Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32011D0382.pdf

29.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 169/40


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 24 juni 2011

om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU:s miljömärke till handdiskmedel

[delgivet med nr K(2011) 4448]

(Text av betydelse för EES)

(2011/382/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010 av den 25 november 2009 om ett EU-miljömärke (1), särskilt artikel 8.2,

efter att ha hört Europeiska unionens miljömärkningsnämnd, och

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EG) nr 66/2010 kan EU-miljömärket tilldelas produkter som har reducerad miljöpåverkan under hela sin livscykel.

(2)

Enligt förordning (EG) nr 66/2010 ska särskilda miljömärkningskriterier fastställas för varje produktgrupp.

(3)

I kommissionens beslut 2005/342/EG (2) fastställs ekologiska kriterier och tillhörande bedömnings- och kontrollkrav för handdiskmedel vilka gäller till och med den 30 juni 2011.

(4)

Dessa kriterier har även setts över mot bakgrund av den tekniska utvecklingen. De nya kriterierna och de tillhörande bedömnings- och kontrollkraven bör gälla i fyra år från dagen för antagandet av detta beslut.

(5)

Av tydlighetsskäl bör beslut 2005/342/EG ersättas.

(6)

En övergångsperiod bör medges för tillverkare vars produkter har tilldelats miljömärket för handdiskmedel baserat på kriterierna i beslut 2005/342/EG för att ge dem tillräckligt med tid att anpassa sina produkter till de reviderade kriterierna och kraven. Tillverkarna bör också ha rätt att lämna in ansökningar baserade på kriterierna i beslut 2005/342/EG, eller kriterierna i det här beslutet, tills giltighetstiden för det förra beslutet löper ut.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 16 i förordning (EG) nr 66/2010.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Produktgruppen ”handdiskmedel” ska omfatta samtliga diskmedel som är avsedda för handdisk av tallrikar, porslin, bestick, grytor, pannor, köksredskap och liknande.

Produktgruppen ska omfatta produkter för både privat och yrkesmässigt bruk. Produkterna ska vara en blandning av kemiska ämnen och får inte innehålla mikroorganismer som tillverkaren avsiktligt tillfogat.

Artikel 2

I detta beslut avses med

1.   ämne: kemiskt grundämne och föreningar av detta grundämne i naturlig eller tillverkad form, inklusive eventuella tillsatser som är nödvändiga för att bevara dess stabilitet och sådana föroreningar som härrör från tillverkningsprocessen, men exklusive eventuella lösningsmedel som kan avskiljas utan att det påverkar ämnets stabilitet eller ändrar dess sammansättning,

2.   produkt (eller blandning): blandning eller lösning av två eller flera ämnen som inte reagerar.

Artikel 3

För att tilldelas EU-miljömärket enligt förordning (EG) nr 66/2010 ska handdiskmedlet ingå i produktgruppen ”handdiskmedel” i enlighet med artikel 1 i detta beslut och det ska uppfylla kriterierna och de tillhörande bedömnings- och kontrollkraven i bilagan till detta beslut.

Artikel 4

Kriterierna för produktgruppen ”handdiskmedel” liksom de tillhörande bedömnings- och kontrollkraven ska gälla i fyra år från och med den dag då detta beslut antas.

Artikel 5

För administrativa ändamål ska produktgruppen ”handdiskmedel” tilldelas koden ”019”.

Artikel 6

Beslut 2005/342/EG ska upphöra att gälla.

Artikel 7

1.   Med avvikelse från artikel 6 ska ansökningar om EU-miljömärket för produkter i produktgruppen ”handdiskmedel” som har lämnats in före den dag då detta beslut antas utvärderas i enlighet med de villkor som anges i beslut 2005/342/EG.

2.   Ansökningar om EU-miljömärket för produkter som omfattas av produktgruppen ”handdiskmedel”, som lämnas in från och med den dag då detta beslut antas till och med den 30 juni 2011, får basera sig antingen på de kriterier som anges i beslut 2005/342/EG eller på de kriterier som anges i detta beslut. Dessa ansökningar ska utvärderas i enlighet med de kriterier som de baseras på.

3.   Om EU-miljömärket tilldelas på grundval av en ansökan som utvärderas enligt de kriterier som anges i beslut 2005/342/EG får märkningen användas i tolv månader från och med den dag då detta beslut antas.

Artikel 8

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 24 juni 2011.

På kommissionens vägnar

Janez POTOCNIK

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 27, 30.1.2010, s. 1.

