Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32011D0008(01).pdf

5.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 176/52


EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT

av den 21 juni 2011

om ackrediteringsförfaranden avseende miljöaspekter och arbetsmiljöfrågor vid tillverkningen av eurosedlar

(ECB/2011/8)

(2011/397/EU)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 128.1,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 16 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 128.1 i fördraget och artikel 16 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (nedan kallad ECBS-stadgan) har Europeiska centralbanken (ECB) ensamrätt att tillåta utgivning av eurosedlar inom unionen. Denna rätt innefattar behörigheten att vidta åtgärder för att skydda eurosedlarnas ställning som betalningsmedel.

(2)

Unionens miljöpolitik är baserad på principen om miljöintegration, såsom framgår av artikel 11 i fördraget, enligt vilken miljöskyddskraven ska integreras i utformningen och genomförandet av unionens politik och verksamhet, särskilt i syfte att främja en hållbar utveckling. Mot bakgrund av detta förordar Eurosystemet en god miljöledning baserad på ISO 14000-seriens standarder.

(3)

Enligt artikel 9 i fördraget ska unionen, vid fastställandet och genomförandet av sin politik och verksamhet, bl.a. beakta de krav som är förknippade med en hög hälsoskyddsnivå för människor. Mot bakgrund av detta har arbetet med att förebygga och minimera risker för arbetstagarnas hälsa och säkerhet när dessa deltar i tillverkningen av eurosedlar eller råmaterial till dessa högsta prioritet för Eurosystemet. Eurosystemet stöder goda ledningssystem för arbetsmiljö i överensstämmelse med riktlinjerna från Europeiska arbetsmiljöbyrån (1) och OHSAS 18000-seriens standarder.

(4)

Av dessa skäl bör man införa ackrediteringsförfaranden avseende miljöaspekter och arbetsmiljöfrågor för att säkerställa att endast sådana tillverkare som uppfyller minimikraven ges ackreditering för tillverkning av eurosedlar och råmaterial till dessa.

(5)

För att kontrollera att ackrediterade tillverkare av eurosedlar och råmaterial till dessa tillämpar gällande regler avseende miljö och arbetsmiljö behöver ECB regelbundet få tillgång till uppgifter från tillverkarna om hur deras tillverkning av eurosedlar och råmaterial till dessa påverkar miljö och arbetsmiljö.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVSNITT I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Definitioner

I detta beslut avses med

a)   nationell centralbank: en nationell centralbank i en medlemsstat som har euron som valuta,

b)   råmaterial för eurosedlar: papper, färg, folie och säkerhetstråd som används för att tillverka eurosedlar,

c)   produktionsanläggning: varje lokal som en tillverkare använder, eller önskar använda, för tillverkning av eurosedlar eller råmaterial till dessa,

d)   tillverkare: varje enhet som är, eller önskar bli, involverad i tillverkningen av eurosedlar eller råmaterial till dessa,

e)   miljöackreditering: den ställning, vars omfattning framgår av artikel 3, som ECB beviljar en tillverkare och som bekräftar att dennes tillverkning av eurosedlar eller råmaterial till dessa uppfyller de krav som framgår av avsnitt II,

f)   arbetsmiljöackreditering: den ställning, vars omfattning framgår av artikel 4, som ECB beviljar en tillverkare och som bekräftar att dennes tillverkning av eurosedlar eller råmaterial till dessa uppfyller de krav som framgår av avsnitt III,

g)   ackrediterad tillverkare: en tillverkare som erhållit miljö- och arbetsmiljöackreditering,

h)   certifieringsorgan: ett oberoende certifieringsorgan som bedömer tillverkares ledningssystem för miljöarbete och arbetsmiljöarbete och är behörigt att certifiera en tillverkare som uppfyller de krav som uppställs i ISO 14 000-seriens och OHSAS 18000-seriens standarder,

i)   tillverkning av eurosedlar eller råmaterial till dessa: tillverkning av eurosedlar eller ett råmaterial för eurosedlar,

j)   ECB-arbetsdag: en dag från måndag till fredag, exklusive allmänna helgdagar som ECB iakttar,

k)   tillverkning av tryckplåtar: tillverkning av tryckplåtar för offsettryck eller koppartryck som används vid tillverkningen av eurosedlar,

l)   individuell tillverkning: tillverkning som består av olika omgångar som görs av samma råvaror från samma leverantörer, där sammansättningen är helt homogen och några nya substanser inte introduceras, och samma substanser heller inte förekommer i koncentrationer som överstiger gränsvärdena, enligt vad ECB anger separat.

