppsrätter internt.

v)

Överföra utsläppsrätter externt.

vi)

Spara utsläppsrätter.

vii)

Lägga till tilldelade utsläppsenheter till sparade utsläppsrätter.

f)

Andra processer rörande Kyotoenheter:

i)

Annullera Kyotoenheter.

ii)

Överlämna certifierade utsläppsminskningar och utsläppsminskningsenheter.

iii)

Överföra Kyotoenheter internt.

iv)

Överföra Kyotoenheter externt.

v)

Göra clearing av överföringar av utsläppsrätter med tilldelade utsläppsenheter.

vi)

Överföra tilldelade utsläppsenheter före återlösen eller annullering.

vii)

Återlösa Kyotoenheter.

g)

Processer rörande notering och uppdatering av nationella fördelningsplanstabeller:

i)

Notera i en nationell fördelningsplanstabell.

ii)

Uppdatera en nationell fördelningsplanstabell vid stängning.

iii)

Uppdatera en nationell fördelningsplanstabell med en ny deltagare.

iv)

Översyn av den nationella fördelningsplanstabellen.

v)

Påfyllning av den nationella fördelningsplanstabellens reserv.

h)

Återkalla en transaktion.

i)

Testa registerfunktioner.

2.   Varje register ska kunna genomföra processerna enligt den fullständiga sekvensen för meddelandeutbyte och de definierade kraven på format och innehåll enligt WSDL-standarden (Web Service Description Language) och det datautbytesformat som anges i artikel 9.

Varje register ska kunna genomföra noteringar som kommer från gemenskapens oberoende transaktionsförteckning i enlighet med datautbytesformatet som anges i artikel 9.

3.   Registeradministratorn ska tilldela varje process en unik processidentifikationskod.

Artikel 32

Slutgiltigt godkännande av processer rörande konton, kontrollerade utsläpp och nationella fördelningsplanstabeller

Alla processer rörande konton, kontrollerade utsläpp och nationella fördelningsplanstabeller ska vara slutgiltigt godkända när gemenskapens oberoende transaktionsförteckning underrättar det inledande registret, eller gemenskapens register om det inledande register är ett register enligt kapitel VI, att inga diskrepanser har upptäckts i det mottagna förslaget.

Artikel 33

Slutgiltigt godkännande av processer rörande utsläppsrätter och Kyotoenheter inom register

1.   Med undantag av processen för externa överföringar av utsläppsrätter är processerna slutgiltigt godkända när gemenskapens oberoende transaktionsförteckning underrättar det inledande registret om att det inte har upptäckt några diskrepanser i det mottagna förslaget och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning har mottagit en bekräftelse från det inledande registret om att noteringarna har uppdaterats enligt förslaget.

2.   Med undantag av processen för externa överföringar av Kyotoenheter och processen för clearing av överföringar av utsläppsrätter med tilldelade utsläppsenheter, är alla processer godkända när både klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckning och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning konstaterar att det inte finns några diskrepanser i det mottagna förslaget och både klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckning och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning har mottagit en bekräftelse från det inledande registret om att noteringarna har uppdaterats enligt förslaget.

Artikel 34

Slutgiltigt godkännande av processer som inbegriper överföringar mellan register

1.   En process för extern överföring av utsläppsrätter är slutgiltigt godkänd när gemenskapens oberoende transaktionsförteckning underrättar det mottagande registret om att den inte har upptäckt några diskrepanser i förslaget från det inledande registret och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning har mottagit en bekräftelse från det mottagande registret att det har uppdaterat sina noteringar enligt det inledande registrets förslag.

2.   En process för extern överföring av Kyotoenheter och en process för clearing av överföring av utsläppsrätter med tilldelade utsläppsenheter är slutgiltigt godkänd när både klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckning och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning konstaterar att det inte finns några diskrepanser i förslaget från det inledande registret och både klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckning och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning har fått bekräftelse från det mottagande registret om att det har uppdaterat sina noteringar enligt det inledande registrets förslag.

Artikel 35

Slutgiltigt godkännande av dataredovisningsprocessen

Dataredovisningsprocessen är slutgiltigt godkänd när alla inkonsekvenser mellan informationen i ett register och informationen i gemenskapens oberoende transaktionsförteckning för en viss tidpunkt och dag har korrigerats och dataredovisningsprocessen har inletts på nytt och med framgång slutförts för registret.

Artikel 36

Återkallande av slutgiltigt godkända transaktioner som har inletts felaktigt

1.   Om en kontoinnehavare eller en registeradministratör som agerar för en kontoinnehavares del oavsiktligt eller felaktigt inleder en transaktion rörande utsläppsrätter eller en process för överlämnande av certifierade utsläppsminskningar och utsläppsminskningsenheter, kan förslag lämnas till registeradministratören om återkallelse av transaktionen. Förslaget ska lämnas genom en skriftlig begäran som har undertecknats av kontoinnehavarens behöriga ombud som kan inleda en transaktion. Förslaget ska postas inom fem arbetsdagar från transaktionens slutgiltiga godkännande Begäran ska innehålla en förklaring om att transaktionen har inletts oavsiktligt eller felaktigt.

2.   Punkt 1 ska inte gälla processen för extern överföring av utsläppsrätter eller processen för intern överföring av utsläppsrätter.

3.   Registeradministratören kan skriftligen och inom 40 kalenderdagar från att transaktionen slutgiltigt godkändes underrätta den centrala förvaltaren om begäran och beslutet att återkalla transaktionen.

4.   Den centrala förvaltaren ska inom 40 kalenderdagar från mottagandet av den i punkt 3 avsedda informationen från registeradministratören ge klarsignal för återkallandet av den berörda transaktionen med användning av processen för återkallande av transaktion, förutsatt att

a)

begäran och underrättelsen postades inom de tidsfrister som avses i punkterna 1 och 3,

b)

det föreslagna återkallandet endast återkallar verkningarna av den transaktion som anses ha inletts oavsiktligt eller felaktigt och inte inbegriper återkallande av verkningarna av senare transaktioner rörande samma utsläppsrätter,

c)

det inte leder till att en verksamhetsutövare inte uppfyller kraven på fullgörande för ett tidigare år,

d)

i fråga om processer för överlämnande av utsläppsrätter, processer för överlämnande av certifierade utsläppsminskningar och utsläppsminskningsenheter och processer för borttagning av utsläppsrätter, en mängd tilldelade utsläppsenheter, utsläppsminskningsenheter eller certifierade utsläppsminskningar som motsvarar de mängder som överlämnas eller tas bort genom processen, inte redan har återlösts enligt artikel 56 eller annullerats enligt artikel 58.

5.   Registeradministratorn ska återkalla den berörda transaktionen med användning av processen för återkallande av transaktioner inom fem arbetsdagar efter mottagandet av den centrala förvaltarens underrättelse om att återkallandet har klarsignal enligt punkt 3.

Artikel 37

Avstängning av processer

1.   Enligt artikel 8 i beslut nr 280/2004/EG gäller att om klimatkonventionens sekretariat underrättar en medlemsstat om att den inte uppfyller kraven för att få överföra Kyotoenheter ska den centrala förvaltaren stänga av medlemsstatens registers rätt att genomföra processen för extern överföring av utsläppsrätter och medlemsstatens relevanta organ ska uppmana registeradministratören att inte inleda några transaktioner som inbegriper Kyotoenheter.

2.   Kommissionen kan uppmana den centrala förvaltaren att tillfälligt stänga av en process enligt artikel 31.1 som ett register har inlett, om processen inte genomförs i enlighet med artiklarna 31–35, och ska omedelbart underrätta registrets administratör om detta.

3.   Kommissionen kan uppmana den centrala förvaltaren att tillfälligt stänga av kommunikationslänken mellan ett register och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning eller att stänga av alla eller en del av de processer som avses i artikel 31.1, om registret inte drivs och underhålls i enlighet med bestämmelserna i denna förordning, och ska omedelbart underrätta registrets administratör om detta.

4.   Registeradministratörerna kan begära att den centrala förvaltaren tillfälligt stänger av kommunikationslänken mellan ett register och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning eller stänger av alla eller en del av de processer som avses i artikel 31.1, för att kunna genomföra schemalagt underhåll i registren.

5.   En registeradministratör kan begära att den centrala förvaltaren återställer kommunikationslänken mellan hans register och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning eller återställer avstängda processer om registeradministratören bedömer att de omständigheter som föranledde avstängningen har blivit avhjälpta. Den centrala förvaltaren ska så snart som möjligt underrätta registeradministratören om sitt beslut. En medlemsstat kan begära att detta tas upp på agendan hos kommittén för klimatförändringar, så att synpunkter på ärendet kan lämnas till den centrala förvaltaren.

KAPITEL V

TRANSAKTIONER

AVSNITT 1

Fördelning och utfärdande av utsläppsrätter

Artikel 38

Notering i gemenskapens oberoende transaktionsförteckning och korrigering av nationella fördelningsplanstabeller

1.   Medlemsstaterna ska minst 12 månader före varje påföljande period anmäla sina nationella fördelningsplanstabeller till kommissionen, i enlighet med de beslut som har fattats enligt artikel 11 i direktiv 2003/87/EG.

2.   Om den nationella fördelningsplanstabellen baserar sig på en nationell fördelningsplan som har anmälts till kommissionen och planen inte har avslagits på grundval av artikel 9.3 i direktiv 2003/87/EG, eller kommissionen har godtagit föreslagna ändringar i planen, ska kommissionen ålägga den centrala förvaltaren att föra in den nationella fördelningsplanstabellen i gemenskapens oberoende transaktionsförteckning med användning av processen för att föra in den nationella fördelningsplanstabellen.

3.   Om en medlemsstat korrigerar något i den nationella fördelningsplanen ska korrigeringen anmälas till kommissionen tillsammans med alla motsvarande korrigeringar i den nationella fördelningsplanstabellen. Om rättelsen i den nationella fördelningsplanstabellen görs med utgångspunkt i en plan som har anmälts till kommissionen och som inte har avslagits i enlighet med artikel 9.3 i direktiv 2003/87/EG eller för vilken kommissionen har godtagit ändringar, och korrigeringen har gjorts till följd av bättre data, ska kommissionen ålägga den centrala förvaltaren att införa motsvarande korrigering i den nationella fördelningsplanstabell som hålls i gemenskapens oberoende transaktionsförteckning.

4.   Korrigeringar rörande fördelning av utsläppsrätter till nya deltagare ska göras enligt processen för uppdatering av nya deltagare till den nationella fördelningsplanstabellen. Korrigeringar rörande ökning av en ny deltagares reserv genom förvärv av utsläppsrätter ska göras enligt processen för påfyllning av den nationella fördelningsplanstabellens reserv. Övriga korrigeringar ska göras enligt processen för uppdatering av översyn i den nationella fördelningsplanen.

5.   I alla andra fall ska medlemsstaten anmäla korrigeringen av den nationella fördelningsplanen till kommissionen, och om kommissionen inte avslår korrigeringen i enlighet med artikel 9.3 i direktiv 2003/87/EG ska kommissionen ålägga den centrala förvaltaren att göra motsvarande korrigering i den nationella fördelningsplanstabellen som finns i gemenskapens oberoende transaktionsförteckning med användning av processen för översyn av den nationella fördelningsplanstabellen.

6.   Om en korrigering enligt punkt 2 som görs efter att utsläppsrätter har utfärdats i enlighet med artikel 39 innebär att den totala mängden utsläppsrätter utfärdade i enlighet med den artikeln minskar för perioden 2008–2012 eller påföljande perioder, ska registeradministratören göra följande med användning av processen för korrigering av utsläppsrätter:

a)

överföra antalet utsläppsrätter som den behöriga myndigheten har angett till det nationella kontot för borttagning av utsläppsrätter för den relevanta perioden, och

b)

överföra en motsvarande mängd tilldelade utsläppsenheter från depositionskontot för handelssystemets tilldelade utsläppsenheter till ett partsdepåkonto.