(2)  EUT L 115, 4.5.2005, s. 9.


BILAGA

BAKGRUND

Kriteriernas syfte

Kriteriernas syfte är framför allt att främja produkter som har minskade utsläpp till vatten av giftiga eller på annat sätt förorenande ämnen, att minska eller förebygga hälso- eller miljörisker som beror på att farliga ämnen används, att minimera förpackningsavfallet och att informera konsumenten så att denne använder produkten på ett effektivt och miljövänligt sätt.

KRITERIER

1.

Akvatisk toxicitet

2.

Biologisk nedbrytbarhet för ytaktiva ämnen

3.

Förbjudna eller begränsade ämnen och blandningar

4.

Doftämnen

5.

Frätande egenskaper

6.

Förpackningskrav

7.

Effektivitet

8.

Bruksanvisning

9.

Information på EU-miljömärket

Bedömnings- och kontrollkrav

a)   Krav

De särskilda bedömnings- och kontrollkraven anges för varje kriterium.

När det krävs att sökanden ska tillhandahålla intyg, dokumentation eller analysrapporter, eller på annat sätt styrka att kriterierna uppfylls, kan dessa dokument komma från sökanden själv och/eller från dennes leverantör(er) och/eller underleverantör(er).

Där så är möjligt bör analyserna genomföras av laboratorier som uppfyller de allmänna kraven i EN ISO 17025 eller motsvarande.

I tillämpliga fall får andra testmetoder än de som anges för varje kriterium användas om de godkänns som likvärdiga av det behöriga organ som bedömer ansökan.

Tillägg I refererar till DID-listan som listar de vanligaste ingredienserna i tvätt-, disk- och rengöringsmedel. Den ska användas för att generera de uppgifter som krävs för att beräkna kritisk utspädningsvolym (CDV) och för att bedöma ingrediensernas biologiska nedbrytbarhet. För ämnen som inte finns med på DID-listan anges riktlinjer för hur man ska beräkna eller extrapolera relevanta data. Den senaste versionen av DID-listan finns på EU-miljömärkets webbplats eller på de enskilda behöriga organens webbplatser.

I förekommande fall får behöriga organ begära in kompletterande dokumentation och de får även genomföra oberoende kontroller.

b)   Tröskelvärden

Alla ämnen i produkten, inklusive tillsatser (t.ex. konserveringsmedel eller stabiliseringsmedel) i ingredienserna, för vilka koncentrationen överskrider 0,010 viktprocent i produktens slutliga sammansättning ska uppfylla EU:s miljömärkningskriterier. När det gäller kriterium 1 ska dock varje avsiktligt tillsatt ämne, oavsett mängd, uppfylla kriteriet. Föroreningar som härrör från tillverkningen av ingredienserna och som förekommer i halter som överstiger 0,010 viktprocent av produktens slutliga sammansättning ska också uppfylla kriterierna.

c)   Referensdos

För handdiskmedel används som referensdos den dos i gram per liter brukslösning som tillverkaren rekommenderar för rengöring av normalt smutsad disk. Referensdosen används för beräkningar som syftar till att dokumentera om produkten uppfyller kriterierna för EU-miljömärket och för att testa rengöringsförmågan.

KRITERIER FÖR EU-MILJÖMÄRKET

Kriterium 1 –   Akvatisk toxicitet

Den kritiska utspädningsvolymen (CDVkronisk) beräknas för varje ämne (i) enligt följande formel:

där vikt(i) är ämnets vikt (i gram) vid den dosering som tillverkaren rekommenderar per liter brukslösning, DF(i) är ämnets nedbrytningsfaktor och TFkronisk(i) dess toxicitetsfaktor (i milligram per liter).

Vid beräkningen används de värden för DF och TFkronisk som anges i DID-listan del A (se tillägg I). Om ämnet i fråga inte är upptaget där ska sökanden uppskatta värdena med hjälp av den metod som beskrivs i DID-listan del B (se tillägg I). Produktens CDVkronisk bestäms genom att man adderar CDVkronisk för varje ingrediens.

CDVkronisk ska beräknas utifrån den dosering av produkten i gram per liter diskvatten som tillverkaren rekommenderar för rengöring av normalt smutsad disk. CDVkronisk för den rekommenderade dosen i gram per 1 liter brukslösning får inte överstiga 3 800 liter.

Bedömning och kontroll: Uppgifter om produktens exakta sammansättning ska lämnas till det behöriga organet tillsammans med en redogörelse för beräkningarna av CDVkronisk som visar att detta kriterium uppfylls.