Artikel 2

Allmänna principer

1.   En tillverkare får endast tillverka eurosedlar eller råmaterial till dessa om ECB gett tillverkaren miljöackreditering eller arbetsmiljöackreditering för sådan verksamhet.

2.   ECB:s krav för miljöackreditering och arbetsmiljöackreditering är minimikrav. Tillverkare får anta och tillämpa strängare krav, men ECB bedömer endast huruvida tillverkaren efterlever de regler som framgår av detta beslut.

3.   Med beaktande av sedelkommitténs synpunkter får direktionen fatta alla beslut som rör en tillverkares miljö- och arbetsmiljöackreditering, och direktionen ska informera ECB-rådet om sina beslut.

4.   En ackrediterad tillverkare får endast tillverka eurosedlar eller råmaterial till dessa vid produktionsanläggningar för vilka tillverkaren erhållit a) miljöackreditering och b) arbetsmiljöackreditering, utan hinder av annan ackreditering som beviljats med stöd av någon annan ECB-rättsakt.

5.   Kostnader samt därmed sammanhängande förluster som en tillverkare åsamkas i samband med tillämpningen av detta beslut ska bäras av tillverkaren.

6.   ECB ska uppställa separata tekniska anvisningar för de krav som tillverkarna ska uppfylla för att erhålla miljöackreditering och arbetsmiljöackreditering.

Artikel 3

Miljöackreditering

1.   Ackreditering enligt ISO 14000-seriens standarder för miljöledningssystem ska ske enligt det förfarande som framgår av avsnitt II. En tillverkare får endast tillverka eurosedlar eller råmaterial till dessa om ECB gett tillverkaren miljöackreditering för sådan verksamhet.

2.   En tillverkare kan endast erhålla miljöackreditering för tillverkning av eurosedlar eller råmaterial till dessa om

a)

tillverkaren uppfyller standarden ISO 14001 för en viss produktionsanläggning där tillverkning av eurosedlar eller råmaterial till dessa ska ske samt ett certifieringsorgan har intygat detta,

b)

när det gäller tryckerier, produktionsanläggningen befinner sig i en medlemsstat,

c)

när det inte gäller tryckerier, produktionsanläggningen befinner sig i en medlemsstat eller i en Efta-medlemsstat.

3.   Direktionen får i enskilda fall, med beaktande av synpunkter från sedelkommittén, bevilja undantag från reglerna om var en anläggning ska vara belägen enligt punkt 2 b och c. ECB-rådet ska omgående informeras om sådana beslut. Direktionen ska följa alla beslut som ECB-rådet fattar i frågan.

4.   Om inte annat följer av ett beslut som fattats enligt artikel 13 eller 14 ska tillverkare beviljas miljöackreditering för en period om tre år.

5.   En miljöackrediterad tillverkare får inte lägga ut tillverkning av eurosedlar eller råmaterial till dessa till någon annan produktionsanläggning eller en tredje part, inbegripet tillverkarens dotterbolag och intressebolag, utan att först ha inhämtat ECB:s skriftliga medgivande.

Artikel 4

Arbetsmiljöackreditering

1.   Ackreditering enligt standarden OHSAS 18001 om ledningssystem för arbetsmiljö ska ske enligt det förfarande som framgår av avsnitt III. En tillverkare får endast tillverka eurosedlar eller råmaterial till dessa om ECB gett tillverkaren arbetsmiljöackreditering för sådan verksamhet.