Artikel 39

Utfärdande av utsläppsrätte

När den nationella fördelningsplanstabellen har förts in i gemenskapens oberoende transaktionsförteckning ska registeradministratören, om inget annat följer av artikel 38.2, senast den 28 februari under det första året av perioden 2008–2012 och varje efterföljande period göra följande, med användning av processen för att utfärda utsläppsrätter:

a)

Utfärda det totala antalet utsläppsrätter enligt den nationella fördelningsplanstabellen till det nationella depåkontot.

b)

Tilldela varje utsläppsrätt en unik identifikationskod.

c)

Överföra en motsvarande mängd tilldelade utsläppsenheter från ett partsdepåkonto till depositionskontot för handelssystemets tilldelade utsläppsenheter.

Artikel 40

Fördelning av utsläppsrätter till verksamhetsutövare

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 38.2 och artikel 41 ska registeradministratören senast den 28 februari varje år överföra från det nationella depåkontot till relevant verksamhetsutövardepåkonto den andel av det totala antalet utfärdade utsläppsrätter som har tilldelats anläggningen för året i fråga enligt relevant del i den nationella fördelningsplanstabellen.

2.   Fördelningen ska ske genom processen för fördelning av utsläppsrätter.

3.   Registeradministratören får överföra en viss anläggnings andel senare på året om detta föreskrivs i medlemsstatens nationella fördelningsplan för anläggningen i fråga.

Artikel 41

Överlämnande av utsläppsrätter på uppmaning av behörig myndighet

1.   På den behöriga myndighetens uppmaning i enlighet med artikel 16.1 i direktiv 2003/87/EG ska registeradministratören överlämna en del av eller hela den andel av det sammanlagda antal utfärdade utsläppsrätter som har tilldelats en anläggning för ett visst år, genom att notera antalet överlämnade utsläppsrätter för anläggningen och perioden i fråga. Dessa överlämnade utsläppsrätter ska överföras till det nationella kontot för borttagning av utsläppsrätter.

2.   Överlämnandet ska göras i enlighet med processen för överlämnande av utsläppsrätter.

Artikel 42

Fördelning av utsläppsrätter till nya deltagare

På den behöriga myndighetens uppmaning ska registeradministratören överföra en andel av de utsläppsrätter som en annan registeradministratör har utfärdat och som finns på det nationella depåkontot till en ny deltagares verksamhetsutövardepåkonto, i enlighet med relevant del i den nationella fördelningsplanstabellen för den nya deltagaren och året i fråga. Överföringen av utsläppsrätter ska ske genom processen för överföring av utsläppsrätter.

Artikel 43

Fördelning av utsläppsrätter efter att de har sålts av en medlemsstat

På den behöriga myndighetens uppmaning ska registeradministratören efter en försäljning av utsläppsrätter som en medlemsstat har gjort, överföra en mängd utsläppsrätter från det nationella depåkontot till det depåkonto som köparen anvisar. Utsläppsrätter som överförs inom samma register ska överföras med processen för intern överföring av utsläppsrätter. Utsläppsrätter som överförs från ett register till ett annat ska överföras med processen för extern överföring av utsläppsrätter.

AVSNITT 2

Överföringar och rätten att delta

Artikel 44

Kontoinnehavares överföring av utsläppsrätter

1.   På begäran av en kontoinnehavare ska registeradministratören genomföra överföringar av utsläppsrätter på kontoinnehavarens konto mellan nationella depåkonton, verksamhetsutövardepåkonton och persondepåkonton inom registret med användning av processen för intern överföring av utsläppsrätter.

2.   På begäran av en kontoinnehavare ska registeradministratören genomföra överföringar av utsläppsrätter på kontoinnehavarens konto mellan nationella depåkonton, verksamhetsutövardepåkonton och persondepåkonton inom registret och sådana konton i ett annat register med användning av processen för extern överföring av utsläppsrätter.

3.   Utsläppsrätter får endast överföras från ett konto i ett register till ett konto i ett tredjelandsregister eller CDM-registret, eller från ett tredjelandsregister eller CDM-registret, förutsatt att följande villkor uppfylls:

a)

Ett avtal har ingåtts i enlighet med artikel 25.1 i direktiv 2003/87/EG.

b)

Överföringarna görs i enlighet med de bestämmelser om ömsesidigt erkännande av utsläppsrätter som kommissionen enligt artikel 25.2 i direktiv 2003/87/EG har utarbetat inom ramen för avtalet.

Artikel 45

Kontoinnehavares överföring av Kyotoenheter

1.   På begäran av en kontoinnehavare ska registeradministratören genomföra överföringar av Kyotoenheter på kontoinnehavarens konto mellan partsdepåkonton, verksamhetsutövardepåkonton och persondepåkonton inom registret, med användning av processen för intern överföring av Kyotoenheter, förutsatt att sådana Kyotoenheter enligt artikel 14 får hållas på det mottagande kontot.

2.   På begäran av en kontoinnehavare ska registeradministratören genomföra överföringar av Kyotoenheter som finns på kontoinnehavarens konto mellan partsdepåkonton, verksamhetsutövardepåkonton och persondepåkonton inom registret och sådana konton i ett annat register, med användning av processen för extern överföring av Kyotoenheter, förutsatt att sådana Kyotoenheter enligt artikel 14 kan hållas på det mottagande kontot.

Artikel 46

Minsta innehav av utsläppsrätter i register

1.   Om en föreslagen process för extern överföring av utsläppsrätter eller en process för borttagning av utsläppsrätter leder till att det totala antalet utsläppsrätter som hålls i ett register blir lägre än antalet Kyotoenheter som enligt beslut 11/CMP.1 måste hållas i det berörda registret som åtagandeperiodens reserv, minus antalet Kyotoenheter som för närvarande hålls i registret utanför depositionskontot för handelssystemets tilldelade utsläppsenheter och annulleringskontot, ska gemenskapens oberoende transaktionsförteckning avslå den förslagna överföringen.

2.   Om en föreslagen process för extern överföring av utsläppsrätter eller process för borttagning av utsläppsrätter skulle leda till att det totala kombinerade antalet utsläppsrätter som hålls i register i medlemsstater som blev del av Europeiska unionen före år 2000 blir lägre än antalet Kyotoenheter som enligt beslut 11/CMP.1 måste hållas i registren som åtagandeperiodens reserv, minus antalet Kyotoenheter som för närvarande hålls i dessa register utanför depositionskontona för handelssystemets tilldelade utsläppsenheter och annulleringskontona, ska gemenskapens oberoende transaktionsförteckning avslå den förslagna överföringen.

AVSNITT 3

Kontrollerade utsläpp

Artikel 47

Anläggningars kontrollerade utsläpp

1.   Efter att ha kontrollerat att en verksamhetsutövares rapport om en anläggnings utsläpp för föregående år är tillfredsställande i enlighet med första stycket i artikel 15 i direktiv 2003/87/EG ska kontrollören, som även kan vara en behörig myndighet som agerar som kontrollör, notera eller godkänna noteringen av de kontrollerade årsutsläppen för anläggningen och året i fråga i registret, med användning av processen för notering av kontrollerade utsläpp.

2.   Registeradministratören kan förhindra notering av en anläggnings kontrollerade årsutsläpp fram tills att den behöriga myndigheten har mottagit den rapport över kontrollerade utsläpp från verksamhetsutövaren som avses i artikel 14.3 i direktiv 2003/87/EG för anläggningen i fråga, och godkänt att registret kan motta de kontrollerade årsutsläppen.

3.   Den behöriga myndigheten kan uppmana registeradministratören att korrigera en anläggnings kontrollerade årsutsläpp för ett tidigare år, i syfte att säkerställa efterlevnad av de detaljerade krav som medlemsstaten har fastställt i enlighet med bilaga V till direktiv 2003/87/EG, genom att notera de korrigerade kontrollerade årsutsläppen för anläggningen och året i fråga i registret, med användning av processen för uppdatering av kontrollerade utsläpp.

4.   Om den behöriga myndigheten uppmanar registeradministratören att korrigera en anläggnings kontrollerade årsutsläpp för ett tidigare år efter den tidsfrist som anges i artikel 6.2 i direktiv 2003/87/EG för överlämning av utsläppsrätter som motsvarar utsläppen för det tidigare året i fråga, ska den centrala förvaltaren tillåta en sådan korrigering endast om förvaltaren har underrättats om den behöriga myndighetens beslut om att anläggningen nu har fullgjort sina åtaganden till följd av korrigeringen av de kontrollerade utsläppen.

AVSNITT 4

Överlämnande av utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar

Artikel 48

Överlämnande av utsläppsrätter

1.   Verksamhetsutövare ska överlämna utsläppsrätter för en anläggning genom att begära eller, om så föreskrivs i medlemsstatens lagstiftning, genom att ha begärt att registeradministratören ska

a)

överföra ett angivet antal utsläppsrätter för en angiven period från relevant verksamhetsutövardepåkonto till registrets nationella konto för borttagning av utsläppsrätter,

b)

notera antalet överförda utsläppsrätter för den berörda anläggningen såsom överlämnade för den berörda perioden.

2.   Överföringen och noteringen ska genomföras med användning av processen för överlämnande av utsläppsrätter.

Artikel 49

Överlämnande av certifierade utsläppsminskningar och utsläppsminskningsenheter

1.   För att kunna överlämna certifierade utsläppsminskningar och utsläppsminskningsenheter i enlighet med artikel 11 a i direktiv 2003/87/EG för en viss anläggning, ska verksamhetsutövaren begära att registeradministratören

a)

överför ett angivet antal certifierade utsläppsminskningar eller utsläppsminskningsenheter från berört verksamhetsutövardepåkonto till ett partsdepåkonto i registret där verksamhetsutövaren har sitt verksamhetsutövardepåkonto,

b)

noterar antalet överförda certifierade utsläppsminskningar och utsläppsminskningsenheter för anläggningen såsom överlämnade för perioden i fråga.

2.   Registeradministratören ska bara acceptera begäran om överföring av certifierade utsläppsminskningar eller utsläppsminskningsenheter upp till den procentandel av varje anläggnings tilldelning som medlemsstaten har fastställt i sin lagstiftning. Gemenskapens oberoende transaktionsförteckning ska förkasta varje begäran att överlämna certifierade utsläppsminskningar och utsläppsminskningsenheter som skulle leda till att det högsta tillåtna antalet certifierade utsläppsminskningar och utsläppsminskningsenheter som får överlämnas i en medlemsstat överskrids.

3.   Överföringen och noteringen ska genomföras med användning av processen för överlämnande av certifierade utsläppsminskningar och utsläppsminskningsenheter.

Artikel 50

Beräkning av fullgörandestatustalet

1.   Den 1 maj varje år ska registeradministratören fastställa fullgörandestatustalet för varje anläggning genom att beräkna summan av alla utsläppsrätter, certifierade utsläppsminskningar och utsläppsminskningsenheter som har överlämnats för perioden i fråga minus summan av alla kontrollerade utsläpp under perioden upp till och inklusive det aktuella året, plus en korrektionsfaktor.

2.   Den ovan nämnda korrektionsfaktorn ska vara noll om föregående års fullgörandestatustal var större än noll, men ska bli kvar som fullgörandestatustalet för föregående periods sista år om talet är mindre än eller lika med noll.

Artikel 51

Notering och anmälan av fullgörandestatustal

1.   Registeradministratören ska notera det fullgörandestatustal som har beräknats enligt artikel 50 för varje anläggning och för varje år.

2.   På den första arbetsdagen efter den 1 maj varje år ska registeradministratören anmäla alla de noterade fullgörandestatustalen till den behöriga myndigheten. Dessutom ska registeradministratören anmäla alla ändringar till tidigare års fullgörandestatustal till den behöriga myndigheten.

Artikel 52

Notering av kontrollerade utsläpp

Om det i registret för en anläggning per den 1 maj inte finns någon uppgift om kontrollerade utsläpp under det närmast föregående året, ska ett alternativt utsläppstal fastställt enligt artikel 16.1 i direktiv 2003/87/EG endast noteras i registret under förutsättning att det så långt möjligt har beräknats enligt de detaljerade krav som medlemsstaten har fastställt enligt bilaga V till det direktivet.

