Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

25.9.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 251/28


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 24 september 2010

om ändring, mot bakgrund av den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilagan till Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG i fråga om undantag för användningar som innehåller bly, kvicksilver, kadmium, sexvärt krom, polybromerade bifenyler eller polybromerade difenyletrar

[delgivet med nr K(2010) 6403]

(Text av betydelse för EES)

(2010/571/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG av den 27 januari 2003 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (1), särskilt artikel 5.1, och

av följande skäl:

(1)

Genom direktiv 2002/95/EG förbjuds användningen av bly, kvicksilver, kadmium, sexvärt krom, polybromerade bifenyler (nedan kallade PBB) och polybromerade difenyletrar (nedan kallade PBDE) i elektriska och elektroniska produkter som släpps ut på marknaden efter den 1 juli 2006. I bilagan till direktivet förtecknas vilka undantag från förbudet som tillåts. Undantagen bör ses över och anpassas mot bakgrund av den vetenskapliga och tekniska utvecklingen.

(2)

En översyn av undantagen har visat att det även fortsättningsvis bör beviljas undantag för vissa användningar som innehåller bly, kvicksilver, kadmium eller sexvärt krom, då det fortfarande är svårt, antingen ur vetenskaplig eller ur teknisk synvinkel, att avlägsna dessa farliga ämnen ur användningarna i fråga. Det är därför lämpligt att behålla de undantagen.

(3)

Översynen av undantagen har också visat att det nu har blivit vetenskapligt eller tekniskt möjligt att avlägsna eller ersätta bly, kvicksilver och kadmium i vissa användningar som innehåller dessa farliga ämnen. Det är därför lämpligt att låta de undantagen upphöra att gälla.

(4)

Översynen av undantagen har också visat att det inom en överskådlig framtid kommer att bli vetenskapligt eller tekniskt möjligt att avlägsna eller ersätta bly, kvicksilver eller kadmium i vissa användningar som innehåller dessa farliga ämnen. Det är därför lämpligt att fastställa datum för när de undantagen bör upphöra att gälla.

(5)

Översynen av undantagen har också visat att det nu har blivit vetenskapligt eller tekniskt möjligt att delvis avlägsna eller delvis ersätta kvicksilver i vissa användningar som innehåller detta farliga ämne. Det är därför lämpligt att sänka gränsvärdet för hur mycket kvicksilver som får ingå i användningarna i fråga.

(6)

Översynen av undantagen har också visat att det inom en överskådlig framtid kommer att bli vetenskapligt eller tekniskt möjligt att delvis och gradvis avlägsna eller delvis och gradvis ersätta kvicksilver i vissa användningar som innehåller detta farliga ämne. Det är därför lämpligt att gradvis sänka gränsvärdet för hur mycket kvicksilver som får ingå i användningarna i fråga.

(7)

I vissa fall är det tekniskt omöjligt att reparera elektriska och elektroniska produkter med andra reservdelar än originaldelar. I dessa fall bör därför användningen av reservdelar som innehåller bly, kvicksilver, kadmium, sexvärt krom eller polybromerade difenyletrar (PBDE), som har omfattats av ett undantag, tillåtas för reparation av elektriska och elektroniska produkter som släpptes ut på marknaden innan undantaget löpte ut eller avslutades.

(8)

Vägledande riktmärken för användningen av kvicksilver i lampor finns i kommissionens förordning (EG) nr 244/2009 av den 18 mars 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG när det gäller ekodesignkrav för rundstrålande lampor för hushållsbruk (2) och i kommissionens förordning (EG) nr 245/2009 av den 18 mars 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG när det gäller krav på ekodesign för lysrör utan inbyggt förkopplingsdon, urladdningslampor med hög intensitet samt förkopplingsdon och armaturer som kan driva sådana lampor och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/55/EG (3). Även om kvicksilverinnehållet i lampor är en viktig miljöparameter i förordning (EG) nr 244/2009 och i förordning (EG) nr 245/2009 ansågs det emellertid lämpligare att reglera detta genom direktiv 2002/95/EG, som även omfattar lamptyper som är undantagna från förordningarna i fråga.

(9)

En översyn av bestämmelserna i förordning (EG) nr 244/2009 har visat att det är vetenskapligt och tekniskt möjligt att delvis avlägsna eller delvis ersätta kvicksilver i vissa användningar utan att detta ger upphov till negativa effekter för miljön, folkhälsan eller konsumentskyddet som skulle kunna överskugga fördelarna med att kvicksilvret ersätts. Det är därför lämpligt att sänka gränsvärdena för kvicksilverinnehållet i de användningarna i linje med förordning (EG) nr 244/2009.