Kriterium 2 –   Biologisk nedbrytbarhet för ytaktiva ämnen

a)   Aerob nedbrytbarhet

Samtliga ytaktiva ämnen som används i produkten ska vara aerobt lätt biologiskt nedbrytbara.

Bedömning och kontroll: Uppgifter om produktens exakta sammansättning ska lämnas till det behöriga organet tillsammans med en beskrivning av varje ämnes funktion. I DID-listan del A (se tillägg I) anges om ett visst ytaktivt ämne är biologiskt nedbrytbart under aeroba förhållanden eller inte (ytaktiva ämnen som markeras med ett ”R” i kolumnen för aerob biologisk nedbrytning är lätt biologiskt nedbrytbara). För ytaktiva ämnen som inte är upptagna i DID-listan del A ska sökanden tillhandahålla relevanta uppgifter från litteratur eller andra källor, eller relevanta testresultat, som visar att de är aerobt biologiskt nedbrytbara. För att avgöra om ett ytaktivt ämne är lätt biologiskt nedbrytbart ska de testmetoder som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel användas (1). Ytaktiva ämnen ska anses vara lätt biologiskt nedbrytbara om den biologiska nedbrytbarheten (mineraliseringen) bestämd med en av följande fem testmetoder är minst 60 % inom 28 dagar: CO2 headspace test (OECD 310), koldioxid (CO2) – modifierat Sturmtest (OECD 301B; rådets förordning (EG) nr 440/2008 (2) metod C.4-C), Closed Bottle test (OECD 301D; förordning (EG) nr 440/2008 metod C.4-E), manometrisk respirometri (OECD 301F; förordning (EG) nr 440/2008 metod C.4-D), eller MITI (I) test (OECD 301C; förordning (EG) nr 440/2008 metod C.4-F) eller likvärdiga ISO-tester. Beroende på det ytaktiva ämnets fysikaliska egenskaper kan en av följande metoder användas för att bekräfta att ett ytaktivt ämne är lätt biologiskt nedbrytbart, under förutsättning att den biologiska nedbrytbarheten är minst 70 % inom 28 dagar: Eliminering av upplöst organiskt kol DOC (OECD 301A; förordning (EG) 440/2008 metod C.4-A) eller modifierat OECD-screeningtest – eliminering av DOC (OECD 301E; förordning (EG) nr 440/2008 metod C.4-B) eller likvärdiga ISO-tester. Vid användning av testmetoder som baseras på mätning av löst organiskt kol ska sökanden på lämpligt sätt styrka att metoden är tillämplig, eftersom halten av det ytaktiva ämnet kan minska utan att det för den skull är biologiskt nedbrytbart. Förbehandling ska inte användas vid tester av aerob lätt biologisk nedbrytbarhet. Principen om ett tiodagarsfönster ska inte tillämpas.

b)   Anaerob nedbrytbarhet

Ytaktiva ämnen som inte är biologiskt nedbrytbara under anaeroba förhållanden får användas i produkten förutsatt att de inte är klassificerade H400/R50 (mycket giftigt för vattenlevande organismer) och inom ramen för den begränsning som anges nedan.

Den sammanlagda vikten av de ytaktiva ämnen som inte är anaerobt biologiskt nedbrytbara får inte överstiga 0,20 g av den rekommenderade dosen för 1 liter brukslösning.

Bedömning och kontroll: Uppgifter om produktens exakta sammansättning ska lämnas till det behöriga organet tillsammans med en beskrivning av varje ämnes funktion. I DID-listan del A (se tillägg I) framgår om ett visst ytaktivt ämne är anaerobt biologiskt nedbrytbart eller inte (ytaktiva ämnen som markeras med ett ”Y” i kolumnen för anaerob biologisk nedbrytning är biologiskt nedbrytbara under anaeroba förhållanden). För ytaktiva ämnen som inte är upptagna i DID-listan (EUT L 115, 4.5.2005, s. 18, del A) ska sökanden tillhandahålla relevanta uppgifter från litteratur eller andra källor, eller relevanta testresultat, som visar att de är anaerobt biologiskt nedbrytbara. Referensmetoden för anaerob nedbrytbarhet ska vara OECD 311, ISO 11734, ECETOC nr 28 (juni 1988) eller likvärdig testmetod. Minimikravet är minst 60 % fullständig nedbrytbarhet under anaeroba förhållanden. Testmetoder som simulerar förhållandena i en relevant anaerob miljö kan också användas för att styrka att minst 60 % fullständig nedbrytbarhet har uppnåtts under anaeroba förhållanden (se tillägg II).