AVSNITT 5

Borttagning av utsläppsrätter och annullering av Kyotoenheter

Artikel 53

Borttagning av utsläppsrätter

Registeradministratören ska genomföra varje begäran enligt artikel 12.4 i direktiv 2003/87/EG från en kontoinnehavare att ta bort utsläppsrätter som hålls på kontoinnehavarens konton, med användning av processen för borttagning av utsläppsrätter, genom att

a)

överföra angivet antal utsläppsrätter från kontot i fråga till registrets nationella konto för borttagning av utsläppsrätter, och

b)

notera antalet överförda utsläppsrätter såsom borttagna för året i fråga.

Artikel 54

Annullering av Kyotoenheter

Registeradministratören ska genomföra varje begäran enligt artikel 12.4 i direktiv 2003/87/EG från en kontoinnehavare att annullera Kyotoenheter som hålls på kontoinnehavarens konto med användning av processen för annullering av Kyotoenheter, genom att överföra angivet antal Kyotoenheter från relevant konto till registrets annulleringskonto.

AVSNITT 6

Clearing av överföringar av utsläppsrätter genom överföringar av Kyotoenheter

Artikel 55

Clearing av överföringar av utsläppsrätter

1.   För att se till att antalet tilldelade utsläppsenheter på depositionskontot för handelssystemets tilldelade utsläppsenheter i ett register är samma som antalet utsläppsrätter som hålls i registret ska följande åtgärder vidtas på den första dagen efter den 1 maj:

a)

På den första arbetsdagen efter den 1 maj ska den centrala förvaltaren för varje register ta en ögonblicksbild (snapshot) av alla utsläppsrätter som hålls i registret och de tilldelade utsläppsenheter som hålls på registrets depositionskonto för handelssystemets tilldelade utsläppsenheter.

b)

Senast den 10 maj ska registeradministratören efter underrättelse från den centrala förvaltaren överföra det antal tilldelade utsläppsenheter på depositionskontot för handelssystemets tilldelade utsläppsenheter som överstiger antalet utsläppsrätter som enligt ögonblicksbilden hålls i registret, till handelssystemets centrala clearingkonto i gemenskapens register, med användning av processen för clearing av överföringar av utsläppsrätter med tilldelade utsläppsenheter.

c)

Senast den 15 maj ska administratören för gemenskapens register, på grundval av anmälan från den centrala förvaltaren, överföra tilldelade utsläppsenheter i en mängd som motsvarar den mängd utsläppsrätter i registret som enligt ögonblicksbilden överskrider mängden tilldelade utsläppsenheter i registrets depositionskonto för handelssystemets tilldelade utsläppsenheter, till detta depositionskonto med användning av processen för clearing av överföringar av utsläppsrätter med tilldelade utsläppsenheter.

2.   I denna artikel anses utsläppsrätter på det nationella kontot för borttagning av utsläppsrätter för vilka återlösen eller annullering ännu inte har gjorts i enlighet med artiklarna 56 och 58 vara utsläppsrätter som hålls i registret.

3.   Om en registeradministratör inte inom tidsfristen har genomfört de åtgärder som beskrivs i punkt 1 ska den centrala förvaltaren spärra alla processer som avses i punkterna d till h i artikel 31.1 med undantag av processen för clearing av överföring av utsläppsrätter med tilldelade utsläppsenheter, tills att åtgärderna i fråga har slutförts.

4.   Den centrala förvaltaren kan inleda ytterligare clearingprocesser vid andra tidpunkter än de som anges i punkt 1, efter att i tillbörlig ordning och på förhand underrättat registeradministratörerna om detta.

AVSNITT 7

Återlösen av Kyotoenheter

Artikel 56

Återlösen av tilldelade utsläppsenheter, utsläppsminskningsenheter eller certifierade utsläppsminskningar mot överlämnande av utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar

1.   Senast den 30 juni det år som följer på året då denna förordning träder i kraft och varje år därefter, ska registeradministratörerna återlösa ett antal tilldelade utsläppsenheter, utsläppsminskningsenheter eller certifierade utsläppsminskningar, men inte långsiktiga certifierade utsläppsminskningar eller tillfälliga certifierade utsläppsminskningar, som motsvarar antalet utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter eller certifierade utsläppsminskningar som har överlämnats enligt artiklarna 48 och 49, genom att

a)

överföra ett antal tilldelade utsläppsenheter som motsvarar antalet utsläppsrätter som för perioden i fråga har överlämnats mellan den 1 maj föregående år och den 30 april under löpande år från depositionskontot för tilldelade utsläppsenheter till ett partsdepåkonto med användning av processen för överföring av tilldelade utsläppsenheter före återlösen eller annullering, och

b)

överföra ett antal tilldelade utsläppsenheter, utsläppsminskningsenheter eller certifierade utsläppsminskningar, men inte långsiktiga certifierade utsläppsminskningar eller tillfälliga certifierade utsläppsminskningar, motsvarande antalet utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter eller certifierade utsläppsminskningar som har överlämnats för perioden i fråga mellan den 1 maj föregående år och den 30 maj under innevarande år från ett partsdepåkonto till återlösenkontot med användning av processen för återlösen av Kyotoenheter.

2.   Om en registeradministratör inte har genomfört de åtgärder som anges i punkt 1 inom tidsfristen, ska den centrala förvaltaren spärra processen för sparande av utsläppsrätter tills att åtgärderna har slutförts.

Artikel 57

Återlösen av Kyotoenheter

1.   På uppmaning av medlemsstatens behöriga organ ska registeradministratören överföra det antal och de typer av Kyotoenheter som det behöriga organet fastställer och som hålls på ett partsdepåkonto, till lämpligt återlösenkonto i administratörens register med användning av processen för återlösen av Kyotoenheter.

2.   Det ska inte vara möjligt att överföra utsläppsrätter från verksamhetsutövardepåkonton eller persondepåkonton till återlösenkonton.

AVSNITT 8

Annullering av Kyotoenheter

Artikel 58

Annullering av Kyotoenheter mot borttagning av utsläppsrätter

1.   Senast den 30 juni det år som följer på året då denna förordning träder i kraft och varje år därefter, ska registeradministratörerna annullera ett antal tilldelade utsläppsenheter, utsläppsminskningsenheter eller certifierade utsläppsminskningar, men inte långsiktiga certifierade utsläppsminskningar eller tillfälliga certifierade utsläppsminskningar, som motsvarar antalet utsläppsrätter som har tagits bort för den aktuella perioden mellan den 1 januari föregående år och den 1 januari innevarande år, genom att

a)

överföra ett antal tilldelade utsläppsenheter som motsvarar antalet utsläppsrätter som har tagits bort mellan den 1 januari föregående år och den 1 januari under innevarande år från depositionskontot för handelssystemets tilldelade utsläppsenheter till ett partsdepåkonto med användning av processen för överföring av tilldelade utsläppsenheter före återlösen eller annullering, och

b)

överföra ett antal tilldelade utsläppsenheter, utsläppsminskningsenheter eller certifierade utsläppsminskningar, men inte långsiktiga certifierade utsläppsminskningar eller tillfälliga certifierade utsläppsminskningar, motsvarande antalet utsläppsrätter som enligt artikel 53 har tagits bort från ett partsdepåkonto, till annulleringskontot med användning av processen för annullering av Kyotoenheter.

2.   Om en registeradministratör inte har genomfört de åtgärder som anges i punkt 1 inom tidsfristen, ska den centrala förvaltaren spärra processen för sparande av utsläppsrätter tills att åtgärderna har slutförts.

AVSNITT 9

Sparande av utsläppsrätter mellan perioder

Artikel 59

Sparande mellan perioder

1.   Den 1 maj 2013 och den 1 maj året efter slutet av varje efterföljande period ska registeradministratörerna omvandla utsläppsrätter som hålls i deras register och som ännu inte har överlämnats till utsläppsrätter som gäller för den aktuella perioden, med användning av processen för sparande av utsläppsrätter.

2.   Registeradministratörer i medlemsstater som kan utfärda tilldelade utsläppsenheter för perioden som inleds 2013, ska senast den 30 juni samma år överföra det antal för perioden gällande tilldelade utsläppsenheter som motsvarar antalet utsläppsrätter som har omvandlats enligt punkt 1, till den aktuella periodens depositionskonto för handelssystemets tilldelade utsläppsenheter, med användning av processen för tillägg av tilldelade utsläppsenheter till sparade utsläppsrätter. Registeradministratörerna ska också överföra alla tilldelade utsläppsenheter som finns kvar från föregående period på depositionskontot för handelssystemets tilldelade utsläppsenheter till ett partsdepåkonto.

KAPITEL VI

BESTÄMMELSER FÖR REGISTER I MEDLEMSSTATER SOM INTE KAN UTFÄRDA TILLDELADE UTSLÄPPSENHETER

Artikel 60

Drift av register i medlemsstater som inte kan utfärda tilldelade utsläppsenheter

1.   Medlemsstater som inte kan utfärda tilldelade utsläppsenheter på grund av andra skäl än att det har fastställts att de inte har rätt att överföra utsläppsminskningsenheter, tilldelade utsläppsenheter och certifierade utsläppsminskningar enligt bestämmelserna i beslut 11/CMP.1 ska etablera, driva och underhålla sina register gemensamt med gemenskapens register.

2.   Register enligt kapitel VI ska kommunicera med gemenskapens oberoende transaktionsförteckning via en kommunikationslänk som gemenskapens register har upprättat.

3.   Med undantag för artiklarna 3, 8, 12, 13, 14.1, 15–28, 29.3, 30, 31.2, 31.4, 32, 33, 34.1, 35–37, 38.1, 38.2, 38.3, 40–43, 44.1, 44.3, 45.1, 47, 48, 50–54 och 59–90 ska bestämmelserna som är tillämpliga på register inte gälla register enligt kapitel VI.

4.   Skyldigheterna enligt artiklarna 85, 86.2 och 86.3 ska till den del som berör administratörer av register enligt kapitel VI genomföras av administratören för gemenskapens register.

Artikel 61

Nationella konton i register enligt kapitel VI

1.   Varje register enligt kapitel VI ska innehålla följande nationella konton:

a)

Minst ett nationellt depåkonto för utsläppsrätter.

b)

Ett nationellt konto för borttagning av utsläppsrätter för perioden 2008–2012 och ett för varje efterföljande period.

2.   På nationella konton i register enligt kapitel VI ska endast hållas utsläppsrätter enligt kapitel VI.

3.   Nationella konton i register enligt kapitel VI ska följa det datautbytesformat som anges i artikel 9.

Artikel 62

Innehav av utsläppsrätter i register enligt kapitel VI

Verksamhetsutövare och personer som håller konton i register enligt kapitel VI ska hålla utsläppsrätter enligt kapitel VI och, där det är godkänt enligt medlemsstatens eller gemenskapens lagstiftning, Kyotoenheter. Verksamhetsutövare som håller konton i register enligt kapitel VI ska också kunna hålla standardutsläppsrätter.

Artikel 63

Tabell för skapande av utsläppsrätter enligt kapitel VI

Gemenskapens register ska innehålla en tabell för skapande av utsläppsrätter enligt kapitel VI. Tabellen ska kunna hantera följande information:

a)

Registeridentifieringskod.

b)

Antalet standardutsläppsrätter som har omvandlats till utsläppsrätter enligt kapitel VI.

c)

Antalet utsläppsrätter enligt kapitel VI som har omvandlats till standardutsläppsrätter.

d)

Nettosaldot för omvandlingar från standardutsläppsrätter till utsläppsrätter enligt kapitel VI som erhålls genom att dra värdet enligt c från värdet enligt b. Saldot kan ha ett negativt värde.

Artikel 64

Diskrepanser och inkonsekvenser som klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckning upptäcker i register enligt kapitel VI

Klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckning ska underrätta ett register enligt kapitel VI om diskrepanser som har upptäckts genom automatisk kontroll i en process som registret i fråga har inlett genom administratören för gemenskapens register. Administratören för registret enligt kapitel VI ska avbryta processen och administratören för gemenskapens register ska underrätta klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckning om detta. Administratören för registret enligt kapitel VI och alla andra berörda registeradministratörer ska omedelbart underrätta berörda kontoinnehavare om att processen har avbrutits.

