Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

11.6.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 148/27


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 10 juni 2009

om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilagan till Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG i fråga om undantag för användning av bly, kadmium och kvicksilver

[delgivet med nr K(2009) 4187]

(Text av betydelse för EES)

(2009/443/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG av den 27 januari 2003 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (1), särskilt artikel 5.1 b, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 2002/95/EG ska kommissionen utvärdera vissa farliga ämnen som är förbjudna enligt artikel 4.1 i direktivet.

(2)

Vissa material och komponenter som innehåller bly och kadmium bör undantas från förbudet, eftersom det ännu inte är tekniskt eller vetenskapligt genomförbart att utesluta dessa farliga ämnen ur dessa specifika material och komponenter.

(3)

Det är ännu inte praktiskt möjligt att ersätta bly i lod för lödning av tunna koppartrådar med diametern 100 μm eller mindre i krafttransformatorer.

(4)

Det är inte praktiskt möjligt att ersätta bly i pläteringsskikt för högspänningsdioder med en kropp av zinkboratglas.

(5)

Det är för närvarande inte praktiskt möjligt att ersätta kadmium och kadmiumoxid i tjockfilmspasta som används på aluminiumbunden berylliumoxid.

(6)

Tekniska lösningar för att ersätta analoga kretsar för ljudbearbetning för att undvika användning av kadmiumbaserade optokopplare i alla professionella audiotillämpningar bör bli praktiskt användbara senast den 31 december 2009.

(7)

Det är för närvarande inte tekniskt möjligt att ersätta kvicksilver som sputtringsinhibitor i plasmaskärmar för likström som innehåller mer än 30 mg per skärm, men det bör bli möjligt senast den 1 juli 2010.

(8)

Direktiv 2002/95/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)

Kommissionen har samrått med berörda parter i enlighet med artikel 5.2 i direktiv 2002/95/EG.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 18 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/12/EG (2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till direktiv 2002/95/EG ska ändras på det sätt som anges i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 10 juni 2009.

På kommissionens vägnar

Stavros DIMAS

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 37, 13.2.2003, s. 19.

(2)  EUT L 114, 27.4.2006, s. 9.


BILAGA

I bilagan till direktiv 2002/95/EG ska följande punkter läggas till som punkterna 33–38:

”33.

Bly i lod för lödning av tunna koppartrådar med diametern 100 μm eller mindre i krafttransformatorer.

34.

Bly i metallkeramikbaserade trimpotentiometrar.

35.

Kadmium i fotoresistorer för optokopplare i professionell audioutrustning till och med den 31 december 2009.

36.

Kvicksilver som sputtringsinhibitor i plasmaskärmar för likström som innehåller mer än 30 mg per skärm till och med den 1 juli 2010.

37.

Bly i pläteringsskikt för högspänningsdioder med en kropp av zinkboratglas.

38.

Kadmium och kadmiumoxid i tjockfilmspasta som används på aluminiumbunden berylliumoxid.”