Kriterium 3 –   Förbjudna eller begränsade ämnen och blandningar

De krav som anges i a, b och c ska gälla alla ämnen eller blandningar, inklusive biocider, färgämnen och doftämnen, som överstiger 0,010 viktprocent i slutprodukten. Detta gäller även ämnen i blandningar som används i beredningen och vars halt överstiger 0,010 viktprocent i slutprodukten. Nanoformer som medvetet tillsatts produkten ska uppfylla kriterium 3 c vid alla koncentrationer.

a)   Ämnen som inte får ingå

Följande ämnen får inte ingå i produkten, vare sig som del av beredningen eller som del av någon blandning som ingår i beredningen:

Alkylfenoletoxilater (APEO) och deras derivat.

EDTA (etylendiamintetraättiksyra) och dess salter

5-brom-5-nitro-1,3-dioxan

2-brom-2-nitropropan-1,3-diol

Diazolinidylurea

Formaldehyd

Natriumhydroximetylglycinat

Nitromysk och polycykliska mysker, exempelvis:

Xylenmysk: 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylen,

Ambrettmysk: 4-tert-butyl-3-metoxi-2,6-dinitrotoluen,

Mosken: 1,1,3,3,5-pentametyl-4,6-dinitroindan,

Tibetinmysk: 1-tert-butyl-3,4,5-trimetyl-2,6-dinitrobensen,

Ketonmysk: 4’-tert-butyl-2’,6’-dimetyl-3’,5’-dinitroacetofenon

HHCB (1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexametylcyklopenta(g)-2-bensopyran)

AHTN (6-acetyl-1,1,2,4,4,7-hexametyltetralin)

Bedömning och kontroll: Sökanden ska lämna ett intyg om att inget av dessa ämnen har tillsats produkten, eventuellt styrkt genom dokumentation som tillhandahålls av tillverkaren.

b)   Kvartära ammoniumsalter som inte är lätt biologiskt nedbrytbara får varken användas som en del av beredningen eller som en del av en blandning som ingår i beredningen.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla dokumentation om biologisk nedbrytbarhet för kvartära ammoniumsalter som använts i produkten.

c)   Farliga ämnen och blandningar

Enligt artikel 6.6 i förordning (EG) nr 66/2010 om ett EU-miljömärke får inte produkten, eller någon del av den, innehålla ämnen (i någon form, inbegripet nanoformer) som uppfyller kriterierna för klassificering med nedanstående faroangivelser eller riskfraser enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 (3) eller rådets direktiv 67/548/EEG (4) och får inte heller innehålla ämnen som avses i artikel 57 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (5). Nedanstående riskfraser används i allmänhet för ämnen. För blandningar av enzymer eller doftämnen, där det inte går att få tillgång till information om ämnena, ska klassificeringsreglerna för blandningar tillämpas.

Förteckning över faroangivelser och riskfraser:

Faroangivelse (6)

Riskfras (7)

H300 Dödligt vid förtäring

R28

H301 Giftigt vid förtäring

R25

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna

R65

H310 Dödligt vid hudkontakt

R27

H311 Giftigt vid hudkontakt

R24

H330 Dödligt vid inandning

R23;R26

H331 Giftigt vid inandning

R23

H340 Kan orsaka genetiska defekter

R46

H341 Misstänks kunna orsaka genetiska defekter

R68

H350 Kan orsaka cancer

R45

H350i Kan orsaka cancer vid inandning

R49

H351 Misstänks kunna orsaka cancer

R40

H360F Kan skada fertiliteten

R60

H360D Kan skada det ofödda barnet

R61

H360FD Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet

R60-61

H360Fd Kan skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.

R60-63

H360Df Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten

R61-62

H361f Misstänks kunna skada fertiliteten

R62

H361d Misstänks kunna skada det ofödda barnet

R63

H361fd Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet

R62-63

H362 Kan skada spädbarn som ammas

R64

H370 Orsakar organskador

R39/23; R39/24; R39/25; R39/26; R39/27; R39/28

H371 Kan orsaka organskador

R68/20; R68/21; R68/22

H372 Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering

R48/25; R48/24; R48/23

H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering

R48/20; R48/21; R48/22

H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer

R50

H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

R50-53

H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

R51-53

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer

R52-53

H413 Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer

R53

EUH059 Farligt för ozonskiktet

R59

EUH029 Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten

R29

EUH031 Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra

R31

EUH032 Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra

R32

EUH070 Giftigt vid kontakt med ögonen

R39-41

Allergiframkallande ämnen.