Artikel 65

Ytterligare processer i register enligt kapitel VI

1.   Register enligt kapitel VI ska kunna genomföra de processer som anges i artikel 31.1, utom de processer som anges i punkt d) och följande processer:

a)

Process för utfärdande av utsläppsrätter enligt kapitel VI.

b)

Process för korrigering av utsläppsrätter enligt kapitel VI.

2.   Register enligt kapitel VI ska använda de processer som anges i punkt 1 a och 1 b i stället för de processer som anges i artikel 31.1 d.

Artikel 66

Slutgiltigt godkännande av processer rörande konton, kontrollerade utsläpp och nationella fördelningsplanstabeller

Alla processer som har inletts av register enligt kapitel VI rörande konton, kontrollerade utsläpp och nationella fördelningsplanstabeller ska vara slutgiltigt godkända när gemenskapens oberoende transaktionsförteckning framgångsrikt underrättar gemenskapens register om att inga diskrepanser har upptäckts i det mottagna förslaget.

Artikel 67

Slutligt godkännande av processer rörande Kyotoenheter för register enligt kapitel VI

Med undantag av processen för extern överföring av Kyotoenheter ska alla processer som har inletts av register enligt kapitel VI och som rör Kyotoenheter vara slutgiltigt godkända när klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckning och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning underrättar gemenskapens register om att de inte har upptäckt några diskrepanser i det förslag som registret skickade, och gemenskapens register framgångsrikt har skickat en bekräftelse till båda transaktionsförteckningarna om att noteringarna har uppdaterats i enlighet med förslaget.

Artikel 68

Slutgiltigt godkännande av en process för extern överföring av Kyotoenheter som inbegriper register enligt kapitel VI

En process som inbegriper ett register enligt kapitel VI och som gäller extern överföring av Kyotoenheter ska vara slutgiltigt godkänd när följande villkor uppfylls:

a)

Både klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckning och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning underrättar det mottagande registret (eller gemenskapens register om det mottagandet registret är ett register enligt kapitel VI) om att de inte har upptäckt några diskrepanser i förslaget från det inledande registret (eller gemenskapens register om det inledande registret är ett register enligt kapitel VI).

b)

Det mottagande registret (eller gemenskapens register om det mottagande registret är ett register enligt kapitel VI) framgångsrikt har sänt bekräftelse till båda transaktionsförteckningarna att det har uppdaterat sina noteringar i enlighet med det inledande registrets förslag.

Artikel 69

Korrigering av utsläppsrätter i register enligt kapitel VI

Registeradministratören för ett register enligt kapitel VI ska efter en korrigering som har gjorts i enlighet med första stycket i artikel 38.2 efter att utsläppsrätter har utfärdats enligt artikel 70 och som minskar totala antalet av sådana utsläppsrätter för perioden 2008–2012 eller efterföljande perioder, överföra det antal utsläppsrätter som den behöriga myndigheten bestämmer till det nationella kontot för borttagning av utsläppsrätter för den berörda perioden med användning av processen för korrigering av utsläppsrätter enligt kapitel VI.

Artikel 70

Utfärdande av utsläppsrätter i register enligt kapitel VI

När den nationella fördelningsplanstabellen har förts in i gemenskapens oberoende transaktionsförteckning ska registeradministratören, om inget annat följer av artikel 38.2, senast den 28 februari under det första året av perioden 2008–2012 och varje efterföljande period göra följande, med användning av processen för utfärdande av utsläppsrätter enligt kapitel VI:

a)

Utfärda det totala antalet utsläppsrätter enligt den nationella fördelningsplanstabellen till det nationella depåkontot.

b)

Tilldela varje utsläppsrätt en unik identifikationskod.

Artikel 71

Kontoinnehavares överföring av utsläppsrätter i register enligt kapitel VI

1.   På begäran av en kontoinnehavare ska registeradministratören för ett register enligt kapitel VI genomföra överföringar av utsläppsrätter enligt kapitel VI mellan nationella depåkonton, verksamhetsutövardepåkonton och partsdepåkonton i sitt register och i ett annat register enligt kapitel VI, med användning av processen för intern överföring av utsläppsrätter.

2.   På begäran av en kontoinnehavare ska registeradministratören för ett register enligt kapitel VI genomföra överföringar av utsläppsrätter enligt kapitel VI mellan nationella depåkonton, verksamhetsutövardepåkonton och partsdepåkonton i sitt register och i ett annat register som inte är ett register enligt kapitel VI, med användning av processen för extern överföring av utsläppsrätter.

3.   Med undantag av omvandling till utsläppsrätter enligt kapitel VI ska registeradministratören för ett register enligt kapitel VI inte tillåta transaktioner med standardutsläppsrätter från konton i sitt register till konton i ett register enligt kapitel VI.

Artikel 72

Kontoinnehavares överföring av Kyotoenheter i register enligt kapitel VI

1.   På begäran av en kontoinnehavare ska registeradministratören för ett register enligt kapitel VI genomföra överföringar av Kyotoenheter mellan nationella depåkonton, verksamhetsutövardepåkonton och partsdepåkonton i sitt register och i ett annat register enligt kapitel VI med användning av processen för intern överföring av Kyotoenheter.

2.   Registeradministratören för ett register enligt kapitel VI ska på begäran av en kontoinnehavare genomföra överföringar av Kyotoenheter enligt kapitel VI mellan nationella depåkonton, verksamhetsutövardepåkonton och partsdepåkonton i sitt register och i ett annat register som inte är ett register enligt kapitel VI med användning av processen för extern överföring av Kyotoenheter.

Artikel 73

Omvandling av standardutsläppsrätter till utsläppsrätter enligt kapitel VI

1.   När en registeradministratör för ett register enligt kapitel VI får en begäran från en kontoinnehavare om att omvandla standardutsläppsrätter i registret till utsläppsrätter enligt kapitel VI ska registeradministratören göra följande, med användning av processen för omvandling av standardutsläppsrätter till utsläppsrätter enligt kapitel VI:

a)

Omvandla standardutsläppsrätten till en utsläppsrätt enligt kapitel VI.

b)

Lämna en begäran till gemenskapens register om uppdatering av tabellen för skapande av utsläppsrätter enligt kapitel VI med det antal utsläppsrätter som har omvandlats.

2.   Endast administratörer för register enligt kapitel VI får omvandla standardutsläppsrätter till utsläppsrätter enligt kapitel VI.

Artikel 74

Omvandling av utsläppsrätter enligt kapitel VI till standardutsläppsrätter

1.   När administratören för ett register enligt kapitel VI får en begäran från en kontoinnehavare om att omvandla utsläppsrätter enligt kapitel VI till standardutsläppsrätter, ska registret kontrollera om det antal som begäran gäller är lägre eller lika med summan av

a)

saldot på depositionskontot för register enligt kapitel VI för handelssystemets tilldelade utsläppsenheter, och

b)

nettosaldot för omvandlingar från standardutsläppsrätter till utsläppsrätter enligt kapitel VI. i tabellen för skapande av utsläppsrätter enligt kapitel VI.

2.   Om begäran om omvandling gäller ett antal som är större än den summa som beräknas enligt punkt 1, ska registeradministratören förkasta omvandlingen.

3.   Om begäran om omvandling gäller en mängd som är mindre än eller lika med den summa som beräknas enligt punkt 1, ska registeradministratören göra följande, med användning av processen för omvandling av utsläppsrätter enligt kapitel VI till standardutsläppsrätter:

a)

Omvandla utsläppsrätten enligt kapitel VI till en standardutsläppsrätt.

b)

Lämna en begäran till gemenskapens register om uppdatering av tabellen för skapande av utsläppsrätter enligt kapitel VI med den mängd utsläppsrätter som har omvandlats.

4.   Endast administratörer för register enligt kapitel VI får omvandla utsläppsrätter enligt kapitel VI till standardutsläppsrätter.

Artikel 75

Överlämnande av utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar i register enligt kapitel VI

1.   Verksamhetsutövare i register enligt kapitel VI ska endast överlämna utsläppsrätter enligt kapitel VI.

2.   För att kunna överlämna certifierade utsläppsminskningar och utsläppsminskningsenheter i enlighet med artikel 11 a i direktiv 2003/87/EG för en viss anläggning, ska verksamhetsutövaren begära att registeradministratören för ett register enligt kapitel VI

a)

överför ett angivet antal certifierade utsläppsminskningar eller utsläppsminskningsenheter för ett angivet år från verksamhetsutövardepåkontot till partsdepåkontot i gemenskapens register,

b)

noterar antalet överförda certifierade utsläppsminskningar och utsläppsminskningsenheter för anläggningen såsom överlämnade för perioden i fråga.

3.   Registeradministratören ska bara acceptera begäran om överföring av certifierade utsläppsminskningar eller utsläppsminskningsenheter upp till den procentandel av varje anläggnings tilldelning som medlemsstaten har fastställt i sin lagstiftning. Gemenskapens oberoende transaktionsförteckning ska avslå varje begäran att överlämna certifierade utsläppsminskningar och utsläppsminskningsenheter som skulle överskrida det högsta tillåtna antalet certifierade utsläppsminskningar och utsläppsminskningsenheter som får överlämnas.

4.   Överföringen och noteringen ska genomföras med användning av processen för överlämnande av certifierade utsläppsminskningar och utsläppsminskningsenheter.

Artikel 76

Borttagning av utsläppsrätter, återlösen av certifierade utsläppsminskningar och utsläppsminskningsenheter i register enligt kapitel VI

1.   Senast den 30 juni det år som följer på året då denna förordning träder i kraft och varje år därefter, ska registeradministratörerna för register enligt kapitel VI antingen

a)

överföra tilldelade utsläppsenheter, utsläppsminskningsenheter eller certifierade utsläppsminskningar (men inte långsiktiga certifierade utsläppsminskningar eller tillfälliga certifierade utsläppsminskningar) till återlösenskontot, eller

b)

överföra utsläppsrätter till det nationella kontot för borttagning av utsläppsrätter.

2.   Summan av de enheter som har överförts enligt a) eller b) i punkt 1 ska vara lika med antalet utsläppsminskningsenheter eller certifierade utsläppsminskningar som har överlämnats enligt artikel 75 för den aktuella perioden mellan den 1 maj föregående år och den 30 april innevarande år.

Artikel 77

Clearing av överföringar av utsläppsrätter i register enligt kapitel VI

1.   För att se till att antalet tilldelade utsläppsenheter på depositionskontot för handelssystemets tilldelade utsläppsenheter i register som inte är register enligt kapitel VI är samma som antalet utsläppsrätter som hålls i registret den första arbetsdagen efter den 1 maj, ska följande åtgärder vidtas när det gäller register enligt kapitel VI:

a)

Den 1 maj ska den centrala förvaltaren notera det nettosaldo för omvandlingar från standardutsläppsrätter till utsläppsrätter enligt kapitel VI som har noterats i tabellen för skapande av utsläppsrätter enligt kapitel VI och omedelbart därefter ställa alla värden i den tabellen till noll.

b)

Om saldot som noteras enligt punkt a är negativt, ska administratören för gemenskapens register efter underrättelse från den centrala förvaltaren senast den 5 maj överföra ett antal tilldelade utsläppsenheter som motsvarar detta värde från depositionskontot för register enligt kapitel VI för tilldelade utsläppsenheter inom handelssystemet till handelssystemets centrala clearingkonto i gemenskapens register, med användning av processen för intern överföring av Kyotoenheter.

c)

Om saldot som noteras enligt punkt a är positivt, ska administratören för gemenskapens register efter underrättelse från den centrala förvaltaren senast den 5 maj överföra ett antal tilldelade utsläppsenheter som motsvarar detta värde från handelssystemets centrala clearingkonto i gemenskapens register till depositionskontot för register enligt kapitel VI för tilldelade utsläppsenheter inom handelssystemet, med användning av processen för intern överföring av Kyotoenheter.

