Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32010R0471.pdf

1.6.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 134/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 471/2010

av den 31 maj 2010

om ändring av förordning (EG) nr 1235/2008 när det gäller förteckningen över de tredjeländer i vilka vissa jordbruksprodukter som erhålls genom ekologisk produktion måste ha sitt ursprung för att få marknadsföras i gemenskapen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91 (1), särskilt artikel 33.2, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 33.2 i förordning (EG) nr 834/2007 förtecknas i bilaga III till kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 av den 8 december 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer (2) de tredjeländer vars produktionssystem och kontrollåtgärder för ekologisk produktion anses vara likvärdiga med de system och åtgärder som fastställs i förordningen. Mot bakgrund av en ny ansökan och nya uppgifter som kommissionen fått från tredjeländer sedan förteckningen senast offentliggjordes bör vissa ändringar beaktas och läggas till eller föras in i förteckningen.

(2)

Myndigheterna i Australien har informerat kommissionen om att ett kontrollorgan har omstrukturerats och bytt namn. Myndigheterna i Australien har gett kommissionen nödvändiga garantier för att det omstrukturerade kontrollorganet uppfyller kriterierna i artikel 8.2 i förordning (EG) nr 1235/2008.

(3)

Vissa jordbruksprodukter som importeras från Japan marknadsförs för närvarande i unionen i enlighet med övergångsbestämmelserna i artikel 19 i förordning (EG) nr 1235/2008. Japan har lämnat in en begäran till kommissionen om att landet ska föras upp i förteckningen i bilaga III till förordningen och har lämnat den information som krävs enligt artiklarna 7 och 8 i förordningen. Slutsatsen efter granskningen av dessa uppgifter och den efterföljande diskussionen med de japanska myndigheterna är att Japans bestämmelser om produktion och kontroll av ekologiska jordbruksprodukter är likvärdiga med dem som fastställs i förordning (EG) nr 834/2007. Kommissionen har gjort en kontroll på plats av de produktionsregler och kontrollåtgärder som i praktiken tillämpas i Japan, i enlighet med artikel 33.2 i förordning (EG) nr 834/2007. Japan bör därför tas upp i förteckningen i bilaga III till förordning (EG) nr 1235/2008.

(4)

Förordning (EG) nr 1235/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från föreskrivande kommittén för ekologisk produktion.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga III till förordning (EG) nr 1235/2008 ska ändras i enlighet med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 maj 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  EUT L 334, 12.12.2008, s. 25.


BILAGA

Bilaga III till förordning (EG) nr 1235/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

I punkt 5 i texten om Australien ska fjärde strecksatsen ersättas med följande:

”—

NASAA Certified Organic (NCO), www.nasaa.com.au”.

2.

Efter texten om Israel ska följande text föras in:

”JAPAN

1.   Produktkategorier:

a)

Obearbetade vegetabiliska produkter samt vegetativt förökningsmaterial och utsäde.

b)

Bearbetade jordbruksprodukter som är avsedda att användas i livsmedel som i huvudsak består av en eller flera ingredienser av vegetabiliskt ursprung.

2.   Ursprung: Produkter av kategori 1 a och ekologiskt odlade ingredienser i produkter av kategori 1 b som har odlats i Japan.

3.   Produktionsregler: Japanese Agricultural Standard for Organic Plants (Notification No. 1605 of the MAFF of October 27, 2005), Japanese Agricultural Standard for Organic Processed Foods (Notification No. 1606 of MAFF of October 27, 2005).

4.   Behöriga myndigheter: Labelling and Standards Division, Food Safety and Consumer Affairs Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, www.maff.go.jp/j/jas/index.html and Food and Agricultural Materials Inspection Center (FAMIC), www.famic.go.jp

5.   Kontrollorgan:

Hyogo prefectural Organic Agriculture Society (HOAS), www.hyoyuken.org

AFAS Certification Center Co., Ltd, www.afasseq.com

NPO Kagoshima Organic Agriculture Association, www.koaa.or.jp

Center of Japan Organic Farmers Group, www.yu-ki.or.jp

Japan Organic & Natural Foods Association, http://jona-japan.org/organic

Ecocert-QAI Japan Ltd, http://ecocert.qai.jp

Japan Certification Services, Inc., www.pure-foods.co.jp

OCIA Japan, www.ocia-jp.com

Overseas Merchandise Inspection Co., Ltd, www.omicnet.com/index.html.en

Organic Farming Promotion Association, www3.ocn.ne.jp/~yusuikyo

ASAC, dvs. Axis’ System for Auditing and Certification and Association for Sustainable Agricultural Certification, www.axis-asac.net

Environmentally Friendly Rice Network, www.epfnetwork.org/okome

Ooita Prefecture Organic Agricultural Research Center, www.d-b.ne.jp/oitayuki

6.   Organ som utfärdar certifikatet: Se punkt 5.

7.   Landet ska finnas med i förteckningen till och med: 30 juni 2013.”