(10)

Det är nödvändigt att göra väsentliga ändringar av bilagan till direktiv 2002/95/EG. Av tydlighetsskäl bör därför hela bilagan ersättas.

(11)

Kommissionen har samrått med berörda parter i enlighet med artikel 5.2 i direktiv 2002/95/EG.

(12)

Direktiv 2002/95/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättas enligt artikel 18 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/12/EG (4).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till direktiv 2002/95/EG ska ersättas med bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 24 september 2010.

På kommissionens vägnar

Janez POTOČNIK

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 37, 13.2.2003, s. 19.

(2)  EUT L 76, 24.3.2009, s. 3.

(3)  EUT L 76, 24.3.2009, s. 17.

(4)  EUT L 114, 27.4.2006, s. 9.


BILAGA

”BILAGA

Användningar som undantas från förbudet i artikel 4.1

Undantag

Tillämpningsområde och tillämpningsdatum

1

Kvicksilver i enkelsocklade (kompakta) lysrör, högst följande värden (per brännare):

1.a

För allmänna belysningsändamål < 30 W: 5 mg

Undantaget löper ut den 31 december 2011. 3,5 mg får användas per brännare efter den 31 december 2011 och fram till den 31 december 2012; 2,5 mg per brännare får användas efter den 31 december 2012

1.b

För allmänna belysningsändamål ≥ 30 W och < 50 W: 5 mg

Undantaget löper ut den 31 december 2011. 3,5 mg per brännare får användas efter den 31 december 2011

1.c

För allmänna belysningsändamål ≥ 50 W och < 150 W: 5 mg

1.d

För allmänna belysningsändamål ≥ 150 W: 15 mg

1.e

För allmänna belysningsändamål med cirkelform eller fyrkantig form och en rördiameter på ≤ 17 mm

Ingen begränsning av användningen fram till den 31 december 2011. 7 mg per brännare får användas efter den 31 december 2011

1.f

För särskilda ändamål: 5 mg.

2.a

Kvicksilver i dubbelsocklade linjära lysrör för allmänna belysningsändamål, högst följande värden (per lampa):

2.a.1

Trebandslysrör med normal livslängd och en rördiameter på < 9 mm (t.ex. T2): 5 mg

Undantaget löper ut den 31 december 2011. 4 mg per lampa får användas efter den 31 december 2011

2.a.2

Trebandslysrör med normal livslängd och en rördiameter på mellan ≥ 9 mm och ≤ 17 mm (t.ex. T5): 5 mg

Undantaget löper ut den 31 december 2011. 3 mg per lampa får användas efter den 31 december 2011

2.a.3

Trebandslysrör med normal livslängd och en rördiameter på mellan > 17 mm och ≤ 28 mm (t.ex. T8): 5 mg

Undantaget löper ut den 31 december 2011. 3,5 mg per lampa får användas efter den 31 december 2011

2.a.4

Trebandslysrör med normal livslängd och en rördiameter på < 28 mm (t.ex. T12): 5 mg

Undantaget löper ut den 31 december 2012. 3,5 mg per lampa får användas efter den 31 december 2012

2.a.5

Trebandslysrör med lång livslängd (≥ 25 000 timmar): 8 mg

Undantaget löper ut den 31 december 2011. 5 mg per lampa får användas efter den 31 december 2011

2.b

Kvicksilver i andra lysrör, högst följande värden (per lampa):

2.b.1

Linjära halofosfatlampor med en rördiameter på > 28 mm (t.ex. T10 och T12): 10 mg

Undantaget löper ut den 13 april 2012

2.b.2

Icke-linjära halofosfatlampor (alla diametrar): 15 mg

Undantaget löper ut den 13 april 2016

2.b.3

Icke-linjära trebandslysrör med en rördiameter på > 17 mm (t.ex. T9)

Ingen begränsning av användningen fram till den 31 december 2011. 15 mg per lampa får användas efter den 31 december 2011

2.b.4

Lampor för andra allmänna och särskilda belysningsändamål (t.ex. induktionslampor)

Ingen begränsning av användningen fram till den 31 december 2011. 15 mg per lampa får användas efter den 31 december 2011

3

Kvicksilver i kallkatodlysrör och lysrör med extern elektrod (CCFL och EEFL) för särskilda ändamål, högst följande värden (per lampa):

3.a

Korta (≤ 500 mm)

Ingen begränsning av användningen fram till den 31 december 2011. 3,5 mg per lampa får användas efter den 31 december 2011

3.b

Medellånga (> 500 mm och ≤ 1 500 mm)

Ingen begränsning av användningen fram till den 31 december 2011. 5 mg per lampa får användas efter den 31 december 2011

3.c

Långa (> 1 500 mm)