2.   Det ska inte vara möjligt att omvandla utsläppsrätter enligt kapitel VI till standardutsläppsrätter förrän den process som anges i punkt 1 är slutförd.

KAPITEL VII

SÄKERHETSKRAV, AUTENTISERING OCH TILLTRÄDESRÄTT

Artikel 78

Säkerhetskrav

Varje register och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning ska uppfylla de säkerhetskrav som definieras i datautbytesformatet enligt artikel 9.

Artikel 79

Autentisering

1.   Identiteten för varje register och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning ska autentiseras med hjälp av digitala certifikat, användarnamn och lösenord enligt vad som definieras i datautbytesformatet enligt artikel 9.

2.   Register enligt kapitel VI ska autentiseras mot gemenskapens oberoende transaktionsförteckning genom gemenskapens register med hjälp av digitala certifikat, användarnamn och lösenord enligt vad som definieras i datautbytesformatet enligt artikel 9.

3.   Kommissionen eller en av kommissionen utsedd enhet ska agera som certifieringsmyndighet för alla digitala certifikat som nämns i punkt 1 för att etablera den direkta kommunikationslänk som anges i artikel 6 och ska distribuera användarnamn och lösenord.

4.   Medlemsstaterna och gemenskapen ska använda de digitala certifikat som utfärdas av klimatkonventionens sekretariat eller av detta utsedd enhet för att autentisera sina register mot klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckning för att etablera den indirekta kommunikationslänken som anges i artikel 7.

5.   Register enligt kapitel VI ska autentiseras mot klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckning genom gemenskapens register med de digitala certifikat som utfärdas av klimatkonventionens sekretariat eller av detta utsedd enhet.

Artikel 80

Tillträde till register

1.   Ett behörigt ombud ska bara ha tillträde till de konton i ett register som behörigheten omfattar och ska bara kunna begära inledning av de processer som behörigheten omfattar i enlighet med artikel 19.

2.   Tillträdet eller begäran ska ske via ett säkert område på registrets webbplats.

3.   Registeradministratören ska ge varje behörigt ombud ett användarnamn och ett lösenord för tillträde till de konton eller de processer som ombudet är behörigt att använda. En registeradministratör får ställa högre eller strängare säkerhetskrav så länge de inte strider mot denna förordning.

4.   Registeradministratören får förutsätta att den som använder ett användarnamn med tillhörande lösenord är det behöriga ombud för vilket användarnamnet och lösenordet registrerats, om inte det behöriga ombudet har underrättat registeradministratören om att lösenordet inte längre är säkert och därför måste ersättas.

5.   Registeradministratören ska då utan dröjsmål utfärda ett nytt lösenord.

6.   Registeradministratören ska se till att det säkra området på registrets webbplats kan nås via alla datorer med en allmänt tillgänglig webbläsare. Kommunikationen mellan behöriga ombud och det säkra området ska krypteras i enlighet med de säkerhetskrav som anges i datautbytesformatet enligt artikel 9.

7.   Registeradministratören ska vidta alla åtgärder som krävs för att se till att ingen obehörig kan ta sig in i det säkra området på registrets webbplats.

Artikel 81

Avstängning av tillträdesrätt till konton

1.   Den centrala förvaltaren eller en registeradministratör får bara stänga av ett behörigt ombuds lösenord till ett konto eller en process om det behöriga ombudet har, eller den centrala förvaltaren eller registeradministratören har rimlig anledning att tro att det behöriga ombudet

a)

har försökt få tillträde till konton eller processer som ombudet inte är behörigt att använda,

b)

upprepade gånger har försökt få tillträde till konton eller processer med en felaktig kombination av användarnamn och lösenord,

c)

har försökt eller försöker underminera säkerheten i registret eller registersystemet.

2.   Om tillträdesrätten till ett verksamhetsutövardepåkonto har stängts av i enlighet med punkt 1 mellan den 28 och den 30 april, ska registeradministratören på kontoinnehavarens begäran och efter att kontoinnehavaren har uppgett och styrkt det behöriga ombudets identitet, överlämna det antal utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar som kontoinnehavaren bestämmer, med användning av processen för överlämnande av utsläppsrätter och processen för överlämnande av certifierade utsläppsminskningar och utsläppsminskningsenheter.

KAPITEL VIII

TILLGÅNG TILL INFORMATION OCH INFORMATIONENS TILLFÖRLITLIGHET

Artikel 82

Tillgång och tillförlitlighet i fråga om register och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning

1.   Den centrala förvaltaren och registeradministratörerna ska vidta alla rimliga åtgärder för att se till att

a)

registren är tillgängliga för kontoinnehavarna dygnet runt sju dagar i veckan, att kommunikationslänken mellan registret och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning fungerar dygnet runt sju dagar i veckan och att det finns maskin- och programvara i reserv om ordinarie maskin- eller programvara inte skulle fungera,

b)

registret och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning reagerar snabbt när en kontoinnehavare lämnar en begäran.

2.   Den centrala förvaltaren och registeradministratörerna ska se till att registret och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning bygger på stabila system och har förfaranden för dataskydd som snabbt kan återställa alla data och alla funktioner i händelse av sammanbrott.

3.   De ska begränsa driftsavbrotten i registret och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning till ett minimum.

Artikel 83

Avstängning av tillträde

Den centrala förvaltaren får stänga av tillträdet till gemenskapens oberoende transaktionsförteckning och en registeradministratör får stänga av tillträdet till sitt register om säkerheten i transaktionsförteckningen eller registret brister på ett sätt som hotar transaktionsförteckningens, ett registers eller registersystemets integritet, och om de reservsystem som avses i artikel 82 påverkas på samma sätt.

Artikel 84

Anmälan av avstängning av tillträde

1.   Om säkerheten i gemenskapens oberoende transaktionsförteckning brister på ett sätt som kan kräva tillträdesavstängning ska den centrala förvaltaren omedelbart underrätta registeradministratörerna om hur detta kan påverka deras register.

2.   Om säkerheten i ett register brister på ett sätt som kan kräva tillträdesavstängning ska den berörda registeradministratören omedelbart underrätta den centrala förvaltaren, som i sin tur omedelbart ska underrätta de övriga registeradministratörerna om hur detta kan påverka deras register.

3.   En registeradministratör som märker att tillträdesrätten till konton eller någon annan funktion i registret måste stängas av, ska i så god tid som möjligt i förväg underrätta berörda kontoinnehavare, kontrollörer, den centrala förvaltaren och övriga registeradministratörer om detta.

4.   Om den centrala förvaltaren blir medveten om att tillträdet till någon funktion i gemenskapens oberoende transaktionsförteckning måste stängas av ska förvaltaren i så god tid som möjligt i förväg underrätta registeradministratörerna.

5.   De underrättelser som avses i punkterna 3 och 4 ska ange hur långvarig avstängningen förväntas bli, och underrättelserna ska presenteras på ett tydligt sätt på den offentliga delen av registrets eller transaktionsförteckningens webbplats.

Artikel 85

Testområden i register och i gemenskapens oberoende transaktionsförteckning

1.   Varje registeradministratör ska inrätta ett testområde där nya versioner av ett register kan testas i enlighet med de testningsförfaranden som beskrivs i datautbytesformatet enligt artikel 9, i syfte att se till att

a)

nya versioner av ett register kan testas utan att detta inskränker kontoinnehavarnas tillgång till den version som vid tidpunkten har en kommunikationslänk till gemenskapens oberoende transaktionsförteckning eller klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckning, och

b)

kommunikationslänken mellan en ny version av ett register och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning eller klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckning upprättas och aktiveras med minsta möjliga olägenhet för kontoinnehavarna.

2.   Den centrala förvaltaren ska inrätta ett testområde där testningen enligt punkt 1 kan genomföras.

3.   Registeradministratörerna och den centrala förvaltaren ska se till att maskin- och programvaran på deras testområde fungerar på ett sätt som motsvarar funktionen hos den ordinarie maskin- och programvara som avses i artikel 82.

Artikel 86

Hantering av ändringar

1.   Om denna förordning i framtiden ändras på ett sätt som påverkar registersystemets funktionella eller tekniska specifikationer ska den centrala förvaltaren samordna beredning och genomförande av ändringarna med registeradministratörerna och klimatkonventionens sekretariat. Efter denna samordning ska den centrala förvaltaren fastställa datum för när registren och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning ska genomföra en ny version av de funktionella och tekniska specifikationerna för datautbytesnormer för registersystem enligt Kyotoprotokollet.

2.   Om det krävs en ny version av registret ska registeradministratörerna och den centrala förvaltaren genomföra de testningsförfaranden som definieras i datautbytesformatet enligt artikel 9 innan en kommunikationslänk inrättas och aktiveras mellan registrets nya version och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning eller klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckning.

3.   En registeradministratör ska kontinuerligt övervaka registrets tillgänglighet, tillförlitlighet och effektivitet och se till att registrets funktion uppfyller kraven enligt förordningen. Om det krävs en ny version av registret eftersom övervakningen tyder på det eller om kommunikationslänken har stängts av enligt artikel 37, ska registeradministratörerna genomföra de testningsförfaranden som definieras i datautbytesformatet enligt artikel 9 innan en kommunikationslänk inrättas och aktiveras mellan registrets nya version och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning eller klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckning.

KAPITEL IX

DATALAGRING OCH AVGIFTER

Artikel 87

Datalagring

1.   Den centrala förvaltaren och registeradministratörerna ska lagra data rörande alla processer och kontoinnehavare till dess att eventuella genomförandefrågor rörande processer eller innehavare har lösts, dock minst 15 år.

2.   Data ska lagras i enlighet med de datalagringskrav som beskrivs i datautbytesformatet enligt artikel 9.

Artikel 88

Avgifter

1.   De avgifter som registeradministratörerna debiterar kontoinnehavare ska vara rimliga och presenteras tydligt på den offentliga delen av registrets webbplats. Avgifterna får inte vara olika beroende på kontoinnehavarens belägenhet inom gemenskapen.

2.   Registeradministratörer får inte debitera kontoinnehavare för processer som gäller överföring av utsläppsrätter, överlämnande av utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar, lagring, annullering och återlösen.

KAPITEL X

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 89

Genomförande

Vid genomförandet av denna förordning ska registeradministratörerna flytta alla utsläppsrätter som hålls på något konto och som enligt klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckning är tilldelade utsläppsenheter, till depositionskontot för tilldelade utsläppsenheter, och

a)

utfärda en motsvarande mängd utsläppsrätter som enligt klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckning inte är tilldelade utsläppsenheter, och

b)

överföra till kontona utsläppsrätter som enligt klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckning inte är tilldelade utsläppsenheter i den mängd som motsvarar tidigare depåer av utsläppsrätter på dessa konton, med användning av de förfaranden som definieras i datautbytesformatet.