H334: Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning

R42

H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion

R43

Ämnen eller blandningar vars egenskaper förändras under tillverkningen (t.ex. förlorad biotillgänglighet eller kemisk modifiering) så att den identifierade faran inte längre föreligger är undantagna från ovanstående krav.

Undantag: Följande ämnen eller blandningar är undantagna från detta krav:

Ytaktiva ämnen

I halter < 25 procent av produkten (8)

H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer

R 50

Doftämnen

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer

R52-53

Enzymer (9)

H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning

R42

Enzymer (9)

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion

R43

Nitrilotriättiksyra (NTA) som förorening i MGDA och GLDA (10)

H351 Misstänks kunna orsaka cancer

R40

Bedömning och kontroll: Sökanden ska meddela produktens exakta sammansättning till det behöriga organet. Sökanden ska, på grundval av information som minst innehåller de uppgifter som anges i bilaga VII i förordning (EG) nr 1907/2006, visa att kriteriet är uppfyllt för ämnena i produkten. Sådan information ska vara specifik för den särskilda form av ämnet, inbegripet nanoformer, som används i produkten. Sökanden ska i detta syfte lämna ett intyg om att kriteriet är uppfyllt jämte en förteckning över ingredienser och tillhörande säkerhetsdatablad i enlighet med bilaga II till förordning (EG) nr 1907/2006 för produkten samt för alla ämnen som ingår i beredningen. Koncentrationsgränserna ska anges i säkerhetsdatabladen i enlighet med artikel 31 i förordning (EG) nr 1907/2006.

d)   Ämnen förtecknade enligt artikel 59.1 i förordning (EG) nr 1907/2006

Inga undantag får göras från principen i artikel 6.6 i förordning (EG) nr 66/2010 att inte tilldela EU:s miljömärke till ämnen som identifierats som särskilt farliga och som finns med i förteckningen som upprättats i enlighet med artikel 59 i förordning (EG) nr 1907/2006 och som ingår i blandningar i halter som överstiger 0,010 procent.

Bedömning och kontroll: Förteckningen över ämnen som identifierats som särskilt farliga och som införts i kandidatförteckningen i enlighet med artikel 59 i förordning (EG) nr 1907/2006 återfinns här:

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Uppgifter ska hämtas ur förteckningen på ansökningsdagen.

Koncentrationsgränserna ska anges i säkerhetsdatabladen i enlighet med artikel 31 i förordning (EG) nr 1907/2006.

e)   Biocider

i)

Produkten får innehålla biocider endast för att konservera produkten och i lämplig dos för detta ändamål. Detta gäller inte ytaktiva ämnen som också kan ha biocidliknande egenskaper.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla säkerhetsdatablad för alla ingående konserveringsmedel tillsammans med uppgifter om deras exakta koncentration i produkten. Tillverkaren eller leverantören av konserveringsmedlen ska lämna uppgifter om den dosering som är nödvändig för att konservera produkten.

ii)

Det är förbjudet att på förpackningen eller på annat vis hävda att produkten har antimikrobiell verkan.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska presentera den text och layout som används på varje förpackningstyp och/eller ett prov på varje förpackningstyp för det behöriga organet.

iii)

För att konservera produkten är det tillåtet att använda biocider, antingen som en del av beredningen eller som en del av en blandning som ingår i beredningen, som klassificerats enligt H410/R50-53 eller H411/R51-53 enligt direktiv 67/548/EEG, Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG (11) eller förordning (EG) nr 1272/2008, men endast om biocidernas bioackumuleringspotential kännetecknas av log Pow (fördelningskoefficienten oktanol/vatten) < 3,0 eller BCF (experimentellt bestämda biokoncentrationsfaktorn) är ≤ 100.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla säkerhetsdatablad för alla biocider tillsammans med uppgifter om biocidernas koncentration i slutprodukten.