2.   En tillverkare kan endast erhålla arbetsmiljöackreditering för tillverkning av eurosedlar eller råmaterial till dessa om

a)

tillverkaren uppfyller standarden OHSAS 18001 för en viss produktionsanläggning där tillverkning av eurosedlar eller råmaterial till dessa ska ske samt ett certifieringsorgan har intygat detta,

b)

när det gäller tryckerier, produktionsanläggningen befinner sig i en medlemsstat,

c)

när det inte gäller tryckerier, produktionsanläggningen befinner sig i en medlemsstat eller i en Efta-medlemsstat.

3.   Direktionen får i enskilda fall, med beaktande av synpunkter från sedelkommittén, bevilja undantag från reglerna om var en anläggning ska vara belägen enligt punkt 2 b och c. ECB-rådet ska omgående informeras om sådana beslut. Direktionen ska följa alla beslut som ECB-rådet fattar i frågan.

4.   Om inte annat följer av ett beslut som fattats enligt artikel 13 eller 14 ska tillverkare beviljas arbetsmiljöackreditering för en period om tre år.

5.   En arbetsmiljöackrediterad tillverkare får inte lägga ut tillverkning av eurosedlar eller råmaterial till dessa till någon annan produktionsanläggning eller en tredje part, inbegripet tillverkarens dotterbolag och intressebolag, utan att först ha inhämtat ECB:s skriftliga medgivande.

AVSNITT II

FÖRFARANDET FÖR MILJÖACKREDITERING

Artikel 5

Inledande ansökan

1.   En tillverkare som önskar tillverka eurosedlar eller råmaterial till dessa ska inkomma med en skriftlig ansökan till ECB i syfte att inleda förfarandet för miljöackreditering. Denna inledande ansökan ska innehålla

a)

uppgifter om produktionsanläggningen och dess belägenhet,

b)

en kopia av ISO 14001 certifieringen för den aktuella anläggningen,

c)

en sammanfattning (på engelska) av den senaste årliga revisionsrapporten som certifieringsorganet utfärdat,

d)

en årsrapport (på engelska) som, med hjälp av en förlaga som ECB tillhandahåller, beskriver hur det interna miljöledningssystemet genomförts.

2.   ECB ska kontrollera huruvida den dokumentation som tillverkaren lämnat i sin inledande ansökan är fullständig. ECB ska underrätta tillverkaren om resultaten av denna kontroll inom 30 ECB-arbetsdagar, räknat från den dag då den inledande ansökan inkom. ECB får förlänga denna tidsfrist en gång och ska skriftligen informera tillverkaren om detta. I samband med att ECB utför denna kontroll kan den begära in kompletterande information från tillverkaren avseende de krav som anges i punkt 1. Om ECB begär in kompletterande information ska den underrätta tillverkaren om resultaten av denna kontroll inom 20 ECB-arbetsdagar, räknat från den dag då den kompletterande informationen inkom.

3.   ECB ska, inom de tidsfrister som framgår av punkt 2, avslå den inledande ansökan och skriftligen underrätta tillverkaren om sitt beslut och motivet för detta om

a)

tillverkaren inte tillhandahåller den information som krävs enligt punkt 1,

b)

tillverkaren inte tillhandahåller kompletterande information som ECB begär enligt punkt 2 inom rimligt tid som parterna gemensamt kommit överens om,

c)

tillverkarens miljöackreditering har återkallats och den förbudsperiod för förnyad ansökan som anges i beslutet om återkallelse inte har löpt ut,

d)

produktionsanläggningens belägenhet ej uppfyller de krav som anges i artikel 3.2 b eller c.

Artikel 6

Miljöackreditering

1.   Om ECB godkänner den inledande ansökan enligt artikel 5.2 ska tillverkaren erhålla miljöackreditering.

2.   I ECB:s beslut att bevilja en tillverkare miljöackreditering ska klart anges

a)

tillverkarens namn,

b)

produktionsanläggningen för vilken miljöackreditering beviljas samt dess adress,

c)

miljöackrediteringens sista giltighetsdag,

d)

särskilda villkor avseende punkterna b och c.

