Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32009R0537.pdf

20.6.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 159/6


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 537/2009

av den 19 juni 2009

om ändring av förordning (EG) nr 1235/2008 när det gäller förteckningen över tredjeländer i vilka vissa jordbruksprodukter som erhålls genom ekologisk produktion måste ha sitt ursprung för att få marknadsföras i gemenskapen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91 (1), särskilt artikel 33.2, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med förordning (EG) nr 834/2007 upprättas i bilaga III till kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 av den 8 december 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer (2) en förteckning över tredjeländer vars produktionssystem och kontrollåtgärder för ekologisk produktion anses vara likvärdiga. Mot bakgrund av nya ansökningar och uppgifter som kommissionen fått från tredjeländer sedan förteckningen senast offentliggjordes bör vissa ändringar beaktas och läggas till eller föras in i förteckningen.

(2)

Myndigheterna i Australien och Costa Rica har begärt att kommissionen i förteckningen ska föra in ett nytt kontroll- och certifieringsorgan. Myndigheterna i Australien och Costa Rica har gett kommissionen de nödvändiga garantierna för att de nya kontroll- och certifieringsorganen uppfyller kriterierna i artikel 8.2 i förordning (EG) nr 1235/2008.

(3)

Indien finns med i den förteckning som upprättas i bilaga III till förordning (EG) nr 1235/2008 till och med den 30 juni 2009. För att undvika störningar i handeln måste den tid under vilken Indien ska finnas med i förteckningen förlängas med ytterligare en period. Myndigheterna i Indien har begärt att kommissionen i förteckningen ska föra in fyra nya kontroll- och certifieringsorgan. Myndigheterna i Indien har gett kommissionen de nödvändiga garantierna för att de nya kontroll- och certifieringsorganen uppfyller kriterierna i artikel 8.2 i förordning (EG) nr 1235/2008. Myndigheterna i Indien har informerat kommissionen om att ett kontrollorgan har bytt namn.

(4)

Myndigheterna i Israel har informerat kommissionen om att ett kontrollorgan har bytt namn.

(5)

Vissa jordbruksprodukter som importeras från Tunisien marknadsförs för närvarande i gemenskapen i enlighet med övergångsbestämmelserna i artikel 19 i förordning (EG) nr 1235/2008. Tunisien har till kommissionen lämnat en begäran om att landet ska föras upp i förteckningen i bilaga III till den förordningen och har lämnat den information som krävs enligt artiklarna 7 och 8 i samma förordning. Slutsatsen efter granskningen av dessa uppgifter och den efterföljande diskussionen med de tunisiska myndigheterna är att bestämmelserna i Tunisien om produktion och kontroll av jordbruksprodukter är likvärdiga med dem som fastställs i förordning (EG) nr 834/2007. Kommissionen har gjort en kontroll på plats av de produktionsregler och kontrollåtgärder som i praktiken tillämpas i Tunisien, i enlighet med artikel 33.2 i förordning (EG) nr 834/2007.

(6)

Förordning (EG) nr 1235/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den föreskrivande kommittén för ekologisk produktion.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga III till förordning (EG) nr 1235/2008 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 juni 2009.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  EUT L 334, 12.12.2008, s. 25.


BILAGA

Bilaga III till förordning (EG) nr 1235/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

I punkt 5 i texten om Australien ska följande strecksats läggas till:

”—

AUS-QUAL Pty Ltd, www.ausqual.com.au”;

2.

I punkt 5 i texten om Costa Rica ska följande strecksats läggas till:

”—

Control Union Certifications, www.cuperu.com”;

3.

Texten om Indien ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 5 ska ersättas med följande:

”—

Aditi Organic Certifications Pvt. Ltd, www.aditicert.net

APOF Organic Certification Agency (AOCA), www.aoca.in

Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd, www.bureauveritas.co.in

Control Union Certifications, www.controlunion.com

ECOCERT India Private Limited, www.ecocert.in

Food Cert India Pvt. Ltd, www.foodcert.in

IMO Control Private Limited, www.imo.ch

Indian Organic Certification Agency (Indocert), www.indocert.org

ISCOP (Indian Society for Certification of Organic products), www.iscoporganiccertification.com

Lacon Quality Certification Pvt. Ltd, www.laconindia.com

Natural Organic Certification Association, www.nocaindia.com

OneCert Asia Agri Certification private Limited, www.onecertasia.in

SGS India Pvt. Ltd, www.in.sgs.com

Uttaranchal State Organic Certification Agency (USOCA), www.organicuttarakhand.org/products_certification.htm

Vedic Organic certification Agency, www.vediccertification.com

Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA), http://www.rajasthankrishi.gov.in/Departments/SeedCert/index_eng.asp”;

b)

I punkt 7 ska ”2009” ersättas med ”2014”.

4.

I punkt 5 i texten om Israel ska fjärde strecksatsen ersättas med följande:

”—

Secal Israel Inspection and certification, www.skal.co.il”.

5.

Efter texten om Schweiz ska följande text föras in:

”TUNISIEN

1.   Produktkategorier:

a)

Obearbetade vegetabiliska produkter samt vegetativt förökningsmaterial och utsäde.

b)

Bearbetade jordbruksprodukter som är avsedda att användas som livsmedel i huvudsak bestående av en eller flera ingredienser av vegetabiliskt ursprung.

2.   Ursprung: Produkter i kategori 1 a och ekologiskt odlade ingredienser i produkter i kategori 1 b som har odlats i Tunisien.

3.   Produktionsregler: Law No 99-30 of 5 april 1999 relating to organic Farming; Decree of the Minister for Agriculture of 28 februari 2001, approving the standard specifications of the crop production according to the organic method.

4.   Behörig myndighet: Direction générale de la Production Agricole, www.agriportail.tn

5.   Kontrollorgan:

Ecocert SA en Tunisie, www.ecocert.com

Istituto Mediterraneo di Certificazione IMC, www.imcert.it

BCS, www.bcs-oeko.com

Lacon, www.lacon-institute.com

6.   Organ som utfärdar certifikatet: Se punkt 5.

7.   Landet ska finnas med i förteckningen till och med: 30 juni 2012.”