Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

26.2.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 49/32


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 25 februari 2010

om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilagan till Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG i fråga om undantag för en användning av kadmium

[delgivet med nr K(2010) 1034]

(Text av betydelse för EES)

(2010/122/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG av den 27 januari 2003 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (1), särskilt artikel 5.1 b, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 2002/95/EG ska kommissionen göra alla ändringar som behövs för att anpassa förteckningen över användningar som undantas från bestämmelserna enligt artikel 4.1 i det direktivet till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen.

(2)

Det är ännu inte tekniskt möjligt att ersätta kadmium i färgväxlande lysdioder med II-VI-halvledare utan att resultatet blir kraftigt försämrat. Vissa material och komponenter innehållande kadmium bör därför undantas från förbudet. Forskning om kadmiumfri teknik pågår dock och ersättningar bör finnas tillgängliga inom högst fyra eller fem år.

(3)

Direktiv 2002/95/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

Kommissionen har samrått med berörda parter i enlighet med artikel 5.2 i direktiv 2002/95/EG.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 18 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/12/EG (2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till direktiv 2002/95/EG ska ändras på det sätt som anges i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 25 februari 2010.

På kommissionens vägnar

Janez POTOČNIK

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 37, 13.2.2003, s. 19.

(2)  EUT L 114, 27.4.2006, s. 9.


BILAGA

I bilagan till direktiv 2002/95/EG ska följande punkt läggas till:

”39.

Kadmium i färgväxlande lysdioder med II–VI-halvledare (< 10 μg Cd per mm2 av den ljusemitterande ytan) för användning i halvledarbaserade belysnings- eller displaysystem till den 1 juli 2014.”