Kriterium 4 –   Doftämnen

a)

Doftämnen som innehåller nitromysker eller polycykliska mysker (enligt kriterium 3 a) får inte ingå i produkten.

b)

Alla ämnen som tillsätts produkten i egenskap av doftämnen ska ha tillverkats och/eller hanterats i enlighet med rekommendationerna från International Fragrance Association. Rekommendationerna finns på IFRA:s webbplats http://www.ifraorg.org.

c)

Doftämnen som omfattas av informationskravet i förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel (bilaga VII) och som inte redan är uteslutna enligt kriterium 3 c och (andra) doftämnen som klassificerats i H317/R43 (Kan orsaka allergisk hudreaktion) och/eller H334/R42 (Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning) får inte förekomma i mängder ≥ 0,010 procent (≥ 100 ppm) per ämne.

d)

Doftämnen får inte användas i handdiskmedel för yrkesmässigt bruk.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla ett intyg om överensstämmelse med delkriterierna a, b och d. För delkriterium c ska sökanden tillhandahålla ett undertecknat intyg om överensstämmelse där mängden doftämnen i produkten anges. Sökanden ska också lämna ett intyg från doftämnestillverkaren med uppgift om mängd av alla ingående ämnen i de doftämnen som anges i del I i bilaga III till rådets direktiv 76/768/EEG (12) samt (andra) ingående ämnen som har tilldelats riskfraserna R43/H317 och/eller R42/H334.

Kriterium 5 –   Frätande egenskaper

Produkten ska inte klassificeras som en ”frätande” (C) blandning i R34 eller R35 enligt direktiv 1999/45/EG, eller som en blandning ”frätande på huden kategori 1” enligt med förordning (EG) nr 1272/2008.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska lämna uppgifter om de exakta koncentrationerna av alla ämnen som använts i produkten, antingen som en del av beredningen eller som en del av någon blandning som ingår i beredningen och som klassificeras som ”frätande” (C) enligt R34 eller R35 i enlighet med direktiv 1999/45/EG eller som en blandning som är ”frätande på huden kategori 1” enligt med förordning (EG) nr 1272/2008 till det behöriga organet tillsammans med kopior av säkerhetsdatabladen.

Kriterium 6 –   Förpackningskrav

a)

Den plast som används i själva behållaren ska vara märkt enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om förpackningar och förpackningsavfall (13), eller DIN 6120 del 1 och 2 i kombination med DIN 7728 del 1.

b)

Om primärförpackningen är tillverkad av återvunnet material och detta anges på förpackningen ska angivelsen uppfylla kraven i ISO-standarden 14021 ”Miljömärkning och miljödeklarationer – Egna miljöuttalanden (Typ II miljömärkning)”.

c)

Plastförpackningar får endast innehålla ftalater som vid ansökningstillfället har genomgått en riskbedömning och inte har klassificerats enligt kriterium 3 c.

d)

Primärförpackningens vikt/nytta-förhållande (WUR) får inte överstiga följande värden:

Produkttyp

WUR

Handdiskmedel som späds ut med vatten före användning

1,20 gram förpackning per liter brukslösning (diskvatten)

WUR beräknas endast för primärförpackningar (inklusive lock, proppar och handpumpar/sprayanordningar) enligt följande formel:

,

där

Wi

=

vikten (i gram) av primärförpackningen (i) inklusive eventuell etikett,

Ui

=

vikten (i gram) av ej återvunnet (nytt) material i primärförpackningen (i). Om andelen återvunnet material i primärförpackningen är 0 procent så är Ui = Wi,

Di

=

Antalet funktionella doser (= antalet doser av den volym som tillverkaren rekommenderar för 1 liter brukslösning) i primärförpackningen (i).

ri

=

Returtalet, dvs. det antal gånger primärförpackningen (i) används i samma syfte genom ett retur- eller refillsystem (ri = 1, om förpackningen inte återanvänds för samma syfte). Om förpackningen återanvänds är ri = 1, såvida inte sökanden kan dokumentera ett högre returtal.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla behörigt organ en beräkning av produktens WUR, tillsammans med ett intyg om att produkten uppfyller varje aspekt av detta kriterium. Sökanden ska tillhandahålla ett ifyllt och undertecknat intyg om överensstämmelse.

Kriterium 7 –   Effektivitet

Produkten ska vara effektiv och tillgodose konsumenternas behov.

Rengöringsförmågan och rengöringseffektiviteten ska vara likvärdig eller bättre än den hos den generiska referensprodukt som anges nedan.