Ingen begränsning av användningen fram till den 31 december 2011. 13 mg per lampa får användas efter den 31 december 2011

4.a

Kvicksilver i andra lågtrycksurladdningslampor, högst följande värden (per lampa):

Ingen begränsning av användningen fram till den 31 december 2011. 15 mg per lampa får användas efter den 31 december 2011

4.b

Kvicksilver i högtrycksnatriumlampor för allmänna belysningsändamål, högst följande värden (per brännare) i lampor med förbättrat färggivningsindex, dvs. Ra > 60

4.b.I

P ≤ 155 W

Ingen begränsning av användningen fram till den 31 december 2011. 30 mg per brännare får användas efter den 31 december 2011

4.b.II

155 W < P ≤ 405 W

Ingen begränsning av användningen fram till den 31 december 2011. 40 mg per brännare får användas efter den 31 december 2011

4.b.III

P > 405 W

Ingen begränsning av användningen fram till den 31 december 2011. 40 mg per brännare får användas efter den 31 december 2011

4.c

Kvicksilver i andra högtrycksnatriumlampor för allmänna belysningsändamål, högst följande värden (per brännare):

4.c.I

P ≤ 155 W

Ingen begränsning av användningen fram till den 31 december 2011. 25 mg per brännare får användas efter den 31 december 2011

4.c.II

155 W < P < 405W

Ingen begränsning av användningen fram till den 31 december 2011. 30 mg per brännare får användas efter den 31 december 2011

4.c.III

P > 405 W

Ingen begränsning av användningen fram till den 31 december 2011. 40 mg per brännare får användas efter den 31 december 2011

4.d

Kvicksilver i högtryckskvicksilverlampor (HPMV)

Undantaget löper ut den 13 april 2015

4.e

Kvicksilver i metallhalidlampor (MH)

4.f

Kvicksilver i andra urladdningslampor för särskilda ändamål som inte uttryckligen nämns i denna bilaga

5a

Bly i glaset till katodstrålerör

5.b

Bly i glaset till lysrör, högst 0,2 viktprocent

6.a

Bly som legeringselement i stål avsett för bearbetning och i galvaniserat stål, högst 0,35 viktprocent

6.b

Bly som legeringselement i aluminium, högst 0,4 viktprocent

6.c

Kopparlegeringar, högst 4 viktprocent bly

7.a

Bly i lödmetall med hög smälttemperatur (dvs. blybaserade legeringar som innehåller mer än 85 viktprocent bly)

7.b

Bly i lödmetall för servrar, datalagringssystem, inklusive sådana som består av sammankopplade diskar, utrustning för nätinfrastruktur för koppling, signalering, överföring och näthantering för telekommunikationer

7.c.I

Elektriska och elektroniska komponenter som innehåller bly i glas eller annan keramik än dielektrisk keramik i kondensatorer, t.ex. piezoelektroniska anordningar, eller bly i en glas- eller keramikmatris

7.c.II

Bly i dielektrisk keramik i kondensatorer med en märkspänning på 125 V AC eller 250 V DC eller mer

7.c.III

Bly i dielektrisk keramik i kondensatorer med en märkspänning på mindre än 125 V AC eller 250 V DC

Undantaget löper ut den 1 januari 2013 och därefter tillåts användning i reservdelar till elektriska och elektroniska produkter som släpptes ut på marknaden före den 1 januari 2013

8.a

Kadmium och dess föreningar i termosäkringar (smältsäkringar) av engångstyp

Undantaget löper ut den 1 januari 2012 och därefter tillåts användning i reservdelar till elektriska och elektroniska produkter som släpptes ut på marknaden före den 1 januari 2012

8.b

Kadmium och dess föreningar i elektriska kontakter

9

Sexvärt krom som korrosionsskydd för kolstålsystemet i absorptionskylaggregat, högst 0,75 viktprocent i kylllösningen

9.b

Bly i lagerskålar och bussningar till kompressorer innehållande kylmedel, för användning inom uppvärmning, ventilation, luftkonditionering och kylning

11.a

Bly i ’C-press’-kontaktsystem (press fit)

Användningen tillåts i reservdelar till elektriska och elektroniska produkter som släpptes ut på marknaden före den 24 september 2010

11.b

Bly i andra användningar än i ’C-press’-kontaktsystem (press fit)

Undantaget löper ut den 1 januari 2013 och därefter tillåts användning i reservdelar till elektriska och elektroniska produkter som släpptes ut på marknaden före den 1 januari 2013

12

Bly som beläggningsmaterial för c-ringar i värmeledande moduler

Användningen tillåts i reservdelar till elektriska och elektroniska produkter som släpptes ut på marknaden före den 24 september 2010