3.   En tillverkare ska beviljas miljöackreditering för en period om tre år som därefter kan förlängas. Om en tillverkare som beviljats miljöackreditering ansöker om en förnyad miljöackreditering före miljöackrediteringens sista giltighetsdag, fortsätter miljöackrediteringen att gälla fram till dess att ECB fattat ett beslut enligt punkt 1.

4.   Om ECB avslår en ansökan om miljöackreditering kan tillverkaren inleda ett omprövningsförfarande enligt artikel 15.

DEL III

FÖRFARANDET FÖR ARBETSMILJÖACKREDITERING

Artikel 7

Inledande ansökan

1.   En tillverkare som önskar tillverka eurosedlar eller råmaterial till dessa ska inkomma med en skriftlig ansökan till ECB i syfte att inleda förfarandet för arbetsmiljöackreditering. Denna inledande ansökan ska innehålla

a)

uppgifter om produktionsanläggningen och dess belägenhet,

b)

en kopia av OHSAS 18001 certifieringen för den aktuella anläggningen,

c)

en sammanfattning (på engelska) av den senaste årliga revisionsrapporten som certifieringsorganet utfärdat,

d)

en årsrapport (på engelska) som, med hjälp av en förlaga som ECB tillhandahåller, beskriver hur det interna arbetsmiljöledningssystemet genomförts.

2.   ECB ska kontrollera huruvida den dokumentation som tillverkaren lämnat i sin inledande ansökan är fullständig. ECB ska underrätta tillverkaren om resultaten av denna kontroll inom 30 ECB-arbetsdagar, räknat från den dag då den inledande ansökan inkom. ECB får förlänga denna tidsfrist en gång och ska skriftligen informera tillverkaren om detta. I samband med att ECB utför denna kontroll kan den begära in kompletterande information från tillverkaren avseende de krav som anges i punkt 1. Om ECB begär in kompletterande information ska den underrätta tillverkaren om resultaten av denna kontroll inom 20 ECB-arbetsdagar, räknat från den dag då den kompletterande informationen inkom.

3.   ECB ska, inom de tidsfrister som framgår av punkt 2, avslå den inledande ansökan och skriftligen underrätta tillverkaren om sitt beslut och motivet för detta om

a)

tillverkaren inte tillhandahåller den information som krävs enligt punkt 1,

b)

tillverkaren inte tillhandahåller kompletterande information som ECB begär enligt punkt 2 inom rimligt tid som parterna gemensamt kommit överens om,

c)

tillverkarens arbetsmiljöackreditering har återkallats och den förbudsperiod för förnyad ansökan som anges i beslutet om återkallelse inte har löpt ut,

d)

produktionsanläggningens belägenhet ej uppfyller de krav som anges i artikel 4.2 b eller c.

Artikel 8

Arbetsmiljöackreditering

1.   Om ECB godkänner den inledande ansökan enligt artikel 7.2 ska tillverkaren erhålla arbetsmiljöackreditering.

2.   I ECB:s beslut att bevilja en tillverkare arbetsmiljöackreditering ska klart anges

a)

tillverkarens namn,

b)

produktionsanläggningen för vilken arbetsmiljöackreditering beviljas samt dess adress,

c)

arbetsmiljöackrediteringens sista giltighetsdag,

d)

särskilda villkor avseende punkterna b och c.

3.   En tillverkare ska beviljas arbetsmiljöackreditering för en period om tre år som därefter kan förlängas. Om en tillverkare som beviljats arbetsmiljöackreditering ansöker om en förnyad arbetsmiljöackreditering före arbetsmiljöackrediteringens sista giltighetsdag, fortsätter arbetsmiljöackrediteringen att gälla fram till dess att ECB fattat ett beslut enligt punkt 1.

4.   Om ECB avslår en ansökan om arbetsmiljöackreditering kan tillverkaren inleda ett omprövningsförfarande enligt artikel 15.