Artikel 90

Ändring av förordning (EG) nr 2216/2004

Förordning (EG) nr 2216/2004 ska ändras på följande sätt:

a)

Artikel 7.5 ska ersättas med följande:

”5.   Sex månader efter att den första kommunikationslänken enligt punkt 4 har upprättats ska kommissionen granska de funktionella och tekniska specifikationerna för datautbytesnormer för registersystem enligt Kyotoprotokollet, utarbetade i enlighet med klimatkonventionens partskonferens beslut 24/CP.8. Om kommissionen finner att dessa specifikationer ger en möjlighet att upprätta en kommunikationslänk mellan register och klimatkonventionens internationella transaktionsförteckning via gemenskapens transaktionsförteckning och därmed tillåta en förenkling av registersystemets arkitektur, ska kommissionen omgående lämna ett förslag till ändring av denna förordning i syfte att förenkla registersystemets arkitektur.”

b)

Följande artikel ska införas som artikel 7a:

”Artikel 7a

Om kommunikationslänken mellan de transaktionsförteckningar som avses i artikel 7 upprättas efter att utsläppsrätterna för perioden 2008–2012 har utfärdats i enlighet med artikel 11 i direktiv 2003/87/EG, ska registeradministratörerna efter att förbindelsen har upprättats ersätta alla utsläppsrätter i sina register med motsvarande antal utsläppsrätter som enligt klimatkonventionens internationella transaktionsförteckning anses vara tilldelade utsläppsenheter.”

c)

Artikel 11.2 ska ersättas med följande:

”2.   Från och med den 1 januari 2005 ska medlemsstaternas register för varje anläggning innehålla ett verksamhetsutövardepåkonto öppnat i enlighet med artikel 15 och för varje person minst ett persondepåkonto öppnat i enlighet med artikel 19.”

d)

I artikel 53 ska andra stycket ersättas med följande:

”Registeradministratören ska bara acceptera begäran om överlämning av certifierade utsläppsminskningar och utsläppsminskningsenheter upp till den procentandel av varje anläggnings tilldelning som medlemsstaten har fastställt i sin lagstiftning. Gemenskapens oberoende transaktionsförteckning ska avslå varje begäran att överlämna certifierade utsläppsminskningar och utsläppsminskningsenheter som skulle överskrida det högsta tillåtna antalet certifierade utsläppsminskningar och utsläppsminskningsenheter som får överlämnas i en medlemsstat.”

e)

Artikel 63i ska ersättas med följande:

”Artikel 63i

Register som drivs i enlighet med artikel 63a: konton

1.   Register som drivs i enlighet med artikel 63a ska innehålla minst två partsdepåkonton som skapats i enlighet med artikel 12.

2.   Ett av partsdepåkontona ska kallas gateway-depositionskonto. Bara gateway-depositionskontot får hålla utsläppsrätter med ursprunglig enhetstyp 1.

3.   Verksamhetsutövar- och persondepåkonton i register som drivs i enlighet med artikel 63a ska kunna hålla utsläppsrätter med ursprunglig enhetstyp 1, utsläppsrätter med ursprunglig enhetstyp 0 och enhetstilläggstyp 4 och, där detta godkänns enligt medlemsstatens eller gemenskapens lagstiftning, certifierade utsläppsminskningar och utsläppsminskningsenheter. Innehavarna av dessa konton ska inte kunna inleda några transaktioner med utsläppsrätter med ursprunglig enhetstyp 1, med undantag av omvandling till utsläppsrätter med en ursprunglig enhetstyp 0 och en enhetstilläggstyp 4, och extern överföring av dem till register som inte drivs i enlighet med artikel 63a.”

f)

Artikel 63l ska ersättas med följande:

”Artikel 63l

Register som drivs i enlighet med artikel 63a: överföring av utsläppsrätter mellan verksamhetsutövardepåkonton i register som drivs i enlighet med artikel 63a och andra register

1.   De register som drivs i enlighet med artikel 63a ska på kontoinnehavarens begäran och med användning av processen för intern överföring enligt bilaga IX genomföra alla överföringar av utsläppsrätter med ursprunglig enhetstyp 0 och enhetstilläggstyp 4 mellan depåkonton inom registret eller mellan två register som drivs i enlighet med artikel 63a.

2.   Register som drivs i enlighet med artikel 63a får inte genomföra överföringar av utsläppsrätter av ursprunglig enhetstyp 0 och enhetstilläggstyp 4 till register som inte drivs i enlighet med artikel 63a.

3.   Register som drivs i enlighet med artikel 63a ska på kontoinnehavarens begäran och med användning av processen för intern överföring enligt bilaga IX genomföra överföringar av utsläppsrätter av ursprunglig enhetstyp 1 till register som inte drivs i enlighet med artikel 63a.

4.   Register som drivs i enlighet med artikel 63a får inte genomföra överföringar av utsläppsrätter med ursprunglig enhetstyp 1 till andra depåkonton i registret eller till andra register som drivs i enlighet med artikel 63a, med undantag av överföringar under omvandlingen av utsläppsrätter med ursprunglig enhetstyp 1 till utsläppsrätter med ursprunglig enhetstyp 0 och enhetstilläggstyp 4.”

g)

Efter artikel 63l ska följande artikel införas som artikel 63la:

”Artikel 63la

Omvandling av utsläppsrätter

1.   Administratören för ett register som drivs i enlighet med artikel 63a ska på kontoinnehavarens begäran genomföra omvandlingar av en utsläppsrätt av ursprunglig enhetstyp 1 i registret till en utsläppsrätt av ursprunglig enhetstyp 0 och enhetstilläggstyp 4, med användning av processen för omvandling av utsläppsrätter till enhetstilläggstyp 4, genom att

a)

överföra utsläppsrätten som ska omvandlas till registrets gateway-depositionskonto, och

b)

utfärda motsvarande mängd utsläppsrätter med ursprunglig enhetstyp 0 och enhetstilläggstyp 4 för det konto som utsläppsrätterna som ska omvandlas överfördes från.

2.   När en administratör för ett register som drivs i enlighet med artikel 63a mottar en begäran från en kontoinnehavare om att omvandla utsläppsrätter med ursprunglig enhetstyp 0 och enhetstilläggstyp 4 till utsläppsrätter med ursprunglig enhetstyp 1, ska registret kontrollera om mängden som begäran om omvandling gäller är lägre än eller lika med saldot på gateway-depositionskontot. Om den mängd som omvandlingsbegäran gäller är större än saldot på gateway-depositionskontot ska registeradministratören inte genomföra transaktionen. I andra fall ska registeradministratören genomföra transaktionen enligt kontoinnehavarens begäran med användning av processen för omvandling av utsläppsrätter med ursprunglig enhetstyp 1, genom att

a)

överföra de utsläppsrätter som omvandlingsbegäran gäller till annulleringskontot, och

b)

överföra en motsvarande mängd utsläppsrätter med ursprunglig enhetstyp 1 till det konto som utsläppsrätterna som ska omvandlas överfördes från.

3.   Administratören för gemenskapens register får omvandla tilldelade utsläppsenheter till utsläppsrätter med ursprunglig enhetstyp 1 och ska överföra alla sådana omvandlade utsläppsrätter till ett gateway-depositionskonto. Utsläppsrätter som finns kvar på gateway-depositionskonton efter den 30 juni under året som följer efter slutet av perioden 2008–2012 och efterföljande perioder ska överföras till gemenskapens register.

4.   Den centrala förvaltaren ska ge administratörerna för register som drivs i enlighet med artikel 63a tillgång till det datautbytesformat som behövs för utbyte av data mellan sådana register och de transaktionsförteckningar rörande omvandlingar som avses i punkterna 1 och 2.”

h)

Artikel 63o ska utgå.

i)

I bilaga III ska punkt 1 ersättas med följande:

”1.

Punkterna 1 till 3.1, 3.4 till 4.5 och punkt 6 i informationen som identifierar anläggningen enligt vad som förtecknas i avsnitt 14.1 i bilaga I till beslut 2007/589/EG. Verksamhetsutövarens namn ska vara samma som namnet på den fysiska eller juridiska person som är innehavare av det berörda tillståndet för utsläpp av växthusgaser. Anläggningens namn ska vara samma som namnet i det berörda tillståndet för utsläpp av växthusgaser.”

j)

I bilaga VI ska följande punkt läggas till som punkt 8a:

”8a.

Senast den 1 januari 2010 ska registeradministratören definiera de två sista tecknen i kontokoden i form av en unik kontrollsiffra som beräknas med en logisk funktion som tillämpas på de tidigare stående tecknen i kontokoden.”

k)

Bilaga IX ska ändras på följande sätt:

a)

I tabell IX-1 i bilaga IX ska följande rad utgå:

”Extern överföring (mellan ett register som avses i artikel 63a och ett annat register)

03-00

Intervallet 7225–7226”

b)

Punkt 7 ska utgå.

l)

Bilaga XIa ska ändras på följande sätt:

a)

Följande rader ska läggas till i tabell XIa-1:

 

”IncreaseNAPallocationReserve

Offentlig

 

RemoveNAPallocationReserve

Offentlig”

b)

Följande rader ska läggas till den del av tabell XIa-2 som finns under rubriken ”Funktioner tillgängliga via webbtjänster”:

”IncreaseNAPallocationReserve()

Hanterar begäran om att öka reserven i den nationella fördelningsplanen genom ett antal utsläppsrätter som registret har förvärvat genom ’påfyllning’.

RemoveNAPallocationReserve()

Hanterar begäran om att avlägsna reserven i den nationella fördelningsplanen genom ett antal utsläppsrätter som registret har förvärvat genom ’påfyllning’.”

c)

Följande tabeller ska införas i bilaga XI-a efter tabell XIa-6:

”Tabell XIa-6a:   Funktionen NAPTableManagementWS IncreaseNAPallocationReserve ()

Ändamål

Denna funktion tar emot en begäran om ökning av reserven i den nationella fördelningsplanstabellen. Reserven ökas med en mängd som motsvarar mängden utsläppsrätter som registret har förvärvat genom ’påfyllning’.

Gemenskapens oberoende transaktionsförteckning autentiserar det inledande registret (Originating Registry) genom att anropa funktionen AuthenticateMessage() och kontrollerar det inledande registrets version genom att anropa funktionen CheckVersion().

Om autentiseringen och versionskontrollen går igenom, returneras resultatidentifieraren 1 utan svarskoder, innehållet i begäran skrivs till en fil genom anrop av funktionen WriteToFile() och begäran placeras i en kö.

Om autentiseringen eller versionskontrollen inte går igenom, returneras resultatidentifieraren 0 tillsammans med en svarskod som indikerar felorsaken.

Inparametrar

From

Obligatorisk

To

Obligatorisk

CorrelationId

Obligatorisk

MajorVersion

Obligatorisk

MinorVersion

Obligatorisk

InitiatingRegistry

Obligatorisk

CommitmentPeriod

Obligatorisk

NewValueofReserve

Obligatorisk

Utparametrar

ResultIdentifier

Obligatorisk

ResponseCode

Valfri

Användningar

AuthenticateMessage

WriteToFile

CheckVersion

Används av

Ej tillämpligt (anropas som en webbtjänst).

Tabell XIa-6b:   NAPTableManagementWS RemoveNAPallocationReserve ()

Ändamål

Denna funktion tar emot en begäran om att från reserven i den nationella fördelningsplanen ta bort ett antal utsläppsrätter som registret har förvärvat genom ’påfyllning’.

Gemenskapens oberoende transaktionsförteckning autentiserar det inledande registret (Originating Registry) genom att anropa funktionen AuthenticateMessage() och kontrollerar det inledande registrets version genom att anropa funktionen CheckVersion().

Om autentiseringen och versionskontrollen går igenom, returneras siffran 1 utan svarskoder, innehållet i begäran skrivs till en fil genom anrop av funktionen WriteToFile() och begäran placeras i en kö.

Om autentiseringen eller versionskontrollen inte går igenom, returneras resultatidentifieraren 0 tillsammans med en svarskod som indikerar felorsaken.

Inparametrar

From

Obligatorisk

To

Obligatorisk

CorrelationId

Obligatorisk

MajorVersion

Obligatorisk

MinorVersion

Obligatorisk

InitiatingRegistry

Obligatorisk

CommitmentPeriod

Obligatorisk

NewValueofReserve

Obligatorisk

Utparametrar

ResultIdentifier

Obligatorisk

ResponseCode

Valfri

Användningar

AuthenticateMessage

WriteToFile

CheckVersion

Används av

Ej tillämpligt (anropas som en webbtjänst).”

d)

Följande rader ska läggas till i tabell XIa-7:

”IncreaseNAPallocationReserve

7005, 7122, 7153, 7154, 7155, 7156, 7700, 7702

7453

RemoveNAPallocationReserve

7005, 7122, 7153, 7154, 7155, 7156, 7700, 7702

7454”

m)

Följande rader ska införas i tabell XII-1 i nummerordning:

”7453

Mängden utsläppsrätter som läggs till reserven måste ha ett positivt värde

 

7454

Mängden utsläppsrätter som ta bort från reserven får inte överskrida totalmängden utsläppsrätter som har förvärvats genom ’påfyllning’.”

 

n)

I bilaga XIV ska punkt 5 ersättas med följande:

”5.