13.a

Bly i vitt glas för optiska ändamål

13.b

Kadmium och bly i filterglas och glas som används för reflektansstandarder

14

Bly i lödmetall med fler än två delar för kopplingen mellan stiften och mikroprocessor-stacken, med en blyhalt över 80 viktprocent, men under 85 viktprocent

Undantaget löper ut den 1 januari 2011 och därefter tillåts användning i reservdelar till elektriska och elektroniska produkter som släpptes ut på marknaden före den 1 januari 2011

15

Bly i lödmetall för elektrisk koppling mellan halvledarskiva och substrat i flip-chip-stackar av integrerade kretsar

16

Bly i rörlampor med silikatbelagda rör

Undantaget löper ut den 1 september 2013

17

Blyhalogenid som lysämne i högintensiva urladdningslampor (HID-lampor) för reprografi

18.a

Bly som aktivator i lysämnen (1 viktprocent bly eller mindre) som används i speciallampor som används för ljuskopiering, reprografi, litografi, insektsfällor, fotokemiska processer och härdning och som innehåller lysämnen såsom SMS ([Sr,Ba]2MgSi2O7:Pb)

Undantaget löper ut den 1 januari 2011

18.b

Bly som aktivator i lysämnen (1 viktprocent bly eller mindre) i urladdningslampor som används som sollampor och som innehåller lysämnen såsom BSP (BaSi2O5:Pb)

19

Bly i PbBiSn-Hg och PbInSn-Hg i specifika sammansättningar som huvudlegering och med PbSn-Hg som tillsatslegering i mycket kompakta energisparlampor (ESL)

Undantaget löper ut den 1 juni 2011

20

Blyoxid i glas mellan framför- och bakomliggande substrat av platta fluorescerande lampor i bildskärmar med flytande kristaller (LCD)

Undantaget löper ut den 1 juni 2011

21

Bly och kadmium i tryckfärg för applicering av emalj på borosilikatglas och kalksodasilikatglas

23

Bly i pläteringsskikt på fine-pitch-komponenter utom kontaktdon med högst 0,65 mm och mindre bendelning

Användningen tillåts i reservdelar till elektriska och elektroniska produkter som släpptes ut på marknaden före den 24 september 2010

24

Bly i lödmetall för lödning av genompläterade hål i skivformade och plana keramiska flerlagerkondensatorer

25

Blyoxid i SED-skärmar, särskilt i fritta i försegling (’seal frit’ och ’frit ring’)

26

Blyoxid i glashöljet till lampor av typen ’Blacklight blue’ (BLB)

Undantaget löper ut den 1 juni 2011

27

Blylegeringar som lödmetall för drivsystem i högeffektshögtalare (avsedda att användas i flera timmar vid ljudnivåer på 125 dB SPL och högre)

Undantaget löper ut den 24 september 2010

29

Bly bundet i kristallglas enligt definitionen i bilaga I (kategorierna 1, 2, 3 och 4) till rådets direktiv 69/493/EEG (1)

30

Kadmiumlegeringar som elektromekanisk lödmetall i elektriska ledare som används direkt på röstspolen i omvandlare i högtalare med stor effekt och ljudeffektnivåer på 110 dB (A) eller mer

31

Bly i lödmetall i kvicksilverfria flata lysrör (som exempelvis används för bildskärmar med flytande kristaller eller design- och industribelysning)

32

Blyoxid i glasfritta för montering av glasskivor för argon- och kryptonlaserrör

33

Bly i lödmetall för lödning av tunna koppartrådar med diametern 100 μm eller mindre i krafttransformatorer

34

Bly i metallkeramikbaserade trimpotentiometrar

36

Kvicksilver som sputtringsinhibitor i plasmaskärmar för likström som innehåller mer än 30 mg per skärm

Undantaget löper ut den 1 juli 2010

37

Bly i pläteringsskikt för högspänningsdioder med en kropp av zinkboratglas

38

Kadmium och kadmiumoxid i tjockfilmspasta som används på aluminiumbunden berylliumoxid

39

Kadmium i färgväxlande lysdioder med II–VI-halvledare (< 10 μg Cd per mm2 av den ljusemitterande ytan) för användning i SSL-belysning eller displaysystem

Undantaget löper ut den 1 juli 2014

Anm.: I enlighet med artikel 5.1 a i direktiv 2002/95/EG ska en maximikoncentration på 0,1 viktprocent för bly, kvicksilver, sexvärt krom, polybromerade bifenyler (PBB) och polybromerade difenyletrar (PBDE) i homogena material och en maximikoncentration på 0,01 viktprocent för kadmium i homogena material tillåtas.”


(1)  EGT L 326, 29.12.1969, s. 36.