Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32010R0271.pdf

31.3.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 84/19


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 271/2010

av den 24 mars 2010

om ändring av förordning (EG) nr 889/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller Europeiska unionens logotyp för ekologisk produktion

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91 (1), särskilt artiklarna 25.3, 38 b och 40, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 24 i förordning (EG) nr 834/2007 föreskrivs att gemenskapslogotypen är en av de obligatoriska uppgifter som ska finnas på produktförpackningar försedda med termer som hänvisar till ekologisk produktionsmetod enligt artikel 23.1, och att användningen av denna logotyp är frivillig för produkter som importeras från tredjeländer. Enligt artikel 25.1 i förordning (EG) nr 834/2007 får gemenskapslogotypen för ekologisk produktion användas vid märkning, presentation och marknadsföring av produkter som uppfyller kraven i den förordningen.

(2)

Erfarenheterna från tillämpningen av rådets förordning (EEG) nr 2092/91 av den 24 juni 1991 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel (2), ersatt med förordning (EG) nr 834/2007, har visat att den gemenskapslogotyp som fick användas på frivillig basis inte längre uppfyller förväntningarna hos dem som är verksamma i sektorn och hos konsumenterna.

(3)

Nya föreskrifter för logotypen bör föras in i kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 av den 5 september 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på ekologisk produktion, märkning och kontroll (3). Dessa föreskrifter bör göra logotypen bättre anpassad till utvecklingen inom sektorn, i synnerhet genom att underlätta för konsumenterna att identifiera ekologiska produkter som omfattas av EU:s regler om ekologisk produktion.

(4)

Efter det att Lissabonfördraget trätt i kraft är det lämpligt att ”gemenskapens logotyp för ekologisk produktion” i stället kallas ”Europeiska unionens logotyp för ekologisk produktion”.

(5)

Kommissionen utlyste en tävling för konst- och designstudenter i medlemsstaterna för att få in förslag till en ny logotyp, och en oberoende jury gjorde ett urval och en rangordning av de tio bästa förslagen. Efter ytterligare granskning avseende immateriella rättigheter utsågs de tre bästa designförslagen. Dessa lades sedan ut på Internet, där en omröstning pågick under perioden 7 december 2009–31 januari 2010. Det logotypförslag som valdes av en majoritet av webbplatsens besökare under den perioden bör antas som Europeiska unionens nya logotyp för ekologisk produktion.

(6)

Europeiska unionens nya logotyp för ekologisk produktion, som gäller från och med den 1 juli 2010, bör inte orsaka några svårigheter på marknaden. Ekologiska produkter som redan har släppts ut på marknaden bör kunna säljas utan de obligatoriska uppgifter som krävs enligt artikel 24 i förordning (EG) nr 834/2007, förutsatt att produkterna i fråga uppfyller kraven i förordning (EEG) nr 2092/91 eller förordning (EG) nr 834/2007.

(7)

För att logotypen ska kunna användas så snart den blir obligatorisk enligt EU-lagstiftningen och för att säkerställa en väl fungerande inre marknad, garantera sund konkurrens och skydda konsumenternas intressen, har Europeiska unionens nya logotyp för ekologisk produktion registrerats som ett kollektivmärke för ekologiskt jordbruk hos Benelux byrå för immateriell äganderätt och är därmed giltig, brukbar och skyddad. Logotypen kommer även att registreras i gemenskapens register och i internationella register.

(8)

I artikel 58 i förordning (EG) nr 889/2008 fastställs att kodnumret för kontrollmyndigheten eller kontrollorganet ska placeras omedelbart under gemenskapslogotypen, dock utan specifik angivelse av format för och tilldelning av koderna. För en harmoniserad tillämpning av dessa kodnummer bör tillämpningsföreskrifter om format och tilldelning av koderna fastställas.

(9)

Förordning (EG) nr 889/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från föreskrivande kommittén för ekologisk produktion.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 889/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

I avdelning III ska rubriken på kapitel I ersättas med följande:

 

”Europeiska unionens logotyp för ekologisk produktion”

2.

Artikel 57 ska ersättas med följande:

”Artikel 57

EU:s ekologiska logotyp

I enlighet med artikel 25.3 i förordning (EG) nr 834/2007 ska Europeiska unionens logotyp för ekologisk produktion (nedan kallad EU:s ekologiska logotyp) vara utformad enligt förlagan i del A i bilaga XI till den här förordningen.

EU:s ekologiska logotyp får endast användas om den berörda produkten är producerad i enlighet med kraven i förordning (EEG) nr 2092/91 och dess tillämpningsföreskrifter eller förordning (EG) nr 834/2007 och kraven enligt den här förordningen.”

3.

I artikel 58.1 ska leden b–d ersättas med följande:

”b)

inbegripa en term som hänvisar till den ekologiska produktionsmetoden enligt artikel 23.1 i förordning (EG) nr 834/2007 i enlighet med del B.2 i bilaga XI till den här förordningen.

c)

inbegripa ett referensnummer som ska fastställas av kommissionen eller de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna i enlighet med del B.3 i bilaga XI till den här förordningen, och

d)

placeras i samma synfält som EU:s ekologiska logotyp, om EU:s ekologiska logotyp används i märkningen.”

