Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32008R1254.pdf

16.12.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 337/80


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1254/2008

av den 15 december 2008

om ändring av förordning (EG) nr 889/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på ekologisk produktion, märkning och kontroll

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91 (1), särskilt artiklarna 20.3, 21.2, 22.2 och 38 a, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 834/2007, framförallt i artikel 20, fastställs grundkrav för produktion av ekologisk jäst. Tillämpningsföreskrifter för de kraven bör fastställas i kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 (2).

(2)

Eftersom bestämmelser för produktion av ekologisk jäst bör införas, bör förordning (EG) nr 889/2008 nu också omfatta jäst som används som livsmedel och foder.

(3)

För att hjälpa jordbrukare som bedriver ekologiskt jordbruk att få tag på tillräckliga mängder foder till sina djur och för att underlätta omställningen av områden för ekologisk odling för att möta den ökade efterfrågan på ekologiska produkter, är det lämpligt att tillåta att foderransonen till 100 % utgörs av omställningsfoder, som är producerat på jordbrukarens eget jordbruksföretag.

(4)

Enligt bilaga 6B till rådets förordning (EEG) 2092/91 (3) är bara enzymer som normalt sett används som bearbetningshjälpmedel tillåtna i ekologisk bearbetning; enzymer som används som livsmedelstillsatser måste finnas upptagna i förteckningen över godkända livsmedelstillsatser i bilaga 6A.A.1 till den förordningen. Det är nödvändigt att återinföra den bestämmelsen i de nya tillämpningsföreskrifterna.

(5)

Eftersom jäst inte anses vara en jordbruksprodukt enligt artikel 32.3 i fördraget och för att ekologisk jäst ska kunna märkas som ekologisk, måste bestämmelserna om beräkning av ingredienser ändras. Beräkning av jäst och jästprodukter som jordbruksingredienser kommer att vara obligatorisk från och med den 31 december 2013. Branschen behöver den tiden för att kunna anpassa sig.

(6)

Dekorationsmålning av kokta ägg är tradition i vissa delar av Europeiska unionen en viss period på året, och eftersom ekologiska ägg också kan målas och släppas ut på marknaden och några medlemsstater har lämnat in en begäran om att tillåta färg för det ändamålet, har en panel oberoende experter undersökt vissa färger och andra ämnen avsedda för desinficering och konserverande av kokta ägg (4) och dragit slutsatsen att flera naturliga färger, samt konstgjorda former av järnoxider och järnhydroxider, temporärt kan godkännas. Med tanke på produktionens lokala karaktär och att den är säsongsbunden, är det dock lämpligt att behöriga myndigheter får utfärda relevanta godkännanden.

(7)

I enlighet med en rekommendation från en panel för ekologisk jäst (5) bör flera produkter och ämnen som är nödvändiga vid produktionen av ekologisk jäst, jästberedningar och jästsammansättningar godkännas i enlighet med artikel 21 i förordning (EG) nr 834/2007. I artikel 20 i den förordningen fastställs att endast ekologiskt producerade substrat får användas för produktion av ekologisk jäst och ekologisk jäst får inte förekomma i ekologiska livsmedel eller ekologiskt foder tillsammans med icke-ekologisk jäst. Expertpanelen rekommenderade dock i sina slutsatser av den 10 juli 2008 att man temporärt skulle tillåta 5 % icke-ekologiskt jästextrakt, till dess att ekologiskt jästextrakt finns att tillgå, som ytterligare substrat för produktion av ekologisk jäst som källa till kväve, fosfor, vitaminer och mineraler. I enlighet med flexibilitetsreglerna enligt artikel 22.2 e i den förordningen bör 5 % icke-ekologiskt jästextrakt godkännas för produktion av ekologisk jäst.

(8)

Förordning (EG) nr 889/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)

Ändringarna bör tillämpas från och med den dag som förordning (EG) nr 889/2008 börjar tillämpas.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i den här förordningen är förenliga med yttrandet från den föreskrivande kommittén för ekologisk produktion.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 889/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1.2 ska led d utgå.

2.