DEL IV

FORTLÖPANDE SKYLDIGHETER

Artikel 9

Fortlöpande skyldigheter för ackrediterade tillverkare

1.   En ackrediterad tillverkare ska skriftligen och utan opåkallat dröjsmål underrätta ECB om

a)

ett förfarande för likvidation eller rekonstruktion eller något annat liknande förfarande inleds mot tillverkaren,

b)

en likvidator, konkursförvaltare, god man eller liknande utses för tillverkaren,

c)

han planerar att anlita en underleverantör eller tredje part vid tillverkning av eurosedlar eller råmaterial till dessa för vilka tillverkaren har beviljats miljö- och arbetsmiljöackreditering,

d)

förändringar som har genomförts efter det att miljö- och arbetsmiljöackrediteringen har beviljats och som påverkar eller kan påverka möjligheten att uppfylla villkoren för miljö- och arbetsmiljöackrediteringen,

e)

förändrad kontroll över den ackrediterade tillverkaren på grund av förändrad ägarstruktur eller något annat skäl.

2.   En ackrediterad tillverkare ska, för den relevanta produktionsanläggningen, ge ECB följande:

a)

En kopia av intyget avseende ledningssystemet för miljö- och arbetsmiljöarbetet varje gång det intyg som avses i artiklarna 3.2 a och 4.2 a förnyas.

b)

Sammanfattningarna (på engelska) av de senaste revisionsrapporterna avseende miljö- och arbetsmiljöarbetet som respektive certifieringsföretag utfärdat ska lämnas in inom fyra månader efter varje kalenderårs utgång.

c)

Med hjälp av de förlagor som ECB tillhandahåller enligt artiklarna 5.1 d och 7.1 d ska årliga rapporter (på engelska) om de interna miljö- och arbetsmiljöledningssystemen tas fram och lämnas in inom fyra månader efter varje kalenderårs utgång.

d)

Årsvisa sammanfattningar med allmän information och miljödata om årlig konsumtion och emissioner till följd av tillverkningen av eurosedlar eller råmaterial i enlighet med ECB:s frågeformulär avseende miljöarbete; dessa ska överlämnas till ECB inom fyra månader efter varje kalenderårs utgång.

3.   Om en ackrediterad tillverkare är ett tryckeri ska denne därutöver:

a)

Analysera de kemiska substanser som framgår av förteckningen som avses i artikel 10.1 som utförs av laboratorier som framgår av förteckningen som avses i artikel 10.2. Dessa analyser ska genomföras på färdiga eurosedlar enligt de standardregler som fastställs minst en gång för varje individuell produktion samt därutöver om en ackrediterad tillverkare anser det vara nödvändigt för att kontrollera att gränsvärdena för de kemiska substanserna inte överskrids. Den ackrediterade tillverkaren ska, med hjälp av ECB:s förlaga för analysrapportering, informera ECB om varje enskild analys.

b)

Inom fyra månader efter varje kalenderårs slut, med hjälp av den förlaga för resultatrapportering som ECB tillhandahåller, rapportera de resultat som de laboratorier som har genomfört de analyser som avses i punkt a har levererat.

c)

Ingå leveransavtal med leverantörer av råmaterial till eurosedlar som inkluderar skyldigheter för leverantören att säkerställa att de kemiska substanserna i det råmaterial till eurosedlar som denne tillverkar inte överstiger de gränsvärden som avses i artikel 10.1 när de analyseras i färdiga eurosedlar enligt punkt 3 a. För att uppfylla detta krav ska den ackrediterade tillverkaren förse leverantören av råmaterial till eurosedlar med all nödvändigt dokumentation. Leverantören av råmaterial till eurosedlar får använda sig av de laboratorier som anges i förteckningen som avses i artikel 10.2 för sina egna analysbehov.

d)

Säkerställa att ett företag som tillverkar tryckplåtar, som tryckeriet använder som underleverantör, har certifierat berörda produktionsanläggningar enligt ISO 14001 och OHSAS 18001.