Bedömning och kontroll: Rengöringsförmågan och rengöringseffektiviteten ska bedömas genom ett lämpligt funktionstest i laboratorium. I riktlinjerna Framework for testing the performance of hand dishwashing detergents, som finns att tillgå genom länken nedan, anges vilka parametrar som ska användas i testet och vilken information som ska ingå i rapporten:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecolabelled_products/categories/hand_dishwashing_detergents_en.htm

Den generiska referensprodukten ska vara den som anges i IKW:s funktionstest Recommendation for the quality assessment of the cleaning performance of hand dishwashing detergents (SÖFW-Journal, 128, 5, s. 11–15, 2002), men i funktionstestet ska doseringen anpassas till 2,5 milliliter av den generiska referensprodukten per 5 liter.

Den metod som används i IKW:s funktionstest Recommendation for the quality assessment of the cleaning performance of hand dishwashing detergents (SÖFW-Journal, 128, 5, s. 11–15, 2002) kan tillämpas med den nämnda anpassningen och kan laddas ner från http://www.ikw.org/pdf/broschueren/EQ_Handgeschirr_e.pdf

Kriterium 8 –   Bruksanvisning

Produkten ska ha följande information på förpackningen:

a)

Diska inte under rinnande vatten, utan blötlägg disken och använd rekommenderad dosering (eller motsvarande text).

b)

Information om rekommenderad dosering ska finnas på förpackningen i rimlig storlek och mot en synlig bakgrund: Informationen ska anges i milliliter (och teskedar) av produkten för 5 liter diskvatten lämpligt för ”hårt smutsad” och ”lätt smutsad” disk.

c)

Det rekommenderas att det ungefärliga antalet diskningar som kan genomföras med en flaska anges på förpackningen, även om detta är frivilligt.

Detta räknas fram genom att dividera produktens volym med den dosering som krävs för 5 liter diskvatten för hårt smutsad disk.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska lämna ett prov på produktförpackningen med märket till det behöriga organet tillsammans med ett intyg om överensstämmelse med varje del av detta kriterium.

Kriterium 9 –   Information på EU-miljömärket

Den valfria etiketten med textruta ska innehålla följande text:

”—

Minskad påverkan på vattenmiljön

Minskad användning av farliga ämnen

Begränsad mängd förpackningsavfall

Tydlig bruksanvisning”

Riktlinjerna för användningen av den valfria etiketten med textruta finns i Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo på följande webbplats: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/logos_en.htm

Bedömning och kontroll: Sökanden ska lämna in ett prov på etiketten, samt ett intyg om överensstämmelse med detta kriterium.


(1)  EUT L 104, 8.4.2004, s. 1.

(2)  EUT L 142, 31.5.2008, s. 1.

(3)  EUT L 353, 31.12.2008, s. 1.

(4)  EUT 196, 16.8.1967, s. 1.

(5)  EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.

(6)  Enligt förordning (EG) nr 1272/2008.

(7)  Enligt direktiv 67/548/EEG.

(8)  Procenttalet ska divideras med den M-faktor som fastställts i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008.

(9)  Inklusive stabiliseringsmedel och andra hjälpämnen i beredningarna.

(10)  I halter som understiger 1,0 procent i råvaran under förutsättning att den totala halten i den slutliga produkten understiger 0,10 procent.

(11)  EGT L 200, 30.7.1999, s. 1.

(12)  EGT L 262, 27.9.1976, s. 169.

(13)  EGT L 365, 31.12.1994, s. 10.

Tillägg I

DID-listan (Detergents Ingredients database)

DID-listan (del A) är en lista med information om akvatisk toxicitet och biologisk nedbrytbarhet för ingredienser som ofta används i tvätt- disk och rengöringmedel. Listan innehåller information om toxicitet och biologisk nedbrytbarhet för en rad ämnen som används i sådana medel. Listan är inte uttömmande men i DID-listan del B ges vägledning om hur man beräknar parametervärden för ingredienser som inte finns med på DID-listan (t.ex. toxicitetsfaktor (TF) och nedbrytningsfaktor (DF) som används vid beräkning av kritisk utspädningsvolym). Listan är en allmän informationskälla och ämnen som finns upptagna där är inte automatiskt godkända för att användas i EU-miljömärkta produkter. DID-listan (del A och B) finns på EU-miljömärkets webbplats http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecolabelled_products/categories/did_list_en.htm.