Artikel 21.1 ska ersättas med följande:

”1.   Foderblandningen i foderransonerna får i genomsnitt innehålla högst 30 % omställningsfoder. När omställningsfodret kommer från en enhet som ingår i det aktuella jordbruksföretaget får procentandelen ökas till 100 %.”

3.

Artikel 27 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 b ska följande mening läggas till:

”Enzymer som ska användas som livsmedelstillsatser måste dock förtecknas i bilaga VIII, avsnitt A.”

b)

I punkt 2 ska följande led läggas till:

”c)

Från och med den 31 december 2013 ska jäst och jästprodukter beräknas som ingredienser av jordbruksursprung.”

c)

Följande punkt ska läggas till som punkt 4:

”4.   I fråga om den traditionella dekorationsmålningen av skalen på kokta ägg som producerats för att släppas ut på marknaden vid en viss tidpunkt på året, får den behöriga myndigheten för den period som avses ovan godkänna användning av naturliga färger och naturliga beläggningar. Godkännandet får till och med den 31 december 2013 omfatta konstgjorda former av järnoxider och järnhydroxider. Godkännanden ska meddelas kommissionen och medlemsstaterna.”

4.

Följande artikel 27a ska läggas till:

”Artikel 27a

I fråga om tillämpningen av artikel 20.1 i förordning (EG) nr 834/2007 får följande ämnen användas vid produktion, beredning och sammansättning av jäst:

a)

Ämnen som förtecknas i bilaga VIII, avsnitt C till den här förordningen.

b)

Produkter och ämnen som avses i artikel 27.1 b och e i den här förordningen.”

5.

I avdelning II kapitel 6 ska följande avsnitt 3a läggas till:

”Avsnitt 3a

Undantag från produktionsreglerna i fråga om användning av specifika produkter och ämnen vid bearbetningen i enlighet med artikel 22.2 e i förordning (EG) nr 834/2007

Artikel 46a

Tillsats av icke-ekologiskt jästextrakt

I de fall villkoren i artikel 22.2 e i förordning (EG) nr 834/2007 ska tillämpas är det tillåtet att vid produktion av ekologisk jäst tillsätta upp till 5 % icke-ekologiskt jästextrakt eller autolysat till substratet (beräknad som torrsubstans), om tillverkaren inte kan få tag på ekologiskt tillverkat jästextrakt eller autolysat.

Tillgängligheten på ekologiskt jästextrakt eller autolysat ska undersökas på nytt före den 31 december 2013 i syfte att dra tillbaka den här bestämmelsen.”

6.

Bilaga VIII ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 december 2008.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  EUT L 250, 18.9.2008, s. 1.

(3)  EGT L 198, 22.7.1991, s. 1. Förordning (EEG) nr 2092/91 upphävs och ersätts genom förordning (EG) nr 834/2007 med verkan från och med den 1 januari 2009.

(4)  Rekommendationer från gruppen av oberoende experter om ”en ansökan om färgämnen för målning av skalen på ekologiska påskägg”. www.organic-farming.europa.eu

(5)  Rekommendationer från gruppen av oberoende experter om ”Bestämmelser om ekologisk jäst”. www.organic-farming.europa.eu


BILAGA

Bilaga VIII till förordning (EG) nr 889/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

I bilaga VIII ska rubriken ersättas med följande:

2.

Följande ska läggas till som avsnitt C:

”AVSNITT C –   BEARBETNINGSHJÄLPMEDEL FÖR PRODUKTION AV JÄST OCH JÄSTPRODUKTER

Namn

Primärjäst

Jästberedningar och -sammansättningar

Särskilda villkor

Kalciumklorid

X

 

 

Koldioxid

X

X

 

Citronsyra

X

 

För pH-reglering vid jästtillverkning

Mjölksyra

X

 

För pH-reglering vid jästtillverkning

Kväve

X

X

 

Syre

X

X

 

Potatisstärkelse

X

X

För filtrering

Natriumkarbonat

X

X

För pH-reglering

Vegetabiliska oljor

X

X

Smörj-, släpp- eller skumdämpningsmedel”