4.

Artikel 95.9 och 95.10 ska ersättas med följande:

”9.   Lager av produkter som producerats, förpackats och märkts före den 1 juli 2010 i enlighet med förordning (EEG) nr 2092/91 eller förordning (EG) nr 834/2007 får fortsätta att saluföras med termer som hänvisar till ekologisk produktion till dess att lagren har tömts.

10.   Förpackningsmaterial som uppfyller kraven i förordning (EEG) nr 2092/91 eller förordning (EG) nr 834/2007 får fortsätta att användas för produkter som släpps ut på marknaden försedda med termer som hänvisar till ekologisk produktion fram till och med den 1 juli 2012, förutsatt att produkten i övrigt uppfyller kraven i förordning (EG) nr 834/2007.”

5.

Bilaga XI ska ersättas med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 juli 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 mars 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  EGT L 198, 22.7.1991, s. 1.

(3)  EUT L 250, 18.9.2008, s. 1.


BILAGA

”BILAGA XI

A.   EU:s ekologiska logotyp enligt artikel 57

1.

EU:s ekologiska logotyp ska vara utformad enligt nedanstående förlaga:

2.

Referensfärgen i Pantone är grön Pantone nr 376 och, när fyrfärgstryck används, grön (50 % cyan + 100 % gul).

3.

EU:s ekologiska logotyp får även användas i svartvitt enligt nedan, dock endast där det inte är praktiskt möjligt att använda den i färg.

4.

Om förpackningens eller etikettens bakgrundsfärg är mörk får symbolen användas i negativt format mot förpackningens eller etikettens bakgrundsfärg.

5.

Om symbolen används i färg mot bakgrundsfärger som gör att den blir svår att se kan en avgränsande yttre linje användas så att kontrasten mot bakgrundsfärgen blir bättre.

6.

I vissa särskilda situationer där uppgifterna på förpackningen har en enda färg får EU:s ekologiska logotyp användas i samma färg.

7.

EU:s ekologiska logotyp ska vara minst 9 mm hög och 13,5 mm bred. Förhållandet höjd/bredd ska alltid vara 1:1,5. I undantagsfall får minimistorleken minskas till en höjd på 6 mm på mycket små förpackningar.

8.

EU:s ekologiska logotyp får kombineras med grafik- eller textelement som hänvisar till ekologiskt jordbruk, under förutsättning att dessa varken modifierar eller ändrar logotypens karaktär eller någon av de uppgifter som nämns i artikel 58. När EU:s ekologiska logotyp kombineras med nationella eller privata logotyper som har en grön färg som skiljer sig från den referensfärg som nämns i punkt 2, får EU:s ekologiska logotyp användas i samma färg.

9.

Användningen av EU:s ekologiska logotyp ska följa de föreskrifter som är förenade med dess registrering som ett kollektivmärke för ekologiskt jordbruk hos Benelux byrå för immateriell äganderätt, i gemenskapens varumärkesregister och i internationella varumärkesregister.

B.   Kodnummer enligt artikel 58

Kodnumren ska ha formatet

AB-CDE-999

där

1.

’AB’ är ISO-koden enligt artikel 58.1 a för landet där kontroller sker,

2.

’CDE’ är en term som anges med tre bokstäver och som ska fastställas av kommissionen eller av varje medlemsstat, såsom ’bio’, ’öko’, ’org’ eller ’eko’, och som hänvisar till den ekologiska produktionsmetoden enligt artikel 58.1 b, och

3.

’999’ är referensnumret enligt artikel 58.1 c, angivet med högst tre siffror och tilldelat på följande sätt:

a)

Av varje medlemsstats behöriga myndighet till de kontrollmyndigheter eller kontrollorgan som myndigheten har utsett att ansvara för kontrollen i enlighet med artikel 27 i förordning (EG) nr 834/2007.

b)

Av kommissionen till

i)

de kontrollmyndigheter och kontrollorgan som avses i artikel 3.2 a i kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 (1) och som förtecknas i bilaga I till den förordningen,

ii)

de kontrollmyndigheter och kontrollorgan i tredjeländer som avses i artikel 7.2 f i förordning (EG) nr 1235/2008 och som förtecknas i bilaga III till den förordningen,

iii)

de kontrollmyndigheter och kontrollorgan som avses i artikel 10.2 a i förordning (EG) nr 1235/2008 och som förtecknas i bilaga IV till den förordningen.

c)

Av varje medlemsstats behöriga myndighet till den kontrollmyndighet eller det kontrollorgan som till och med den 31 december 2012 har bemyndigats att utfärda kontrollintyg enligt artikel 19.1 fjärde stycket i förordning (EG) nr 1235/2008 (importtillstånd), på förslag från kommissionen.

Kommissionen ska göra kodnumren tillgängliga för allmänheten med alla lämpliga tekniska medel, inklusive offentliggörande på Internet.


(1)  EUT L 334, 12.12.2008, s. 25.”