En nationell fördelningsplan som lämnas till kommissionen ska ha följande format:

a)

Totalantalet utsläppsrätter som utfärdas: i en enskild cell totalantalet utsläppsrätter som kommer att utfärdas för den period som den nationella fördelningsplanen omfattar.

b)

Totalantalet utsläppsrätter som inte har fördelats till deltagare (reserv): i en enskild cell totalantalet utsläppsrätter (utfärdade eller förvärvade) som har avdelats för nya deltagare och för auktionsförsäljning för den period som den nationella fördelningsplanen omfattar.

c)

År: i enskilda celler och i stigande ordning för varje år som den nationella fördelningsplanen omfattar.

d)

Anläggningens ID: i enskilda celler i stigande ordning. De uppräknade anläggningarna ska inbegripa unilateralt införlivade anläggningar enligt artikel 24 i direktiv 2003/87/EG och ska inte inbegripa anläggningar som undantas tillfälligt enligt artikel 27 i direktiv 2003/87/EG.

e)

Fördelade utsläppsrätter: de utsläppsrätter som för ett specifikt år ska fördelas till en specifik anläggning ska anges i den cell som kopplar det året till den berörda anläggningens ID.”

o)

Bilaga XVI ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 4a ska ersättas med följande:

”Följande allmänna information ska visas och uppdateras inom sju arbetsdagar efter eventuella ändringar i den:

a)

Varje medlemsstats nationella fördelningsplanstabell med angivande av tilldelningarna till anläggningar och mängden utsläppsrätter som har reserverats för senare tilldelning eller försäljning ska visas och uppdateras efter varje korrigering till den nationella fördelningsplanen, med tydlig indikering av var korrigeringarna har gjorts.

b)

Avgifter som har debiterats för skapande och årligt underhåll av depåkonton i varje register. Registeradministratören ska underrätta den centrala förvaltaren om uppdateringar av denna information inom 15 arbetsdagar från tidpunkten för ändringar av avgifter.

c)

Typen av Kyotoenheter som kan hållas på verksamhetsutövar- och persondepåkonton i register.”

b)

Punkt 4b i bilaga XVI ska utgå.

c)

Punkt 12a ska ersättas med följande:

”Den centrala förvaltaren ska hålla följande information tillgänglig på den offentliga delen av gemenskapens oberoende transaktionsförtecknings webbplats:

a)

Från och med den 30 april år X+1 information om andelen utsläppsrätter som har överlämnats i varje medlemsstat för år X och som inte överfördes före överlämnandet.

b)

En siffra som indikerar totala antalet utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar som på den föregående dagen hölls i alla register på verksamhetsutövardepåkonton och persondepåkonton.”

Artikel 91

Ikraftträdande

1.   Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artiklarna 2–88 ska gälla från och med den 1 januari 2012.

2.   Förordning (EG) nr 2216/2004 upphör att gälla den 1 januari 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 oktober 2008.

På kommissionens vägnar

Stavros DIMAS

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  EUT L 49, 19.2.2004, s. 1.

(3)  EUT L 41, 14.2.2003, s. 26.

(4)  EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.

(5)  EGT L 201, 31.7.2002, s. 37.

(6)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

(7)  EUT L 386, 29.12.2004, s. 1.

(8)  EUT L 229, 31.8.2007, s. 1.


BILAGA I

Information som ska lämnas till registeradministratören rörande partsdepåkonton, nationella konton och persondepåkonton

1.

Namn, adress, ort, postnummer, land, telefonnummer, faxnummer och e-postadress för den person som ansöker om att skapa ett persondepåkonto.

2.

Handlingar som styrker identiteten hos den person som ansöker om att skapa ett persondepåkonto.

3.

Den alfanumeriska identifiering som medlemsstaten, kommissionen eller personen har bestämt för kontot i fråga. Den alfanumeriska identifieraren ska vara unik inom registret.

4.

Namn, adress, ort, postnummer, land, telefonnummer, faxnummer och e-postadress för kontots första behöriga ombud som medlemsstaten, kommissionen eller personen har utsett för kontot i fråga.

5.

Namn, adress, ort, postnummer, land, telefonnummer, faxnummer och e-postadress för kontots andra behöriga ombud som medlemsstaten, kommissionen eller personen har utsett för kontot i fråga.

6.

Namn, adress, ort, postnummer, land, telefonnummer, faxnummer, e-postadress och tillträdesrätt för kontots eventuella extra ombud som medlemsstaten, kommissionen eller personen har utsett för kontot i fråga.

7.

Handlingar som styrker de behöriga ombudens identitet.


BILAGA II

BASVILLKOR

Basvillkorens utformning och verkan

1.

Förhållandet mellan kontoinnehavare och registeradministratörer.

Kontoinnehavarens och det behöriga ombudets skyldigheter

2.

Kontoinnehavarens och det behöriga ombudets skyldigheter i fråga om säkerhet, användarnamn, lösenord och tillträde till registrets webbplats.

3.

Kontoinnehavarens och det behöriga ombudets skyldighet att lägga ut uppgifter på registrets webbplats och se till att de är korrekta.

4.

Kontoinnehavarens och det behöriga ombudets skyldighet att följa bestämmelserna för användning av registrets webbplats.

Registeradministratörens skyldigheter

5.

Registeradministratörens skyldighet att genomföra kontoinnehavarens instruktioner.

6.

Registeradministratörens skyldighet att registrera uppgifter om kontoinnehavaren.

7.

Registeradministratörens skyldighet att öppna, uppdatera och avsluta ett konto i enlighet med bestämmelserna i denna förordning.

Genomförandet av processer

8.

Bestämmelser om slutgiltigt godkännande av processer och bekräftelse.

Betalning

9.

Villkor i fråga om avgifter för öppnande och innehav av konton.

Driften av registrets webbplats

10.

Bestämmelser om registeradministratörens rätt att göra ändringar rörande webbplatsen.

11.

Villkor för användning av registrets webbplats.

Garantier och skadestånd

12.

Informationens tillförlitlighet.

13.

Behörighet att inleda processer.

Revidering av basvillkoren om förordningen eller den nationella lagstiftningen ändras

Säkerhet och motåtgärder vid säkerhetsbrott

Lösning av tvister

14.

Bestämmelser om lösning av tvister mellan kontoinnehavare.

Skadestånd

15.

Ansvarsbegränsning för registeradministratören.

16.

Ansvarsbegränsning för kontoinnehavaren.

Tredje parts rättigheter

Ombud, underrättelser och tillämplig rätt


BILAGA III

Information rörande varje verksamhetsutövardepåkonto som ska lämnas till registeradministratören

1.

Punkterna 1 till 3.1, 3.4 till 4.5 och punkt 6 i informationen som identifierar anläggningen enligt vad som förtecknas i avsnitt 14.1 i bilaga I till beslut 2007/589/EG (1). Verksamhetsutövarens namn ska vara samma som namnet på den fysiska eller juridiska person som är innehavare av det berörda tillståndet för utsläpp av växthusgaser. Anläggningens namn ska vara samma som namnet i det berörda tillståndet för utsläpp av växthusgaser.

2.

Den tillståndskod som har utfärdats av den behöriga myndigheten.

3.

Anläggningens identifieringskod.

4.

Den alfanumeriska identifierare som verksamhetsutövaren har bestämt för kontot. Identifieraren ska vara unik inom registret.

5.

Namn, adress, ort, postnummer, land, telefonnummer, faxnummer och e-postadress för verksamhetsutövardepåkontots första behöriga ombud som verksamhetsutövaren har utsett för kontot i fråga.

6.

Namn, adress, ort, postnummer, land, telefonnummer, faxnummer och e-postadress för verksamhetsutövardepåkontots andra behöriga ombud som verksamhetsutövaren har utsett för kontot i fråga.

7.

Namn, adress, ort, postnummer, land, telefonnummer, faxnummer, e-postadress och tillträdesrätter för verksamhetsutövardepåkontots eventuella extra behöriga ombud som verksamhetsutövaren har utsett för kontot i fråga.

8.

Handlingar som styrker verksamhetsutövardepåkontos behöriga ombuds identitet.


(1)  Kommissionens beslut 2007/589/EG av den 18 juli 2007 om riktlinjer för övervakning och rapportering av utsläpp av växthusgaser i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG (EUT L 229, 31.8.2007, s. 1).


BILAGA IV

Registeradministratörernas och den centrala förvaltarens rapporteringsskyldigheter

ALLMÄNT TILLGÄNGLIG INFORMATION FRÅN REGISTER OCH GEMENSKAPENS OBEROENDE TRANSAKTIONSFÖRTECKNING

1.

Den centrala förvaltaren ska på den offentliga delen av gemenskapens oberoende transaktionsförtecknings webbplats vid fastställda tidpunkter presentera och uppdatera den information om registersystemet som anges i punkterna 2–5 nedan, och varje registeradministratör på sitt registers webbplats vid fastställda tidpunkter presentera och uppdatera denna information.

2.

Följande uppgifter om varje konto ska presenteras senast en vecka efter det att kontot öppnades i ett register och ska därefter uppdateras en gång i veckan:

a)

Kontoinnehavarens namn: kontoinnehavare (person, verksamhetsutövare, kommissionen, medlemsstat). I fråga om verksamhetsutövardepåkonton ska kontoinnehavarens namn vara samma som namnet på den fysiska eller juridiska person som är innehavare av det berörda tillståndet för utsläpp av växthusgaser.

b)

Alfanumerisk identifiering: den identifiering som kontoinnehavaren har bestämt för kontot.

c)

Namn, adress, ort, postnummer, land, telefonnummer, faxnummer och e-postadress för kontots första, andra och extra behöriga ombud som kontoinnehavaren har utsett för kontot, utom om registeradministratören tillåter att kontoinnehavaren kan begära att informationen eller delar av den hålls sekretessbelagd och kontoinnehavaren skriftligen har begärt att registeradministratören inte ska visa informationen eller delar av den.

3.

Följande tilläggsuppgifter om varje verksamhetsutövardepåkonto ska presenteras senast en vecka efter det att kontot öppnades i registret och ska därefter uppdateras en gång i veckan:

a)

Punkterna 1 till 3.1, 3.4 till 4.5 och punkt 6 i informationen som identifierar anläggningen enligt vad som förtecknas i avsnitt 14.1 i bilaga I till beslut 2007/589/EG.

b)

Tillståndskod: den kod som har tilldelats den anläggning som är kopplad till verksamhetsutövardepåkontot.

c)

Anläggningskod: den kod som har tilldelats den anläggning som är kopplad till verksamhetsutövardepåkontot.

d)

Utsläppsrätter som har tilldelats och utfärdats för den anläggning som är kopplad till verksamhetsutövardepåkontot, som finns med i den nationella fördelningsplanen i enlighet med artikel 11 i direktiv 2003/87/EG och eventuella korrigeringar av tilldelningarna.

e)

Datum då tillståndet för utsläpp av växthusgaser trädde i kraft och datum då kontot skapades.

4.