För ämnen där det saknas data om akvatisk toxicitet och nedbrytbarhet kan strukturanalogier med liknande ämnen användas för att bedöma toxicitetsfaktorn och nedbrytningsfaktorn. Sådana strukturella analogier ska godkännas av det behöriga organ som beviljar tillstånd att använda EU-miljömärket. Alternativt kan man utgå från ett värsta scenario och använda nedanstående parametrar:

Värsta scenario:

 

Akut toxicitet

Kronisk toxicitet

Nedbrytning

Ingrediens

LC50/EC50

SF(akut)

TF(akut)

NOEV (1)

SF(kronisk) (1)

TF(kronisk)

DF

Aerob

Anaerob

Benämning

1 mg/l

10 000

0,0001

 

 

0,0001

1

P

N

Dokumentation av lätt biologisk nedbrytbarhet

Följande testmetoder för lätt biologisk nedbrytbarhet ska användas:

1.

Till och med den 1 december 2010 och under en övergångsperiod från den 1 december 2010 till den 1 december 2015:

De testmetoder för lätt biologisk nedbrytbarhet som anges i direktiv 67/548/EEG, i synnerhet metoderna i bilaga V.C4, eller de likvärdiga OECD 301 A–F-testmetoderna eller likvärdiga ISO-testmetoder.

Principen om ett 10-dagarsfönster ska inte tillämpas på ytaktiva ämnen. Godkännandenivån ska vara 70 % för de tester som avses i förordning (EG) nr 440/2008, metod C.4-A och C.4-B (och de likvärdiga OECD 301 A- och E-testmetoderna och likvärdiga ISO-testmetoder), och 60 % för metoderna C4-C, D, E och F (och de likvärdiga OECD 301 B-, C-, D- och F-testmetoderna och likvärdiga ISO-testmetoder).

2.

Efter den 1 december 2015 och under en övergångsperiod från den 1 december 2010 till den 1 december 2015:

De testmetoder som anges i förordning (EG) nr 1272/2008.

Dokumentation av anaerob biologisk nedbrytbarhet

Referenstestet för anaerob nedbrytbarhet ska vara EN ISO 11734, ECETOC nr 28 (juni 1988) OECD 311 eller likvärdig testmetod med kravet minst 60-procentig fullständig nedbrytbarhet vid anaeroba förhållanden. Testmetoder som simulerar förhållandena i en relevant anaerob miljö kan också användas för att styrka att minst 60 % nedbrytbarhet har uppnåtts under anaeroba förhållanden.

Extrapolering för ämnen som inte finns upptagna på DID-listan

För ingredienser som inte är upptagna på DID-listan kan nedanstående metod användas för att ta fram nödvändig dokumentation om anaerob biologisk nedbrytbarhet:

1.

Tillämpa rimlig extrapolering. Använd testresultatet för en råvara för att extrapolera fullständig anaerob nedbrytbarhet för strukturellt likartade ytaktiva ämnen. Om det har bekräftats att ett ytaktivt ämne (eller en grupp homologer) är anaerobt nedbrytbart i enlighet med DID-listan kan man anta att ett likartat ytaktivt ämne också är anaerobt biologiskt nedbrytbart (exempelvis är C12/15 A 1–3 EO sulfat [DID-nr 8] anaerobt biologiskt nedbrytbart, och C12/15 A 6 EO sulfat kan antas ha likartad anaerob biologisk nedbrytbarhet). Om det med lämpliga testmetoder har bekräftats att ett ytaktivt ämne är anaerobt biologiskt nedbrytbart kan man anta att ett likartat ytaktivt ämne också är det (t.ex. kan litteraturuppgifter som bekräftar att ytaktiva ämnen i gruppen ammoniumsalter av alkylestrar är anaerobt biologiskt nedbrytbara användas för att dokumentera likartad anaerob biologisk nedbrytbarhet hos andra kvartära ammoniumsalter med esterbindningar i alkylkedjan/kedjorna).

2.

Utför screening-test för anaerob nedbrytbarhet. Om ny testning krävs ska screening utföras med hjälp av EN ISO 11734, ECETOC nr 28 (juni 1988), OECD 311 eller likvärdig metod.

3.

Utför lågdos-test för nedbrytbarhet. Om ny testning krävs, och det uppkommer experimentella problem vid screening-testet (t.ex. inhibering p.g.a. testämnets toxicitet), ska testningen upprepas med en låg dos av det ytaktiva ämnet, vars nedbrytning ska övervakas med hjälp av

-mätning eller kemiska analyser. Testning av låga doser kan utföras med hjälp av OECD 308 (augusti 2000) eller likvärdig metod.

(1)  Om det inte finns några godtagbara data om kronisk toxicitet är dessa kolumner tomma. När så är fallet definieras TF(kronisk) som lika med TF(akut).