4.   En ackrediterad tillverkare ska hemlighålla alla tekniska detaljer som rör miljö- och arbetsmiljökrav som avses i artikel 2.6.

Artikel 10

Fortlöpande skyldigheter för ECB

1.   ECB ska upprätta en förteckning över de kemiska substanser som ska analyseras och de gränsvärden som gäller för dessa. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 19, ska ett överskridande av dessa gränsvärden, inklusive de fall som avses i artikel 9.3 c, inte ha några konsekvenser för tillverkarens arbetsmiljöackreditering.

2.   ECB ska föra en förteckning över laboratorier som ska användas för att analysera förekomsten och koncentrationen av de kemiska substanser som finns på den lista som avses i punkt 1. De analysmetoder som ska tillämpas anges separat.

3.   ECB ska informera ackrediterade tillverkare så snart de förteckningar som avses i punkterna 1 och 2 uppdateras.

AVSNITT V

FÖLJDER AV BRISTANDE EFTERLEVNAD

Artikel 11

Bristande efterlevnad

Om en ackrediterad tillverkare inte uppfyller de krav som framgår av artikel 9 eller om den information som överlämnas till ECB enligt artikel 9.2 b, c och d samt artikel 9.3 a och b är ofullständig, ska detta bedömas som att tillverkaren inte uppfyller kraven för miljö- eller arbetsmiljöackreditering.

Artikel 12

Skriftlig observation

1.   Vid sådana fall av bristande efterlevnad som omnämns i artikel 11 ska ECB göra en skriftlig observation till den ackrediterade tillverkaren och fastställa en tidsfrist inom vilken denne ska åtgärda bristerna.

2.   Den skriftliga observationen ska ange att a) om fallet av bristande efterlevnad inte har åtgärdats inom den tidsfrist som avses i punkt 1 eller b) om det handlar om ett upprepat fall av bristande efterlevnad inom den tidsfrist som avses i punkt 1, ECB kommer att fatta ett beslut enligt artikel 13.

Artikel 13

Tillfällig upphävning av miljö- eller arbetsmiljöackrediteringen avseende nya beställningar

1.   Om man inom den tidsfrist som framgår av artikel 12.1 konstaterar att den bristande efterlevnaden inte åtgärdats eller att det förekommer ett andra fall av bristande efterlevnad, men den ackrediterade tillverkaren visar att han sannolikt kan åtgärda den bristande efterlevnaden, ska ECB fatta ett beslut där den

a)

tillsammans med den ackrediterade tillverkaren fastställer en tidsfrist inom vilken denne ska åtgärda den bristande efterlevnaden, och

b)

tillfälligt upphäver den ackrediterade tillverkarens ackreditering vad gäller dennes möjlighet att acceptera nya uppdrag för tillverkningen av eurosedlar eller råmaterial till dessa, inbegripet deltagande i anbudsförfaranden som avser tillverkning av eurosedlar eller råmaterial till dessa, fram till dess att den tidsfrist som omnämns i punkt a gått ut eller, om den bristande efterlevnaden åtgärdats inom denna tidsfrist, fram till dess att den bristande efterlevnaden har åtgärdats.

2.   Om den ackrediterade tillverkaren inte visar att han sannolikt kan åtgärda den bristande efterlevnaden som avses i punkt 1 ska ECB fatta ett beslut enligt artikel 14.

Artikel 14

Återkallelse av miljö- eller arbetsmiljöackrediteringen

1.   ECB ska återkalla en ackrediterad tillverkares miljö- och arbetsmiljöackreditering om a) denne inte kan åtgärda ett fall av bristande efterlevnad som avses i artikel 13.1 a eller b) enligt artikel 13.2.

2.   I sitt beslut om återkallelse ska ECB ange det tidigaste datum då den ackrediterade tillverkaren på nytt får ansöka om ackreditering.