Följande kompletterande uppgifter om verksamhetsutövardepåkonton ska från och med 2005 anges vid följande tidpunkter:

a)

Kontrollerade utsläpp tillsammans med korrigeringar för år X för den anläggning som är kopplad till verksamhetsutövardepåkontot ska visas från och med den 15 maj år X+1.

b)

De utsläppsrätter och utsläppsminskningsenheter/certifierade utsläppsminskningar (ordnade efter enhetskod) som har överlämnats för år X ska visas ordnade efter enhetskod från och med den 15 maj år X+1.

c)

En symbol som visar huruvida den anläggning som är kopplad till verksamhetsutövardepåkontot överlämnade eller inte överlämnade det nödvändiga antalet utsläppsrätter för år X senast den 30 april år X+1, i enlighet med artikel 6.2 e i direktiv 2003/87/EG, och eventuella senare ändringar till denna status enligt korrigeringar av kontrollerade utsläpp i enlighet med artikel 51.4 i denna förordning, ska visas från och med den 15 maj år X+1. Beroende på anläggningens fullgörandestatustal och registrets driftsstatus ska följande symboler visas tillsammans med följande anmärkningar:

Tabell IV-1:   Anmärkningar om fullgörande

Fullgörandestatus för år X den 30 april år X+1

Symbol

Anmärkning

Ska visas om gemenskapens oberoende transaktionsförteckning och på registren

Totala antalet överlämnade utsläppsrätter och utsläppsminskningsenheter/certifierade utsläppsminskningar för perioden ≥ kontrollerade utsläpp under perioden fram till innevarande år

A

”Antalet utsläppsrätter och utsläppsminskningsenheter/certifierade utsläppsminskningar som har överlämnats fram till den 30 april är större än eller lika med kontrollerade utsläpp”

Totala antalet överlämnade utsläppsrätter och utsläppsminskningsenheter/certifierade utsläppsminskningar för perioden < kontrollerade utsläpp under perioden fram till innevarande år

B

”Antalet utsläppsrätter och utsläppsminskningsenheter/certifierade utsläppsminskningar som har överlämnats fram till den 30 april är lägre än kontrollerade utsläpp”

 

C

”Kontrollerade utsläpp noterades inte före den 30 april”

Kontrollerade utsläpp under perioden fram till innevarande år korrigerades av den behöriga myndigheten

D

”Kontrollerade utsläpp korrigerades av den behöriga myndigheten efter den 30 april år X. Medlemsstatens behöriga myndighet beslöt att anläggningen inte har fullgjort sina skyldigheter för år X.”

Kontrollerade utsläpp under perioden fram till innevarande år korrigerades av den behöriga myndigheten

E

”Kontrollerade utsläpp korrigerades av den behöriga myndigheten efter den 30 april år X. Medlemsstatens behöriga myndighet beslöt att anläggningen har fullgjort sina skyldigheter för år X.”

 

X

”Kontrollerade utsläpp kunde inte noteras och/eller överlämnas före den 30 april på grund av att processen för överlämnande av utsläppsrätter och/eller processen för uppdatering av kontrollerade utsläpp har stängts av för medlemsstatens register”;

d)

En symbol som indikerar om anläggningens konto är spärrat ska visas från och med den 31 mars år X+1.

5.

Följande allmänna information ska visas och uppdateras inom en vecka från eventuella ändringar i den:

a)

Varje medlemsstats nationella fördelningsplanstabell med angivande av tilldelningarna till anläggningar och mängden utsläppsrätter som har reserverats för senare tilldelning eller försäljning ska visas och uppdateras efter varje korrigering till den nationella fördelningsplanstabellen, med tydlig indikering av var korrigeringarna har gjorts.

b)

För varje register ska kontinuerligt visas de avgifter som har debiterats för skapande och årsunderhåll av depåkonton. Registeradministratören ska underrätta den centrala förvaltaren om uppdateringar av denna information inom 15 arbetsdagar från tidpunkten för ändringar av avgifter.

c)

Typen av Kyotoenheter som kan hållas på verksamhetsutövar- och persondepåkonton i register.

ALLMÄNT TILLGÄNGLIG INFORMATION FRÅN REGISTER

6.

Varje registeradministratör ska på den offentliga delen av registrets webbplats visa och uppdatera informationen enligt punkterna 7–10 vid fastställda tidpunkter.

7.

För varje projektidentifiering för en projektaktivitet som genomförs enligt artikel 6 i Kyotoprotokollet och mot vilken medlemsstaten har utfärdat utsläppsminskningsenheter ska följande information visas en vecka efter utfärdandet:

a)

Projektets namn: ett unikt namn på projektet.

b)

Projektplats: den medlemsstat och stad eller region där projektet är beläget.

c)

År då utsläppsminskningsenheter har utfärdats: de år under vilka utsläppsminskningsenheter har utfärdats med anledning av projektaktiviteten som har genomförts enligt artikel 6 i Kyotoprotokollet.

d)

Rapporter: nedladdningsbara elektroniska versioner av all allmänt tillgänglig dokumentation om projektet, inbegripet förslag, övervakning, kontroll och utfärdande av utsläppsminskningsenheter, i förekommande fall i enlighet med sekretessbestämmelserna i beslut 9/CMP.1 (riktlinjer för genomförande av artikel 6 i Kyotoprotokollet) av klimatkonventionens partskonferens i sin funktion som Kyotoprotokollets partsmöte.

e)

Tabeller över reserver som har utarbetats enligt kommissionens beslut 2006/780/EG (1).

8.

Följande uppgifter om innehav och transaktioner som berör registret för åren från och med 2005 ska visas ordnade efter enhetskod, vid följande tidpunkter:

a)

För varje konto (persondepå-, verksamhetsutövardepå-, partsdepå-, annullerings-, ersättnings- och återlösenskonto) ska totalantalet utsläppsminskningsenheter, certifierade utsläppsminskningar, tilldelade utsläppsenheter och sänkkrediter som finns på kontot den 1 januari år X visas från och med den 15 januari år X+5.

b)

Totalantalet tilldelade utsläppsenheter som utfärdades år X på grundval av artikel 7 i beslut nr 280/2004/EG ska visas från och med den 15 januari år X+1.

c)

Totalantalet utsläppsminskningsenheter som utfärdades år X på grundval av projektaktiviteter genomförda i enlighet med artikel 6 i Kyotoprotokollet ska visas från och med den 15 januari år X+1.

d)

Totalantalet utsläppsminskningsenheter, certifierade utsläppsminskningar, tilldelade utsläppsenheter och sänkkrediter som förvärvades från andra register år X ska visas, tillsammans med uppgift om överförande konton och register, från och med den 15 januari år X+5.

e)

Totalantalet sänkkrediter som utfärdades år X på grundval av alla projektaktiviteter som genomfördes i enlighet med artikel 3.3 och 3.4 i Kyotoprotokollet ska visas från och med den 15 januari år X+1.

f)

Totalantalet utsläppsminskningsenheter, certifierade utsläppsminskningar, tilldelade utsläppsenheter och sänkkrediter som överfördes till andra register år X ska visas, tillsammans med uppgift om förvärvande konton och register, från och med den 15 januari år X+5.

g)

Totalantalet utsläppsminskningsenheter, certifierade utsläppsminskningar, tilldelade utsläppsenheter och sänkkrediter som annullerades år X på grundval av projektaktiviteter genomförda i enlighet med artikel 3.3 och 3.4 i Kyotoprotokollet ska visas från och med den 15 januari år X+1.

h)

Totalantalet utsläppsminskningsenheter, certifierade utsläppsminskningar, tilldelade utsläppsenheter och sänkkrediter som annullerades år X, med anledning av att den kommitté som inrättats i enlighet med Kyotoprotokollet för att bevaka att åtagandena enligt protokollet fullgörs konstaterar att medlemsstaten inte har fullgjort sitt åtagande i enlighet med artikel 3.1 i Kyotoprotokollet, ska visas från och med den 15 januari år X+1.

i)

Totalantalet utsläppsminskningsenheter, certifierade utsläppsminskningar, tilldelade utsläppsenheter, sänkkrediter och utsläppsrätter som annullerades år X ska visas, tillsammans med en hänvisning till den artikel i denna förordning enligt vilken dessa Kyotoenheter eller utsläppsrätter annullerades, från och med den 15 januari år X+1.

j)

Totalantalet utsläppsminskningsenheter, certifierade utsläppsminskningar, tilldelade utsläppsenheter, sänkkrediter och utsläppsrätter som återlöstes år X ska visas från och med den 15 januari år X+1.

k)

Totalantalet utsläppsminskningsenheter, certifierade utsläppsminskningar, tilldelade utsläppsenheter, sänkkrediter och utsläppsrätter som år X flyttades över från föregående åtagandeperiod ska visas från och med den 15 januari år X+1.

l)

Totalantalet utsläppsrätter från föregående åtagandeperiod som annullerades och ersattes år X ska visas från och med den 15 maj år X.

m)

Innehaven på varje konto (persondepå-, verksamhetsutövardepå-, partsdepå-, annullerings-, ersättnings- och återlösenskonto) av utsläppsminskningsenheter, certifierade utsläppsminskningar, tilldelade utsläppsenheter och sänkkrediter den 31 december år X ska visas från och med den 15 januari år X+5.

9.

Förteckningen över personer som medlemsstaten har auktoriserat att inneha utsläppsminskningsenheter, certifierade utsläppsminskningar, tilldelade utsläppsenheter och sänkkrediter på sitt ansvar ska visas senast en vecka efter det att auktoriseringarna beviljades, och ska därefter uppdateras varje vecka.

10.

Totalantalet certifierade utsläppsminskningar och utsläppsminskningsenheter som verksamhetsutövarna får överlämna för varje period i enlighet med artikel 11 a 1 i direktiv 2003/87/EG ska visas i enlighet med artikel 30.3 i det direktivet.

ALLMÄNT TILLGÄNGLIG INFORMATION FRÅN GEMENSKAPENS OBEROENDE TRANSAKTIONSFÖRTECKNING

11.

Den centrala förvaltaren ska på den offentliga delen av registersystemets webbplats visa och uppdatera informationen enligt punkterna 12 och 13 på fastställda tidpunkter.

12.

För varje slutförd transaktion som berör registersystemet för år X ska följande uppgifter visas från och med den 15 januari år X+5:

a)

Det överförande kontots kontokod.

b)

Det förvärvande kontots kontokod.

c)

Namn på det överförande kontots kontoinnehavare: kontoinnehavare (person, verksamhetsutövare, kommissionen, medlemsstat).

d)

Namn på det förvärvande kontots kontoinnehavare: kontoinnehavare (person, verksamhetsutövare, kommissionen, medlemsstat).

e)

De utsläppsrätter eller Kyotoenheter som ingår i transaktionen, ordnade efter enhetskod.

f)

Transaktionskod.

g)

Datum och klockslag då transaktionen slutfördes (GMT).

h)

Processtyp: angivelse av vilka kategorier processen tillhör enligt artikel 31.

13.

Den centrala förvaltaren ska hålla följande information tillgänglig på den offentliga delen av gemenskapens oberoende transaktionsförtecknings webbplats:

a)

Från och med den 30 april år X+1 information om andelen utsläppsrätter som har överlämnats i varje medlemsstat för år X och som inte överfördes före överlämnandet.

b)

Från och med den 1 mars år X+1 information om summan av medlemsstatens kontrollerade utsläpp som har noterats för år X, som en procentandel av summan av kontrollerade utsläpp för år X–1.

c)

En siffra som indikerar totala antalet utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar som på den föregående dagen hölls i alla register på verksamhetsutövardepåkonton och persondepåkonton.

UPPGIFTER SOM VARJE REGISTER SKA HÅLLA TILLGÄNGLIGA FÖR KONTOINNEHAVARE

14.

Varje registeradministratör ska på den offentliga delen av registrets webbplats visa och uppdatera informationen enligt punkt 15, på fastställda tidpunkter.

15.

För varje konto ska följande element visas sorterade efter enhetskod, och på kontoinnehavarens begäran endast för kontoinnehavaren:

a)

Aktuellt innehav av utsläppsrätter och Kyotoenheter.

b)

En förteckning över de föreslagna transaktioner som kontoinnehavaren har inlett, med de uppgifter som anges i punkt 12 a–f, datum och klockslag när transaktionen föreslogs (GMT), den föreslagna transaktionens nuvarande status och eventuella svarskoder som har returnerats i samband med de kontroller som registret och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning har gjort.

c)

En förteckning över utsläppsrätter och Kyotoenheter som kontot har förvärvat efter slutförda transaktioner. För varje transaktion ska visas de element som anges i punkt 12 a–g.

d)

En förteckning över utsläppsrätter och Kyotoenheter som har överförts från kontot efter slutförda transaktioner. För varje transaktion ska visas de element som anges i punkt 12 a–g.


(1)  Kommissionens beslut 2006/780/EG av den 13 november 2006 om undvikande av dubbelräkning av minskningar av utsläpp av växthusgaser inom ramen för gemenskapens system för handel med utsläppsrätter när det gäller projektverksamhet enligt Kyotoprotokollet i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG (EUT L 316, 16.11.2006, s. 12).