Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32009D0428.pdf

5.6.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 139/32


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 4 juni 2009

om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilagan till Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG i fråga om undantag för användning av bly som störämne i RIG Faraday-fasvridare i fiberoptiska kommunikationssystem

[delgivet med nr K(2009) 4165]

(Text av betydelse för EES)

(2009/428/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG av den 27 januari 2003 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (1), särskilt artikel 5.1 c, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 2002/95/EG ska kommissionen se över undantagen för vissa material och komponenter till elektriska och elektroniska produkter från bestämmelserna i artikel 4.1 av det direktivet.

(2)

Efter att ha utfört den tekniska och vetenskapliga bedömningen anser kommissionen att RIG (rare earth iron garnet) Faraday-fasvridare som uppfyller maximivärden för koncentrationer enligt direktiv 2002/95/EG för närvarande finns att tillgå, och att det undantag som beviljats för detta ändamål bör ses över.

(3)

Direktiv 2002/95/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

Kommissionen har samrått med berörda parter i enlighet med artikel 5.2 i direktiv 2002/95/EG. Vid samrådet framkom det att tillverkarna behöver få god tid på sig att se till att RIG Faraday-fasvridare uppfyller kraven på begränsningen för bly enligt direktiv 2002/95/EG. Det bör därför säkerställas att konsekvenserna för hälsa och konsumentsäkerhet till följd av ersättningen sannolikt inte är större än vinsterna för miljö, hälsa och konsumentsäkerhet, särskilt i säkerhetsrelevanta produkter såsom kommunikationssystem.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 18 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/12/EG (2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till direktiv 2002/95/EG ska ändras på det sätt som anges i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 4 juni 2009.

På kommissionens vägnar

Stavros DIMAS

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 37, 13.2.2003, s. 19.

(2)  EUT L 114, 27.4.2006, s. 9.


BILAGA

I bilagan till direktiv 2002/95/EG ska punkt 22 ersättas med följande:

”22.

Bly som störämne i RIG (rare earth iron garnet) Faraday-fasvridare i fiberoptiska kommunikationssystem till och med den 31 december 2009.”