Artikel 15

Omprövning av beslut

1.   Om ECB fattar ett beslut

a)

att avslå en begäran att inleda ett förfarande för miljö- eller arbetsmiljöackreditering,

b)

att inte bevilja miljö- eller arbetsmiljöackreditering,

c)

enligt artiklarna 12–14,

får tillverkaren eller den ackrediterade tillverkaren inom trettio ECB-arbetsdagar efter det att ett sådant beslut har meddelats lämna en skriftlig begäran till ECB-rådet om omprövning av beslutet. Tillverkaren eller den ackrediterade tillverkaren ska ange skälen för sin begäran och bifoga all information som han åberopar.

2.   Om tillverkaren eller den ackrediterade tillverkaren uttryckligen begär det, och motiverar sin begäran, får ECB-rådet tillfälligt upphäva tillämpningen av det beslut som ska omprövas.

3.   ECB-rådet ska, inom två månader efter mottagandet av begäran, granska beslutet och skriftligen meddela tillverkaren eller den ackrediterade tillverkaren sitt beslut med angivande av grunderna härför.

4.   Punkterna 1–3 ska tillämpas utan att det påverkar rättigheter som framgår av artiklarna 263 och 265 i fördraget.

AVSNITT VI

MILJÖARBETET

Artikel 16

Information om den ackrediterade tillverkarens miljöarbete

För att bättre kunna kontrollera den ackrediterade tillverkarens miljöarbete kan ECB kräva att den ackrediterade tillverkaren lämnar mer specifik information eller förtydligar de uppgifter som lämnats i ECB:s frågeformulär avseende miljöarbetet som avses i artikel 9.2 d. Vid behov kan ECB kräva att den ackrediterade tillverkaren ska komma till ECB:s lokaler för ett möte. ECB kan också besluta att, med den ackrediterade tillverkarens samtycke och i överensstämmelse med alla säkerhetskrav som gäller hos den ackrediterade tillverkaren, besöka driftsstället. Den ackrediterade tillverkaren kan också bjuda in ECB att besöka dennes driftsställe för att verifiera de uppgifter som gjorts i ECB:s frågeformulär avseende miljöarbetet.

AVSNITT VII

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 17

ECB: register över ackrediteringar

1.   ECB ska upprätta ett register över miljö- och arbetsmiljöackrediteringar som

a)

innehåller uppgifter om vilka tillverkare och produktionsanläggningar som har beviljats miljö- och arbetsmiljöackreditering,

b)

för varje produktionsanläggning anger den typ av tillverkning av eurosedlar eller råmaterial till dessa som miljö- och arbetsmiljöackrediteringen avser,

c)

anger giltighetstiden för miljö- och arbetsmiljöackrediteringarna.

2.   Om ECB fattar ett beslut enligt artikel 13 ska ECB ange åtgärdens varaktighet.

3.   Om ECB fattar ett beslut enligt artikel 14 ska ECB avlägsna tillverkarens namn från registret.

4.   ECB ska ge samtliga nationella centralbanker och ackrediterade tillverkare tillgång till en förteckning över de ackrediterade tillverkarna i registret samt även uppdateringar därav.

Artikel 18

Årlig rapport

1.   Med utgångspunkt från den information som de ackrediterade tillverkarna lämnar ska ECB sammanställa en årlig rapport om vilka konsekvenser tillverkningen av eurosedlar och råmaterial till dessa har för miljön och arbetsmiljön.

2.   ECB ska offentliggöra information om vilka konsekvenser tillverkningen av eurosedlar och råmaterial till dessa har för miljön och arbetsmiljön i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1367/2006 av den 6 september 2006 om tillämpning av bestämmelserna i Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor på gemenskapens institutioner och organ (2).

Artikel 19

Övergångsbestämmelse

Från och med 2016 års tillverkning av eurosedlar ska de nationella centralbankerna inte validera tryckta eurosedlar med kemiska substanser som överstiger de gränsvärden som avses i artikel 10.1.

Artikel 20

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Det ska tillämpas från och med 2013 års tillverkning av eurosedlar.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 21 juni 2011.

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


(1)  Finns på http://osha.europa.eu.

(2)  EUT L 264, 25.9.2006, s. 13.